04 O O F SD A G O O E A KLEINBLAD. M E Al GIE-LOEDEREN, II O F S T E D E K E N PARTIE ZAEILAND K O O P 1) A G van schoone gevelde BOOMER, GEZAEGD HOUT EN WAGENMAKERS-GEREEDSCHAP, TE HÖLTilEM. E K O O P E N, K O O P BI A G 49 koopen OPENBARE VERKOOPING TE VEI RNE. UIT DEK HAND TE V1NCHEM. Gestaen en gelegen ie Pollinkhove, TE VEKKOOPEN BINNEN DE STAD VEURNE. OPENBARE VERKOOPING van eciie POLITIEK OVERZICHT. De helste lydingen nil Gaeta scliyncn tc bevestigen dat Krans II zit^t hardnekkig verdedigen wil. De Manager du Midi, da$' blad van Marseille heelt senc depeehe gC< kr. gen,stellig acnkondigendedaldc konijn alle aenrandtng tot ontruiming verstoot* Generael Bosco, die aengekoinen is, inoesl hel bevel nemen over de troepen waervait hel ellektief nog een tiental duizend iiiaH* nen zou beloopen. Niellegenslaende de door Garibaldi cn duidelyk uilgedrukie meening, dat geen huldehcwys of geenc weerdighede*1 zou aenveerden, heelt koning Viklor-Eu1' S-J IS Door verandering van woonste. Door uitscheiding re>i- inlichtingen vervoegd voornoemden Notaris van schoone van vnn een MET ^ZAEILAND, GELEGEN IN ISENEEHGHE. Op Maandag 20 November 1800, ten dry uren na- van beroep. Op Donderdag 22 November I860, ten twee ure nn middag, ten huize van du weduwe van Ftanciicut lleilen, in leven wagenmaker te lloutbem, weinig iioord-oosi vandc kerk, langs het Eikelslractjc, Zal du Notaris ROLLY, te Wulvcriiiglicin re.vidcu* rende, houden koopdag van: 1. * I.'ii gi ieldeii eiken boom, ter diklu van 2 meters 15 centimeter», dienstig voor molenpestel, 2 idem olmen, dik 1 meters 30 centimeters, I idem abeele, dik 2 meters 30 centimeters, cn 2 wilgen, dik 2 meters. 2. ” cel gi ritegd hout, bcstacnde in rood olmen, tafels, esschfu Tool en ploeg-balkvn, eggeb.ilkcii, busten, sp 'eken, velgen, Veel planken cn ander hout. 3. * Al liet Kf’cuiunkers'geruedscl np, lnsl.n-iidv in kraeniaeg, k< i Iznvg. boog* selirop- en Landingen, vieren hamers, avegeers, beeteis, snymvssen, draei- bank, wyndas, reepen en veel ander voorwerpen.. Op lyd van betaling. Op Donderdag 13 December 1860, ten een ure na middag, op de hofstedelnmlen gebruikt door sieur Joannes Deljuidt, ter gemeente van inchem, digl by 'tgcliUgte hel Gouden Hoofd, Zal M,'" ROLLY, Notaris te Wulveringhem deerende, houden koopdag van zeer goed, dat iv acnvallig was en schoon genoeg, om met hare eigene gaven tevreden te zyn; zy zegde dus schertsende mama! dan zou hy myn held niet wezen, dal is al les; en wal zal ik een li f huis be woo llen! |)e huishoudkamer en ectzacl ia! uitzon op een wintertuin, waer ik eene menigte kanarievogel tjes in zal houden. Myn liefste kind! zoo viel hare moeder haer in tie reden, wal prael gy zot. Hoe zoo, mama? legde Angila verwonderd; houdt gy niet veel van kanarievogels? Wei zeker, myne lieve? ik heb niets legen kana rievogels en w intertuinen, maer alleen tegen de zon derlinge wyze, waeropyj/ erover spreekt. Dat is alles goed voorryke mensehen. Welnu dan, ik stel my voor een ryk huwclyk te doen. Dat is juist du dwarsheid wacrop ik doelde? Hel is moge!) k, maer niet waerschy nly k, tl.it gy ryk zult zyn, en in aenmerkiiig nementic, dat gy niets van dat all' "’end zyl, vind ik het werkely'k kod dig u «ui te hoOfcti spreken. Uw vader en ik., wy hebben ons gehcilc lereu aengmaeiu en gelukkig doorgcbiagt, zond r kanarievogels en wintertuinen, en ik ge 0^1, dal dit y u ook wel het geval zal zyn. Uw vader mi ik hoe slerk'was die tegenstelling. Hoewel Angila liacr ouders zeer beminde, kou zy zich zelden ernstig op liuishoudelj ke zaken to .Ifj. ZES MUNDEN VOOR HET DUWELYK, Eerste venolg). Ik weet het niet, hernam Angila; iemand, dien ik tol nog toe nooit gezien heb. Moet hy schoon zyn Neen! Ik geef niet om schoonheid, dat is vol gen» myne gedachte geene vcreischte; maer myn man moet eene edele houding hebben, uene talent volle uitdrukking in het gelat t, en nog veel meer zvti; doch om hetgeen gy schoonheid noemt, geef ik niet. Gy zylzeer matig in uwecischcn, myne weerde, zegde hare moeder lachende,doch wat kunt gy tegen over zulke buitengewoone begaeldheden stellen» Liefde, mama, hernam hel vrolyke meisje la chende. Maer veronderstel nu een,, vervolgde hare moe der, dat uw uitverkoren dezelfde eischen deed als gy doet. Uw groote, welgemanierde, talentvollc man kan aeuspraek maken op een vrouw van fortuin van schoonheid, kortom, van volmaekthedeu geëvenre- digd aen de zynen. Angila lachte; hoewel zy niet ydel was, wist zy toch Op Maendag, 2G.1'" November. I860, ten 2 ure na middag, ter herberg de Lander, bewoond door Francis Delnnghe, binnen tie st ad Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringliem, openbaer verknopen, ten verzoeke van Francis Delnnghe, vooriioemtl, cn verdere mcdcgc- regtigden, in eene zitting, de volgende Goederen JIESCIII’.YYING DEIl GOEbEHEN. Gemeente Pollinkhove, Groenen Botjacrdhock. 1 Koop. Een behuisd eti besehuerd Hofstedeken, bestaendc in keuken, woonkamer, slaepkamer, kel dertje, zolder, alles gebouwd op steenen voelingen, en in plak, overdekt met pannen en strooi, benevens een koeislalleken, schuerken en privaet, in berd en strooi, met de hoeveelheid van 115 aren 40 centiaren, onder bebouwden grond, liovcnierliuf en zaeiland, dit alles gestaen en gelegen binnen de gemeente vun Pollinkhove, in <len groenen Bogaerdhoek, ten noorden nen do Klamoranlstraet leidende van den groenen Bogaerd naer l.oo; palende noord aen cvengenoemdu Klamarantstrael; zuid aen den vol genden koop, op greppe en op paclslaken gesteld ten oosten en ten westen; oost aen zaeiland van Bruno Vallaeys, op half gracht; cn west aen land tan Eduard Anicloot, te PolIinkhote,k op half gracht. Boomprys op dezen koop, n s franks. 2 en laet.ile Koop. Eene parlic Zaeiland, gelegen tei. noorden aen tien voorigen koop, groot 43 aren Ü0 centiaren; palende noord ne.n dun voorigen koop, op greppo en Op pnelstuken, gesteld ten oosten cn ten westen; van mitten den lieer Billiau te l'operinghe, op half gracht ebruikt door Bruno Vallaeys; oost denielvcn Vallaeys, op half gracht, en west voornoemdeii Eduard Amelool, np half gracht. Boomprysop dezen koop. 32 franks. Dezen koop zal uitweg hebben, lang» over den eersten koop, lot op de straet, in geval van afzondcr- I) Ito toewjzing. Deze goederen zyn verpacht aen Gregorius Ar- neiiius Pauwcls, zoo voor gebouwen als zaeiland, tol den lesten september 186! Voor alle konditien en men zich, ten kantore van BEERNAERT. Booinen, bestaeiulc in veel zware eiken cnolntcn» schoone kleinmers en abeclen, waer onder veel dienstig iyu voor molenaers, kuipers, wagenmakers, cn voor dubouwing. Door de aangelegenheid van dan steenweg, tal <I*:n vervoer teer gcmakkclyk wezen. Op langen tyd tan betaling, ten kantoorc van op* genoemden Notaris RüLLY. Een PIANO CARRÉ van 3 1/2 oktaveu. ,or Zich te vervoegen by AtsiltTis 1.1 0\, wagen te VViilveriiigliein. middag, in de herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moenecl.b v Ie Viuchem, Zal <le Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, in eene zitting, openbaer verkoopen Eene party /.aeiland, gelegen in Isenberghe verre zuid van de kerk, groot volgens titels van eigendom tol (II aren 10 centiaren en by kadaster sektie B, n."331c en 332. tol 59 aren 20 centiaren,strekkende oost en west, palende met liet oostcindo nen zaeiland van den heer Joseph De Cae, advokael te Veurne, op half gracht, met de zuidzyde, aen zaeiland der we duwe en kinder» van Gabriel Ryckebner te Isen berghe, op half gracht, met hel westeinde aen de Groenestraet en melde noordzydo aen zaeiland van Pieter Jacobus Tyleca, te Isenberghe, op palen. Gebruikt door Eduard Ryckeboer-Claeys, met pnchtregt lot 1 October 1001, mits fr. 45 ’s jaers bo ven de belastingen. Do titelen van eigendom cn de voorwuerden der Vcrkooping, berustun ten kantore van gcmcldun Notaris ROLLY. naere, aldaer scheidende op rogte stoep van de dubbel vnerstede; en van noorden voornoeniden keiweg van Alvvringlicm naer de Nieuwe Herberg. Alles gebruikt en bewoond door de weduwe Joseph Houvcnaghel. Aenslag met den mei, 1801. Konditien en inlichtingen, zyn te bekomen ten kantore van voornoemde notarissen. gen. Het kwam niet iu hare gedachte op, zich zcH0 ilerligjaren later, als een dcugdi lyke hilisinoedel’ voor te stellen, eu dan dat haer ideael van inan*’e* h ke schoonheid p. per en-zoul-kleurige klcfdcrel’ zou dragen, gelyk h ier vader! Dal w is goed '°°r P"|>a en mama, maer ecu jong meisje te overtuig6"' datzy niets meer behoeft dan hare moeder, behoof tot de Zeldzaï iiilivdeii. Gedurende de verste weken van Augusta's af''"' ZClidheid werden de beloften van beide zjdeu ge**®6"' getrouw nagekomen. Men schreef elkander drymalen in de week, en deelde clkaer de kle'."’^ E)zonderheden mede. Doch na verloop vim eenig1, lyd was Angila op eene party, waer zy Hazll‘*""| ontmoette cn hy onderhield zich cenigen t)d |I|L' haer. Het was geene dansparty eti dus spraken zanieii meer, dan zy anders zouden gedaen hebbe'1, Hy scheen zeer ingeoomen te zyn met hare le*e"^ dtgheid en beschouwde haer met onverdeelde be'»1’" during. Ware Augusta Lenox tegenwoordig Cc*c'LSp zoo zou zy tie beleefdheden misschien met zoo wel"1 lend hebben leiigenomen; maerderwyl er ll*clll‘'^,11 w.is, die haer herinnerde, dat hy haer ingeschaf afkeer was zoo sprak zy zeer opgewekt, ingei,ü“! met de bewondering, die zv uitwerkte zonden onacngeunnie herinnering te worden weer hou' Eu i’h t a leen was \ugusta Lenux afwezig* w.is M uy .dut ioiiook tegenwoordig pn hoewel At'u Op Woensdag 3 December 1880, om twee uren ',a middag, zal'er door 't ambt >a» den deiirwaeriR'f BRIL, te \ciirne. mcrgeg.ien worden ten huize »a" den lieer FianCitcnt beulen, geneesheer biniielt g6 Zegde stad \ctii ur, lol de puldyku vcrkooping ,il" alle i) nc mobilaire voorwei p. ii, bcstuuilde naineot* lyk in Veel koper, tin, yzer, ghiscti aardewerk, keuken* gerief, schouue ktuiivcu. tafels, stoelen, kader», |,e" dillen, wacraf een met carillon, schoone kleerks»»6! koperen kandelar.il. cliim-vsch en wit porccly"' beddi b.ik keu, sloor-, ;;urdi nen, servicllcii, dwal*-'1'» cn veel aluieregoedcrcii, Ie lang om te beschryvi‘tt> Opeen m..end tyd v.in betaling voor de koop1'11 boien de 10 franken, cn met gereed geld voord® koopen daer beneden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2