i! jj Merk I van Veurne, oog Frankryk. w Brussel 9 November. Nieuws van de week. u Benoemingen. Besluiten cn Yzerivcfjen, a k Veurne- MERKTE X. 5 4 09 J 110, 00 7 November. STERFGEVALLEN. Graenpryzen der vorige week Per 145 litters. Hdg'1- 7 on*’"" 5 5 cl‘ fll' II ’’l 6- t l\ g-c I 62 c. - I k. Per hekloliter. 954 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn verkucht geworden 937 takken te weten 27 10 18 24 29 32 48 68 119 117 122 78 48 62 51 27 18 10 17 00 0 46 378 34 22 Per hekloliter. Wille tarwefr. Roode tarwe M.'isielniu Rogge Haver Aurdap. 100 kil. Boter per kilu 1 ijereu per 25 Boonen Erwten Koolzaed LytiMed Azerweg van lachlervehie nacr Reytetr eckecho dientl Insschen L 7 50 8 0U 8 It) 8 20 8 25 8 40 2 9 45 10 00 10 05 10 15 10 23 10 35 10 45 10 58 Vertrck-uren naer Veurne. --rio0"’ PPaYZEN DEP BROGDEN van dito. j 49 c. - 1 >pk. 32 11 »d. 22 00 A Pictor on tan Rc- i 00 00 a vertrek). in hier, moest 8 november. - 31 00 tot 41$ SO 24 00 tot 27 00 14 00 tot 23 00 0 SO tot 15 50 23 00 tot 30 00 Doler, <ic kilo Eijeren, de 25 Licbtsbvkldk (vertrek). Cortemarck Haiidzaeme Zarren EvSSCII Dizains Ouitkt-rkc Avt-cappellc kobr(. (aenkomst). 85 20 A 00 00 25-50 tot 15-00 tot 28 40 28 40 10 10 17 40 10 60 20 40 00 00 1 84 2 45 1 85 7 50 II a 0 00 2 10 0 00 a a a Duinkeik»tn - Witte tarwe fs. Rootle tarwe Rogge Boekweit Haver l.ynzaed kool sued Vlas, per kilo Boter, per kilo Eijeren, per 25 Aerdappelen ST. NIKOLAES, 31 October. Per hekloliter. 27 80 27 80 15 20 17 40 10 20 19 50 27 60 1 84 2 30 0 00 7 50 VtDBWK Avccappclle Oostkcrke D1XBCDK Eessen Zarren llandzaemc Cortemarck I.ICUTKBVBLIIB (aCIlkomSt). 45-50 45 00 44-00 48.00 42-50 42-00 41-50 41 00 40-50 40-00 39-50 39-00 38-50 88-00 37-60 37-00 30-50 30-00 35-50 35-00 00 00 00 00 20-50 13-50 10-00 20-00 1- 112 2- 18 3- 00 18 Oil 15 50 06 66 0 SO •2 B6 A I 63 a 17 72 21 70 00 00 20 40 22 23 21 82 n 2'3 58 oo oo a 00 00 a Aerdap. 100 kil. 8 25 2 20 a 2 00 B Genever, de liter 0 84 20 16 a 21 22 25 a 22 33 a 23 58 a 00 00 a 00 00 A 8 00 a 2 15 A 1 71 A 0 83 A 1 80 1 37 1 45 1 55 2 05 2 15 2 25 2 30 3 40 3 55 4 00 4 10 4 20 4 80 4 40 4 48 4 55 van Silvio con buitengenwoon hevig-"» Felix cn BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 1. Fany Lust, dogter van Visagie, Ooslstraet. dm 3. Carolus Vandermeesch, zoon van Pieter cn van Creilia Dcbyser, Handboogslraet. den 4. Augustus Delanghe, zoon van Pieter cn van Rosalia l.auriere, Klaverstraet. den 5. Emile VVybo, zoon van gina Moiiló, Zuidslract. den 7. Eudoxio Delurck, dogter van Pieter cn van Justine Degraeve, Beweslerpourt. den 5 Franciscos Viaene, bezonderen, 87 jaren, geboren te Adinkerkc en wooncode te Veurne, wedu- waer van Cecilia Debers. 35 De aendacht is thans gevestigd op eene door den heer Ulock uitgegevene statistiek van Frankryk, vergeleken met de verschillende staten van Europa, waeruil bly kt, dal hier te lande hel gebruik van den tabik sedert het begin van deze eeuw geenszins in eene gelyk matige verhouding is loegcnotuen. Van 1811 tot 1820 heeft hel gemiddeld verbruik per inwooner 490 grammen bedragen. Van 1821 lot 1825 is liet verminderd tot 390 grammen en van 1826 lol 1830 zelfs lot 350. Daernais het verbruik langzamer hand weder torgenoiuen, zoodat het van 1836 lot 1840 heeft bedragen 470 grammen, Thans is hel weder van 500 cn 523 grammen; het laelsle jacr is het zelfs vau 730 grammen per inwooner geweest. 00 00! 21 16- Ter gelegenheid des overlydens van II. M. de kei zerin Alexandra, moeder des keizers van Rusland, heeft kouing Leopold den rouw aangenomen voor 21 dagen, te rekenen van 4 november. Is verschenen het eerste nummer van een nienvv fransch weekblad, dat te Brussel wordt uitgegeven onder den titel van la Reformation. Zoo als de titel aenduidt, zal hel blad de protestantsche leering in Delgien trachten te verbreiden. 25 30 a 00 00 A 14 00 a 18 00 a 10 50 a 14 80 a 00 00 a 00 00 a 24 00 a 9 00 a 2 30 A 1 90 a 1 75 a 8 notember. 26 00 - oo 20 17 i'1 12 00 10 5« 2 u- 17 4‘ jO 00 00 00 8 nocentber. 00 00 00 0° 00 00 oo 00 00 OO 00 00 00 00 00 00 oo 00 7 50 o oo 0 00 0 00 Zakken Rogge van Sucriuen van Haver van 12-00 tot Boonen van 19-00 lot Holer, per stuk Eijeren per 25 Konynen per kop Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boonen fr. 26 25 a 00 00 26 25 a 00 00 14 Ü0 a 00 00 18 00 a 00 00 09 OO a 00 00 14 80 A 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 OO 22 CO a 00 OO 8 00 0 00 0 00 0 00 22 00 a 26 30 24 00 a 81 30 20 00 17 50 12 38 10 OJ 2 72 1 95 18 16 OU U0 •23 00 A 3Ü a a EECLOO, SI October. Per hekloliter. Witte tarwe Roodetarwe Rugge Boekweit Haver Gecrst Peerdebooncn Koolzaed Lynzaed Aerdap. Boter per kilo Eijeren per 25 17 75 10 00 06 66 a 8 50 n 2 36 a J 72"A 1! 04 a 20 U0 a I u I 00 10 A 9 norember. F.cn doktor zei aen Fontenellc dal do kofTy ern langzaem vergif was. Dat geloof ik mei u, beste doktor, antwoordde I oiilenclI.', want hel is nu om trent tachentig jacr dat ik er alle dage drink. 8 -' 00 41 I id. n a a 18 10 a 21 76 LEUVEN, 5 norrmber. Nieuwe tarwe fr. 32 64 A 33 38 Oude, 100 kil. Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Gecrsl, Koolzaed l.yitMcd van 2 november, zyn de Polli ncliove en Westroosebekc om uit der hand, ver- sehilligc onroerende goederen ie verkoopen. 12 Zakken Tarwe acu Er heerschtc insgclyks rukwind. Te Clermont zyn acht huizen ingeslorl cn men heeft er do dood van vier persoonen te betreuren, waerby ecu kind dat door de kracht van het water werd inedegcsleept. In verschilligc nyverheids-ge- stichlen drong het water en vele koopwaren dreven weg of werden grootelyks beschadigd. Op verscheidene plaetsen van het departement werden de huizen verwoest, en werd er groote schade aengerigt. Te Béziers gebeurde een verschrikkelyk ongeluk: de wateren langs den kant van den dal, tot op wei nigen afstand der kathedrale kerk voortrok kende, wierpen eene borstwecring omverre, die op een huisje hetwelk er onder gebouwd was nederploflo en hel geheel verbryzelde. Twee voerlieden de genaemden Pieter Raynay, oud 47 jarenen Louis Vinan, 27 jaren oud, gewezen soldaet, welke van den dienst was teruggekeerd, na do veldtogten van den Krim cn llalien te hebben inedegcmaekt, vond men levenloos onder de puinen. Uit de Iv k-mliouwing schynl te blykon, dal de beide ongelukkigen in hunnen slacp door do dood zyn verrast gew irden. FlorcRsac is byna geheel overstroomd. Er zyn dry huizen ingeslorl en ouder de pinnen van een derzolvo vond men de iykjes van twee kimieren. Vele persoonen hebben by deze schrikkelyke ram pen blyken van moed en zelfiipulTering gegeven; onder andere noemt men de schippers Achille Cazc- neuven cn Jan Raynaud, welken in een klein bootje op het plein te Agde, achtereenvolgens zeven inen- schcn redde. By koningly k besluit kerkfabrieken van wederzydiglyk bemagligd, 9 5ü a 2 25 a 1 ü0 Konyncn per stuk 1 75 a AUDENAERDE 31 octob r. VBBTKKK.BBM DKK TBKIBBS, TK BKBKIVKB TAB OKI* niorg. n 4 7 25 7 32 7 40 -11 00 N. It. lie uren tan verirrk ultile sutito van (Cortemarck- Zarrrn, l-«aa.o rn Omikerke nirljui-l kuhuende Kcnrlil V' ill- iruigrra «moctil rich ln-n tuinulcu ruur dr nesleldr uer, te laten beviudt-n. Metsojerio f'an Csombrugge. Vertrok uil Duinkerke, ’iinorg. 10-30 cn Aenkomst te Veurne, 1-00 Vertrek uit Veurne, 11-00 Aenkomst te Duinkerke, 1-30 De uren aeugetckend meteen zyn expres-,iel jj I Uil Brussel langs Aelst naar Gent: 7-85i ’s morgens; 2-20, 5-30 cn 8-00 'savonds. Lit Antwerpen naer Gent5-30. 8-80 1-’ e?iS> 10 30; 2-30 1? an 2.' kl. 4-30, 7-00 rn 2-' k jdf Uit Gunt naer Brugge 6-15, 9-15 's morgcn’ 4-35*cn7-05. rficü" Uit Brugge naer Oostende: 7-35, 10-25 ’»nl<1 2-25, 5-30’ t-n 8-15. UitOostcnde nacr Brugge 6-15, 7-15 9-1 cn 5-40 ’savonds. Uit Brugge naer Lichtcrveldc 7, 9’s m*»rl>" 2.* kl. 2-30 cn 6-20 ’savonds ^lO1 Uit Kortryk naer Lichtervefde: 7-30,1* 1-10 en 6-10 ’savonds. Veurne, drukk. van de wed. Ryckeboer e Klezingen. Wy laten hier een koppel anekdoten volgen, bctrckkelyk de leste kiezingen, welke zullen dienen tol bewys dat men, up zekere dorpen, derjju- lykc plegtigheden, op eene gausche kumieker wyze kan uitvoeren dan in de steden. Te Marcke, moest de kiezing om 10 ure placts heb ben. Op het gestelde uer, ductile voorzitter van hel bureel de optelling der aeuwezige kiezers, cn ziende dat, op de 48 of 49 kiezers die op de lyst gebragl zyn, er tnaer 7 tegenwoordig waren: het is toch de moeite niet wacrd, zegt hy, van Ie b ginnen met zoo weinig volk, wy zullen nog een mig.-Hblik wachten, en een drnppclkc pakken. m g eid zoo godaen. Ten II ure, nieuwe optelling. Ditmael waren 15 kiezers tegenwoordig. Dit begint te beteren, zegt du voorzitter, wy zullen welhaest compleet zyn; afwachting lael ons nog ecu druppelke pakken. Ten 11 Iy2 waren er 33 kiez rs tegenwoordig, cn ditmael vond de voorzitter hel getal voldoende, en ging over tot de stemming, tusscheu kannen cn glazen, cn ten 12 ure was alles geregeld. In een ander dorp niet zeer ver van onder andere de burgemeester herkozen worden. De kiezers tegenwoordig in de stemming, wisten niets beter, of de burgemeester moest burgemeester blyven, en waren dus onder hen afgesproken, daer zy hel onnoodig achtten, van voor hem niet te stemmen. Als nu de optclli ngder stemmen gedaen werd, had de burgemeester niet ééne. Maer wal hebt gy uitgemeten,zei iemand tegen hen, gy hebt nu den burgemeester uit den raed gesloten? We! neen, niet, wy moeten voor hem met kiezen, hy blyft van zelfs burgemeester. Men hadt vele m it om hen te doen verstaen dat zy den burgemeester uitren raed gebannen hadden; als zy eindelyk daerva i ov rtuigd waren: wel! wy wisten dat niet, roepen zy, wy zullen dit erdoi n. Zy pakken de briefj s van tafel af en werpen die in het 'uer. Vervolgens gnen zv ov r tot eene nieuwe stem ming, en dilin iel is de burgemeester met eenparige stemmen erkozen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4