i JlfJ VAN VEURNE I lil I I I I I HE/ w 1 R 1 WOONHUIS I I I I I I KOOPDAG HOFSTEDEKEN 11 PARTIE ZAEILAND L Oproeping der erfgenamen van I Il I r':l ,‘l ZATERDAG 5 NOVEMBER 1800. JAER. Voor stad VERKOOPING 0 I. J, h |5 0 9 9 9 0 I 1 1 JACOBUS SWYNGEDOUW. HEIBELS, MENAGIE-GOEDEIIEN, WYNEN EN AERDAPPEL8, TE HOUTHEM. OPENBARE VERPACHTING van eene Te Alveringhem, gehuchie Forthem. OPENBARE VERKOOPING MET ZAEILAND, Gestaen en gelegen te Pollinkhove, TE VERKOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. '5 rlta Hm Prys van van een «ff: Gemeente Pollinkhove, Groenen Bogaerdhoek. Bcschryving van het goed. met DARfNGSTAL, OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, OPENBARE VERKOUP1AG van eene GELEGEN IN ISENBERGHE. insehryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 8 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maendeti’. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachlvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 8 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 'sjaers. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. N.r 1856. algemeene Tg dingen, Marktpryzen en Handelzaken. 4. 1 1 P 1 1 N. gedrukt, worden en veel Gregorius Ar- tot 1 I i t e. n D van gelegen van een i I Jacobus Swyngedouw, inleven landbouwer gewoond hebbende te Alveringhem, in de nabyheid van den Burgmolen.lly laet geene kinderen achter, noch broeders, noch zusters, noch opklimmcnde erfge namen. Onzen lest overleden Jacobus Swyngedouw, was zoon van Jacobus Eranciscus Swyngedouw, overleden te Alveringhem, den 13 april, 1804, en van Alexan- driua Dih-po, overleden te Alveringhem; den 25 January, 1814. De erfgenamen van den overledene, moeten vóór den 25 January, 1861, zich aenbi.-dcn, im-t klaerbe- wyzend*-stukken, ter studie van M 'BEERNAERT, iVo/a- riste Aloeiinghemkanton Veurne, bywien alle papie ren, titelen en dokumenten zynur nalatenschap zyn berustende. Elk make het ruehtbaer. Op Maendag. 26.“'" November, 1860, ten 2 ure na middag, ter herberg de Lancier, bewoond door Francis Delanghe, binnen de stad Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhi.-m, openbaer verkoopen, ten verzoeke van Francis Delanghe, voornoemd, en verdere inedego- regtigden, in eene zitting, de volgende Goederen BESCIIRYVING DER GOEDEREN. 1 Koop. Een behuisd en besctiuerd Hofstedeken, bestaeude in keuken, woonkamer, slaepkamer, kel dertje, zolder, alles gebouwd op steenen voelingen, en in plak, overdekt met pannen en strooi, benevens een koeistallekcn, schuerken en privaet, in berd en strooi, met de hoeveelheid van 85 aren 48 centiaren, onder bebouwden grond, hovenierhof en zaeiland, dit alles gestaen en gelegen binnen de gemeente van Pollinkhove, in den groenen Bogaerdhoek, ten noorden aen do Klamarautstracl leidende van den groenen Bogaerd naer Loo; palende noord aen ovengenoemde Klamarantslraet; zuid aen den vol genden koop, op greppe en op paelslaken gesteld ten oosten en ten westen; oost aen zaeiland van Bruno Vallaeys, op half gracht; en wast aen land van Eduard Amcloot, te Pollinkhove,ook op half gracht. Boomprys op dezen koop, zes franks. 2 en taelsle Koop. Eene partie 'Zaeiland, gelegen tei: noorden aen den voorigeu koop, groot 45 aren 80 centiaren; palende noord aen den voorigen koop, op greppe en op paelslaken, gesteld ten oosten en ten westen; van zuiden den heer Billiau te Poperinghe, op half gracht gebruikt door Bruno Vallaeys; oost denzelven Vallaeys, op half gracht, en west voornoemden Eduard Amcloot, op half gracht. Boomprys op dezen koop. 32 franks. Dezen koop zal uitweg hebben, langs over den eersten koop, tot op de straet, in geval van afzonder- lyke toewyzing. Deze goederen zyn verpacht aen C - senius Pauwels, zoo voor gebouwen als zaeiland, den lesten september 1861. Voor alle konditien en inlichtingen vervoege men zich, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. DOOR VERANDERING VAN’ WOONPLAETS. Op Maendag 26 November 1860, ten dry uren na middag, inde herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moeneclaey te Vinehem, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende. in eene zitting, openbaer verkoopen Eene party'Zaeiland, gelegen in Isenberghe verra zuid van de kerk, groot volgens titels van eigendom tot 61 aren 18 centiaren en by kadaster sektie B, n." 551a en 552, tot 59 aren 20 centiaren,strekkende oost en west, palende met het oosleinde aen zaeiland van den heer Joseph De Cae, advokaet te Veurne, op half gracht, met de zuidzyde, aen zaeiland der we duwe en kinders van Gabriel Ryckeboer te Isen berghe, op half gracht, met hel westeinde aen do Groenestraet en met de noordzyde aen zaeiland van Pieter Jacobus Tyleca, te Isenberghe, op palen. Gebruikt door Eduard Ryckeboer-Claeys, met paehiregt lol 1 October 1861, mils fr. 45 ’sjaers bo ven de belastingen. De titelen van eigendom cu de voorwaerden der Verkooping, berusten ten kantore van getueldefi Notaris RULLY. Calineyn, te B-usscl, de haeg hier medegaende met harén gewoonen vrydom; van noorden en oosten aen landen van jufvrouw de weduwe Verschave, <le haeg hier ook medegaende. Conditiën en inlichtingen, te bevragen ter studie van voornoemden notaris BEERNAERT. van het blad, Uoslstraet op al do postkantooren van het rvk. Er is overleden te Pollinchove, kanton Haringhe, i VYestvlaeudcren) den 25 September 1860, wyleu Op Dingsdag, 2O.,1,° November I860, ten 3 ure na middag, ter herberg, bewoond door de weduwe van Karei Eau den Berghe, op hel gehuchie de Nieuwe Herberg, binnen de gemeente «au Alveringhem, Zullen de Notarissen BEERNAERT, en BE CAE, beide ter xcrblyfplaets van Alveringh. in, openbaer ver koop.n, ten verzoeke der weduwe en erfgenamen van Joseph llotivenaghel, hel volgende goed henigon X'Ecu teer nrl VV erk ma n.swoonl) uis, met kamer, kamertje en zolder, alles gemaekt in steen en plak, overdekt met strooi, ben.v.os een daringslal van oosten daeraen, slaende bi iuen de genfceiite van Alveringhem, nevens den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, op een are ze.'tig centiaren zes milliaren en half grond, m ikeude <lc helft ter noordzyde van een gr.mier perceel, waer- vau de wederhelft ter zuidzvde gebruikt is door Marie Descliryver, weduwe Pieter Calvenaere, en waer voor jaerlyks belaeld wordt aen den eigenaervan den grond, sieur Beuoit Coopmau, moleuaer te Alverin- gli m voor ons te verkoopen goed, 2 fra .ks 25 cent.; palende hel huis van zuiden aen den huize van voor- i.<> inde weduweCalvenaere, den gevel aldaer gemeen; cu den grond paelt van oosten aen land van den heer Clep, gebruikt door Benoit Coopman; van westen aen gr.is toebehoorende aen Coopmau, voornoemd; van zuiden den grond gebruikt door de weduwe Cilve- naere, aldaer scheidende op regie steep van de dubbel vu i stede; en van noorden voornoemden keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg. Alles gebruikt en bewoond door de weduwe Joseph H. uvenaghel. Aenslag met den l.“” mei, 1861. Konditien en inlichtingen, zyn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen. Op Donderdag, 8.“,‘November, 1860, ten 3 ure na middag ter herberg den Doornboom, bewoond door Eugecii van Coillie, langs de kalsyde van Alverin- ghem-dorp naer Forthem, IJ Zal den NotarisBEERNAERT, te Alveringhem, ten verzoeke van sieur Joseph De Beir, rentenier te Loo, openbaer verpachten voor 9 jaren, waervan het eerste zal iugaen den ll.,‘“ november, 1860: Feu WEIDE, rondom besloten met hagen, groot, volgens titel, 49 aren 3 centiaren, gelegen te Alve ringhem oost over den Loovaert; palende van zuiden aen de Rheningheersdykstraet, van westen aen zaei- landen van madame De Prey te Yeun.c, en madame Langs den keiweg naer de fto'iiwe Herberg, Op Maendag 12 November 1860, om 8 1/2 uren voor middag, ten Huize van den heer Servatius Dcscuudl, Ryks-ontvanger te Houlhem, ter dorpplaels, 'Zal de notaris ROLLY, ter residentie van VVulve- ringhem, houden koopdag van 1. ° Menagie-goederen, bestaeude in bedbakkeu, slaghorlogie, kleerkassen, kleerkoffers, lavabo in acajou, spiegels, tafels, stoelen, zetels, 2 stoov.m, standen, emers, manden, koper-, tin-, yzer-, gleis glas- en aerdewerk. 2. ’ 100 flesscheii goeden rooden wyn, St. Emilion, en deel ydele llesschen., 3. " 7 hectolil aerdappelen, deel brandhout andere voorwerpen te lang om te meiden. Met gereed geld. Men abonneert zich op het bureel 84, to Veurne, en Insertien, locentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.*, het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad éé.nmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1