rrT'r VAN V E U R. IV E. 154 koopen BOOBY, I I I 11 ,1 i I f I I I 1 III AEN HET Schoonen Koopdag 7 HOFSTEDEKEN SIS PARTIE ZAEILAND GELEGEN IN ISENBERGHE. KOOPDAG BOOMEN, TE LEYSELE. p j I. *'1 OPENBARE VERKOOPING I - OPENBARE "VERKOOPING WOENSDAG 21 NOVEMBER 48G0. SUP. J!r..ASW| November, 1860, ten 2 urr nn- I, h 5 ti D Op Jlaendag 26 November I860, ten dry uren na- 1 4 s I i I I I I I I van TE POLLINCKHOVE. de voorwacrtlen dec van gemelden Op langen tyd I)C- ,.Y I I 11 van ccn MET ZAEILAND, Gcstaen en gelegen te Pollinkhove, TE VERKOOPEN BINNEN BE STAD TEIT’.NK. I Op Naendag 24 December I860, ten twaelf ure ’s middags precies te beginnen, ten verzoeke van den heer baron Edioiw le Baillt de Tiliboihb, groodei< c- naer te Brugge, op de hofstede en rncdegaende lande n, gel ruikt door sieur Joannes Lauridan, te vooreti door sieur Ferdinand Zoete) te Leysele, nevens de dorpplaets en benoorden den steenweg leidende van Macndag 17 December 1860, om 1 ure namiddag, precies, op de hofstedelanden gebruikt door sieur f andewalle, te Pollinchove, naby de dorpplaets, by het gehuciite den Kafhoek, zeer digt van de calchiedu leidende van de lloogstaede-linde naer Pollinchove, Koopdag der volgende koopen boomen.- Koop 1. twee olmen. 2.een olme. 3. een achtkantcr. 4. een ideui. 15. een idem. 6. een idem. 7. een idem. 8. twee idem. 0. Een idem. 10. idee idem. 11 ceu idem, ccn essche. 12. twee achlkantefs. 13. twee wilgen. 14. drie olmen, lo. een olme. 10. tweu olmen. 17. een olme. 18. twee olmen. 19. een olme. 20. een olme. 21. twee olmen. 22. een eike, twee abeelen. 23. twee nbeelen. 24. twee olmen, een abeel. 25. drie olmen. 26. drie idem. 27. twee idem. 28. twee idem. 29. twee olmen. 30. drie idem. 31. drie idem. 32, drie idem. 33. twee idem. 34. een wilge. 38. twee eiken. 30. een olme. 37. twee aehlkanlers. 38. een abeele. 39. twee achtkauters. 40 twee olmen. 41twee idem. 42 drie idem. 43. twee eiken. 44. twee eiken. 45. drie olmen. 46. twee abeelen. 47. drio olmen. 48. drie olmen. 49 een olme, een abeele. 50. twee olmen. 51. vier olmen. 52. een essche. 53. een eik, een olme. 54. twee olmen. 55. een eik. 56 tweo olmen. 57. twee olmen. 58. drie idem. 59. een idem. 60. een idem. 61. twee idem. 62. twee idem. 63. een idem. 64. twee idem. 65. twee idem. 66. twee idem. 67. twee idem. 68. twee idem. 69. twee idem. 70 drie idem. 71. twee idem. 72. twee idem. 73. een essche. 74. een olm, een abeel. 75. een eik. 76. een essche. 77. een essche, een eik. 78. een eik. 79. een eik. 80. een essche. 81. twee esschen. 82. twee idem. 83. een eik,een olme. 84. eet; achtkantcr. 85. een achtkanten 86. een idem. 87. drie olmen. 88. een abeel, twee olmen. 89. een esch, twee eiken. 90. twee olmen. 91. een wilge, een eik. 92. een wilge, een eik. 93. drie olmen. 04. een achtkanten 95. een idem. 96. twee wilgen. 97. twee achtkanters. 98. drie olmen, een abeel. 99. twee wilgen. 100.een achtkanten 101. vier olmen. 102. een achtkanten 103. een idem. 104. een olme. 105. een olme. 106. twee idem. 107. een idem. 108. een idem. 109. twee idem. 110. een idem. 111. een idem. 112. twee idem. 113. een essche. 114. een olme. middag, in de herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Mocneclaey te Vinchem, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residec- rende. in cene zitting, openbaer verkoopen Eene party Zaciland, gelegen in Isenberghe verre zuid van de kerk, groot volgens titels van eigendom tot 61 aren 18 centiaren en by kadaster seklie 15, n." 551g en 552. lot 59 aren 20 centiaren,strekkende oost en west, palende met het oosteinde aen zaciland. van den heer Joseph De Cac, advokaet te Veurne, op half gracht, met de zuidzyde, aen zaeiland der we duwe en kinders van Gabriel Ryckeboer te Isen berghe, op half gracht, met het westeinde aen da Groenestraet en met de noordzyde aen zaeiland van Pieter Jacobus Tyteca, te Isenberghe, op palen. Gebruikt door Eduard llyckeboer-Claeys, met paehtregt tot 1 October 1861, mits fr. 45 ’s jaers bo ven de belastingen. De titelen van eigendom cn Verknoping, berusten ten kantore Notaris ROLLY. de franschc grenzen naer den genen van Veurne op Yper, by gevolg, allergemakkelj kst voor den vervoer. Zal de notaris ROLLY, ter residentie van Wulve- ringhem, houden koopdag van 156 koopen boomen, waci onder veel buitengewnoiierware eiken en olmen, van 2 a 2 meters 50 centimeters dik, dienstig voor scheep-, molen-, wagen- en timmerwerken, waer van de beschryving volgt Koop 1. 1 olm. 2. 1 olm. 3. 1 olm. 4. 1 olm. 5. 2 olmen. 6. 2 olmen. 7. 2 olmen. 8. 1 olm. 9. 1 olm. 10. 1 olm. 11. 1 olm. 12. I olm. 13. 1 olm. 14. 1 olm. 15. 1 olm. 16. I olm. 17. 1 olm. 18. 2 olmen. 19. 1 eik. 20. 2 olmen. 21. 2 olmen. 22. 1 eik, 1 abeele. 28. 1 olm. 24. 3 olmen. 25. 3 olmen. 26. 1 olm. 27. '2 eiken. 28. 2 olmen. 29. 1 olm. 30. 2 eiken. 81. 8 olmen. 32. 3 olmen. 33. 3 olmen, 1 eik, 34. 3 olmen. 85 1 olm, 1 eik. 36. 3 olmen. 37. 1 olm. 88. 1 olm. 39. 2 olmen. 40. 2 eiken. 41. 2 eiken. 42. 1 eik, 1 olm. 43. 2 olmen. 44. 1 olm. 45. 1 eik. 46. 1 olm. 47. I olm. 48. 1 olm. 49. 1 olm. 50. 1 olm. 61. 1 olm. 52 l.olm. 53. 1 olm. 54. 1 olm. 55. 1 olm. 56. 1 olm. 57. 1 olm. 58. 1 olm. 59. 1 olm. 60. 1 (dm. 61. 2 olmen. 62 1 olm. 63. 1 olm. 64. 1 olm. 65. 1 olm. 66. 2 olmen. 67. 4 oltuen. 08. 4 olmen. 69. 1 olm. 70 3 olmen. 71.2 olmen. 72. I olm. 73. 2 eiken. 74. 3 olmen. 75. 2 olmen. 76. 2 olmen. 77. 3 olmen. 78 2 olmen. 79. 2 eiken. 80. 3 olmen. 81. 3 olmen. 82. J olmen. 113. tl olmen. 84. 3 olmen, 1 eik. 85 3 olmen. 86. 5 olmen. 87. 2 eiken. 88. 3 olmen. 89. 3 olmen. 00. 2 olmen. 91. 1 olm, l eik. 92.2olmen. 93. 2 olmen. 94. 3 olmen. 95. 3 olmen. 96. 1 eik. 97. 1 abeele. 98. 1 olm. 99. I olm. 100. 1 eik, 1 wilge. 101. 2 olmen. 102. 4 olmen. 103.2 olmen. 104. 3 olmen. 105. 4 olmen. 106. 3 olmen. 107. 2 olmen. 108. 3 olmen. 109. 3 olmen. 110. 4 olmen, lil. 3 olmen. 112. 2 olmen, 1 eike. 113.2 olmen, 3 eiken. 114. 5 olmen. 115. 3 oltuen, 1 eike. 116. 4 olmen. 117. 4 olmen. 118. 5 olmen. 119.4 olmen. 120. 4 olmen. 121. 5 olmen. 122. 4 olmen. 123. 2 olmen. 124. 3 olmen. 125. 5 olmen. 126.4 olmen. 127.4 olmen. 128.1 olm, 1 wilge. 129.2 olmen, I wilge. 130. 1 olm. 131. 1 olm. 132. 1 olm, 1 wilg, 2 abeelen 133. 1 eik. 134. 1 eik. 135. 1 olm. 136. 2 olmen. 137 3 olmen. 138. 3 olmen, 1 eik. 139. 4 olmen. 140. 5 olmen. 141.4 olmen. 142. 3 olmen. 143. 2 olmen. 144. 2 olmen, 1 eik. 145. 4 olmen. 146. 2 olmen, 1 wilg. 147. 3 olmen. 148. 4 olmen. 149. 1 olm. 150. 4 olmen. 151. 3 olmen. 152. 2 olmen, 1 eik. 153. 1 olm. Onmiddelyk na het eindigen dezer vcnditic, zal er nog verkocht worden, dry koopen onigewaeijen boomen ter hofstede bewoond door de kinders Cou- tew, te Isenberghe, die de liefhebbers verzogt zyn voorafgaendelyk te gaen bezigligen, bestaende in Koop. 1. 4 Olmen liggende op eene party zaei- land by de hofstede B.'1 Leroèye, waervan het kroonhout die zal wor- den medeverkogt, ligt op de hof- plaets der kinders Couwet. 2. Een zeer schoonen klemmer, ter dikte van 2 meters 50 c.; liggende op het abeelstuk, bewesten deGroenestraet by de woonst van P. J. Tyteca. 3. Een olm, liggende op het Colpaertstuk, bezuiden de Looturfweg-straet. Op langen tyd van betaling te kantoore van opge- joemden Notarii ROLLY. van eene ZEER MERKWEERDIGEN van Op Macndag, November, 1869, ten 2 ure na middag, Ier herberg de Lancier, bewoond door Francis Delnnghe, binnen de stad Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentis vBn Al- veringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van Francis Delanghe, voornoemd, en verdere medege- regligdeti, in eene zitting, de volgende Goederen BESCHRYVING DER GOEDEREN. Gemeente Pollinlchov^ Groenen liogacrdhock. 1 Koop. Een behuisd en beschucrd Hofstedeken, bestaende in keuken, woonkamer, alaepkamer, kel dertje, zolder, alles gebouwd op steenen voelingen, en in plak, overdekt met pannen en strooi, benevens een koeistnllekcn, schucrkcn cn privact, in berd en strooi, met de hoeveelheid van 85 nren 48 centiiren, onder in bouwden grond, hovenierhof en zaeiland, dit alles gestaen en gelegen binnen de gemeente van Pollinkhove, in den groenen Bog.ierdbock, ten noorden aen de Klamarantslraet leidende van den groenen Bogaerd naer Loo; palende noord aen evengenoemde Klamarantslraet; zuid aen den vol genden koop, op greppe en op pacistaken gesteld ten oosten en ten westen; oost aen zaeiland van Bruno Valiaevs, op half gracht; en west aen land van Eduard Anielool, te Pollinkhove,ook op half gracht. Boomprys op dezen koop, zes franks. 2 en laetsle Koop. Eene partie Zaeiland, gelegen tct. noorden aen den voorigen koop, groot 45 aren 80 centiaren; palende noord aen den voorigen koop, op greppe en op paelstaken, gesteld ten oosten en ten westen; van zuiden den heer Billiau te Poperinghe, op half gracht gebruikt door Bruno Vallaeys; oost denzelvcn Vallaeys, op half gracht, en west voornoemden Eduard Aineloot, op half gracht. Boomprys op dezen koop, 32 franks. Dezen koop zal uitweg hebben, langs over den eersten koop, tot op de straet, in geval van afzonder- lyke toewjzing. Deze goederen zyn verpacht aen Gregorius Ar senins Pauwels, zoo voor gebouwen als zaeiland, tot den lesten september 1801. Voor alle konditien en inlichtingen vervoego men zich, ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. P s-"

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1