I II IS f 1 r Besluiten e» Benoemingen. IJ Veurne, 17 November. Landbouwiiieinvs. den >r >y n ig° 80« icr ila e <f S i. >t n i q |H manual hem verheven tot den hoogslen graad in hel piëmontcesch leger, dien van leger-generael, hetgeen byna gelyk slaet met dien van maarschalk. Garibaldi verwydert zich wel van het tooneel, maer dit schynt maer tydelyk te zullen zyn. In zyne proklamatie aen zyne wapenmakers, zegt hy dal hy niet afziel van de laek om mede te werken lot de volledige bevrvding van Italian, en hy duidt zelf hel tydslip aen waarop de Italianen andermaal de kans der wapens zullen moeten wagen. Gewigtigc herstelling n zyn aen de by- zondere nyverheid in Europa en in Amerika gedaan geworden voor rekening van den nieuwen italiaenschen slaet. Zy beslaen in verschillige oorlogschepen, die uiterlyk voor 15 maart aanslaande moeien geleverd •zyn. Met deze nieuwe schepen, en met het materieel te Aapels gevonden, zal helilali- aensch keningryk binnen eenige maanden eene belangryke viool bezitten, die, voor hel geial barer schepen, oniniddalyk plaets zal nemen achter de vloot van Engeland, 1 rankryk en Rusland. Keuring der Hengsten, bestemd tot Spingdienst in 1<S|»(). De keuring der hengsten bestemd tol den spingdienst in het vierde en vyfde Laud- bouw-dislrik, heeft plaets gehad, dynsdag te Dixmude. De Jury heeft de volgende premiën toe gekend Tivccjaersche Hengsten I’rys Aon den henst van Hoyden, le Steen kerk. Drtejaersehe Hengsten. V Drys Aon den hengst van Boyden, vóór- noemd. Aen dengenen van Clement, te l’ervyse. Hengsten van vier tot negen jtlcr oud. 1“ I’rys Aén den hengst van Druwé, Westerpoort, by Veurne. Aen dengenen van Dalahayen, te Dixmude, Bch oudi ngs-Prys Aen Delahaye, voornaomd. I 00 Art I g r« et e- :i> ?r Ui rt i* e' in, ■tr 4<5 eii od i3 >r ;n. iii* iii* sh H* i3 ,en I tlil I I MO >x i- o by koninglyk besluit van 2(5 oktober, is de heer A. liemy, luitenant der douanen te Antwerpen, kon- troleur van 3? klas, te Veurne, benoemd. By koninglyk besluit van 10 november, word) de heer Hypoliet Beernaert, eerste kommies toczich- t r by het bestuer der registratie en domeinen te Brugge, tot registralie-onlvanger te Poperinghe be noemd. A jonge Georgo Mervale; hy is het even als ik. lioe kortl gy op dit denkbeeld Wel, iedereen zegt het, horna Angila. Nu, al zegt iedereen dit, daerom is het hög niet waer. Maer hy bewyst haer veel oplettendheden? Welnu, al is dit zoo, zoo bewyst dit nog niet, dat hy haer tot trouw begeert. 0, gy vrouwen, inaekt ge volgtrekkingen en koppelt, dat het een lust is om te zien. Ik geloof dat zy Veel van hem houdt Cn dat Zy hem zou nemen, vervolgde Angila. Nemen? Wel zeker, zou zy hervatte Goorgd, biet omdat hy dacht, dat zy hem beminde, maer oüi- dal hy hem voor een man hield, dien ieder mcisjd met genoegen tot man zou nemen. Maer hy is leelyk, zegt gy, vervolgde mevrouW Mervale met eetiige minachting, want hoe oud zy ook wAs, zag zy gcern een knap jong mensch en bejant- ftiérde het altyd, zoo de gaven der ziel ook vergezeld waren van lichamelykc bekoVrlykheden. Ja, hy is niet schoon, dat is zeker, zegde Angikl op een aarzelenden toon. Heeft hy goede manieren, eetic goede houding) Vervolgde hare moeder, nog altyd hopende, dat zulk een bekwaem man ook een goed uiterlyk zou hebbdth To veriolgëHi) Donderdag ne istaendc, 22 november, zal de maet- schappy lau muzyk alhier, den fersdag barer pa- trooncs, S.‘" Cecilia vieren. Een schoon concert, in hetwelk men de verdienstelyke zangeres M.m' Nauts, zal kunnen hooren, en eene dansparty, zyn de ver maken die men in den eersten dag aanbiedt. Den tweeden dag, boiling om pryzen, voor de vrouwen,en op nieuw een bal dat het feest sluiten zal. De vertooning. woensdag lest, door onze maet- schappy Rhetorika gegeven, was voortreffelyk. M.“’ Fauconnier, was op nieuw, gelyk altyd, uitmuntende in hare verschillige rollen; ook onze Veurnesche aktcurs bleven niet ten agteren, en werden hevig toegejuigd. De heeren Cambien en Louis Pinte, voor al, hebben zich wél van hunne taek gekweten. - Hel is zaterdag èn nietmnémlag, zöó als wV ge meld hebben, dat do brand in de suikery-f ibrvk van illr. Vanuekcre-Doolaeghe, ti; l.'ixmndc, heeft plants gehad. De vuermachien, de stoom ketel en de machine kamer zyn onbeschadigt gebleven. nu en dan cenigzins verlegen naer haer omzag, zoo had het denkbeeld van met goed gevolg legen haer te kunnen wedyvcreii, en Hazlewoods onderscheiding, haer genoegen verhoogd. Meisjes worden in dit geval dikwyls beheerscht door elkander cn de afwezigheid van Augusta Lenox, die niet gunstig dacht over llazlé- wood, cn de tegenwoordigheid van Mary Morton, die dit wel deed, had een grooten invloed op zyn toe komstig lot. Hebt gy gisteren avond veel genoegen gehad, vroeg mevrouw Jlervale den volgenden dag aen hare dochter. Ja, zeer veel, antwoordde Angila, het was een der acngenaemste avondpartytjes,die ik in langen tyd heb bygewoond. Én wie waren er zoo al? met wie hebt gy zoo al gesproken? waren de vragen, die Angila met eene volledige beschryving van het gezelschap moest be antwoorden, en hieronder verscheen ook in het oog loopend, Robert Hazlewood. En vond gy hem geen fraei jong mensch vroeg hare moeder. Ja, bepacld? hernam de dochter. Wie? Hazlewood? vroeg hare broeder Opzicnde. Ik geloof het geerne; hy wordt voor een der be kwaamste onzer jongere regtsgelcerden gehouden; hy is onlegenzeggelyk een man van talent. Angila er Iecr vr0,yk uit- is een aengenaeni man, dat is zeker! zegde zy. ARHOHDISSEMEKT VEURNE-IHXMUDE. lyk aen te gaen, maer ingezien <le niet-toestemming zyner moeder, is hy genoodzaekt de wcttelykc mid delen te gebruiken om zyne liefdedroomen te ver- wezenlyken. Men schryft uit Bldmont (Henegouwen; Eene gebeurtenis die de ergste gevolgen kon gehad hebben is op Allerheiligendag ie Blamont voorgevallen, ge durende de vespers. Eensklaps, al den kant van het orgel dat boven den grooten ingang staet, deed zich een groot lawyt een schoomelyk gekraek hooren, dat een doffe da- vering door gansch bet gebouw te weeg bragt. Angst geschreeuw en eene sehiclyke woeling onder liet. Volk dat in de kerk zat, volgden op dit buitenge woon gerucht. Elkeen spr'ong op, bewogen en om- meld. De eroepen van: «de toren stort in! wyzvn verloren! ryzen van alle kanten open zyn het lee- keueener algemeene en verwarde vlngt. Eene zelfwilligc beweging stuwde 't volk naer do kleine kerkdeur, legen den koor geplaetst, Op een oogenblik zag men daer eene proppende volksme nigte zich verdringen en ongeloofbare wanorderlyko poogingen nenwenden om elk het eerst door den eugen uitgang te geraken; eu de rede van ditschrik- ki lyk gewoel was deze, dat een der klokluiders over een der balken had willen gaen, die hoogstdringenda herstellingen vcrwaehlteden, en dat een dezer zware stukken hout onder’t gewigt zvns lichaems «as los- gi'sehoten en op do vont necrgeploft, nogeenen ande ren balk enden klokluider zclven inzynen val mede- r ikkende. De hoogto van welke deze man neerviel, wa< van naby negen meters. Hy is het ontkomen met eenen verstuikten voet en eenige kneuzingen. De jagten, ter gelegenheid van St.-Huibreclits- feest in <1.: b isschen rond St.-Oda (Luxemburg) ge houden zullen schitteren in de bclgischc wildvellerG Den vrydagO november, hebben 2-1 jagers geschoten: 16 gei t en, 2 vossen en sneppen. De vorige dagen werden er geveld, 9 geiten,0 vossen, eenige sneppen en verscheidene hazen. Dc bosehwachters hebben dc spooren acngelooml vati eenige wolven, en ceu hert is voorby de opjagers geloopcn. Men meldt ook uit Luxemburg de aanwezigheid eener bende euverzwynen. Zy zyn op vcrschilligd plaetsen gezien, maer tot hiertoe is nog geen dier dieren geveld. De fransche Illustration behelst in haer laetstö nummer een artikel over de tentoonstelling van. Brussel) en waerin over de sChildery van den heer Ferdinand Pauwels: de weduwe tan Arteveldê ge sproken wordt; ja, maer hoe wordt er over gisproken? In l’arys kent men immers den grooten gentschen burger niet; dc vermaerde Chateaubriand zelf, <lio noglhans nog al bedreven was in dc geschiedenis, schreef ArtcoelleDc fransche Illustration gaet echter nog veel verder. Wie zou het gelooven: Arto- velde is daer in Austerlitz herschapen! en de schil- dcry heet het Parysche blad la reure d'Aulerlits, paf Id. Ferdinand CauWelelNu zullen de Parysche bla den, voorzeker niet ontbreken eene hoele dosis lof toe te zwaeycn aen de Antwerpsche schilders, omdat zy zoo gelukkig zyn in den keus van hunne stukken en den tyd van Napoleon I gedenken! Heteiland Gaprcra, eigendom dat Garibaldi lang Voor den italiaenschen oorlog aangekocht heeft cn waer de diktator terugkeert, ligt op eene myl afstand, van het eiland Sardinian, liet is ecu zeer schilder achtig eilandeken, met fraeijc bergen, vlakten eu weiden doorsneden, en dal de schapenteelt cn myn- Zyn vader was ook een bekwaem man, verrolgdu mevrouw Mervale. Die familie heeft zich altyd onder scheiden door bekwaamheid. Deze jonge man is leelyk, zegt gy? Ja, zegde Angila cenigzins aerzelende. Ja, hy is leelyk; maer hy heeft eene goede houding en als hy spreekt, verkrygl zyn gelaet een aeiigeiianicren trek. Het is jammer, dat hy pedant is, zegde mevrouw Mervale, voorbedachtelyk dezelfde woorden gebrui kende, die hare dochter gebezigd had. E>i daer hy werkelyk bekwaem is, kan hem dit niet anders dan nadeel doen. Pedant? dat geloof ik niet! hernam Angila, niet denkende aen hetgeen zy vroeger gezegd had. Niet? Ik meende, dat gy het waert, die dit vroe ger zegde, inyne lieve! Ja, ik dacht zoo, hervatte Angila, kleurende over hare inconsequentie. Ik weet niet, hoe ik op dat denkbeeld kwam; maer gisteren heb ik meer met hem gesproken en ben beter bekend geraekt, dan vroeger het geval was. Wanneer er gedanst Wordt, is er zoo weinig ty<l om te praten en hy spreekt zeer wel. Hy is verloofd met Mary Morton, niet waer? ver volgde mevrouw Mervale. Ik weet het niet, antwoordde Angila, en den kende aen de belangstelling, waermede hy haer be handeld had, voegde zy er by: Ik twyfel er aen, hoe wel men zulk zegt. Hazlewood verloofd met Jlary Jlorton? vroeg do Dynsdag 13 dezer, heeft te Brussel de opening der Wetgevende Zitting plaets gehad. Zyne Majesteit werd ten gevolge van eene onpassclykheid, belet dezelve te opetie'n. Dit Brussel meldt men aen het Journal de Bruges, dat men zich in het oorlogsministerie bezig houdt met een werk wabrvan de uitsla;; zou zyn, dc pensi- oi nering van een tiental hoogere officieren, liet leger is inde lagere graden verjongd: men zou het nu jongere opperhoofden willen geven, de oudste en versletensli- ep pensioen stellende. De burgemeester van Sottegem heeft deze dagen geweigerd den eed te ontvangen van een benoemden oilieier der burgerwacht, omdat deze enkel dien eed wilde afleggen in zyne moedertael, 'l is te zeggen in 't vlaemsen. Mr dc burgemeester ontvangt geenen anderen eed dan in 't fransch D-taek is, door beide parijen, aeii het oordeel vati den gouverneur der provincie onderworpen. Nc.tnerlyk zal de burgemeester van wege de hoo- g< re overheid eene les kryjjen, ten ware voor de V iRiiiii gen het artikel der Grondwet niet meer be stond, wacrby hel vry gebruik der tael uitgeroepen word l. Dezoonvnn professor Mueller, van Leuven, is uit bel pauzelyk leger by zyne familie teruggekomeii Bevooriterd tot den graed ran luiten.uit op hel slag- veln van Castellidardo, zal by in die hoedanigheid ten dienste des Pauzes blyvCn. Wy vernemen, zegt hel journal de l.iége, dat dc lieer J. R. Garibaldi, neef van den beruchten ge- ncrae), zich thans te Luik bevindt, met het inzicht, naer men ons verzekert, om wapen-bestellingen te doen. I cn zeldzacm feil in de huwelyks-jaerboeken is hel volgende: Een gryzaerd van 72jaren, in de omstreken van Aeth, is op het punt een derde htiwe-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3