VAN VEURNE. WEIDE 1 II j II I O I <1 I I I I WOONHUIZEN WOONHUIS met I 1 -I S' AEN HET PARTIE ZAEILAND KOOPDAG CYNSGRONDEN li I I IM I I J 10 O, rfi» ii. i i Te Alveringhcm, gehuchte Forthem. 1 OPENBARE VERPACHTING Si Gestaen en gelegen te Alveringhem, aldaer Gemeente Alveringhem, gehugte het Smis hoekje. Beschryving van het goed. DARINGSTAL, OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, u WOENSDAG 7 NOVEMBER 48G0. SUPPLEMENT DOOR VERANDERING VAN WOONPLAETS. VER HOOPING Wlllvc- 1)0- 1>! 15 et» Alveringhein, 1 I i gelegen I van eeno GELEGEN IN ISENBERGHE. 6 •O O o van HEIBELS, MENAGIE-GOEDEREN, WYNEN EN AERDAPPELS, TE HOUTHEM. f J 1 J 5 t, ■a ■o van eene Dc Notaris DE CAE, ter residentie van IVERTEÏTE 'I I en veel Op Donderdag, 8.,l,“ November, -1860, ten SI ure na middag ter herberg den Doornboom, bewoond door Eugecn van Coiliie, langs du kalsyde van Alverin- Op Maendag 12 November 1860, om 8 1/2 uren voor middag, ten Huize van den heer Servalius Deschodl, Ryks-ontvanger Ie llonlhem, ter dorpplaels, Zal <le notaris ROLLY, ter residentie van ringhem; houden koopdag van 1. * Menagic-goederen, bostiende in badbakken, slaghorlogie, klcerkasscn, kleerkoflers, lavabo in acajou, spiegels, tafels, stoelen, zetels, 2 stoovmi, standen, enters, manden, koper-, tin-, yzer-, gleis glas- en aerdewerk. 2. " 100 llesschen goeden rooden wyn, St. Einilion, en deel ydele llesschen. 8.” 7 hcctolit aerdappelcn, deel brandhout andereoorwerpen te lang om tu melden. Net gereed geld. OPENBARE VERKOOPEN G Op Maendag 2G November 1860, ten dry uren na middag, in de herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moeneclaey te Vinchcm, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringlicin residee- rende, in eene zitting, openbaer verkoopen Erne party Zaeiland, gelegen in Isenberghe verre zuid van de kerk, groot volgens titels van eigendom tol 61 aren 18 centiaren en by kadaster sektie B, n." 851c en 852. tot 80 aren 20 centiaren, strekkende oost en wa st, palende met het oösteinde aen zaeiland van den heer Joseph De Cae, advokaet te Veurne, op half gracht, met de zuidzyde, aen zaeiland tier we duwe en hinders van Gabriel Ryckeboer te Isen- bergbe, oji half gracht, met het wesleinde aen do Groenestraet en met de noordzyde aen zaeiland van Pieter Jacobus Tyleca, te Isenberghe, op palen. Gebruikt door Eduard Ryckeboer-Claeys, met pachtregt tot 1 October 1861, mits fr. 48 ,’s jaers bo ven de belastingen. De titelen van eigendom en de voorwaérdcn der Verkooping, berusten ten kantore van gcmeldcn Notaris ROLLY. met medegacnde ERVEN, HOVENIERHOF EN ZAEILAND, benevens OPENBAER TE VERKOOPEN. dag, ter herberg bewoond door Franciscus Dezuttere, aen het Smishoekje, ter gemeente Alveringhein, openbaer verkoopen de volgende onroerende Goederen Koop 1. Binnen gemelde gemeente Alverin ghem, ter gehugte het Simshoekje, bezuiden den kei weg leidende van de dorpplaels van Alveringhein mier de Nieuwe Herberg, de hoeveelheid van een are U0 centiaren Grond, in cynspacht gehouden tot eersten October 1 (JI2, mits zestien franks vyftig cen- timen ’s jaers, door Franciscus Dezuttere, te Alverin ghein, aen wie de daeropstaende gebouwen, dienende voor herberg en broodbakkery, zyn toebehoorende; palende gemelden grond vah zuiden aen koop drie hierna, van westen aen koop twee hierna, van noor den aen gezegden keiweg van Alveringhein naer de Nieuwe Herberg, en van oosten aen het hovenierhof van sieur Fredericas Dobbelaere; bekend by plan kadastrael onder den nummer 835 der wyk C. Koop ‘1. West daer aen,een are twee en vyftig centiaren Land, dienende voor hovenierhof, schei dende van den volgenden .koop langst den zuiden, van oosten met den hoek van het stal van gezegden Kranciseus Dezuttere; in rejte lyu naer hel westen tot in de haeg alwacr een paelstaek stad; palende liezen koop noord aen gezegden keiweg, zuid aen koop drie, west aen den voelwegel, daer over gras van den lieer Josephus De Cae, grondeigenaer te Veurne, en oost aen het huis en stal van gezegden Franciscus Dezutter; de doornhagc langst de westzyde, hier medegacnde voor zoo verre dezen koop strekt; in pacht gehouden door gemelden sieur Dezuttere, tot eersten mei 1868, mits vyf franks vyftig centimen ’s jaers; deel van nummer 836 der kadastrale wykC. Koop 3. Zuid aen voorgaende knopen een en twee, vier aren 43 centiaren Hovenierhof en Grond, met het daeropstaeude huis; bekend by plan ka dastrael sectie C, onder den nummer 837, en een ge deelte van 836; palende gemelde hovenierhof en grond van westen aen gezegden voelwegel, op den welken gemeld huis is voorhoofdende, van zuiden aen koop vieren vyf; van oosten aen het hovenier hof van gezegden sieur Dobbelaere. Om aenslag met de gcldtclling. Koop 4. Zuid langs het westen aen lestvoorgaen- den koop, twee aren zes en negentig centiaren Hove nierhof en Grond waerop is slaande, zonder regt van stand, het huizeken behoorende de weduwe Pieter Sobry te Alveringhcm; palende dit partyken hove nierhof en grond, van westen aen gemelden voetwe- gel, waer over den eigendom van gezegden heer Josephus De Cae te Veurne, van zuiden nog aen den eigendom van d’heer Josephus De Cae, en van oosten aen den eerstvolgenden koop. Gebruikt door de weduwe Pieter Sobry, toteersten mei 1861. Koop 5. Beoosten den lestvoorgaenden koop cn gedeeltelyk zuid aen koop drie, de hoeveelheid van 3 aren 33 centiaren Hovenierhof en Grond met medegacnde daer op staende huizeken, gebruikt en bewoond zonder regt van pacht door Cornelius Pinson, tot eersten mei 1861; palende, gezegde hove nierhof en grond, van oosten aen het hovenierhof van gezegden sieur Fredcricus Dobbelaere, en van zuiden aen het hovenierhof der hofstede gebruikt door sieurEngelbertiis Vandenberghe, en behoorende aen gezegden heer Josephus De Cae te Venrne. Koop 6. Een Huis en Stallekeu, met 23 aren 26 centiaren onder grond van gebouwen en medegacnde Zaeiland, palende van noorden aeu den eigen dom van den heer Do Ruysschere te Dixraude, van oosten aen den burgweg; en hovenierhof behoorende Bewoond en gebruikt door sieur Fraiicismis Straetburg, te Alveringhein, met regt van. pacht tot eersten October 1864 voor het land, en lot eersten mei 1865 voor de huizingen. De titelen van eigendom cn verkoopvoorwaerden, zvn berustende ten kantore van gemelden Notaris DE CAE. Op Dtngsdag, 2O.,U“ November, 1860, ten 3 ure na middag, ter herberg, bewoond door de weduwe van Karet ('au den lierghe, op het gehuchte de Nieuwo Herberg, binnen de gemeente van Alveringhcm, Zullen de Notarissen BEERNAERT, en BE CAE, beide ter verblyfplaets van Alveringhein, openbaer ver koopen, ten verzoeke der weduwe en erfgenamen van Joseph iloiivenaghel, het volgende goed Eenigen koop.Een zeer net VVerknmnswoonhuis, niet kamer, kamertje en zolder, alles geiuaekt in steen en plak, overdekt met strooi, benevens een daringstal van oosten dacraen, staende binnen du gemeente van Alveringhcm, nevens den keiweg van Alveringhcm naer de Nieuwe Herberg, op een are zestig centiaren zes milliaren en half grond, makende de helft ter noordzyde van een grooter perceel, waer- van de wederhelft ter zuidzyde gebruikt is door Marie Deschryver, weduwe Pieter Calvcnaere, en waer voor jaerlyks betaeld wordt aen den eigenaer van den grond, sieur Benoit Coopman, moleiiaer to Alverin ghein voor ons te verkoopen goed, 2 franks 23 cent palende hel huis van zuiden aen den huize van voor noemde weduwe CaIvenaere, den gevel aldaer gemeen; en den grond paelt van oosten aen land van den heer Clcp, gebruikt door Benoit Coopman; van westen aen gras toebehoorende aen Coopman, voornoemd; van zuiden den grond gebruikt door de weduwe Calve- naere, aldaer scheidende op regte stoep van de dubbel vuerstede; cn van noorden voornoemden keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg. Alles gebruikt en bewoond door de weduwe Joseph Houvenaghel. Aenslag met den 1.“'" mei, 1861. Konditien en inlichtingen, zyn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen. van een Langs den keiweg naer de Nieuwe Herberg. zal o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1