BÖÓNI-VENDITIEN. >1 VAN VELRAE. 1 I I I li I B O O M E N, Staande te IS o o ni e n i i H B r EINDELYKE TOEWYZING. r KOOPDAG K O OPDAG J I I N.r 18&1. 34.* JAER. i I Blad algemeenc, Tijdingen, Marktprijzen per week. M jfii voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke en i Een Nummer, en een Supplement op half blad, cn tlandelzaken. Gt koopen G.° Maendag 24 December I860, 7.° Zaterdag 29 December 1860, 8. ’ Zaterdag 5 January 1861, 9. ° Maendag 7 January 1861, 102 koopen 10. ° Dynsdag 8 January 1861 7 1.’ Donderdag 15 December 1860, 64 koopen 2/ Vrydag 14 December I860, 5." Maendag 17 December 1860, 154 koopen 4. Donderdag 20 December 1860, 5. ’ Zaterdag 22 December 1860, l^nlmtiee «ai, k 1,1°;^.!'?' Om lure namiddag precies, ter gemeente Stecn-i ZAT EK DAG DECEMBER 4860. A D VER Voor stad worden n. B n troti kboomen. ten peere- CII imrionm f 1 1 f’ het blad, Ooslstraet _.i van het rvk. Voor Frankryk TE LEYSELE, Langs de Loostraet. 7 i op hel bureel van l._ op al de postkantooren VTIE-BLAB Brieven I I niertjes. 26. 2 eiken, 2 olmtjes. 27. 2 eiken, 2 olmtjes. 28 2 eiken, 2. olmtjes. 29. 2 eiken en 2 oimtjes. 30. een olm, op den booingaerd van 1).” an den Berg he te Leysele. 31. een olm, op de hof* stede eerlyds bewoond door de wed. Mortier, te Leysele. Beide deie leste booinen I berg vau sieur worden. Op lyd van genoege van i MmriHiWirWin-v i Prys van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 's jaers. 8 fr. 23, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. 11 fr. 20 's jaers. Op Vrydag, 4 January, 1861, ten 1 ure na middag, Zal den Notaris BEERNAERf, ter residentie van Al- veringhein, openbaer verkoopen, ten verzoeke van madame Van Vosscin, grondeigenares te Brussel, op het verkocht hofstedeken thans nog bewoond door Pieter De Croos, en gekocht door sieur Verpoorte, te Leysele, langs de Loostraet. Koop 1. een abeel. 2. een idem. 3 een idem. 4. een idem. 5. een idem. 6. 16 eikjes en olintjes. 7. een i abeel. 8. een idem. 9. twee hollanders, 6 eikjes en t; olintjes. 10. een abeel. II. een idem. 12. een abeel. L 13. een abeel. 14. een abeel. 15 een abeel. 16. een ‘p abeel. 17. een abeel. 18. 5 oimtjes, 3 Abeeltjes. 19. 7 ■Oolmtjes. 20. een eikje, 5 klitnmerljes. 21. een fe\7 klimmertjes. 22. -- CVH |j|eikjeen 3 olmtjes. 24. een olm. 25.2 eikjes, 2 klim- wed. Mortier, nero iesie nootnen voorop te gaen bezich tigen door de g <1 i nghebbendeu, en dewelke ter her- 1- Somers, op den Abeele zullen geveild i betaling, bchoorlyke borgstelling, voornoemden Notaris BEERNAEBT. van I8ENBERGHE, VINCHEM, ALVEBINGHEM m HOOGSTADS. Alles op tyd van notaris DE CAE. van i Wen abonneert zich 34, te Veurne, en Insertion, löccnlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 het supplement 15 c.‘ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ItaxAFL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. De Notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhcm zal op Woensdag 12 December 1860, om 3 ure na middag, binnen de gemeente Adinkerke, ter herberg bewoond door steur Charles Kathé, overgaen lol de eiudclykeToewyzing van bel volgende Goed Gemeente Adinkeikc. Eenigen koop. Een onlangs nieuw opgebouwd Woonhuis, ten dienste van herberg, beslaande uil woonplaats met vautekamer van westen, en een stal leken van westen daeraen, gesticht ter noordzyde van dedorpplaets van de gemeente \dinkerke, zonder regt van stand op eenen grond groot een arevyf en zeventig centiaren, toebehoorende aeii d'heer Ernest Despot, te Veurne, palenfle van westen hel huvenierhuf van Franqiscus Waerinoes, van noorden acn het gras der hofstede bewoond door sieur Joannes Schipman, van oosten aen bel buis van Ludovicus Versavel, en van zuiden voorhoofdende op den VVestburgweg Bewoond door den verkooper sieur Carolus Rathé; om aanslag met eersten tnei 1861. De eigendonis-bewyzcn en verkoopvoorwaarden ba- rusten tün kantore van don Notaris DE CAE, te Alve- rijighen!’ I Op Maandag 31.““ December, I860, wezende den laeuten dag des jaers, ten 12 ure's middags juist l« 1 beginnen, Zal de Notaris BEERNAERT, ter residentie van AI- veriiighein, openbaar verkoopen ,1, ten verzoeke van den heere graef Visart, grond’ eigenaar le Bury op zyn land le Isenberghe, ge- bruiKl door J. B. Brouckxau, Koop I. 1 olm, dikte L ui. 80 c. 2. 2 idem, id. 1 ui. 65 c. 3 2 idem. 4. 2 id. 5. 2 id., 1 m. 75e. 6. 2 id. 7. 2 id. 8. 6 id., (doodej. 9. 2 id. 10. 2 id. 11. 1 id., 2 meters. 12 2 id. 13. 2 id. 14. 2 id. 15. 1 eik 2 meters 25 c. 16 2 olms. 17. 2 id. 18. 3 id. 19.2 id. 20. 3 id 21. 2 id. 22. 2 id. 23. 2 id. 24. 2 id. 25. 1 id. 1 in. 60 c. 26. 1 id. 1 in. 60 c. 27. 2 id. en 1 hollander. 28. 2 id., waervan een, 1 tn. 80 c., ge vallen op het uof van burgemeester Rooryck. B. lea verzoeke van deuzelfdeti lieere graef Visart, op zyaland, le Vincheui naby het zwart Peerd, go- brui kt dour sieur Torrelle. Koop 29. 1 olin 2 meters 25 c 30. 2 id. 31 1 oik 2 met rs 25 e —32 id. 2 meters. 33. 2 olms. 34, 2 id. 35. 2 id 36. 2 id. 37. I elk. 38. I eseh. 39.1 id. 40. 1 id. 41. J id. 42. 1 id. 43. 1 id. 44. 1 id. I lueli roOe. 45. 1 olm 1 id. 90c.46. 1 eik 1 meter 80 c. 47. 1 olm.48. 1 id. 49. 6 id.en 1 abertl, 50. I olin. C. Ten verzoeke van den lieere Joseph Clep, grond* eigenaar le Alveringhcm op zyu land eu gras to Alveriughem, gebruikt door Louis David, latigsde kalsyde. Koop 51.1 olin. 52. 1 id. 53. 1 id. 54. 2 id. 55. 2 id, n. èrgcwaeid. 56. 1 id. 57. 4 id. op eike zydn der kalsyde. 58. 1 klimmer neèrgewaeid. 59. 1 olm neèrgewaeid. 60. 1 id. D. Ten verzoeke der weduwe Peeren, te Vinehem, op haer land, langs de kalsyde, ontrent het zwart Peerd. K op 61. 1 olm. 62. 1 id. 63. 1 id. 64. 1 id. E. feu verzoeke van nieergeiioemdeii becre graef Visart up zyn land te Vinchcm, gebruikt door burgemeester Van den Berghe. Koop 1. 1 olm 1 meter 70 c. 2. 1 id. 1 me ter 60 c. F. Ten verzoeke v»n meergenoemden hecre graef Visart te Hoogstade, naby de Linde, op zyn land, gebruikt door Pieter Woutlers. fju Koop 1. 1 olm I meter 75 c., neèrgewaeid, op AjVhel Pulliukhove land. 2. 1 abeel, 1 klimmer, I olm, '■sJneèrgewacid. 3. 1 olm een meter 50 c. liggende SM4. 1 klimmer 1 meter 40 c. neérgew.ieid. a. 1 id, Ö31 meter 73 c. door de kinderen Fandermeesch, op kleinen afstand van den Loovaert. Olmen, wilgen, abeelen, populieren en hollanders. Om 12 ure’smiddags, ter gemeente Alvcringhem, weinig oost van den Loovaert, op de hofsledekuideil gebruikt duor sieur Charles Halloey, le Alveriughem, 96 koopen Esschen, olmen, abeelen, wilgen en Om 1 ure namiddag, ter gemeente Vinehem op de hbfstedelanden gebruikt door sieur l’ieler Demotdor, langs den steenweg van Veurne naar Yper, 61 koopen Olmen, eiken, abeelen, esschen, appel-en hoornen. Om 1 ure iiamiddng. binnen de gemeente Alve- ringhem, op de hofstedelanden gebruikt dour sieur Pieter Janneune, langs de slraet leidende van den Burginolcn naer den Klaren wal 58 koopen Scboono olmen, hollanders, wilgen, esschen vele eiken. Om 12 ure ’s middags, precies, ter gemeente Ley sele,op de hofstedelanden gebruikt door llyarinlhus Bottein, Joseph Dewaele en Pieter Sa/nper, t<- Leysele, langst de Loostraet, leidende van de Clachoire naer Gyverinchove-abeele, Zware eiken, olmen, hollanders en wilgen. Om 12 ’s middag, precies, biniiêh de gemeente Isen berghe, op de hofstedelanden ebruikl door sieur Carolus Debeir, langs de Groenslraet, benevens op land gebruikt door de weduwe Carolus Fandenberghe, te Alveringhcm, langs de strael leidende van Isen berghe naer de Nieuwe Herberg, 74 koopen Zware olmen, eiken, esschen eii wilgen. betaling ten kantore van gemelden 5 De notaris DECAE, ter residentie van Alveringhcm zal houden de volgende boom-veitililien Om I ure namiddag, ten verzoeke van joulfrouw de weduwe Ghy,eleu, te Dixmude, op de landen ge bruikt door sieur Charles Thomaere, te Avekappelle, by helgehugte Rosd.iinme, Harde en zoete olmen, abeelen, wilgen, esschen en andere booinen. Om 1 ure namiddag precies, <.p ue Hofstedelanden gebruikt door sieur Engetberlus Üemolder, teAlve- ringhem, langst de calchiede leidende van dezedorp- plaels naer Fortheni, benevens op de hofstedelanden gebruikt door sieur Charles Giiinmelpres-Letten, langst de slraet leidende van Forthem naer den Rab- bclaere, en langst den Loovaert, 54 koopen Schoone olmen, abeelen, wilgen, hollanders cn troukboonien. Om 1 ure namiddag precies, binnen de gemeento Polliuchove, gebugte den Kaflioek, naby de dorp- piaets, op de hofstedelanden gebruikt door sieur VandewaUe cn de weduwe üebodts, te Polliuchove, langst de calchiede leidende van de lloogstaede-liude naer Polliuchove VVaerouder veel zware eiken, olmen, achtkantcrs en esschen. Om 1 ure namiddag, binnen de gemeenten Alve- ringhem en Sint-Ricquiers,' op de hofstedelanden gebruikt door sieur landooren, langs den keiweg leidende van Alveringhem naer de Nieuwe Herber'>- 60 koopen Wacr onder vele eiken, olmen, abeelen cn wilgen.-Ui >.st kerke, by hetSandeken-molen, op de landen gebruikt eik ie, een eikje, 2 hollanders. 23. een

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1