VAN VEURNE. B E RIG T. II U s II E R B E R G, II 1 H I I I 11 I I I MEUBELEN L I I I I Party Zaeiland, WOONHUIS SKI A EN HET KOOPDAG I ARREST -HUIS I j Hf liir U. H 1 fIM til I 1 WOENSDAG 24 OCTOBER 1860. VER HOOPING TE BULSCAMP. MINISTERIE van justitie. 100 5 I I I I I I TE VEURNE. OPENBA BE VERKOOP ING GESTAEN TER DOHPPLAETS VAN ADINKERKE, aldaer OPENBAER TE VERKOOPEN. i Kul Menagie-goederen, Vrouwekleederen andere Voorwerpen, TE BDLSCAMP, TER DORPPLAETS. en IM I i SCIIOONE GELEGEN TE DEREN, OPENBAER TE VERKOOPEN TE ALVERINGHEM. Beschryving van het goed. iT M l:g Gemeente Ocrcn. DARINGSTAL, OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, SUPPLEMENT A 0 VEKTEÏTIE-B BBS I Den i> I 1 hovenierhof aen het gras LI r I van een th verkoopvoorwaeruun den Notaris DE CAE, te SCIiOONE I I II weggen, deel brandhout. Verders deel vrouwklee- deren en andere voorwerpen te lang om te melden. Met gereed geld. van Eigendomsbewyzen 'einden Notaris naai I ■IC beboerende sieur Josephus westtyJo aen i... Korlryk. Aenslag met de geldtelling. De verkoopvoorwaarden en zyn berustende ten kantore van geno DE CAE, te Alveringhem. Op Dmgsdag, 2O.,U“ November, 18G0, ten 3 ure na middag, ter herberg, bewoond door de weduwe van Karel Van den Berghe, op het gehuchle de Nieuwe Herberg, binne i de gemeente van Alveringlie.m, Zuilen de Notarissen BEERNAERT, en DE CAE, beide ter verblyfplaels van Aheriiighem, openbaer ver- koopeti, ten verzoeke der weduwe en erfgenamen van Joseph llouvenagbel, hel volgende goed Eenigen koop.Een seer net VVez-kmanswoouhuis, mul kamer, kamertje en zolder, alles geuiaekt in steen en plak, overdekt met strooi, benevens een daringslal van oosten daeraen, staeudc binnen de gemeente van Alveringhem, nevens den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, op een are zestig centiaren zes milliaren en half' grond, makendp de helft ter noordzyde van een grootc perceel, w er van de wederhelft ter zuidzyde gebruikt is door Marie Deschryver, weduwe Pieter Calvenaere,en waer voor jaerlyks belaeld wordt aen den eigeiiaer van den grond, sieur Benoit C topman, moleneer te Alverin ghem voor ons te verkoopen goed, 2 franks 25 cent.; palende hel huis van zuiden aen den huize van voor noemde weduwe Calvenaere, den gevel aldaer gemeen; en den grond paelt van oosten aen land van den heer Clep, gebruikt door Benoit Coopman; van westen aen gras toebehoorende aen Coopman, voornoemd; van zuiden den grond gebruikt door de weduwe Calve naere, aldaer scheidende op regte steep van de dubbel vuerslede; en van noorden voornoemden keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg. Alles gebruikt en bewoond door de weduwe Joseph llouvenaghel. Aenslag met den mei, 1861. Konditien en inlichtingen, zyn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen. van een I Op Vrydag 2 November 1860, zynde Allerzielendag, om 2 uren namiddag, te Bulscamp, ter dorppiaets, ten huize bewoond door sieur Engebeitus Van Exem, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringhem residee- rende, houden koopdag van alles wat aldaer te be vinden is, bestaende namentlyk in Kleerkassen, koffer, schaprade, stoelen, zetel, tafels, stoof met toebehoorlen, bedbakken, pluimen bed, onderbeddens, hoofdeinden en oorkussen, bedlakens, sargien en gordynen, deel aerde-, gleis-, glas-, yzer, t n en koperwerk; trog met toebehoorten, slypsteen, ladder, bloemziften, deel ydele flesschen, rakels, delfspaden, houwen, greepen, botallaem, yzeren Op Vrydag 2 November I860, onmiddelyk na het eindigen van bovengemelde!) koopdag, ter herberg hel Gemeentehuis, bewoond door sieur Cosscy, let* dorppiaets van Bulscamp. Zal voornoemden notaris ROLLY, openbaer, in eene zitting verkoopen Een HUIS en afhanglykheden binnen de gemeente Bulscamp, digt noord-oost van de kerk, en van oosten dea Calommegracht; gesticht, zonder regt van stand op eene grond toebehoorende aen sieur David Goens, le Bulscamp, waer over eiken jaren den eersten Octo ber belaeld word eene prestatie van 6 fr. 80 cent. Gebruikt door sieur Engeiberlus Van Exem. Aenslag met I Mei 1861. Tytelen en conditiën berusten ten kantore van den Notaris Rollt, bovengenoemd. De besturende kommissie der gevangenissen ly Veurne, zal op 8 November 1860, om 2 ure na mid dag, openbaerlyk overgaen, in hare vergaderiiig- zael binnen het gevang, tot de opening der overge legde soumissien voor de aenbesteding der levering van de volgende voorwerpen, bestemd tot hel ge bruik van het gevangenhuis le Veurne, geduienlu het dienstjaer 1861. 1. * Lot. 1000 kilogrammen tarwen brood. 7000 kilogrammen roggen brood, en 300 kilogrammen tarwen brood (halfwit). 2. ' Lot. 400 kilogrammen koeijenvleesch en 50 kilogrammen kalfvleesch. 3. c Lot. 800 kilogrammen zout, 6 kilo peper,.]50 kilogrammen bruine zeep, 60 kilogrammen sel dö sonde, 100 liters bierazyn. 4 Lot. 10,000 kilogrammen aerdappelen. 5. ’ Lot. 1000 kilogrammen moeskruid en kilogrammen ajuin. 6. ' Lot. 200 kilogrammen boter, 300 eijeren, 250 bondels ryshout, 200 besems, 15 kilogram men golfers en 80 hectoliters zand. 7. ’ Lot. 10,000 kilogrammen groeve steenkolen en 20,000 kilogrammen steenkolen in gruis. 8. * Lot. 1500 kilogrammen roggen strooi. 9. ' Lot. 800 liters zoetemelk, 200 liters kerne- melk. Het kohier van voorwaorden en monsters van peper berusten in het sekretariaet der kommissie, alwaer men van dezelve bezigtiging kan nemen alle dagen (de zondagen en feestdagen uitgezonderd) van des morgens om 9 ure tot 4 ure des na middags. De soumissien moeten op zegel papier geschreven r.yn en gelykvormig aen het model gevoegd aen bet kohier van voorwaerden. Deze modellen zullen gele- Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- hem, zal op Woensdag 7 November 1860, om twee ure namiddag, ter hier na beschreven te verkoopen Herberg, bewoond door sieur Carolus Kathé, ter dorppiaets van Adinkerke, openbaerlyk verkoopen Gemeente Adinkerke. Eenigen Koop.Een onlangs nieuw opgebouwd Woonhuis, ten dienste van Herberg, bestaende uit ■woonplaets met vautekamer van westen, en een stal leken va» westen daer aen, gesticht ter noordzyde van de dorppiaets van de gemeente Adinkerke, zon der regt van stand op eenen grond groot een are vyf en zeventig centiaren, toebehoorende aen d’heer Ernest Despot, te Veurne; palende van westen het van Franciscus Weermoes, van noorden der hofstede bewoond door siturJoanms Schipman, van oosten aen het huis van Ludovicus Versavel, en van zuiden voorlioofdende op den West- burgweg. Bewoond door den verkooper steur Carolus Rathé; otn aenslag met eersten mei 1861. De eigendoms-bewyzen en verkoopvoorwaerden berusten ten kantore van Alveringhem. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin ghem, zal op Macndag 5 November I860, om 3 ure na middag, ter herberg 57. Joseph, bewoond door sieur Eduardus Dewilte, binnen do gemeente Alveringhem, openbaer verkr opt n Eenigen Koop Binnen gemelde geineenteÖeron, nourti-oosl van de kerk, en weinig oost van den Burgweg leidende van de Cannoye-brug naer \l- veringhem, twee aen elkanderen palende pcrceelen Zaciland, strekkende le zamen zuid en noord, bekend b) plan kadastracl der zeilde gemeente sectie A, on- e<ler de nummers 11 en 12, iergroolle van 1 hectare 18 aren 20 centiaren, palende mei het noordeindc ten grooten deele naer den westen, weide van myn heer Desmedt te Alveringhem, met het zelve noord- einde ten kleinen dwele naer den oosten en met ge heel de oostzyde land als nu belioorende aen Eduar dus Bruynoghe IcOeren, met hei zuideimle aen land aen de weduwe en kinderen- van wjlen us Proof, te Alveringhem, en met de zaeiland van mjnheer De Bethune, te met Langs den keiweg naer do Nieuwe Herberg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1