VA IV VEURNE H I I If I I I pii Öi I fcl ill HUIS MET ER V E, Binnen dc stad Loo, openbaer te verkoopen, Binnen de gemeente van Alveringhem. It JAER. ZATERDAG 15 OCTOBER 1860. L Een Nummer, en een Supplement up half blad, per week. Blad voor Annoncen, Landbouwnicuivs IN ALTERING II E M Gemeenten Alveringhem en Loo. Alveringhem. politieke en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. 1353. I I Voor sliul worden ■■cn DOOR STERFGEVAL. koop koop een, f f V« JZ Vz IV w »»•••»-y ƒ- - '1 Prys van I II I! ij II inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vraclilvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. ALLERBESTE O FS TE rr ZAEILANDEN, GRASLANDEN EN BEDRYFGRAZ2N, gestaen en gel -gen EN EEN KLEIN GEDEELTE IN 1.0!), benevens een zeer geriefljk Op Maendag, IB/** October, 1860, ten 2 ure namid dag, ter herbcrg*brouwery fier: Snoek, b woon! door den lieer l'tcler I an der' lleyde, binnen de gemeente Alveringhem, gehechte Fo< «hem. Zullen de Notarissen BEERNAEHT en EE CAD, Ier residentie van Alveringhem, in l tussche-ikom«i m hunnen ambtgenoot, den Notaris VAN DEN DEEGHE, ter residentie van Gyverinkbove. ten terimder erfgenamen van wylen Anna Theresia De .’adder Weduwe van Carolus Ludovicos \ernmme, overieden te Loo, in ééue zitting, openbaer aen de meestbieden den verkoopitn de volgende Goederen, te weten Eene Jjehuisde, bebouwde en beplante Hofstede, ge- slaen en gelegen binnen de gemeenten Alveringhem en een klein gedeelte in Loo, ten oosten verre van Alveringheni-kerk, cn ten oosten der Loovaert, groot onder bebouwden grond, hov enierhof. water, gras landen, bedr j fgrazen en zaeilanden, 17 heklar-n 81 aren 93 centiaren, bekend op ’t kadaster vai: Al veringhem, sektie B, nummers 621, 623, 644, 617, 649, 650. 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658,659, 660, 661, 662, 663, 664, 669, 667b, 637b, 643c en 643o, en op ’t kadaster van Loo, sektie A, nummer 519; Gebruikt door sieur Carolus Ludovicus Balloy, tot den eersten October 1881, zoo voor hui zing als gebouwen, ter uitzondering van de weide onder koop 14; ten pachtpryze van 1200 fr. by jare, boven de koutributien. Deze hofstede is verdeeld in do veertien hierna eerstvolgende koopen, onder voorbehotuding van geilede of gedeeltelyke akkumulatien Koop Een. De gebouwen der Hofstede, rondom in wallen, alhier medegaende, bestaende in een Woonhuis met twee kamers, voute, kelder, dry zol ders, achterkeuken, geheel gebouwd in steen, een gedeelte bedekt met pannen, en liet grootste ge deelte bedekt met strooi; voorts, eene schuer met dorschvloer, en langs beide kanten koeistallen, alles gemaekt in berd, op sleenen voelingen en bedekt niet strooi;ten noorden van het woonhuis, peer- denslal, zwynstal enprivaet, alles in steen en be dekt met strooi; ten zuideinde van bet woonhuis, daringstal gemaekt in hout, en van oosten een As- sebenkot en een slalleke/i waer den oven in is; ten noorden wagenkot, kalvi rkolen kachlelslal; en ten westen, eene kleine schuer met ecu zwingelstalleken, ook gemaekt in hout, op steenen voelingen en be dekt met strooi, dit alles, benevens de hoeveelheid vaneen hektare 98 aren 40 centiaren onder grond van gebouwen, hovenierliof, bobmgaerd, gras, zaei- land en water, gestaen et> gelegen binnen deg< uieente van Alveringhem, ten oosten der Loovaert; pa lend, dazen knop van noorden met de nummer- 61>7a en (>Gu van T kadaster, aen 'T land van den ni do- verkoop r, den heere Pinter Van der lleyde, op half gracht; van zuiden aen een gedeelte van koen acht hierna, op half gracht; nog van zuiden aen ko >p twaelf hierna, op hall gracht; rn van oosten na r bel zu den aen voormelden koop acht, met hel num- iuer 651, aldaer scheidende op paelstaken; ran oosten op hall’ gracht aen zaeiland van jufvrouw Ver- geelzoone, te Ypre, cn aen koop zes hierna, dc wal grachten hier rondom medegaende; van westen aen zaeiland van den diseli van Alveringhem, op half gracht, en aen den eigendom der erfe iis van Pietér DoMolder, te Alveringliem, op half gr. chl. Uitweg ten noord -oosten over koop twee. Moet uitweg verleunen aen koop zes, zeven, acht en liegen. Koop Twee. Met het zuideinde aen den eersten koop, eene partie Zaeiland, groot 80 aren 90 centi aren, bekend op T kadaster, sektie B, nummer 669, strekkende noord-west en zuid-oost; palende noord west aen zaeiland van jufvrouw de weduwe Verschave, de voetwegel hier niet medegaende; en aen land van voornuiiiide jufvrouw Vergeelzoone; zuid-oost aen een gedeelte van kni p een, op half gracht en aen zaeiland van vooi noi’iiidejufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; noord-oosl aen land van jufvrouw Vergeelzoone, op hall gracht; en zuid-west op eene greppe aen zaeiland van voornoemden medever- kooper, den heere Pieter Van der Heyde. Dezen koop moet uitweg geven «en vier, vjf, zes, zeven, acht en negen. Koop Diie. Noord-west op kleinen afstand van nummer 663, begrepen onder koop een, eene partio Zaeiland, strekkende noord-west en zuid-oost, groot 68 oren 70 centiaren, bekend op *t kadaster, sektie B, nninmer 6G7b;palende noord-west en noord oost, aen ’l zaeiland van voornoemde jufvrouw de weduwe Verschave, met eenereke hovelingen, alhier met medegaende langs de oostzyde; van zuiden aen zaeiland van den disch van Alveringhem, op half gracht; van oosten aen land van voornoeindeii heer Pieter Van der lleyde, op paelstaken; en van westen aen land van Desiré De Baeke, aen koop vier hierna, en aen land van Sophie Matton, up hall gracht. Dezen koop zal uitweg hebben opdeszclfs zuid oosthoek, over het land ten zuid-wesleinde, van den heer Pieter Van der lleyde, in regio lyn naer koop twee; en moet passagio geven aen koop vier tot aen de dreef. Koop Vier. Gedecltelyk ten oosten aen den vori- gen koop, eene zeer regelmatige partio Zaeiland, strekkende oost en west, groot 87 aren 60 centiaren, bekend op ’t kadaster, sektie B, nummer 623; pa lende noord aen zaeiland vau jufvrouw de weduwe Verschave, zuid aen zaeiland van Desiré De Baeke, oost gedeeltelyk aen koop dry, hier-voren, en noord oost en west aen land van jufvrouw Verschave, alles op ha If gracht. Dezen koop moet passagie hebben over koopen dry en twee. Koop Fyf.Ten noord-oosten van koop twee, hier vuren, de voetwegel alleenlyk daer tusschen, eene ongelykvloeiiende partie Zaeiland, met eene- happe ten zuid-oosten, groot een hektare 28 aren 50 centiaren, bekend op het kadaster, sektie B, num mer 621; - palende noord aen zaeiland van me vrouw de douairière De Valenzi, te Gent, op half gracht, noord-oost met eenen insprong aen land van Karei Gheeraert; zuid aen land van jufvrouw de we duwe Verschave, de voetwegel, zoo verre dien loopt, hier niet medegaende, en aen koop twee, aldaer, scheidende met eene greppe; oost aen land- van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aan land Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantóoren van het rvk. Insertion, 15tentimen den drukregel. Een nfzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 e.' Alle atfichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, f.E.süaei. onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven eu geld vrachlvry toe te zenden. dl i van jufvrouw Verschave, op half gracht. Dezen koop moet passagie hebben over koop 2. koop Le% Ten westen aen koopen een en acht, eene partio Grasland, groot een hektare 67 aren 60 centiaren, bekend op hel kadaster, sektie.B, nummer 660, palende van noorden aen land van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht, noord-west ten kiemen deelc met een inspringend hapje, aen koop een, nl- daer scheidende np paelstaken; zuid-oost aen, koop zeven hierna, op h ilfgracht; oost aen weide van juf vrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop een, dc walgracht alhier niet medegaende, cn aen koop acht, op half gracht. Ücz n koi p beeft uuweg over koopen een en twee. En moet pas.agie geven aen koop zes. Koop Zeven. Ten zuiden gedoellelyk aen koop zes, hier voren, eene langwerpige partie Grasland, in Iw e perceeleo, beide strek kende oost en west, groot een hektare 27 aren 90 cenltaret;, bekend op 't ka daster, sektie 1), nummers 649 en 650; palende noord-west, gedecltelyk aen koop zes, en gcdeeltelyk. aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; nog noord-oost alsook zuid-oost aen weide van jufvrouwVergeelzoone,op halfgracht; zuid aen- dezelve weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop acht, op half gracht. Koop Acht. Ten noorden aen koop een, cn ten oosten aen koopen zes en zeven, eene partie Gras land in dry perceelen, waervan het grootste, ton oosten zeer onregelmatig loopt, strekkende noord en zuid, groot twee heklaren 19 aren 70 centiaren, be kend op ’t kadaster sektie 8, nummers 651, 652 cn 653; palende noord-west aen koop een, op pael- siaken, en aen den walgracht, alhier niet mede- gnende, van zuiden aen koop tien, hierna,’ op half gracht, en zuid-oost aen weide van jufvrouw Ver geelzoone, op halfgracht; van oosten aen koop zeven, en aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; west aen koop twaelf hierna, en aen gras van Louis Godderis, op halfgracht. Dezen koop moet passagie hebben over koop eea en twee. Koop Negen. Ten zuiden van koop zeven,slechts de weide van jufvrouw Vergeelzoone daer tusschen, eene partie Bedryfgras, ontrent vierkantig, groot een hektare 8 aren 51) centiaren, bekend op ’l ka daster sektie B, nummer 647; palende noord, zuid, oost en west aen de weide van jufvrouw Ver geelzoone, rondom op half gracht. Dezen kooper moet zich eerst uitweg verschaf fen over de weide van jufvrouw Vergeelzoone, en zal passagie hebben alsdan over koopen acht, een en twee. Koop Tien. Gedeeltelyk ten zuiden van koop acht, eene partie Grasland, groot een hektare 87 aren, bekend op T kadaster, sektie B, nummer 644; palende gedecltelyk noord aen koop acht en ge deeltelyk aen grasland van Louis Godderis, op half gracht; zuid aen limietscheiding van Alveringhem en Loo, daer over koop veertien hierna; oost aen weide van jufvrouw Vergeelzoone, op half gracht; en west aen koop elf hierna,op half gracht. Dezen koop zal eerst uitweg hebben over koop veertien, op deszelfs noord-westhoek, en dan over de zuidzyde vau koop elf, wetende hel Hoogstuk, tot op den Loodyk, en moet uitweg geven aen koop 14. Koop Elf. Ten oosten aen koop tien, eene partie 7-aeiland, groot een hektare 20 aren 49 centiaren, b kend op't kadaster, sektie 8, nummers 643c eu 643o; palende oost aen koop tien, op halfgracht, eu aen land van Louis Godderis, o >k op half gracht; noord aen land van viiornoeinden Godderis, ol half grachlzuidaen zaeiland 'au voornoemden he> r Pieter Van der lleyde op paelstaken, en west aen den Loodyk. Dezen koop moet passagie verleeuen aen koop tien eu veertien. .V:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1