Li i KOOPDAGEN van schoone Meubelen en Menagie-goedercn VAN VEURNE. IE I &i I i 1 I I I I I i r I I 11 Huis met Erve, MS B O O JU E N, KOOPDAG I KOOPDAG BOOM E N ff B Openbare Verkooping van een schoon en gerieflyk I I JAER. ZATERDAG 1 DECEMBER 1860. 3. vooripemden r N.' 18^1. TF. HOUTIIEM EN LEYSELE. Binnen de stad Veurne. •Ft TE LEYSELE. 3» 6* D O® 00 •5 «O 00 M Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Ten dienste van afspanning genaemd HOTEL VAN WATERLOO, benevens van een ander WOONHUIS MET ERVE, GESTAEN EJI GELEGEN BINNEN DE STAD VELRNÏ. 54.e I en algemcene Tydingen, Marktprijzen en llandclzaken. Een dimmer, co' een Supplement op half blad, per week. Gemeente llouthem. Gemeente Leysele. .9» vet 8 ■It ENTIE-BLA I Voor stad worden ■MH DOOR STERFGEVAL. w* *tz V te scheiden. ideercnde, 2 ure na in. van schoone ZEER MERKWEERD1GÉN van l’rys van om uit gemccnzaemheid Op Maendag 24 December 1800, ten twaelf ure middags precies te beginnen, ten verzoeke van den heer baron hnsoan t.r. Baillv dm Tillegiiex, grondeige naar te Brugge, op d hofstede en medegaende landen, genruikt door steur Joannes Leuridan, te voorett door sieur Ferdinand Zoele) te Leysele, nevens de dorpplaets en benoorden den steenweg leidende van de franschc grenzen naer den genen van Veurne op Yper, by gevolg, allcrgemakkel) kst voor den vervoer. 'Zal de notaris ROLLY, ter residentie van VVulve- ringhem, houden koopdag van 156 knopen boomen, waer onder veel buitengewoouezware eiken en olmen, van 2 a 2 meters 150 centimeters dik, dienstig voor scheep-, molen-, wagen- en timmerwerken, waer van de beschryving volgt: Koop 1. 1 olm. 2. 1 olm. 3 1 olm. 4. 1 olm. 5. 2 olmen. 6. 2 olmen. 7. 2 olmcii. 8. I olm. 0. 1 olm. 10. 1 olm. 11. 1 olm. 12. 1 olm. 13. 1 olm. 14. 1 olm. 15. 1 olm. 16. 1 olm. 17. 1 olm. 18. 2 olmen. ]9. 1 eik. 20. 2 olmen. 21. 2 olmen. 22. 1 eik, 1 abeele. 23. 1 oltn. 24. 3 olmen. 25. 3 olmen. 28.1 0|in. 27. 2 eiken. 28. 2 olmen. 29. 1 olm. 30. 2 eiken. 31. 3 olmen. 32. 3 olmen. 33. 3olmen, 1 eik, 34. 3 olmen. 35 1 olm, 1 eik. 30. 3 olmen. 37. 1 olm. 38.1 olm. 39. 2 olmen. 40. 2 eiken. 41. 2 eiken. 42. 1 eik, 1 olm. 43. 2 olmen. 44. 1 olm. 45. 1 eik. 46. 1 olm. 47. 1 olm. 48. 1 olm. 49. 1 olm. 50. 1 olm. gl. 1 olm. 52 l.olm. S3. 1 olm. 54.1 olm. 55. 1 olm. 56. 1 olm. 57. 1 olm. 58. 1 olm. 59. 1 olm. 60. 1 olm. 61. 2 olmen. 62. 1 olm. 63. 1 olm. 64. 1 olm, 65. 1 olm. 66. 2 olmen. 67. 4 olmen. 68. 4 olmen. 69. 1 olm. 70 3 olmen. 71. 2 olmen. 72. I olm. 73. 2 eiken. 74. 3 olmen. 75. 2 olmen. 76. 2 olmen. 77. 3 olmen. 78 2 olmen. 79. 2 eiken. 80. 3 olmen. 81. 3 olmen. 82. 3 olmen. 83. 3 olmen. 84. 3 olmen, 1 eik. 85. 3 olmen. 86. 5 olmen. 87. 2 eiken. 88. 3 olmeu. 89. 3 olmen. 90. 2 olmen. 91. 1 olm; 1 eik, inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachlvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 *s jaers. M.,l,r HOLLY, notaris te Wulveringhem res zal op Woensdag 19 December 1860, om middag, binnen de stad Veurne, ter herberg, den Hovenier, bewoond door sieur Jacobus Dcschodt, in de Nieuport-straet, openbaer verkoopen Eerste Koop. Een schoon en gerieflyk HUIS met ERF, slaende ett gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde der Oostslraet, geteekend nummer 46, zeer schikbaer tol het uitoefenen van allerhande nyver- heden, thans dienende voor afspanning, genaemd hólel tan B'alerloo, zaroengesteld uit vier beneden kamers, gang, kelder, keuken met bakhoven, cilerne t‘n pomp, vyf boven kamers, zolder, 3 mansarden; *erkhuis met kabinet, schoone Remise, twee groote peerdenstallen, benevens eene koetspoort, uitko mende op de N’ieuportstraet; alles bekend by kadaster, Sectie A, nummer 115; groot dry aren zes en negentig 92. 2 olmen. 93.2 olmen. 94. 3 olmen. 95. 3 olmen. 96. 1 eik. 97. 1 abeele. 98. 1 olm. 99. 1 olm. 109. 1 eik, 1 wilge. 101. 2 olmen. 102. 4 olmen. 103.2 olmen. 104. 3 olmen. 105. 4 olmen. 106. 3 olmen. 107. 2 olmen. 108. 3 olmen. 109. 3 olmen. 110.4 olmen. 11 1. 3 olmen. 112. 2 olmen, 1 eike. 113.3 olmen, 3 eiken. 114. 5 olmen. 115. 3 olmen, 1 eike. 1 10. 4 olmen. 1 17. 4 olmen. 118. 5 olmen. 119. 4 olmen. 120. 4 olmen. 121. 5 olmen. 122. 4 olmen. 123. 2 olmen. 124. 3 olmen. 125. 5 olmen. 126.4 olmen. 127.4 olmen., 128.1 olm, 1 wilge. 129.2 olmen, 1 wilge. 180. 1 olm. 131. 1 olm. 132. 1 olm, 1 wilg, 2 abeelen. 133. 1 eik. 134. 1 eik. 135. 1 olm. 136. 2 olmen. 137 3 olmen. 138. 3 olmen, 1 eik. 139. 4 olmen. 140. 5 olmen. 141. 4 olmen. 142. 3 olmen. 143.2 olmen. 144. 2 olmen, 1 eik. 145.4 olmen. 146.2 olmen,l wilg. 147. 3 olmen. 148. 4 olmen. 149. 1 olm. 150. 4 olmen. 151. 3 olmen. 152. 2 olmen, 1 eik. 153. 1 olm. A. B. Onmiddelyk na het eindigen dezer venditic, zal er nog verkocht worden, dry koopen omgewaeijcn hoornen ter hofstede bewoond door de kinders Cou- leio, te Isenberghe, die..de liefhebbers verzogt zyn voorafgaendelyk te gaen bezigtigen, beslaende in Koop. 1. 4 Olmen liggende op eene party zaoi- land by de hofstede B.a Leroeye, waervan het kroonhoutdie zal wor- den medeverkogt, ligt op de hof- plaets der kinders Gouvvet. 2. Een zeer schoonen klemmer, ter dikte van 2 meters 50 c.; liggende op het abeelstuk, bewesten deGroenestraet by de woonst van 1’. J.Tyteca. Een olm, liggende ophel Colpaertstuk, bezuiden de Looturfvvcg-siraet. Op langen tyd van betaling te kantoore van opge- noemden Notarii ROLLY. Alen abonneert zich op het bureel van het blad, Oostslraet Iï.“ 34, te Veurne, en op al do postkantooren van het rvk. Insertion, lacentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle af&chen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ttsasEi. onvergeld in hetzelve geplactsl. Brieven en geld vrachlvry too te zenden. centiaren; palende vnn oosten sen de weduwe van sieur Philippus Decorte, sieurs Van Lcke en llouve- naeghel, van zuiden met de koetspoort aen de Nieu- port- of kleine Oostslraet, van westen in het geheel aen het huis en erf van d’heer Gesar Despot-Ollevier, en van noorden met hel huis voorhoofdende aen do gemelde Ooststraet. Gebruikten bewoond door deechlgcnooten Falcke- Deschodl, met regt van pacht tot 23 april 1864, mits de jaerlyksche pachtsom van 300 franks, boven de voorwaerdi n. Ttccedr en leste koop Een HUIS met ERF, gestaen en gelegen te Veurne, ter noordzydc van liet gewezen kerkhof van Sint-Denys, bekend by kadaster, sectie A, nninmer 496; groot 22 centiaren; palende van oosten aen de kinderen van mynheer Albertus Deman, van noorden zonder uitgang aen het hovenierhof gaemie met het huis van sieur Pieter Degomme, vau westen aen hel huis bewoond door sieur Cesar l’up- pyuek, en van zuiden voorhoofdeude op hel gemelde gewezen kerkhof. Gebruikten bewoond door steur Renaltts Fan den Bri yhe, met regt van pacht tot 23 april 1861, mits 60 Jrauks by jure, vry van lasten. De eigeudonis-bewyznn en voorwaerden <lcr ver knoping, berusten, ’telks inzage, ten kantoore van wornoemden notaris ROLLY. Op Woensdag 1 2 December I860, om een ure na middag, juist te beginnen, ten sterfhuite tan jouff. de weduwe Desciiódt, in hel hotel van H'aleiloo, groote Ooststraet, binnen de stad Veurne, Zal M.1" ROLLY, notaris te Wulveringliem residee- rende, houden koopdag van: A. 5 bed bak ken, 8 allerschoonste wollen matrassen, pluimen bed, 4 wollen hoofdeinden, 8 pluimen id. m, 6 pluimen oorkussens, 8 onderbedden, cjugelbed, 15 wollen s.irgien, 3 katoenen idem, 3 wille eourtc- poinlen, 2 idem van molton, 4 wille behangsels. B. Een kommode, buRel, kleerka.., s.:i>< jlli.ieue, Spilitlf, lil fftoulun, 7 liifcla, O 5 Npivgrls. C. 5 koperen kandelaers, 2 idem moors, 2 iilein casserollen, id. vischketel, id. wasebk* tel. 2 id. in a- boïits, id. vuerpan, id. laertep >nne,vticrluand r, luk- ■yscr, frnilpanne, trip, hatigelhaek, schoppe, taugé, blae.sbalg, linnen trekpot, 2 strykyzers, 2 yzuren jiollen, 3 linnen tellooren, idem plael, 4 glazen Varalfen, een wille service van 12 lassen, soupukom, saladierc, 18 witte tellooren, 16 blauwe idem, 6 groeve idem, 4 lampet-kommen, 6 waterpotten en 20 glazen. lip tyd vnn betaling ten kantoore van de voor- noeindeii n. t.iris ROLLY. Do notaris ROLLY, te Wulveringhem residcercndc, zal overgaen tot liet houden de volgende koopdagen van boomen te weten Op Maendag 7 January 1861, om een ure namiddag precies, ter hofstede bewo md door siuur Louis I er- doolage, langs de Paepestraet, by het gehechte het Doorentje, van 41 koopen boomen, wacronder veel zware en Ling- stainmigc olmen, klemtuers, hollanders en wilgen; dienstig voor molenaers, wagenmakers, timmerlieden en voorde bouwery, alsmede eenige appelboomen. Te vergaderen op het Doorentje, ter herberg van. Pistor llaeller. Op Dynsdag 8 January 1861, ook om een ure na middag precies, ter hofsteden bewoond door sieurs Charles Hyckeboer en Angelus Coulier, weinig oost van de kerk, van 31 koopen boomen, bestaande in vcrscheide zware olmen, kleinmers en hollanders, insgelyks dienstig van allerhande werken alsmede, schoon brandhout. Te vergaderen aen koop een, ter hofstede van sieur Rgckeboer. Op tyd van betaling; ten kantore van uotaris ROLLY, [>Cf ■V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1