/J s •J d 1 I :5i 5 '""’i a JL Merkt van Veurne, Nieuws van de week. Frankryk. 1 'zcnueijen. Brussel 25 November. Ingezonden Artikel. BUKGEKS1AND DEK SIAD YEUKNE. 0 oo 45-00 44-00 41 00 40-50 40-00 39 50 39 00 38-50 38-00 37-50 37-00 36-50 36-00 35-50 35 00 34 50 34 00 00 00 00-00 00 00 Per hektolilcr. 21 November. 1576 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn verkocht geworden 153-4 takken te weten 0 42 56 128 160 240 246 178 152 122 66 58 23 12 10 12 00 00 00 CEDOOItTEN. van dito, s i k; 2 0» 00 I 21 5’ i 00 Graenpryz.cn der vorige week Per 145 Inters. Yzerwcg van Lichters vide naer lieyltttccKtcho dirndl tuttch S Vcrtrck-uren naer Veurne- PKYZEN DER BR00DE.X j 48 c. l 5 32 «1 X. Y. Z. u 17 37 A 10 28 a 8 00 a 2 50 u I 85 a LEUVEN, 19 november. Per hckioliter. Veurne. 7 od°- 5 1 30 I 37 1 45 1 55 2 05 2 15 2 25 2 80 2 45 4 3 40 3 55 4 00 4 10 4 20 4 30 4 40 4 48 4 55 Ph lip 23 november. 21 52 00 00 a a 10-30; 2-30 1.’ Veurne, drukk. Boter, de kilo Eijcrcn, de 25 le carillon- builen vcr- AVitle tarwe fr. Koude tarwe llo^c Gecrsl Boekweit Haver Aerd. per 100 k. Boter per kilo Eijcren de 211 I, 24-50 tot 1 00 tot 12-0(1 tot 20 6Ü A 25 57 A 15 53 a 15 75 A 17 75 A 10 28 a 10 50 a 2 50 a 2 00 a 2(1 50 23 50 10 50 20 00 2 (13 I 00 0 00 0 00 2 00 0 00 34 311 A 00 00 A 21 10 A 23 10 A 21 82 A 24 40 a 00 00 a 00 00 A 8 25 a 2 10 A 1 71 A 0 03 A 00 00 44 000 32 20 00-00 00-00 26 00 23-50 18-00 20-50 1- 03 •2-18 2- 50 GEKT, 10 november. 20 01 n 20 70 A 15 48 van de wed. 11} c Zakken Kogge van Sucrioen van Haver van Boonen van 23-50 lot Boter, per stuk Eijeren per 25 kunynen per kop 0 00 0 1)0 0 00 15 Zakken Tarwe aen den 14. Sophie Tlouckc, dogter van Pieter en van Euphrastu üewachter, Benosterpoorl. Ut WFXYKEN. den 20. Leopold B - -.wal, bvionderen, 29 jaren, jongman, met Celluie Bril, bczondi-r, 19 jaren, jonge dogter, beide geboren en ftooneiidc te Veurne. den 21. Pieter Vnylslcke, werkman, 30 jaren, ge boren en wooncode tc Veurne, jongman, met Cecilia Vossaert, dienstmeid, geboren le Cotyde en woonco de le Veurne, jonge dogter. Edninndus Fosseprez, schryver, 31 jaren, ge boren en wooncode le Veurne, jongman, met Cle- niencia Vcnant, betonder, 21 jaren, geboren le Houthem en wooncode le Veurne, jong dogter. Liciivvnvtioi (vertrek). Corn marek Huiidzaeme '/.arren Leasen Dixm-nz Oost kerke Aveeappclle. 1 Vzlb.sk. aenkonist). Dc wereld is een groot speelhuis, waerin do kin deren spelen met poppen, de meisjes met mannen herten, de vorsten met landen en soldaten, de ban kier, met hunne aetionarissen, de ministers met hunne ambtenaren en de eonecssionnarissen van spoorwegen met het publiek. I ia. 2 00 23 november. 33 7a arwe 33 50 tot 45 00 ‘‘•’Ko.” 24 75 tot ,,"*:r,uc“ 17 00 tot vr 1» 00 lol Boonen 2Ü 00 lot Er loopt weder een gerucht dat keizer Napoleon voornemens is een geheim traktaat met den onder koning van Egypte le sluiten, en selfs verzekert men dal hel reeds tot stand is gekomen. Dil gerucht is zeer goed overeen te brengen met de poogingen die Frankryk aenwendt om de door graving der landengte van Suez le kunnen verwezen- lyken. Wanneer echter dit iraktaet beslach moet en Engeland er den reuk van krygt, dan zou het niet te verwonderen tyn de afgunstige Bril voor goed de hand le zien leggen aen de doorgraving of onder- myning van Napoleons troon. Men verzekert, zegt Espcro, dal hel lyk der kei zerin Maria-l.ouisa uil Panna naer Frankryk zal overgevoerd worden, alwaer dientengevolge de her tog Scichstadt alleen onder de leden der keizcrlyke familie zal ontbreken. 4 rinss (vertrek). Aiei-uppelle O.i.tki-rkc Diviios Lessen ’.'.arren Hamhui niu Cortemarck LtcurzkVSLOk (avnkomst). VKBTBKMl'BKR DER TML1MS, TI ML KAMI!, VAN DIN ’s morg. I 7 25 7 32 7 40 7 50 00 8 10 8 20 8 25 8 40 9 45 10 00 10 05 10 15 10 25 10 15 10 45 10 53 - - HO® •V It. lie uren van wtvk mi vu.tstien vanCortenru l. Zarrcn, Frwen ni iioetkriku niet jtn*l kunnende gt »i<-hl wor‘ de reuiger, «.rrueLl zich lien minuien voor de gevleide ue>,10 tv laleu bcuudeu Metsdgeric fan C> omb> ugge. Vertrek uil Duinkerke, ’s morg. 10 -30 en Acnkomst te Veurne, 1-00 Vertrek uit Veurne, 11-00 Acnkomst te Duinkerke, 1-30 De ui en aengetekand met een syn ezp> Uil Brussel langs Aelst naar Geut: 's morgens; 2-20, 5-30 en 8-00 ’savonds. Uit Antwerpen naer 0,1 1,1 J-30; 2-30 I.’ en 2.’ kl. 4-30, 7-00 Uil Gent naer Brugge 6-15, 0-15 ‘s morg 4-35*en7-05. Uit Brugge naer G U31L.IIUV -- 2-25, 5-80 en 8-15. flit naer Rriiffne 6-15. j org-1-' Welk is het grootste wonder in het oud testament? vroeg cent iemand aen eene dame, met wie hy in ge zelschap was. Een jong tnenteh, die deze raegge hoord had, mengde zich ongeroepen in bet gesprek en antwoordde dat Elias ineen vurigen wagen ten hemelvoeren toch niet verbrandde. Neen voegde de dame hem toe, inner dat Bcleam’s ezel sprak voor dat men hem iels vroeg. Het publyk wordt verwittigd dat er by do weduwo Brysse en zoons, schyven (ciblotte bekomen tyn. ten 10 1/2 ure, riep het appel de ten sladhuize, alwaer men eenige harmony-slukken uitoefende.’s Na middags de ge- woone wandeling en bezoek by eenige dorstlavcnde confraters. ’s Avonds bet gewoon concert. Een uitgelezen ge zelschap was er tegenwoordigvele vreemde hoeren waren er insgelyks. Het programma gaf ons eerst: cavalirie d'Anna Bolena, solo, dal Mr. G. D. op de K 61 c. - k. 46 I id. trompet behendiglyk uitoefende >1.“ Nauts, die ons reeds dikwyls hel verinaek verschaft heeft, van ons hare kloeke, zuivere on fraeije slem te laten hooren, gaf ons nu: la Juire, een stuk van eerste foice; ja lousie. die niet min mocijelyk en schoon is; y'aï bien laivon de pleurer, die ons trof en ook deed weeiicu; en eimlely k <//dce/ uil Robert, die al het andere in kracht, uit drukking en kunstgevoel over trof. 4Vy bemerken hierby dat de slem van M.“* Nauts langsom beter, schooner en frisscher wordt. De hoogu nooten dat zy met eene nieuwe geinakke- lyklieid uitbrengt, zyn nooten die m«er in de keel der grootste zangeressen zitten. De potpourri det Drayont de Killart, schoon wel gespeeld, is wal te eenloonig bevrucht door M.r Meissner, vooral de solos voor koperspel. Nogtans heeft hy allerliefste f. i/s gemarkt, dat de kiene Huil meesterlyk uitge- bragl heeft. De gepikeerde noten hebben nog schooner en volmaektcr uit int instrument geko men. De Ruwaert, is een fyn en welgemaakt galop. Ouder hel liefste en levendigste muzyk hoort men, nu een g -decile, dan het geheel der Brabanfonne; hel is een meesterstuk in zyn slach en het heeft har- lelyk toegejuichl geweest. Hel diveriinement voor fluit, viool «n piano, een stuk van Iiefhebberywa» acngenacm, vooral aen de instrumenlisten. De ou vertures in symphony les truvatelles, en ncur de Bm<jes, hebben met kunst en wachting gespeeld geweest, l.e l’igneran, dal onzu kluchlzangcr zong, werd met veel handgeklap aen- veerd en loegejuigil. La laze sur la viands, vol woordenspel en sprookjes, heeft ons allen vervro- lykl en men moest hel tweemael gezongen hebben om hel nog beter te kunnen bcgrvpen. Op het concert volgde er ecu fraei en levendig bal. 4 rydag was het boiling voorde damrsen karrlspul. Dil is een der schoonste guzigten dal een gezelschap van jonge persootien kan opleveren jongheid, gulle vreugd, broederlykheid, al hel burgerlyk vermaek in een gemengd. Daerop volgde de tweede dansparty. Eu daer du iniizykonlen uilgepul waren van driu dagen lang te werken, dan heeft men b,-n zaterdag avond, op nieuw, gespysl. br More», met’t overal g<- kend, vlaemsch hroedcrlyk eiudctjc worst, als ver gelding over hunne werkzaamheid, yver en kunde voor den roem der toonkunde, by S.“ Gecilin, in Vitirne. Maandag, in liet guldhof, is helgewonelyk de ver gadering der mannen, leden en eerleden, en die eeno van de verniakuly kilo avondstonden ia van den winter, bollen om worsten nu franselibroml, drinken en smooren, kin-rten en hersenxui|'<-i>, lachen en zingen, en eindigen met oen klucht of tdyspel. Nieuwe Oude, 100 kil. Kogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k* Gcerst, Koohaed Lynzued l>»,nkv,ku en en 8-00 ’s avonds. l Gent 5-30. 8-30 L' e,n'. J. 4-30, 7-00 l.-cn2/l‘l*jj* Oostende: 7-35, 10-25’sn>0^ Uit OoUende naer Brugge 6-15, 7-15 en 5-40 ’savonds. Uit Brugge naer I ichtervcldc 7, 0 ’s ra ,.k2-.10 en 6 20 ’savonds Eortryl, naer Lichter velde7-30, 11 1-10 en 6-10 ’.avonds. keboeron Dc ligling van I860 der stad Urn ss. I teldu 1256 milicianen; van deze konden er 8(11 h-zen, schryven en rekenen; 35 lezen en schryven, 15 alleen lezen; aen 43 is de graed van onderrigt niet nagegaan, cn 297 waren gansch ongeletterd. Aldus zyn nog byna een vierde dier 20 jarige jongelingen van allo onderwy., in de houfdstad des lands, verstoken, üit is w icilyk veel. I- tarwe Ir. -3 70 u 34 48 00 00 A 00 00 21 10 a 23 10 22 38 24 40 00 00 a 00 00 a Aerdap. 100 kil. 8 25 2 15 a 1 75 A Genever, de liter 0 83 A Phlip was donderdag avond bezig met aen zynen vriend Jan de aengenaemheden van het huwelyk uiteen te doen. Ziel hier omtrent in welker voegen hy zich uitdrukte: Het huwelyk, vriend Jan,zeide hy, is het schoon ste ding dat God op deze wereld geschapen heeft. Vooreerst als gy ’s morgeus vroeg opslaet, brand reeds het vuer, het potje» koffy i» klaer en uw vrouwken snydt dc fyne cn welbeplncslerde bolcr- hammekens, die uw ontbyt moeten uitmaken. .Mid dags wanneer gy van’lwcrk te huis koini,is het noen- mael bereid; enavonds idem voor hel avondmaal en daerna gact de man zich wal naer hel kofTyhuis verzetten. Als hy dan te huis komt, vindt hy zyn bed reeds verwarmt. Iserecnknop van uw broek ofis uw bretel gesprongen, liet vrouwken spoed zich om dit tc herstellen./.yl gy iuver. builen uw huis door d’ceno of andere liefliebbery gehouden, dan wordt gy ook nooit door uwe wederhelft vergelen, enz. enz. 't Is aldus, ging l’iilip voort, dat er een van dio gelukkige mans, zondag lest een cadeau van zyn lief vrouwken kreeg. Dc vriend, die in Sebasliaen is, was bezig metzich tcoefenen in heldoelschicten met du handboog,wanneer hyaldacr eensklaps, op tyn on verwachts, een presentje kreeg van eene versebge- bakkene, welriekende, krakende en niet naer den rook smakendepannekoek. o HET CECILIA-FEEST. Heffeest begon, om zoo le zeggen, woensdagavond niet eeno schoont, ectparty of avondmaal in den Toren tan Duinkerke: 27 persoonen aanwezig. Daerop volgde de algemeene repetitie van het feesl van’s anderdags, en dan volgden de koorzangen en sancta Cecilia, onder hel drinken van warmen wyn en punch. Donderdag, muzykanten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4