Hl VAN VEURNE r I H E fit B E R G Koopdag van 45 KOOPEN BOOMEN, 'j WOONHUIZEN 1 w .VW Ij ll I WOONHUIS Bi i CYNSG11ONDEN I JAER. 1858. ZATERDAG I’ NOVEMBER 1860. I )0 on- OPENBAER TE VERKOOPEN. H 00 00 Gestacn cn gelegen, te Alveringhem, aldaer OPENBAER TE VERKOOPEN. Gemeente Adinkerke. 54.c Béschryving van hel goed. Glad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke cn u Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. algemeene Tydingen, Marktprijzen cn Ilandelzaken. Gemeente Alveringhem, gcliugtc liet Smis hoekje. DA1UNGSTAL, OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, A.1’ Voor stad I verkoopvoorwaerden, DE CAE, te Alveringhem. Eenigi Donderdag 20 December 1860, 1 dag, precies, op de landen gebruikt den van oosten Alveringhem, 2 lire on mid- i3 10 >1 SCII0U5E GESTAEN TEH DORPPLAETS VAN ADINKERKE, aldaer 00 binnen do gemeenten ALVERINGHEM EX Sr. RICQLIERS. VERKOOPING van een met medegaende ERVEN, HOVENIERHOF EX ZAEILAND, benevens om 1 ure namid- door sieur Van I r i-l' De Notaris DE CAE, ter residentie van p Maelidag 10 November 1860, om herberg bewoond door Franeiscus Desuttnre, Smishoekje, ter gemeente Alveringhem, dc volgende onroerende Prys van I Den Notaris DE CAE, Ier residentie van Alverin ghem, zal op Woensdag 21 November 1860, om twee ure namiddag, ter hier na beschreven te verkoopen Herberg, bewoond door sieur Carolm llathé, ter dorpplaets van Adinkerke, deflni i flyk overslaen Eenigen Koop.Een onlangs nieuw opgebouwdk Woonhuis, ten dienste van Herberg, besiaende uit woonplaels met vnulekamer van westen,en een stal leken van westen daer «en, gesticht ter noordzyde van de dorpplaets van de gemeente Adinkerke, zon der regt van stand op eenen grond groot een «re vyf en zeventig centiaren, toebehoorende aen d’heer Ernest Despot, te Veurne; palende van westen het hovenierhof van Franeiscus Waermoes, van noorden aan het gras der hofstede bewoond door sieur Joannti Schipman, van oosten aen het huis van l.udovicus Versavel, en van zuiden voorhoofdende op den Wesl- burgweg. Bewoond door den verkoopcr sieur Cnrolus Rathé; om aenslag met eersten mei 1861. De eigendoms-bewyzen en verkoopvoorwaerden berusten ten kantore van den Notaris DECAE, te Alveringhem. Koop 5. Beoosten den lestvoorgaenden koop en gedeeltelyk zuid aen koop drie, de hoeveelheid van 8 aren 33 centiaren Hovenierhof en Grond met tiiedegaende daer op staende huizeken, gebruikt en bewoond zonder regt van pacht door Cornelius Pinson, tol eersten mei 1861; palende, gezegde hove nierhof en grond, van oosten aen hel hovenierhof van gezegden sieur Fredericas Dobbelaere, en van zuiden aen hel hovenierhof dor hofstede gebruikt door sieur Engelbertus Vnndenberghe, en behoorende aen gezegden heer Josephus De Cae te Veurne. Koop 6. Een Huis en Stalleken, met 23 aren 26 centiaren onder grond van gebouwen en medegaende '/.«eiland, palende van noorden aen den eigen dom van den heer De Ruysschere te Dixmudc, van oosten aen den burgwog; en hovenierhof behoorende sieur Philippus Janssenire, |«ndb. te Alveringhem. Bewoond en gebruikt door sicttr Franeiscus Straetlmrg, te Alveringhem, met regt van pacht tot eersten October 186-4 voor het land, en tot eersten mei 1865 voor de, huizingen. De titelen van eigendom en verkoopvoorwaerden, 1 n berustende ten kantore van gemelden Notaris DE CAE. Koop. 24. Brandhout. 25. 6 olmen. 26. 1 eike. 27. 2 olmen. 28. olmen, 1 eike, 29. 3 olmen. 30. 5 olmen. 31. 1 abeele. 32. 1 idem. 83. 1 idem. 34. 1 abeele. 35. 1 idem. 36. 2 abeelen. 37. 1 idem. 38. 4 idem. 39. 5 idem. 40. 2 idem. 4 1. Brandhout. 42. 1 wilge. 43. 1 idem. 44. 1 idem. 45. 1 idem. Op Dingsdng, 2Ö.'*'“ November, 1860, ten 3 ure na middag, ter herberg, bewoond door dc weduwe van Karet Fan den Berghe, op het gehuchle dc Nieuwe Herberg,binneti de gemeente van Alveringhem, Zullen de Notarissen BBERNAERT, en DE CAE, beide ter verblyfplaels van Alveringhem, <>pcnbavr_.jer- koopen, ten verzoeke der weduwe en erfgenamen van Joseph Houvenaghel, het volgende goed Eenigen koop.Een zeer net Werk manswoonhuis, met kamer, kamertje en zolder, alles geiuaekt in steen cn plak, overdekt met strooi, benevens een daringstal van oosten daeraen, staende binnen de gemeente van Alveringhem, nevens den keiweg van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg, op een are zestig centiaren zes milliaren en half grond, makende de helft ter noordzyde van een grooter perceel, waer- van de wederhelft ter zuidzyde gebruikt is door Marie Deschryver, weduwe Pieter Calvenaere,en waer voor jaerlyks betaeld wordt aen den eigenaer van den grond, sieur Benoit Coopman, molenaer te Alverin ghem voor ons to verkoopen goed, 2 franks 25 cent.; palende het huis van zuiden aen den huize van voor noemde weduwe Call enaere, den gevel aldaer gemeen; cn den grond paelt van oosten aen land van den heer Clep, gebruikt door Benoit Coopman; van westen aen gras toebehoorende aen Coopinan, voornoemd; van zuiden den grond gebruikt door de weduwe Calic- inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75.. 8 macndcn. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vracbtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oosistraet N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, 15 centimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c..‘, het supplement 15 c.’ Alle affichen, by dc uitgevers van dit blad gedrukt, worden ÉtitVAEL onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vracbtvry toe te zenden. rJ> ,.i Tal o dag, ter aen het npenbacr verkoopen Goederen Foopl. Binnen gemelde gi-nx-cnl.' Alverin ghem, ter gehugle hel Simshoekje, bezuiden den kei weg leidende van de dorpplaets van Alveringhem naer de Nieuwi^Herberg, do hoeveel heid van ren are 90 centiaren Grond, in cynspacht gehouden tot eersten October 1912, mits zestien franks vyftig cen- tiinen 's jaers. door Franeiscus Dezutterc, te Alverin ghem, aen wie dedaeropstaende gebouwen, dienende voor herberg en lirondbal.kery, zvn toebehoorende; palende g. melden grond van zuiden aen koop drie hierna, van wi sten aen koop twee hierna, van noor den aen gezegden keiweg van Alveringhem naer do Nieuwe Herberg,‘en van oosten aen het hovenierhof 'au sieur Frcdericus Dobbelaere; bekend by plan ktidasirael onder den nummer 835 der wv k C. Koop 2. West daer aen,een are twee en vyftig ei-miar n Land, dienende voor hovenierhof, schei dende van den volgenden koop langst den zuiden, van oosten met den hoek van het stal van gezegden I'l am isens Dezullerc; in regie lyn naer het westen tot in di' h.icg nlwaer een paelslaek staet; palende dezen koop noord aen gezegden keiweg, zuid aen koop drie, west aen den voetwegel, daer over gras van den heer Josrpbiis De Cae, grondeigenaar te Veurne, en oost aen het huis en stal van gezegden Franeiscus Deznlter; de doornhage langst de weslzyde, hier medegaende voor zoo verre dezen koop strekt; in pacht gehouden door gemelden sieur Dezultere, tot eersten mei 1863, mits vyf franks vyftig centimen ’s jaers; deel van nummer 836 der kadastrale wyk C. Koop'i.Zuid aen voorgaende koopen een en twee, vier aren 43 centiaren Hovenierhof en Grond met het daeropstaende huis; bekend by plan ka- dastrael sectie C, onderden nummer 837, en een ge deelte van 836; palende gemelde hovenierhof en grond van westen aen gezegden voetwegel, op don welken gemeld huis is voorhoofdende, van zuiden aen koop vieren vyf; van oosten aen het hovenier hof van gezegden sieur Dobbelaere. Om aenslag met de geld tel 1 ing. Koop 4. Zuid langs het westen aen lesfvoorgaen- den koop, twee aren zes cn negentig centiaren Hove nierhof en Grond waerop is staende, zonder regt van stand, hel huizeken behoorende de weduwe Pieter Sobry Ie Alveringhem; (talende dit partyken hove nierhof en grond, van westen aen gemelden voetwe- gel, waer over den eigendom van gezegden heer Josephus De Cae te Veurne, van zuiden nog aen den eigendom van d’heer Josephus De Cae, eu aen den eerstvolgenden koop. Gebruikt door de weduwe Pieter Sobry, tot eersten Rjei 1861. met Langs den keiweg naer de Nieutoc Herberg. Dooren, langst den keiweg leidende van de dm p- plaets van Alveringhem naer de Nieuwe Herbeig; benevens op land gebruikt door sieur Grimmelprez, langst dc calchiede leidende van de gezegde dorp plaets van Alveringhem naer Forlhem; Koopdag van de volgende koopen Hoornen Koop. 1. 1 eike, 1 olme. 2 1 eike. 8. 1 eike. 4. 1 eike, 5. 1 eike. 6. 1 eike. 7. 1 eike. 8. 1 eike. 9. 2 eiken. 10. 2 olmen. 11.1 eike. 12. 1 eike. 13. 2 olmen. 14. 1 eike. 15. 1 idem. 16. 1 olme. 17. 1 idem. 18. I idem. 19. 1 idem. 20. 5 idem. 21. 1 idem. 22 1 idem. 23. 2 olmen. Op tyd van betaling ten kantoore van den Notaris

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1