A V E U R N E. VAN I IB o o ni e n s 1 i BOOM BN, B OOM E N, J I I A EN HET KOOPDA G KOOPDAG B O O M E N I KOOPDAG van schoono 49 koopen KOOPDAG WOENSDAG 12 DECEMMR I860. L Langs de Looslraet. o TE LEYSELE. M ffl TE VINCHEM. Bemerkingen. ■r SUPPLEMENT HOOGSTADE. t f ih*1 r«* voorafgaendelyk te gacn bezigtigen, bestaande in •tf do a® co et» g* l>« di‘ i*» l- ro Leysele. tigcn door de gadinghebbendeti berg van - J worden. Op tyd genocge van TE LEYSELE, ZEER JIERKWEERDIGEN van I in. 73c. 6 2 id. 10. 2 id. 11. 1 id., J I- II (1 k ir»*‘ ei*’ Tv, I Onmiddelyk dacrna,z:il ergegaen worden nacr Vincbein, op 't land van I'orrelle, en zullen do boonien aldaer ter plaets verkocht worden, als ook de gene op landen van Louis David, de weduwe Peeren,burgmeester Vanden Bcrgheeu DeCeunyuck. Daernazal er gegaen worden nacr de herberg het zwart Peerd, en aldaer zullen verkocht worden do boonien staende te Hoogstado op de Linde, op land van Woutters, dicnsvolgrns worden de ga- dingbebbenden verzocht die boonien voorop ter plaets te gaen bezichtigen. Oji gewoone konditien van borgstelling en van tyd van betaling. Op Macndag 24 December 1860, ten twaelf ura ’s middags precies te beginnen, ten verzoeke van den heer baron Edmosd ik Baillt de Tilhgheu, grondeige- naer te Brugge, op de hofstede en medegaende landen, gebruikt door sieur Joannes Leuridan, te vooren door sieur Ferdinand Zoete) te Leysele, nevens de dorpplaets en benoorden den steenweg leidende van de iïansche grenzen naer den genen van Veurne op Yper, by gevolg, allergemakkelj kst voor de.i vervoer. Zal de notaris HOLLY, ter residentie van Wulve- ringhem, houden koopdag van 156 koopen boonien, waer onder veel buitengewoone zware eiken en olmen, van 2 a 2 nieters 50 centimeters dik, dienstig voor scheep-, molen-, wagen- en timmerwerken, waer van de beschryving volgt: Koop 1. 1 olm. 2. 1 oltn. 3. 1 olm. 4. 1 olm. 5. 2 olmen. 6. 2 olmen. 7. 2 olmen. 8. 1 olm. 9. 1 olm. 10. 1 olm. 11. 1 olm. 12. 1 olm. 13. 1 olm. 14. 1 olm. 15. 1 olm. 16. 1 olm. 17. 1 olm. 18. 2 olmen. 19. 1 eik. 20. 2 olmen. 21. 2 olmen. 22. 1 eik, 1 abecle. 23. I olm. 24. 3 olmen. 25. 3 olmen. 26.1 olm. 27. 2 eiken. 28. 2 olmen. 29. 1 olm. 30. 2 eiken. 31. 3 olmen. 32. 3 olmen. 33. Soluien, 1 eik, 84. 3 olmen. 35 1 olm, 1 eik. 36. 3 olmen. 37. I olm. 38. 1 olm. 39. 2 olmen. 40. 2 eiken. 41.2 eiken. 42. 1 eik, 1 olm. 43. 2 olmen. 44. 1 olm. 45. 1 eik. 46. 1 olm. 47. 1 olm. 48. 1 olm. 49. 1 olm. 50. I olm. 51. 1 olm. 52 l.olm. 53. 1 olm. 54. 1 olm. 55. 1 olm. 56. 1 olm. 57. 1 olm. 58. 1 olm. 59. 1 olm. 69. 1 olm. 61. 2 olmen. 62. 1 olm. 63. 1 olm. 64. 1 olm. 65. 1 olm. 66. 2 olmen. 67. 4 olmen. 68.4 olmen. 69. 1 olm. 70 3 olmen. 71. 2 olmen. 72. I olm. 73. 2 eiken. 74. 3 olmen. 75. 2 olmen. 76.'2 olmen. 77. 3 olmen. 78 2 olmen. 79. 2 eiken. 80. Soluien. 81. 3 olmen. 82. 3 olmen. 83. 3 olmen. 84. 3 olmen, 1 eik. 85. 3 olmen. 86. 5 olmen. 87. 2 eiken. 88. 3 olmen. 89. 3 olmen. 90. 2 olmen. 91. 1 olm, 1 eik. 92. 2 olmen. 93.2 olmen. 94. 3 olmen. 93. 3 olmen. 96. 1 eik. 97. 1 abeele. 98. 1 olm. 99. 1 olm. 100 1 eik, 1 wilge. 101. 2 olmen. 102. 4 olmen. 103.2 olmen. 104. 3 olmen. 105. 4 olmen. 106. 3 olmen. 107. 2 olmen. 108. 3 olmen. 109 Soluien. 110.4 olmen, lil. 3 olmen. 112. 2 olmen, 1 eike. 113.2 olmen, 3 eiken. 114. 5 olmen. 115. 3 olmen, 1 eike. 116. 4 olmen. 117. 4 olmen. 118. 5 olmen. 119.4 olmen. 120. 4 olmen. 121. 5 olmen. 122. 4 olmen. 128. 2 olmen. 124. 3 olmen. 125. 5 olmen. 126.4 olmen. 127.4 olmen. 128.1 olm, 1 wilge. 129.2 olmen, 1 wilge. 130. 1 olm. 131. 1 olm. 132. 1 olm, 1 wilg, 2 abeelen. 133. 1 eik. 134. 1 eik. 135. 1 olm. 136. 2 olmen. 137 3 olmen. 138. 3 olmen, 1 eik. 139. 4 olmen. 140. 5 olmen. 141. 4 olmen. 142. 3 olmen. 143.2 olmen. 144. 2 olmen, 1 eik. 145.4 olmen. 146.2 olmen, 1 wilg. 147. 3 olmen. 148. 4 olmen. 149.1 olm. 150.4 olmen. 151. 3 olmen. 152.2 olmen, 1 eik. 153. 1 olm. A. B. Onmiddelyk na het eindigen dezer venditie, zal er nog verkocht worden, dry koopen oingewaeijen hoornen ter hofstede bewoond door de kinders Cou- tew, to Iseuberghe, die de liefhebbers verzogt zyn Door de «ongelegenheid van den steenweg, zal den vervoer zeer gemakkelyk wezen. Op langen tyd van betaling, ten kantoorc van op- genoemden Notaris ROLLY. Op Macndag December, 1860, wezendc den lactstim dag des jaers, ten 12 ure's middags juist te beginnen, Zal de Notaris BEEHNAEHT, ter residentie van Al- veringhem, openbaer verkoopen A. l'en verzoeke van den heere graef Visart, grond- eigenaer te Bury opzyn land te Iseiiberghe, ge bruikt door J. B. Brouckxau, Koop 1. 1 olm, dikte 1 in. 80 c. 2. 2 idem, id 1 m. 65 c. 3. 2 idem. 4.2 id. 5. 2 id., 1 7. 2 id. 8. 6 id., (doode). 9. 2 id. I 2 nieters. 12 2 id. 13. 2 id. 14. 2 id. 15. I eik 2 meters 25 c. 16 2 olms. 17.2 id. 18 3 id. 19. 2 id. 20. 3 id 21. 2 id. 22. 2 id. 23. 2 id. 24. 2 id. 25. 1 id. 1 m. 60 c. 26. 1 id. 1 in. 6Oc. 27. 2 id. en 1 Hollander. 28. 2 id., waervan een, I in. 80 ge vallen op hel hof van burgemeester Rooryck. le.i verzoeke van denzelfden heere graef Visart, op zyn land, te inchem naby het zwart Peerd, ga- bruiKl door sieur Torrelle. Koop 29. I oliu 2 meters 25c.—30. 2 id. 31 1 oik 2 meters 25 c 32 id. 2 meters.33. 2 olms. 34. 2 id. 35. 2 id. 36. 2 id. 37. 1 eik. 38. 1 esch. 39. 1 id. 40. 1 id. 41. I id. 42. 1 id. 43. 1 id. 44. 1 id. 1 meter 50 c. 45. 1 olm 1 id. 90c. 46. 1 eik 1 meter 80 c. 47. 1 olni.48. 1 id. 49. 6 id.en 1 abed. 50. I olm. C. Ten verzoeke van den hecrc Joseph Clep, grond- eigenaer te Alveringhem op zyn laud en gras te Aheringhem, gebruikt door Louis David, langs do kalsyde. Koop 51. 1 olm. 52 1 id. 53. 1 id. 54. 2 id. 5b. 2 id, neèrgewaeid. 56. 1 id. —57. 4 id. op elkezydo der kalsyde. 58. 1 klimmer neèrgewaeid. 59. 1 olm neèrgewaeid. 60. 1 id. I). Ten verzoeke der weduwe Peeren, te Vinchem, op haer land, langs de kalsyde, ontrent het zwart Peerd. Koop 61. 1 olm. 62. 1 id. 63. 1 id. 64. I id. E. Ten verzoeke van meergenoenideu heere graef Visart op zyn land tc Vinchem, gebruikt door Van den Berghe. olm 1 meter 70 c. 2. 1 id. 1 me- Op Donderdag 13 December 1860, ten een uro na middag, op de hofstedelanden gebruikt door sieur Joannes Dequidt, ter gemeente van Vincbein, digt by ’tgehugte het Gouden Hoofd, Zal M?" HOLLY, Notaris te Wulveringheru resi- deerende, bonden koopdag van Boomen, bestaende in veel zware eiken en olmen, schoone kleminers en abeelen, waer onder veel dienstig zyn voor inolenaers, kuipers, wagenmakers, cn voor debouwing. bp Vryilng, 4 Jnnunry, 1801, ten 1 ure na middag, 'Zul den Notaris BEEHNAEHT, ter residentie van Al- veringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van madame Van Vossem, grondeigenares te Brussel, op het verkocht hofstedeken thans nog bewoond door Pieter De Croos, en gekocht dour sieur Verpoorte, to Leysele, langs de Loostraet. Koop 1. een abeel. 2. een idem. 3 een idem. 4. een idem. 5. een idem. 6. 16 eikjes en olmtjes. 7. een abeel.8. een idem. 9. twee hollanders, 6 eikjes cn olmtjes. 10. een abeel. II. ecu idem. 12. een abeel. 13. een abeel. 14. een abeel. 15. een abeel. 16. een abeel. 17. een abeel. 18. 5 olmtjes, 3 Abeeltjes. 19. 7 olmtjes. 20. een eikje, 5 klinimertjes. 21. een eikje, 7 klimmertjes. 22. een eikje, 2 hollanders. 23. een eikjeen 3 olmtjes. 24. een olm. 25. 2 eikjes, 2 klim- inertjes. 26. 2 eiken, 2 olmtjes. 27. 2 eiken, 2 olmtjes. 28. 2 eiken, 2 olmtjes. 29. 2 eiken en 2 olmtjes. 30. een olm, op den boomgaerd van D." Van den Berghe te Leysele. 31. een olm, op do hof stede eertyds bewoond door do wed. Mortier, to Beide deze leste hoornen voorop te gacn bezich- ui, en dewelke ter her- sieur Somers, op don Abeele zullen geveild I van betaling, behoorlyko borgstelling, ten van voornoemden Notaris BEERNAERT. burgemeester Koop 1. J I ter 60 c. Ten verzoeke van meergenoeinden hccro graef Visart te Hoogslade, naby de Linde, op zyn land, gebruikt door Pieter Woutters. Koop I. 1 olm 1 meter 75 c., neèrgewaeid, op het Polliukhove land. 2. 1 abeel, 1 klimmer, 1 olm. neèrgewaeid. 3. 1 olm een meter 50 c. liggende 4. 1 klimmer 1 meter 40 c. neèrgewaeid.5. 1 id. 1 meter 75 c. G. Ten verzoeke van voornoemden Louis David, te Vinchem, opzyn land. Koop 1. 2eiken. 2. 2 id. Ten verzoeke van voornoeraden heere graef Visart, op zyn land te Vinchem, gebruikt door sieur De Ceunynck. Koop 1.1 gebroken klimmer. Men zal beginnen te Iseuberghe, ten 12 ure ’«middags, juist, op ’t land van Brouckxau; de bootnen zullen aldaer ter plaets aen de hoogst bie dende gekarierd worden, en in de herberg liet zwart Peerd, tullen de toeslagen verklaerd worden. ▼an Staende te ISENBEHGUE, VINCHEM, ALVERINGHEM kn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1