VAN VEURNE. B E II IG T. HUIS '1 MEUBELEN Menagie-goedercn, Vrouwekleedercn en andere Voorwerpen, TE BÜLSCAMP, TER DORPPLAETS. KOOPDAG ARREST -HUIS ZAEILAND EN MAEIGRAS, I Tweewoonstig Huis met Erf EN ZAEILAND, In Iloutliem, N.r 4834. ZATERDAG 20 OCTOBER 1860. JAER. TE VEURNE. OPENBARE VERKOOPING van een TE BULSEAMP. Blad voor Arnoncen, Landbottwnicuws, politieke 34.* OPENBAER TE VERKOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. Gemeente van Iloutliem. cn algemeene Tijdingen, Marktpryzen en üandelzaken. Een Nummer, en een Supplement op balt' blad, per week. Gemeente van Wulveringbem. B- A JÏERTEWIE-BL A iifT Voor stad MINISTERIE VAN JUSTITIE. jjryinfT inschryving, BETAELBAF.R VOOROP: 6 franks 's jaers. 8 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 O maenden. 2 fr. 25 3 meenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. PATRIMONIELE HOFSTEDE In Wulveringhem, cene parlio en een Prys van De besturende kommissie der gevangenissen Veurne, zal op 0 .November 1800, om 2 ure im m Deze verkooping voor wat de koopen een en twee betreft, zal geschieden krachtens vonnis verleend door den regtbsnk van eersten aeoleg te Veurne, ten bj weten en overslaen van den heer Vrederegter van bet kanton Veurne. De voorwaerden der verknoping, de titelen van eigendom en schetskaerten, berus.en ten kantooro van den voornoeinden Notaris ROLI.Y. Op Vrydag 2 November I860, zynde Allerzielendag, om 2 uren namiddag, te Bulseamp, ter tlorpplaets, ten huize bewoond door sieur Engebeitus fan Exent, Zal de Noiaris ROLLT, te Wulvei iughem residee- rende, houden koopdag van alles wal aldaer te be vinden is, besttieode namepllyk in Kleerkasten, koffer, schaprade, stoelen, zet?l, tafels, stoof met toebehoorten, bvdbakkeo, pluimen bed, onderbeddens, hoofdeinde en oorkussen, bedl.ikens, sargien en gordjoe<>, deel nerde-, gle's-, glas-, yzer, tin en koperwerk; trog niet toebeho.n ten, sly psieen, ladder, bloemziften, deel ydele fleSsa’.ioii, rakels, delf,paden, houwen, greepen, b.iialiaem, yzeren weggen, deel brandhout. Verders deel vrouwklee- deren en andere voorwerpen te lang om te melden. Met gereed geld. Op Vrydag 2 November 1800, onmiddelyk na het eindigen van bovengemelden koopdag, ter herberg hel Gemeentehuis, bewoond door sieur Cossey,\ ter dorpp'aels Van Bulseamp. Zal voor.teemden notaris ROLLY, openbaer, in cene zitting verkoopen Een HUIS en afhanglykheden binnen de gemeente Bulseamp, dlgt noord-oost van de kerk, en van oosten de» Calnu'inegracht; gesticht, zonder regt van stan op eene grond loebehoorende aen sieur David Goens. te Bulseamp, waer over eiken jaren den eersten Octo ber betaeld word eene prestatie van 0 fr. 50 cent. Gebruikt door sieur Engelberlus Van Exent. Aenslag met I Mei 1801. Tytelen en conditiën berusten ten kantore van den Notaris Rotir, bovengenoemd. oosten, zuiden, en van westen naer het zuiden, de zaeilanden der hofstede iiet Ooijeniaer-nest, «au westen in’t midden zaeiland van sieur Victor Cam bier, en naer het noorden de loten vier on vyf, ron dom op halfracht. Boomprys fr. 344. 4 Lol. B. westen aen het derde lot, een perceel Zaeiland, strekkende oost en west, groot by kadaster sectie B, n.' 131, lot 1 hectare 11 aren 90 centiaren, palende van zuiden en westen aen zaeiland van sieur V ictnr Cambier, noord de loten vyf en zes, rondom op half gracht. Boomprys fr. 469-» Lol. Bewesten aen de loten een en dry, schei dende op half gracht, cene byna vierkante parlio Zaeiland, groot volgens kadaster sectie B, n.' 133, tol 1 hectare49aren 90 centiaren, palende van zui den bel vie. de lot, west het zesde lot, alles op half gracht, en noord aen de Zavclstraot. Boomprysfr. 40-» 6 Lot. Bewesten aen het lestvoorgacnde lot, scheidende op half gracht, de hoeveelheid van 87 aren 80 centiaren Zaeiland, die meest zuiden noord strekt, bekend ;n r kadaster sectie B, n.’ 132, palende zuid aea liet vierde lot. op half gracht, west zaeiland van sieur Victor Cambier, op half spletgrachl en noord de Zaielslract. De voormelde hofstede en m»deg-»ende landen is gebruikt door v.oow Agnes Tlieresia Riethaegl.e, weduwe van sieur Fcrdinandus Jacobus Boonefaes, mei pacht voor 9 jaren, te beginnen met 1 October 1860, mits fr. 335 00, het geheel by jare, boven da belastingen. 2 Koop.Len peiceel Land, te vooren maeigras, nu zaeiland en marigras, groot volgens de eigen- domsbewyzen, lot 58 are i 37 ceotia'^i', en volgens kadaster sectie A, n/300, 49 aren 50 centiaren, ge legen ter gemeente van iloutliem, zynde een lang smal perceel, die zoiil en noord strekt, palende met de oosizyde aen liet bureel van weldadigheid van Iloutliem op paelstaken. met het zuioeinde aen den beer Caesar Coulier, eigenaerle Bergen, met de west- zyde sieur F anc'scus Sampers, landbouwer to Vinchem, en met hel noordeindeaen het Ringslot. Gebruikt door de voormelde weduwe Boouefaes, om door den kooper in gebruik to komen met den dag der toewyzing. 3 en toetsten Koop. Een tweewoonstig Huis en gerieflykheden, met 53 aren 28 centiaren Lands, onder grond van gebouwen, hovenierhoveu en «ei land daer medegaende, ook geslaen en gelegen te Ilouthem, weinig zuid van de kerk, uitmakende oenen dryhoek, tusschen den Loo-lurfweg en de Hei- denstraet, bekend per kadaster sectie D, n."80, 90, 91, 92, en 93, verdeeld in twee loten, met regt van zamenvoeging zoo volgt. 1 Lot. Een tweewoonstig Huis met 7 aren 88 centiaren Lands, onder huisgrond en hovenierhof daer medegaende, uitmakende den scherpen oost hoek der geheele partie, onder nummers 90, 91, 92 en 93 der sectie D, palende van zuiden aen de Hei- denstraet, west het tweede lot, en noord aen den Loo-turfweg. Gebruikt de oostersle woonst met 4 aren lands, door Charles Messuwe, en de westerste woonst met 3 aren 88 centiaren lands, door Franciscus Ver- weirder, met regl tol eersten mei 1861. 2 Lot. West daer aen, een perceel Zaeiland, groot45 aren 40 centiaren, zynde hel nummer 89 der sectie D, strekkende zuid en noord, palende van zuiden aen de lleidenstraet, van westen aen zaeiland van d’heer Joannes Jacobus Lelieur, eigenaer te Hondschoote, en noord den Looturfweg. Gebruikt door de weduwe van Carolus Haelewyck; om in gebruik te komen met de toewyzing. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15centimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle afftchen, by de uitgevers vau dit blad gedrukt, worden éêsxael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Woensdag 24 October 1360, ten 2 ure namiddag, in <b- herberg den Uooden Leeuw, bewoond door sieur lletui liielvell, by de Duinkerksclie-brug, in de stad Vim no, Aal er door liet ninbt vnn M.*u' R0LLT, notaris ie VVtilvi i in;;licm rrsideerctidü, overrotten worden, in ut’ zitting, tol de openbare verknoping van de vol gende goederen 1 Koop. Eenebebouwde en bqda.ne Hofstede, ge- st icn en gelegen te Wulveringbem, noordwest van de kerk, bezuiden aen de Colomme-grachl of Bergen- iTi. rl, onder grond van gebouwen, hofplaeis, bove- nierbof, boomgaerd, gras en z'eila.x), groot volgens de igeixlomsbewy zen tol 5 b( cl.'ten 55 aren 7 cent. 89 millinrcn, en volgens de kadastrale opmeting 5 hectaren 44 aren 50 centiaren, bekend onder de nummers 132, 133, 134, 140. 141, 142, 143, 144, en I 45 der sectie B, palende ten decle van noorden aen de Zavelstraet, daer over de Colomme-grac'il of Bergen- vaert, oost de hofstedelandcu liet Ooijrvaert-nest, nu b. boerende aen mynheer Ediuond Demao, tigenaer te Brugge, na d’heer Charles Demoucheron-Vaode.'i- pcereboom, zuid den zelven cn sieur Victor Cambier, landbouwer te Wulveringhem, en ook wist den ge zegden Cambier; verdeeld in zes loten, met regt van zamenvoeging, zoo volgt 1 l.ot. Al de gebouwen, bestaende in Woonhuis, Pccrde, Koei en Zwy listallen, Scbuer, Wagenkoten, Kalvcrslallen, en voordere gerieflykheden, met 43 aren 50 centiaren Lands onder Grond van Gebouwen, Hofplaeis, Hovenierhofen Boomgaerd, uitmakende de nummers 141, 142, 143 en 144 der seklie B, byna vierkant, palende van noorden aen de Zavelstraet, daer over den Colomme-gracht, oost het tweede lot, scheidende met eene doornhage hier medegaende, zuid h. t derde lot, en west het vyfde lot, al op half gracht. Boomprys fr. 85-« 2 l.ot. Beoosten aen het eerste lot, scheidende niet eene doornbaeg hier afgaende, een perceel Zaei land 145, sectie B, ter grootte van 31 aren 40 centiaren, strekkendo zuid en noord, palende van oosten aen zaeiland der hofstede hel Ooijevaert-nest, scheidende op palen, zuid ten g.'ootcn deele de zelve bofslcdelaiiden op half gracht, met een klein deel naer hel westen aen het derde lot, en van noorden de voormelde Zavelstraet. Boomprys fr. 30-« pot, Bezuiden aen de twee voorgaendc loten, ei c perceel Weide cn Boomgaerd, die zuid en noord lu ':end per kadaster sectie B, nummer 140, op i ni 1 hectare 20 aren, palende van van ■- ’V’

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1