VAN VEURNE WOONHUIZEN niet incdegaendc u r M ill 1 I Party TLaeiland, MS 1 M Ir i BERBER G, Ife hl WOONHUIS MET MEDEGAENDE ERVE, I CYNSGRONDEN I I I I EXTSiUT. H i? N.r 1853. 54. ZATERDAG 27 OCTOBER 18G0. 1 3 I, 5 a I i 3 GESTAEN EN GELEGEN TE ALVERINGHEM, aldaer openbaer te verknopen. ERVEN, HOVENIERHOF EN ZAEILAND, benevens Gcslaen en gelegen te Alveringhem, aldaer OPENBAER TE VERKOOPEN. Blad voor Annoncen, Landbouwnienws, politieke 1 SCBOONE GELEGEN TE OEREN, OPENBAER TE VERKOOPEN TE ALVERINGHEM. f i JAER. en algemeene Tijdingen, Marlctpryzen en Handclzaken. Éen Nummer, en een Supplement op half blad, per week. Gemeente Alveringhem, gehugte het Smis hoekje. 1 I 'SJ r BV blad, Ooststraet Voor stad worden Voor buiten, vraclitvry: 3 fr. 75 6 inaenden. i es: zaeiland van Ei rog'utrè etc. I, Pen Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- 1 fl I I I I I I sant du 19 son out Oclobre. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’sjaers. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Prys van om 3 nr bewoond geineenl en Eigendomsbewyz.cn van genoemden Notaris Pour Copie Conforme LoCurateura la d tj faillitc. R. BARBIER. in füLflJl ghein, zal op Maendag 15 November 1800, na middag, ter herberg St. Joseph, door sieur Eduardus Dewilte, binnen de Aiveringliem, openbaer verk< op; n gemeente Oeren. Eenigen Koop Binnen gemelde gemeente Oeri'i noord-oost van de kerk, en weinig oost van de Burgweg leidende van de Cannoye-brng naer Ai veringhein, twee oen elkanderen palende percet-'r Zaei'and, strekkende Ie zinnen zuid e i noord, beken., by plan kadastrael der zeilde gemeente sectie A, ‘ei der de nummers 1 1 en 12, ter grootte van 1 hectare 18 aren 20 centiaren, palende mat het noo. deinde ten groolen deele naer den westen, weide van myn heer Desmedt te Alveringhem, met het za've Koord einde ten kleinen deele naer den oosten en met ge heel de ooslzyde land als nn behoorende aen Eduar- dus Bruynnghe teOeren, mei hei zuidainde aen land behoorende aen de weduwe en kinderen van wyleix sieur Josephus Prooi, te Alveringhem, en met dc wesizyde aen zaciland van mynheer De Beti“-*e>- Korlryk. Aeuslag met dc geld tel l i n g. De verkoopvoorwaerden zyn berustende ten kantore DE CAE, te Alveringhem. van sieur Fredericus Dobbelaere; bekend by plan kadastrael oude' den nummer 835 der v.yk C. Koop 2. West eaei ae.»,een are twee en vyftig centiaren La.nl, dienende voor boten>e> hof, schei dende van den volgenden koop langst den zuiden, van oosten melden heek van bet stal tan gezegden Fra'ieiscus Dezniiere; in regie lyi naer hei westen tol i.i <le h:>eg nlwacr ren paelslaek slaet; prtei'de dezen Loop noord aen gezegde1» keiweg, zuid aen koopdrie, west ae,i den iovtwegi-1, daer over gras van «en tieer Josephus De Cae, grc.»«eigem»er ie Veur.»e, en oost aen lid huis on stal v»n gezegden Fra»*cisc>is l)ezniier; de i’oornt-age de westzyde, hier inedegae >de voot zoo verre dezen koop steel i; in prciii geliondrii door g.nreld-n sieur Dezniiere, tot eersten .oei 1868, m»»s "yf PauLs vy ft:g ceoii»ii<-n 'sjaers, deel van nunnnei 836 der kauasi'ale wykC. Koop 3. Zuid aen voorgaendo Loopcn een en twee, vier aren 43 centiaren tlöveuierbof en Grond, met hel «aeropslaende huis; bekeur) by plan ka- daslrael sectie C, onder den nummer 837, en een ge deelte van 836; palende geme'de hovenierhof en grom! va»i wes.en aen gezegden voeiwegel, op den welken gemeld, buis is «üorlioofdence, van zuiden aen koop vieren vyf; van oosten aeu het hoveuier- hof van gezegden sieur O dibe'aere. Om nenslag mei de gel<l«el*ing. Koopt:. Z.u>d la.»;;» hel westen aen lestvoorgacn- den Loop, iw.'c oren zenen negentig centiaren Hove nierhof en Grond waerop is staende, zonder regt van stand, hel huizeken behoorende de weduwe Pieter Sobry te Alveringhem; palende dit parlyken hove nierhof eu grond, van westen aen gemelden voetwe- gel, waer over den eigendom van gezegden heer Josephus De Cae te Veurne, van zuiden oog aen den eigendom van d’heer Josephus De Cae, eu van oosten aen den eerslvolgenden Koop. Gebruikt door de weduwe Pieter Sobry, tot eersten mei 1861. Koop 5. Beoosten den lestvoorgaenden koop cn gedeeltelyk zuid aen koop drie, de hoeveelheid van 3 aren 83 centiaren Ilovenierbof en Grond met niedegaende daer op staende hu'zeken, gebruikt en bewoond zonder regt van pacht door Cornelius Pinson, tot eersten mei 1861; palende, gezegde hove nierhof en grond, van oosten aen het hovenierbof van gezegden sieur Fredericus Dobbelaere, en van zuiden aen hel hovenierhof der hofstede gebruikt doorsieu. Engellief lus Vandenbergbe, en behoorende aen gezegden heer Josephus De Cao te Veurne. KoopO. Een Huis en Stalleken, met 23 a en 26 centiaren onder giond van gebouwen cn medegaendc Zaciland, palende van noorden aen den eigen dom van den heer Do Ruysschere te Dixmude, van oosten aen den burgwog; en hovenierhof behoorende sieur Philippus Jansseune, landb. to A'veringhcm. Bewoond en gebruikt door sieur Franciscos Straetburg, te Alveringhem, met regt van pacht tut eersten October 1864 voor het land, en lot eersten mei 1865 voor de huizingen. De titelen van eigendom en verkoopvoorwaerden, zyn berustende ten kantore van gemelden Notaris DE CAE. De Notarissen DE CAE, en BEERNAERT, beide tor residentie van Alveringhem, zullen op Dotid'rdag 15 November 1860, om twee ure namiddag, ter herberg Par jugement du Tribunal de I." instance, sóant a Fumes, piovince de la Fiandee Occidentale, fai- fonction de Tribunal de commerce, en date Oclobre 1860, les .lommés Charles Jlylle »t épouse Thérèse Schoutet, bouiiquiers A Fnrne», étó declares en élai de faillitc depuis Ie 18 courant mois, sauf les droits des parlies inlcrcssées. l.e menie jugement o-donne aux créancirrs de faire au greffe tludit t<ibu »i»l, la dée'ar.itiou da leurs créances, dans Ie déla» de vingl jours, A compter de la date du dit jiigenie ’t, iequel sera jiublié par la voie des journ.iux di.s AiloeiItntie- btad a Fumes, ct IVeekb'.ad u Oixmude. Fixe jour pour la clöture du proeès-verbal dc vérificaiion des créanc.s, au quaiorze Nmenibre procliain, a <lix hetires du matin, el pour les dé- bals sur les conlesta.io-is a nmtre <le cettc verifi cation, an 28 du meme mo»s a dix heures <>u matin, rcspeclivement au Palais de Justice, e:i Chambrc du Conseil du siisdil Tribunal. Ordopiie I'apposition des sc -Hésa la maison des faiUis. conformémeni a Iurlicle-170 de la loi du 18 Avril 18Ó1, par 51. Ie Jugede paixdu canto,, de 1'Ui nes. Noiiimc pour Jugecoinmissaire ii la faillitc Ie Juge I.cphie, el pour ciirateiir lu sieur Robert Bar bier, Coiiiiuis-Greflier du uit tribunal. Fina'einerit ordonne 1’execution provisoire de co Jugement. Puur Extrait Conforme Lc Grellier Signé UEBAENST SCBOONE GESTAEN TER DORPPLAETS VAN AD1NKERKE, aldaer OPENBAER TE VERKOOPEN. Men abonneert zich op het bureel van het I' N.’ 34, to Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', bet supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ÉÊ.vtiAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven eu geld vrachtvry toe te zenden. De Notaris DE CAE, ter residentie van Alverinphem zal op Maendag 19 November 1860, om 2 ure na mid dag, ter herberg bewoond door Fianciscus Dezutlere aen het Smtshoekje, ter gemeente Alveringhem’ openbaer verkoopen de volgende onroerende Goederen Koop 1. Binnen gemelde gemeente Alverin ghem, ter gehugte het Siiushoekje, bezuiden den kei weg leidende van de dcrpplaets van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, dc hoeveelheid van een’ are 90 centiaren Grond, in cynspacbt gehouden tot eersten October 1912, nuts zestien franks vyfi'g Ben tinten ’sjaers, door Fni'»ciseus Dezultere, te Alverin ghem, aen wie de tiaeropstaende gebouwen, dienende voor herberg en brood bak kei y, zyn loibehoorende palende gemelden grond van zuiden aen koop drié hierna, van westen aen koop twee hierna, van noor den aen gezegden keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, en van vosten aeu hel hovenierhof Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- hem, zal op Woensdag 7 November 1860, on tweo ure namiddag, ter hier na beschreven te ve.’koopen Herberg, bewoond door sieur Carolus llathé, tir dorpplaets van Adinkerke, openbaerlyk verkoopen t Gemeente Adinlierke. Eenigen Koop. Een onlangs nieuw cpgebonwd Woonhuis, ten dienste van Herberg, brsiaende uit woonplaels met vaulekamer van westen,en een stal leken van westen daer aen, gesticht ter noord/.yde van dc dorpplaets van dc gemeente Adinkerke, zon der regt van stand op eeneu grond groot eea are vyf en zeventig centiaren, toebehoorende aen d’heer Ernest Desput, te Veurne; ^p lie ide van westen het hovenierhof van Franciscus Wai rmoes, van noorden aen het gras der hofstede bewoond door sicur Joa;; i s Schipman, van oosten aen het huis van Ludov.cus Versave), en van zuiden voorhoofdende op den Wcsl- burgweg. Bewoond door den verkooper sieur Carolus Rathé; om aeuslag met eersten mei 1861. Da eigendoins-bewyzen en verkoopvoorwaerden berusten ten kantore van den Notaris DE CAE, to Alveringhem. I ^'-'4 iK

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1