VAN lil f VEURNE. I II B I --I I I I j- IJ I tol I to to I toll HOFSTEDE 1 f A EN HET J ?to| I WOENSDAG 10 OCTOBER 1800. sw I 0 0 I tn Gemeenten Alveringhem en Loo. Alveringhem. IN AL V E H I N G II E M iéi SUPPLEMENT ADVE DOOR STERFGEVAL» koop 2. ten koop een, ze van J0 ib C0 rg’ I J |O K) |0 10 5 J J 5 ,6 r» I II •y van jufvrouw Verschave, op half gracht. Deien koop moet passagie hebben over koop 2. Koop Lts. Ten Westen aen koopen een en acht, eene partie Grasland, groot een hektare 67 aren GO Centiaren, bekend op liet kadaster, sektie i>, nummer 660, palende van noorden aen land van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht, noord-west ten kleinen deele met een inspringend hapje, aen koop een, al daar scheidende op paelstaken; zuid-oost aen koop zeven hierna, op halfgraeht; oost aen Weide van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west nou k"op een, de walgracht alhier niet medegaende, on aen koop acht, op half gracht. Dezen koop heeft uitweg over koöpen een en tWco. En moet passagio geven aen koop zes. Koop Zeven. Ten zuiden gedeeltelyk aen koop zes, hier voren, eene langwerpige partie Grasland, iti twee perceelen, beide strekkende oost en west, groot een hektare 27 aren 90 centiaren, bekend op ’t ka daster, sektie B, nummers 649 cn 650; palendo noord-west, gedeeltelyk aen koop zes, en gedeeltelyk aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; nog noord-oost alsook zuid-oost aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; zuid aen dezelve weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop acht, op half gracht. Koop Acht. Ten noorden aen koop een, en oosten aen koopen zes en zeven, eene partie Gras» land in dry perceelen, waervan het grootste, ten oosten zeer onregelmatig loopt, strekkende noord en Zuid, groot twee heklaren 19 aren 70 centiaren, be kend op’l kadaster sektie B, nummers Gal, 652 Cn 653; palende noord-west aen koop een, op pael* staken, en aen den walgracht, alhier niet mede» gaendc, van zuiden aen koop tien, hierna, op half gracht, en zuid-oost aen weide van jufvrouw Ver geelzoone, op half gracht; van oosten aen koop zeven, en aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, np half gracht; west aen koop twaelf hierna, cn aen gras van Louis Godderis, op half gracht Delen koop moet passagie hebben over koop een en twee. Koop Negen. Ten zuiden vati koop zeven,slechts de weide van jufvrouw Vergeelzoone daer tusschun, eene partie Bedryfgras, ontrent vierkantig, groot een hektare 8 aren 50 centiaren, bekend op ’t ka daster sektie B, nummer 647; palende noord, zuid, oost cn west aen de weide van jufvrouw Ver» geelzoone, rondom op half gracht. Dezen kooper moet zich eerst uitweg verschaf* fen over de weide van jufvrouw Vergeelzoone, n zal passagie hebben alsdan over koopen aC.ht, een cn twee. Koop Tien. Gedeeltelyk ten zuiden van koop acht, eene partie Grasland, groot een hektare 8/ aren, bekend op ’l kadaster, sektie B. nummer 644; palende gedeeltelyk noord aen koop acht en ge deeltelyk aen grasland van Louis Godderis, op liaif gracht; zuid aen limietscheiding van Alveringhem en Loo, daer over koop veertien hierna; oost aCn weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; eti west aen koop elf hierna,op half gracht. Dezen koop zal eerst uitweg hebben over koop Veertien, op deszelfs noord-westhock, en dan over do zuidzyde Van koop elf, werende het lloogstuk, tot op den Loodyk, ejt moet uitweg geven aen koop 14. Koop Elf. Ten oosten aen koop tien, eene partie Zaeiland, groot een hektare 20 aren 49 centiaren, bekend op ’t kadaster, sektie B, nummers 643c eiv- 643a; palendeoost aen koop tien, op half gracht, cn aen land van Louis Godderis, ook op half gracht; noord aen land van voornoemden Godderis, of half gracht zuid aen zaeiland van voornoemden heef Pieter Van der Heyde. op paelstaken, en west aen den toodyk, Dezen koop moet passagie verieciien Sen koop tien en veertien. Op Maendag, 15.d" October, I860, ten 2 ure namid dag, ter herberg-brouwcry tien Snoek, bewoond dior den heer l’ieter I ander Hegde, binnen de gemeente AlvéHnghcth; gehiichlr Forthém. Zullen de Notarissen BESRNADHT en DE GAE, ter residentie van Alveringhem, met tusschenkom.t 'in hunnen ambtgenoot, den Notaris VAN DEN DERGTIE, ter residentie van Gj verinkhove. ten verzoeke der erfgenamen van w vleit Anna Theresia De Molder weduwe van Carolus Luilovicus Vetamme, overd'dcii te Loo, in ééne zitting, opcnbaer aen de meest bieden den verkoopun de volgende Goederen, te Weten Ecnc behuisde, bebouwde en beplante Hofstede, gc- staen en gelegen binnen de gemeenten Alveringhem cn een klein gedeelte in Loo, ten oosten verre van Alveringhem-kerk, en ten oosten der Loo'aertgroot onder bebouwden grond, hovenierhof. water, gras landen, bedryfgraz. n en zaeilanden, 17 hektoren 81 aren 93 centiaren, bekend op ’t kadaster 'ar. Al veringhem, sektie B, nummers 621,623,644,647, 649, 660. 651, 652. 653, 655, 656, 657. 658,659, 660, 661, 662, 663, 664,669, 667b, 637b, 643c en 643o, en op ’t kadaster van Loo, sektie A, nummer 519; Gebruikt door sieur Carolus Ludovieus Balloy, tot den eersten October 1861, zoo voor hui zing als gebouwen, ter uitzondering van de weide onder koop 14; ten pnchtpryze van 1200 fr. by jare, boven de kontribntien. Deze hofstede is verdeeld in dc veertien hierna eerstvolgende koop n, onder voorbehouding van geheelo of gedecltely ke akkumulatien Koop Een. De gebouwen der Hofstede, rondom in wallen, alhier medegaende, bestaende in ecu ‘Woonhuis met twee kamers, voute, kelder, dry zol ders, achterkeuken, geheel gebouwd in steen, een gedeelte bedekt met pannen, en het grootste ge deelte bedekt met strooi; voorts, eene schuer met dorschvloer, en langs beide kanten koeistallen, alles geniaekl in berd, op steenen voelingen en bedekt niet strooi; ten noorden van het woonhuis, pecr- denstal, zwynstal en privaat, alles in steen en be dekt met strooi; ten zuideindc van het woonhuis, daringstal gemaekt in hout, en van oosten een As- schcnkot en een stalleken waer den oven in is; ten noorden wagenkot, kalverkol en kachtelstal; en ten westen, eene kleine schuer met een zwingelstalleken, ook gemaekt in hout, op steenen voelingen en be dekt met strooi, dit alles, benevens de hoeveelheid van een hektare 98 aren 40 centiaren onder grond van gebouwen, hovenierhof, boomgaerd, gras, zaei land cn water, gestaan en gelegen binnen de gemeente van Alveringhem* ten oosten der I.oovaert; pa lende dezen koop van noorden met de nummers 6l>7v en 669 van ’t kadaster, aen ’t land van den mtde- verkooper, den heere Pieter Van der Heyde, op half gracht; van zuiden aen een gedeelte van koop acht hierna, op half gracht; nog van zuiden aen koop twaelf hierna, op half gracht; en van oosten mier het zuiden aen voormelden koop acht, met hel num mer 651aklaer scheidende op paelstaken; van oosten op half yrachl aen zaeiland van jufvrouw- Ver geelzoone, te Ypre, en aen koop zes hierna, de wal grachten hier rondom medegaende; van westen aen zaeiland van den disch van Alveringhem, op half gracht, en aen den eigendom <ler erfenis van Piet' r De Molder, te Aleringhem, op half gracht. Uitweg ten noord-oosten over koop twee. Moet uitweg verlceiien aen koop zes, zeven, acht cn negen. Koop Twee. Met het zuideindc aen den eersten koop, ••'-in pai tie /.ai-ilaml, groot 80 aren 90 Centi aren. bekend op’t kadaster, sektie B, nummer 669, strekkende noord-west en zuid-oost; palende noord west aen zaeiland van jufvrouw de weduwe Verschave, ile voetwegei hier niet medegaende; en aen hind van voornoemde jufvrouw Vergeelzoone; zuid-oost aen een gedeelte van koop een, op half gracht en aen ta ilniul van voornoemde jut vron w Vergeelzoone, op half gracht; noord-oostaen land van jufvrouw Vergeelzoone, op hall gracht; en znid-wesl op eene greppe aen zaeiland van voornot-mden medever- koopi-r, den heere Pieter Van der Heyde. Dezen koop moet uitweg geVi n aen vier, vi f, zes, zeven, acht en negen. Koop Diie. Noord-west op kleinen afstand van nummer 663, begrepen onder koop een, eene- partie Zaeiland, strek kende noord-west en zuid-oost, groot 68 aren 79 centiaren, bekend op T kadaster, sektio B, nummer 667b;palende noord-west en noord oost, aen ’t zaeiland van voornoemde jufvrouw de weduwe Verschave, met eene reke hovelingen, alhier niet medegaende langs de oostzyde; van zuiden aen zaeiland van den disch van Alveringhem, op half gracht; van oosten aen land van voomoemden heer Pieter Vander Heyde, op paelstaken; cn van westen aen land van Desiré Du Baeke, aeu koop vier hierna, en aen laud van Sophie Matton, op half gracht. Dezen koop zal uitweg hebben op deszelfs zuid oosthoek, over het land leu zuid-westeinde, van den beer Pieter Van der Heyde, in regie lyn mier koop twee; eu moet passagio geven aen koop vier lot aen de dreef. Koop Vier. Gedeeltelyk ten oosten aen den vori- gen koop, eene zeer regelmatige partie Zaeiland, strek kende oost en west, groot 87 aren 60 centiaren, bekend op ’t kadaster, sektie B, nummer 023; pa lende noord aen zaeiland van jufvrouw de weduwu Verschave, zuid aen zaeiland van Desiré De Baeke, oostgedeeltelyk aen koop dry, hier voren, en noord oost en west aen land van jufvrouw Verschave, alles op halfgracht. Dezen koop moet passagie hebben over koopen dry en twee. Koop Vyf. Ten noord-oosten van koop twee, hier voren, de voetwegei alleenlyk daer tUsschen, eene ongelykvloeijende partie Zaeiland, met eene happe ten zuid-oosten, groot een hektare 28 aren 50 centiaren, bekend op het kadaster, sektie B, num mer 621; palende noord aen zaeiland van me vrouw de douairière Dc Valenzi, te Gent, op half gracht, noord-oost met eenen insprong aen land van Karei Gheeraert; Zuid aen land van jufvrouw de we duwe Verschave, de voetwegei, zoo verre dien loopt, hier niet medegaende, en aen koop twee, aldaer, scheidende met eene greppe; oost aen land van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; cn west aen land ALLEHBiSTE b r.r ZAEILANDEN, GRASLANDEN EN BEDRYFGRAZEN, gestaen en gelegen EN’ EEN KLEIN’ GEDEELTE IN 1.00, benevens een zeer gerieflyk HUIS M ET E K V E, Hinnen de stad Loo, opcnbaer te verknopen. Binnen dc gemeente van Alveringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1