V A ft V E UII ft E. b Meu beien en Sicua i e-goed eren BOÖiü Sluis met Erve, WOONHUIS MET ERVE, •d I I Koopda g van 45 KOOPEN BOOMEN, z' BOOME N, TE VINCHEM. o o m e n TE ALVERINGHEM. .Z Be I Pi 0 AEN H ET KOOPDAG Ml' KOOP B A G van fchoono Openbare Verkooping van een schoon cn gerieflyk 1 s If 49 koopen 96 koopen 51 koopen KOOPDAG WOENSDAG 28 NOVEMBER 1860. r resitlce- I 1 Binnen de stad Veurne. KOOPDAG Ten dienste van afspanning genaemd HOTEL E1A WATERLOO, benevens van een ander GESTAEN EM GELEGEN BINNEN DE STAD VELRNE. 5 jS3' I? *S vr 1": I ALVERINGHEM EN St. RICQUERS. s/ 0 )0 )0 JO l C. 5 k -peren katidel.iers, 2 idem moors, 2 idem Cliss t «llrti. id. v LhcIi ketel, iti. wastili k rtcl, 2 id. mura- bouts, id vnerpan,id. tacrtepanne,vucrbiander, luk- yser, lri;itp.nme, trip, hangelhack, schoppc, tange, bl.tvsba tinnen trekpot, 2 strykyzers, 2 yzereii puiten, 3 tinnen telloorcit, idem plaet, 4 glazen earafl’en, ien witte service van 12 lassen, suupekoin, s.tlatli. re, 18 witte lellooren, 16 blauwe idem, 6 groeve idem, 4 lampct-kommen, 6 glazen. SUPPLEMENT DOOR STERFGEVAL. I I 9 DE CAE, te Alveringhem. 10^, I i I I van rTf^»>TnR^y-^f r~w v-=rwif “inrai van binnen de gemeenten Vinchem, Wulveringhem, en Ilouthcm. waterpotten en 20 Te vergaderen sienr Catnbron. Op tyd van 1 notaris DOLLY. na van jottlf. Waterlos, grooie nen koop een in den boomgnerd van betaling ten kantore van vno noene c.t van op- 5 Grimmelprez, gezegde dorp* Furlhem; Koopdag van 3. 31.,“' DOLLY, notaris te Wulveringhem resideerende, zal Woensdag 19 December 1860, om 2 ure na’ middag, binnen de stad Veurne, ter herberg, den llocenier, bewoond door sieur Jacobus Ueschodt, in de Nicnpoit-slraet, openbaer verkoopen Eoiste Koop. Een schoon en gerieflyk HUIS met ERF, stacnde en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzytlé der Ooslstraet, geteekend nummer 46, zeer schikbaer tot het uitoefenen van allerhande nyver- heden, thans dienende voor afspanning, genaemd hólel ran Waterloo, zamengesteld uit vier beneden kamers, gang, kelder, keuken met bakhoven, citerne en pouip, vyf bovenkamers, zolder, 8 mansarden; werkhuis met kabinet, schoone Remise, twee groote peerdenstallen, benevens eene koetspoort, uitko mende op de Nieuportstraet; alles bekend by kadaster, sectie A, nummer 115; groot dry aren zes cn negentig Koop. 24. Brandhout, 25. 6 olmen. 26. 1 eike. 27. 2 olmen, 28. 2 olmen, 1 eike, 29. 3 olmen. 80. 5 olmen. i 31. 1 rtbetde. 82. 1 idem. S3. 1 idem. 34. 1 abeelc. 35. 1 idem. 36. 2 abeelen. 37. 1 idem. 38. 4 idem. 39. 5 idem. 40. 2 idem. 41. Brandhout. 42. 1 wilge. 43. 1 idem. 44. 1 idem. 45. 1 idem. binnen do gemeenten Op Donderdag 13 December 1860, ten een ure na middag, op de hufstedelanden gebruikt door sieur Joannes Dequidt, ter gemeente van Vinchem, digt by ’tgehugte het Gouden Hoofd, Zal 51?" ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deerende, houden koopdag van Boomen, beslaende in veel zware eiken en olmen, schoone klemmers en abeelen, waer onder veel dienstig zyu voor molenaers, kuipers, wagenmakers, en voor de bouwing. Door de aengelegenheid van den steenweg, zal den vervoer zeer gemakkelyk wezen. Op langen tyd van betaling, ten kantoore genoemden Notaris ROLLY. Op Maendag 24 December 1860, om 12 ure 's mid* dags precies, op de hufstedelanden gebruikt duur ttieur Charles Balloey, te Alveringliam, weinig oost van den Loovaerl, en naby het gehugte Forthem, Zal er floor het ambt van de Notarissen DE CAE on BEERNAERT, beide ter residentie van Alveringhem, koopdag gehouden worden van Abeelen, wilgen, olmen, hollanders, appel- cn peereboomen, esschen, en vele bollards. Op tyd van betaling, ten kantore van den notaris De Cak. I Op Donderdag 27 December I860, om een uro na middag precies, ter hofstede cn medegaende landen gebrikl door sieur Joannes-Baptiste Cambron, gelegen te Vinchem, Wulveringhem en Uouthem, Zal M.“" ROLLY, notaris te Wulveringhem, residee rende houden koopdag van Schoone boomen; beslaende in wilgen, popelieren, espen, abeelen en elzen; dienstig voor timmerlieden, kloefkappers en voor brandhout, Donderdag 20 December 1860, om 1 ure namid* dag, precies, op de landen gebruikt door sienr Van Douren, langst den keiweg leidende van de dorp* plaets van Alveringhem naer de Nieuwe Herberg; benevens op land gebruikt door sienr langst de calehiede leidende van de plaets van Alveringhem naer I de volgende koopen Boomen Koop. 1. 1 eike, 1 olme. 2 1 eike. 8. 1 eike. 4. 1 eike. 5. 1 eike» 6. 1 eike» 7. 1 eike. 1 eike. 9. 2 eiken. 10. 2 olmen. 11. I eike. 12. 1 eike. 13. 2 olmen. 14. 1 eike. lö. 1 idem. 16. 1 olme. 17. 1 idem. 18. 1 idem. 19. 1 idem. 20. 5 idem. 21. 1 idem. 22. 1 idem. 23. 2 olmen. Op tyd van betaling ten kantoore Van den Notaris rii’ »- ai..— centiaren; palende van oosten aen de weduwe van sieur Philippus Decorte, sieurs Van Leke en Houve- naeghel, van zuiden met de koetspoort aen de Nieu- porl- of kleine Ooslstraet, van westen in het geheel aen hel huis en erf van d’heer Cesnr Despot-Ollevier, cn van noorden met het huis voorhoofdende aen do gemelde Ooslstraet. Gebruikt cn bewoond door deechtgcnooten Valcke- Deschodt, met regt van pacht tot 23 april 1864, mits de jaerlyksche pachtsom van 300 franks, boven de voorwaerden. Tweede en leste koop. Een HUiS met EBF, gestaen en gelegen te Veurne, ter noordzyde van het gewezen kerkhof van Sint-Dcnys, bekend by kadaster, sectio A, nummer 496; groot 22 centiaren; palende van oosten aen de kinderen van mynheer Albertus Deman, van noorden zonder uitgang aen het hovenierhof gaendc met het huis van sieur Pieter Degomme, vau westen aen het huis bewoond door sienr Cesar Pttp- pynek, en van zuiden voorhoofdende op hel gemelde gewezen kerkhof. Gebruikten bewoond door sienr Renatus Van den Rerghe, met regt van pacht lot 23 april 1861, mits 60 franks byjare, vry van lasten. De eigeiidoms-bewyzeit en voorwaerden der ver knoping, berusten, ’l elks inzage, ten kantoore van vooriioeinden notaris tlULI.Y. ■PWrii.ff.ni- VMRrx; jnstwaaMloannMKCMKaa van schoone Op Woensdag I 2 December I860, otn een ure middag, vuist te beginnen, ten sterfliuize «ie weduwe Descuoot, in het hotel van Oo.islr.iet, binnen de stad Veurne, Zal M?"ROLLY, notaris te Wulveringhem rende, honden koopdag van: .1. 5 bedbakken. 8 allerschoonste wollen matrassen, pluimen bed, 4 wollen hoofdeinden, 8 pluimen idem, 6 pluim, o oorkussens, 8 onderbedden, cyngelbed, 15 wollen sirgien, 3 katoenen idem, 8 witte courle- poinleii. 2 idem van molton, 4 witte behangsels. B. Een kommotie, bullet, kleerkas, scht j Ibaene, spinde, 24 stoelen, 7 tafels, 6 nachtafels, o spiegels. Op tyd van betaling ten kantoore van de voor- noemtlcii o tiris ROLLY. om uit gcmcenzaemheid te scheiden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1