a A VAN VEURNE. 45 KOOPEN BOOMEN, binnen do gemeenten ALVERINGHEM EN St. R1CQUIERS. KOOPDAG 1 it II I f it ll WOONHUIS met Koopd(i(j van *5 Ij AEN HET WOONHUIS PARTIE ZAEILAND MENA GIE-GOEDEREN, i’i II I HOFSTEDEKEN lb io h oo, VERKOOP I NG OPENBARE VERKOOP1NG 1°°*' 0 oo I 3 MET MEDEGAENDE ERVE, GESTAEN ZM GELEGEN TE ALVERINGHEM aldaer openbaer te verkoopen. TE VEURNE. Wi; l/< al v' «{l t i ï"i w Bcschryving van het goed. OPENBARE VERKOOPlNG met zaeiland, Gostacn en gelegen te Pollinkhove, Gemeente Alvcrintjhem IS,” Gemeente Pollinkhove Groenen Bixjaerdhocki. DAIUNGSTAL, OP CYNSGBOND, TE ALVERINGHEM, 01 WOENSDAG 14 NOVEMBER I860. SUPPLEMENT Door verandering van woonsle. 1)0 00 10 I 5< U'J i Van eerie GELEGEN IN 1SÈNBERGHB. Van i' Op Maendag 26 November i860, tert dry ttrert Wif- middag, in de herberg de Kroon, bewoond doör siéöf Jacobus Moeneclaey te Vincheffl, Koop. 24. Brandhout. 26. 6 olmen. 26. I eike. 27. 2 olmen. 28. 2 olmen, 1 eike. 29. 3 olmen. 30. 5 olmen. 31. 1 abeele. 32. 1 ideas. 33. 1 idem. 34. 1 abeele. 35. 1 idem. 36. 2 abeelen. 37. 1 idem. 38. 4 idem. 39. 5 idem. 40. 2 idem. 41. Brandhout. 42. 1 wilge. 43. 1 idem. 44. 1 idem. 45. 1 idem. van den Notaris 1 ADVERTEÏTI 1-}I te» iji1, to- 6‘‘. 6* 0 0' f* 8 j 1r Op Dingsdng, 20?1" November, 1860, ten 3 ure na middag. ter herberg, bewoond door de weduwe van Karei fan den Berghe, op het gehtichte de Nieuwe Herberg, binnen de gemeente van Alveringhem, Zullen de Notarissen BEERNAERT, en DE CAE, belde ter verblyfplaets van Alveringhem, openbaer ver koopen, ten verzoeke der weduwe en erfgenamen Van Joseph Honvenaghel, hel volgende goed Eenigen koop. Een zeer net Wcrkmanswoonhuis, met kamer, kamertje en zolder, alles gemaekt in steen en plak, overdekt met strooi, benevens een daringstal van oosten daeraen, slaende binnen do gemeente van Alveringhem, nevens den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, op een aro zestig centiaren zes milliaren en half grond, makende de helft ter noordzyde van een grooter perceel, waer* van de wederhelft ter zuidzyde gebruikt is door Marie Deschryver, weduwe Pieter Calvenaere, en Waer voor jaerlyks betaeld wordt aen den eigenaer van don grond, sieur Benoit Coopman, molenaer to Alverin ghem voor ons te verkoopen goed, 2 franks 25 cent.; palende het huis van zuiden aen den huize van voor- noemde weduwe Calvenaere, den gevel aldaer gemeen; en den grond paelt van oosten aen land van den heer Clep, gebruikt door Benoit Coopman; van westen aen gras toebehoorende aen Coopman, voornoeind; van zuiden den grond gebruikt door de wedüwo Calve naere, aldaer scheidende op regte steep van de dubbel 0 X) z X) )’J 50 vuerstede; on van noorden voornoeinden keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg. Alles gebruikt en bewoond door de weduwe Joseph Nouvenaghel» Aenslag met den l.“” mei, 1861. Ikondilten en inlichtingen, zyn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen, ▼an een TE VERKOOPEN BINNEN DE STAB VEURNE, De Notarissen DE CAE, cn BEERNAERT, beide ter residentie van Alveringhem, zullen op Donderdag 13 November I860, om twee ure namiddag, ter herberg bewoond door sieur Pieter Dcichreoel, ter dorpplaels van Alveringhem, openbaer verkoopen: Een Woonhuis en medegaende Erf, geslaen en ge legen ter dorpplaels van Alveringhem, ter zuidzyde van hel Katspel; palende van oosten aen het huis en epve van sieur Eelicianus Houtman, te Alveringhem, de vuerstede alhier tot de hclfd toebehoorende; van noorden aen de erve van d’hecr Franciscos Bernardus Roily; van westen aen het huis en erve van steur Franeikcus Deuolder, cn van zuiden voorhoofdendu op het Katsspel; Gebruikt door den tnedeverkoopcr Joannes Claeys, om handslag met de geldtelling. Kondilien en alie inlichtingen, zyn tu bekomen ten kanloure van gezegde Notarissen. n k^i» n» 1 poffi tl1* 1”’ G- ■.z'* Op Maandag, 26.‘,,B November, I860, ten 2 ure na middag, ter herberg de Laneier, bewoond doof Francis Delanghe, binnen de stad Vcurne, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al veringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van Francis Delanghe, Voornoemd, en Verdere tnedege1 regtigden, in eene zitting, de volgende Goederen ÜESGilhYVlNG DER «OËÖËhÉN. 1 Koop. Een behuisd en beschuerd Hofstedeken, bestaende in keuken, Woonkamer, slaepkanier, kel dertje, tolder, alles gebouwd op steehen Voeliligi-n, cn in plak, overdekt met pannen oil strooi, bêiieVens een koeistalleken, sehuerken cn privael. in berd en strooi, nut de hoeveelheid valt 83 rtren 48 Centiaren, onder bebouwden grond, hovenierhof en meikind, dit alles geslaen en gelegen binnen de genieenlc van PollinkhoVe, in den groenen Bogaei'dlioek, teil noorden aen de Klamarantstrael leidende Vati tleil groenen Bognerd naer LüO; palende noord tien ovengenoemde Klamarantstrael; Zuid rten den vol genden koop, op greppe en op paelstaken gesteld teil oosten en ten westen; Oost aen IReiland van Brührt Vallaeys) op half gracht; en West aen land van Eduard Ahieloot, te Pollinkhove, ook. op half gt-aCht; Boomprys op dezen koop, zes fr.üiks. 2 en laeixte Koop. Eene partie Zaeilami, gelrgért. teil noorden aen den voorigeli koop, groot 45 aren 80 centiaren; palende noord aen tien vooriged koop, op greppe en op paelstaken, gesteld telt oosten en ten Westen; Van tuiden den heef Biiliau te Poperinghe, op half gracht gebruikt door Bruut! Vallaeys; oost dciizelvcli Vnllaeys, op half gratiht, eit west voornoemden Eduahd Amelout, op half gracht, Boomprys op dezen koop, 32 franks. Dezen koop zal uitweg hebben, langs over dort eersten koop, tot op de straet, in geVal Van afzonder- lyke toeWyzing. Deze goederen zyn Verpacht aen Gregorius Ar- senius Pauwels, zoo voor gebouwen als zaeiland, tot den lesten september 1801. Voor alle konditien eh inlichtingen Vei-VoegC men zich, ten kantore van toornoeriidcn Notaris BEERNAERT. Op Woensdag 3 December 1860, om twee uren na middag, zal’er door 'l ambt san den deurwacrder BRIL, te Veurne, uvergegaen worden ten huize van den lieer Francticu» lioulen, goneesheer binnen ge* zegde stad Veurne, lot de publyke verkoopvig van alle zyiie mobilaire voorwerpen, bestaende naiuent- lyk in Veel koper, tin, yzer, gleis en aardewerk, keuken- gerief, schoone stooven, tafels, stoelen, kaders, pen- dulen, waeraf een met Carillon, schoone kleerkasse, koperen kandelaren, chineesch eu wit porcelyn, beddebakken, stimrs, gordjnen, servielten, dwalen, en veel andere goederen, te lang om te In-scln y ven. Opeen innend lyd vnn betaling voor de Loopetl boven Ge 10 franken, en met gereed geld voordo koopen daer beneden. van een Langt den keiweg naer de Nieuwe Herberg, J Donderdag 20 December 1860, ora 1 ure namid dag, precies, op de landen gebruikt door sieur Van Douren, langst den keiweg leidende van de dorp* plaets van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg; benevens op land gebruikt door sieur Grimnielprez, langst de enichiede leidende van de gezegde dorp plaels van Alveringhem naer Forthem; Koopdag van de volgende koopen Boomen Koop. 1. 1 eike, 1 olme. 2 1 eikc. 3. 1 eike. 4. 1 eike. 5. 1 eike. 6. 1 eike. 7. 1 eike. 8. 1 eike. 9. 2 eiken. 10. 2 olmen. 11.1 eike. 12. 1 eike. 13. 2 olmen. 14. 1 eike. 15. 1 idem. 16. 1 olme. 17. 1 idem. 18. 1 idem. 19. 1 idem. 20. 5 idem. 21. 1 idem. 22. 1 idem. 28. 2 olmen. Op tyd van betaling ten kantoorc DE CAE, te Alveringhem, I?--

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1