VAN VEURNE. B E J M “I lil I I I !1 I I l: 1 I 1IOFSTÏÏ H r 11 s AEN HET R E R I G T. B E R IG T. DE SCHELDE, Veurne, 17 October. ZAEILAND EN MAEIGRAS, Tweewoonstig Huis met Erf 1 lil rl I WOENSDAG 11 OCTOBER 1860. I Schepenen I 1. |S MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVEST1GT TE ANTWERPEN. "'l I J s J J J J 5 h 0 I11 Ilel Kollegie van Hurgmeestcr en der slad Veurne, De heer Bieswal-Bricoult, grondeigenaer te Veurne, stelt zich op rang voor den ge- meente-raed. Het slecht weder dat wy dezer les?e dagen gehad hebben, zal waerschyi.elyk Gemeente van Wulveringhcm. Gemeente van Honthem. PATRIMONIEL£ In Wulveringhcm, eenc partie E N ZAEILAND, In Ilouthcm, OPENBAER TE VERKOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. 0 J SUPPLEMENT ADIERTEiïTI f »i |i De Sekretaris, CII. CLAEREBOIJDT. 3 0 0 9 0 9 5 fl fl, Maekt ccn-icder kenbaer, dat de Gemeente-raed dezer stad van voornemen is opcnbnerly k te koop te bieden, in twee verschillige loten, met regt lot samenvoeging, de oude en nieuwe Aubctten van plaetselyke region slaendc naby de Nieuport- brug. De gene die eenige aenmerkingen tegen deze verkooping te doen hebben, zullen in hunne be'au- gen worden geboord, te rekenen van den Iwaellstetl ciezer maend, tot en met den drie en twintigste» tolver maend. Gedaan te Veurne, den 10 October 1860. Het Kollegie tooi noemd, V. DE KEUWER. E om in gebruik te komen met de toewyzing. Deze verkooping voor «at de koopen een en twee betreft, zal geschieden krachtens vonnis verleend door den regibnik van eersten aealeg te Veurne, ten bywezen en oversiaen van den heer Vrederegtcr van bel kanton Veurne. De voorwaerden der verkooping, de titelen van eigendom en schetskacrte.i, berusten ten kantoore van den voornoemden Notaris HOLLY. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller* bande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogstc vruchten, beestialetl akkergetuigenz. Depremien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld, De verbintenissen der maetschappy zyn door een kapitael van fr. 4.232,804-23 gewaerborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der maetschappy te Veurne. Op Woensdag 24 October 1860, ten 2 ure namiddag, in de herberg den Hoeden Leeuw, bewoond door sieur Ihnti Rielvell, by de Duiilkerkscbe-brug, in de st.ul Veurne, Zal er doorbet ambt van M.”" HOLLY, notaris tc Wulveringhcm resideerende, overgegaen worden, in cene zitting, tol de openbare verkooping van de vol gende goederen 1 Koop. Eenebebouwde en b. planle Hofstede, ge- slaen en gelegen te Wulveringbem, noordwest van do kerk, bezuiden aen de Coloinmr-graclit of Bergen- varrt, onder grond van gebouwen, Indp'aels, bove- nierhof, boomgaerd, gras en zteiland, groot volgens de igendomsbewjzen tot 5 Ixctaren 35 aren 7 cent. 89 milliaren, en volgens de kadastrale opmeting 5 hectaren 44 aren 50 centiaren, bekend onder de nummers 132, 133, 134, 140. 14 I, 142. 143, 144, en 145 der sectie IJ, palende ten deele van noorden aen de Zavel traet, daer over de Colom.ne-graclit of Bergen- vaert, oost de .hofstedelanden het Ooijevaerl-neSi, nu beboerende aen mynheer Edmond Deman, t’gemier te Brugge, na d'heer Charles Demoucheron-Vanden- peerel oom, zuid den zelvcn en sieur Victor Cambier, landbouwer te Wulveringbem, en ook west den ge zegden Cambier; verdeeld in zes loten, met regt van zamenvoeging, zoo volgt Lot. Al de gebouwen, bcs.'nendo in Woonhuis, Peer.le, Koei en Zwynstallcn, Schner, Wagenkoten, Kaderstallen, en voordere gerieflj khedcu, met 43 aren 50 centiaren Lands onder Grond van Gebouwen, Ilpfplacls, llovenierhofen Boomgaerd, uiliuakende de nummers 141, 142, 143 en 144 der sektie B, byna vierkant, palende van noorden aen de Zavelstraet, daer over den Colomme-gracht, oost het tweede lot, scheidende met eene doornliage hier inedegaende, zuid In t derde lot, en west het vyfdclot, ai op half gracht. Boomprys fr. 85-» 2 Lot. Beoosten aen het eerste lot, scheidende rnet eene doornhaeg hier afgaende, een perceel Zaei- land n.' 145, sectie B, ter grootte van 31 aren 40 centiaren, strekkende zuid en noord, palende van oosten aen zaeiland der hofstede het Ooijevaert-nest, scheidende op palen,- Zuid ten grooten deele de zelve .hofstedelanden op half gracht, mol een klein deel riaer het westen aen helderde lot, en van noorden de voormelde Zavelstraet. Hoonrpry s fr. 30-» 3 Lot.Bezuiden aen de twee voorgnende loten, ceri perceel Weide en Boomgaerd, die zuid-en noord strekt, bekend per kadaster sectie B, nummer 140, op eene grootte van 1 hectare 20 aten, palende van Men wordt verwittigd dat de gene die begeeren inteschryven voor den aenkoop van voorwerpen van schoone kunsten, ten dezen jare te Brussel ten toon gesteld, zich mogen vervoegen in de stedelyke Sek relary. De prys van ieder actie is 10 franken. Elke actio deelt mede aen de lotlrekkingen van aengekogte voorwerpen en geeft daerenboven regt tot eene steendrukprint die eene der voornaemstj schilderingen van het Salon voorslclt. oosten, zuiden, en van westen nacr het zuiden, de zaeilanden der hofstede bet Ooijenvaer-ncst, van westen in *t midden zaeiland van sieur Victor Cam- bier, en naer bel noorden de loten vier en vyf, ron dom op half gracht. Boompt js fr. 344. 4 Lol. Bewesten aen het derde lot, een perceel Zaeiland, stiekkeode oost en west, groot by kadaster sectie B, n.’ 134, tot l hectare 11 aren 90 centiaren, palende van zuiden en westen aen zaeiland van sieur Victor Cambier, noord de loten vyf en zes, rondom op half gracht. Boomprys fr. 469-. 5 Lot. Bewesten aen de loten een en dry, schei dende op half gracht, eene byna vierkante parlio Zaeilamt, groot volgens kadaster sectie 8, n.* 133, tot 1 hectare40aren 90centiaren, palende van zui den hel vierde lof, «est bel zesde lot, alles op half gracht, en noon' aen de Zavelstraet. Rnoinprys: fr. 40-. 6 Lot. Bewesten aen liet Jestvoorgaende lot, scheidende op hali’gracht, de hoeveelheid van 87 aren 80 cent-aren Za'il.i ”d, die meest zuiden noord strekt, bekend per kadaster sectie 8, n.’ 132, palende zuid aen hei v <<rde lot. op half gracht. west zaeiland van sieur \icior Cambier, op half spletgracht en noord de Za dslraet. De voormelde hofstede en medegnende landen is gebrinkl door v.onw Agnes Theresia Riclhaegbe, weduwe van sieur Fcruinr'idus Jacobus Boonefaes, met paclil toor 9 jaren, te beginnen met 1 oclober I860, mits fr. 385 00, het geheel by jare, boven d« belastingen. 2 Koop. Een perceel Land, te vooren maeigras, nu zaeiland en maeigras, groot volgens de eigen- domsbewyzen, tol 58 oren 37 centio'-eu, err volgens kadaster sectie A, n.'300, 49 aren 30 centiaren, ge legen ter gemeente van lloulliem, zyndc ecu lang smal perceel, die zuid en ucord st-ekt, palende niet de oost’.yde aen bet bureel van weldadigheid van llouthem op pnelstaken, met liet zuideimle aen den heer Caesar CotiHer, ei'gcnaertc Bergen, met de west- zyde siöur F aiiC’scus Sampers, landbouwer te Vinchem, en met het noordeindcaen hel Ringslot. Gebruikt door de voormelde weduwe Boonefaes, om door den kooper in gebruik te komen met den dag der toewyzing. 3 en laelslen Koop. Een tweewoonstig Huis en gericllykliedcn, met 53 aren 28 centiaren Lands, onder grond van gebouwen, hovenierlioven en zaei land daer inedegaende, ook gestaen en gelegen te Honthem, weinig zuid van de kerk, uitmakende oenen dryhoek, tusschen den Loo-turfweg en de Hei- denslraet, bekend per kadaster sect ie D, n."39, 90, 91,92, en 03, verdeeld in twee loten, mei regt van zamenvoegingzoo volgt. 1 Lot. Een tweewoonstig Huis met 7 aren 88 cenl'oren Lamls, onder huisgrond en hovenierhof daer inedegaende, uitmakeude den scherpen oost- hoek der gehcele partie, onder nummers 90, 91, 92 en 93 der sectie I), palende van zuiden aen de Ilei- denstraet, west het tweede lot, en noord aen den Loo-turfweg. Gebruikt do oosterste woonst met 4 aren lands, door Charles Messuwe, en de westerslc woonst met 3 aren 88 centiaren lands, door Franciscus Ver- weirder, met regl tot eersten mei 1861. 2 Lot. West daer aen, een perceel Zaeiland, groot45 aren 40 centiaren, zynde het nummer 89 der sectie I), strekkende zuid en noord, palende van zuiden aen de Heidenstraet, van westen aen zaeiland van d’heer Joannes Jacobus Lelieur, eigenaer te llondschoote, cn noord den Looturfw'eg. Gebruikt door de weduwe van Carolus Haelewyck; en cen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1