VAN VEURNE. B o o m e n, köTöpTag IJ O O H i N, Staende te KOOPDAG van BOOMEN, i KOOPDAG I» 34/ J A ER. N.r 4862. DECEMBER I860. ZATERDAG 51 I X. KOOPDAG s •0 IÏ )0 I r r TE ALVERINGHEM, Op de hofstede van Jan Bap.'* Stiffys, i ■4 en algemeens Tydingen, Marlrtpryivl en Ilandelzakcn. Supplement op half blad, per week. r, politieke Een Nummer, en een Bemerkingen. Blad voor Annoncen, Landbouumiemtts van TE WULVERINGHEM, Op de hofstede van Francis Lahaye. Bemerking. Voor «tad worden I tire nninid- Op Maendag 31.' Koop I. r.^ S' J* li 1 UIVI-inEVHt-BIA Prys van Fan Mcnbelen, l.andbouwgetuig, Beeetialen. Granen, Fuui agien, Hooi en Strooi, Brandhout, Vruchten in de tchueren, Flat, erts; TE ALVERINGHEM, ACHTER FORTHEM, Op de hofstede bewoond de kinder* Syryn. Op Dingsdag 15 January 1861,0m dag juist te beginnen, Zal de Notaris BEERUAEET, ter residentie van Al veringheni, openbaer verkoopen, op de hofstede be woond door Jan Baptiste Suflgs, te Alveringheni. tn ten verzoeke van madame Van Vossom, grondeige», nares te Brussel. Op den boomgaard. 1 wilg. 3. 3 olms. 3. 3 olms. Op ’t Kcukenstuic. Koop i. 8 olms. 5. 4 olms. 6. 1 olm, neergcwacid' (tonder kroon) en 1 wilg op stam. 7. 1 wilg. 8. 1 id. 9. 1 id. dik 2 meters i5 cent.* 10. 1 id. it. 1 id. dik 3 meters 25 cent.* 12. t olmtje, 1 wilg. 13. 3 wilgjes. 14 1 abeel. 15. 1 olm, in den rotput (ongekoend). 16. 1 olm verwaeid. 17. t olm. 18. 1 olm. 19. t olm, gevallen, liggende door den gracht in Quidt’s gras. 20. 2 olms. 21. 1 olm. 22. 2 olma. 23. 8 wilgen. Op 't korte Stuk. Koop 24. 1 olm, gevallen tonder kruin, en 2 olmen op stam. In den boöntgaerd, KoopK. t.eik. 26. t eik. 27-. 2 olmen, gevallen, liggende aen de achuef, en 1 wilgje,daer tegen op Men abonneert tich op het bureel van het blad, Oosfstraet Jf.« 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, lacentimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c.*, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by dc uitgevers van dit blad gedrukt, tÉKMAEt onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. T 1—1— hofstede te Wulveringhem, gebruikt door Francis Lahaye, deze boomen nog loebehoorende aen ma dame Va o Vossem, grondeigenares te Brussel, Koop 1. 4 eiken, 2 olmen. 2. 3 hollanders, 1 klem men. S 1 wilg, 1 olm, 1 hollander. 4. 10 tronken. 5. 2 hollanders. 6. 3 id. 7. 2 id. 8. 3 id. 9. 3 id. en 1 eik. 10. 12 (roeken. 11. 1 eik, 2 olms. 12. 13 tronkei 13. 3 hollanders. 14. 11 tronken, la. 1 abeel. 16. 4 olmen. 17. 11 tronken. 18.5 hollandertjes. 19. 1 eik. 20 1 id. 21. 7 tronken.22. 1 hollander, neerga- waeid. 25. 8 eikjes. 24. 3 id. 25.1 olm, 1 klemmertje. 26. 15 tronken. 27. 12 id. 28. 11. id. 29. 8 id. 30. 2 olmen, 1 eik. 31.2 hollanders, 1 olm. 32. 4 olmen. 33. 14 tronken. 34. 2 eikjes, 1 olmtje. 35. 4olmtjes, 1 eikje. 36. 11 tronken. 37. 4 olmen. 38. 1 eikje, 1 hollander, 1 olm. 30. 2 olmen, 3 hollanders. 40. 14 tronken. 41. 2 olms, 1 hollaudcrije, 42. 3 klim* niertje 3, 2 eikjes. 43. 13 tronken. 44. 1 klimmertje, 2 eikjes,7» ohntjes. 45. 12 tronken. 40 4 olmen. 47. 13 tronken 48. 1 hollaudcrije, 3 olmen. 49. 1 hol lander, 2 olmen, 1 eikje. 50. 1 abeel, 5 ohntjes. 51. 17 tronken. 52. 25 id. 53. 1 eikje, 2 olmen. 54. 1 olm, 1 eik. 55. 3 olmen, 2 eiken, 56. 1 hollander, 3 olmen. 57.1 id. 2 id. 58.1 id. 3 id. 59. 23 tronken. 60. 1 eik. 61. 1 hollander, 3 olmen. 62. 1 olm, 1 hol lander, 2 klimmers. 63. 1 olm, 3 hollanders. 64. 2 olms, 1 klemmer, 2 hollanders. 65. 14 tronken. 66. 4 olms 67. o id. 1 eikje. 68. 2 eikjes, 4 olmen. 69. 14 tronken, 70. 2 eikjes, 5 olmen. 71. 5 olmen, l eikje. 72.27 tronken. 73. 4 olmen. 74.8 id., 2 eikjes. 75. 10 olmen. 76. 2 kletnmers, 3 olmen. 77. 3 ohntjes, 1 klemmertje. 78. 14 tronken. 79. 2 eikjes, 9 klein meriji s. 80.1 eik. 81. 12 tronken. 82. 6 olmen, 1 eikje. 33. 5 id., 1 id. 84. 8 id., 2 id. 85. 15 tronken. 86. eikjes, 11 ohntjes. 87. 15 tronken. 88. 8 klem* niertjes. 89.21 tronken. 90. 4 klemmers, 1 olm. 91. 7 olmen, 1 eikje. 92. 2 hollanders, 1 olm. 93. 1 eikje, 2 olmen. 94. 1 id., 4 hollanders. 95. 1 olm, 1, eseh. 96. 10 tronken. 97. 17 id. Op tyd van betaling, en behoorlyke borgstelling ten genoege van voornoemden Notaris BEERNAERT. Koop 29. 1 olm 2 motors 25c.30.2id.3L 1 e’>k 2 meiers 25 o. 32 id.2mete s.33. 2 olms. 34. 2 id. 35. 2 id. 36. 2 id. 37. 1 eik. 38. 1 eseh. 39.1 id. 40. lid. 41. 1 id. 42. 1 id. 43. 1 id. 44. 1 id. 1 meier 50 c. 45. 1 olm 1 id. 90c. 46. 1 eik 1 meter 80 c. 47. 1 olna.48. 1 id. 49. 6 id.en 1 abeel. 50. 1 o-'m. C. Ten verzoeke van den heere Joseph Clcp, grond- eigenaer te Alveringheni <>p zyu land co gras tc Alveringheni, gebruikt door Louis David, langs do kalsyde. AoopSl.l olm. 52. 1 id. 53. 1 id. 54.2 id. 55.2 id. n èrgewaeid. 56. 1 id. 57.4 id. op clkezydo der kalsyde. 58. 1 klimmer niêrgcwaeid. 59. 1 olm neêrgewaeid. 60. 1 id. D. Ten verzoeke der weduwe l’ecrcn, te Vinchetn, op baer land, langs de kalsyde, ontrent hel zwart Peerd. KrtpG*. 1 olm. 62. 1 id. 63. 1 id. 64. 1 id. E. Ten verzoeke van meergenoemden heero graef Visart op zyn land te Vinchetn, gebruikt door burgemeester Van den Berghe. Koop 1. 1 olm 1 meter 70 e. 2. 1 id. 1 me ter 00 c. F. Ten vcrzöeko van meergenoemden beere graef Viinrl to lloo,;jsl.-i/l.naby du 'Linde, op zyn land, gebruikt door Pieter Woutiers. Koop 1. 1 ohr 1 nieter 78 e.., noèrgcwaeid, op liet Pollinkhove hmd. 2. 1 abeel, 1 klimmer, 1 olm. rreérgewaeid.1 olm een meter 50 c. liggende 4. 1 klimmer l meter40 e. neêrgewaeid.— 5. 1 id. 1 meter 75 c. G. Ten verzoeke van voornoemden Louis David, te Vinchem, opzyn land. Koop 1. 2 eiken. 2. 2 id. 11. fen verzoeke van voornoemden heero graef Visart, op zyn land tc Vinchem, gebruikt door sieur De Ceunynck. Koop 1.1 gebroken klimmer. Men zal beginnen tc isenberghe, ten 12 ure middags, juist, op 'l land van Brouckxau; de boomen zullen aldaer ter plaets aen de hoogst bie dende gekarierd worden, en in do herborg het zwart Peerd, zullen de toeslagen verklaerd worden. Onmiddelyk daerna,tal er gegaen worden nacr Vinchem, op ’t land van Torrelle, en zullen de bopmen aldaer ter phiels verkocht worden, als ook de gene op landen van Louis David, de weduwe Peeren, burgmeester Vanden Bergheen DeCeunynck. Daerna zal er gegaen worden naer de herberg het zwart Peerd, en aldaer zullen verkocht worden de hoornen staende te Hoogstade op dc Linde, op land van Woutters, diensvolgens worden de ga- dinghebbenden verzocht die hoornen voorop ter plaels tc gaen bezichtigen. Op gewoone konditien van borgstelling en van tyd van betaling. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 tnaenden. 1 fr. 75. 8 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 18 fi 5i ’sjaers. Op Matmdag 7 January, 1861, om Juist beginnen tan 9 ure s morgens, op de hofstede, te Alveringheni, bewoond door de kind r» Syryn, achter For.hem, Zal den Notaris BEEHNAERf, ter residentie van Alveringheni, openbier verkoopen het ge ie volgt. Meubelen. Aileaerd- gleis-koper-ru tinwerk, tellooren, glazen, lepels, messen, foiin hellen, mar mieten, ketels, moors, stoelen en banken, tafels, klccderk.it, horlogie, slaeplakens,sargien, bedderyen, I matrassen, hoofdeinden; koperen four nuts, batig els, brandeis, schuppen, tangen, koffypotten, kern- en toebehoortun, seulen en nicer mobilaire goederen te laug om te melden. Landbouwgeluig. 2 wagens, 2 karren, t.acrvan eene met breed beslag, 2 ploegs, Scegden, Stollen; voorts,vorken, mesthukeii, kordewngen, leaders, badbak, en». Granen en Fouragien. 6000 sehoovon tarwe, 5000 schuoveii booiien, 500 schooven haver, 1000 booten klaierhooi, 500 bundels wit hooi, 400 strooi- bundels, 21 bektolilers aerdnppels, 400 bundels vlas. 7 hckloliters gedorschen rogge. Beeitialen. 2 peerden, het eeno oud 7 jaer en een achtlienmaender; 7 koeijen, 2 schotveenen, 2 tweetanders, 4 drinklingkalvers, 1 owrjaers-zwyn en eene lyfzetig. Brandhout. Eene hoeveelheid daring, een vimme faced, lOOfagoolen en ander brandhout. Men zal ten 9 ure ’s morgens juist beginnen; do beestialen zullen ten 1 ure nanoen juist verkocht Vtordei.. Op tyd van betaling, van 4 maenden, voor de koopen boven de 20 franks, mits solvabele borgen stellende, ten genoege van voornoeinden Notaris BEER.XAEill. van ISENBERGHE, VINCHEM, ALVEHINGHEM is HOOGSTADE. Op Maendag 31.“*" December, 1860, wezende den laetsten dag des jaers, ten 12 ure 's middags juist te beginnen, Zal de Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, openbaer verkoopen .4. Ten verzoeke van den heere graef Visart, grond- eigenaer te Bury op zyn land te Isenberghe, ge bruikt door J. B. Brouckxau, Koop I. 1 olm, dikte I in. 80 c. 2. 2 idem, id 1 m. 65 c. 3 2 idem. 4. 2 id. 5. 2 id., 1 m. 75c. 6. 2 id. 7. 2 id. 8. 6 id., (doode). 9. 2 id. 10. 2 id. 11.1 id., 2 meters. 12 2 id. 13. 2 id. 14. 2 id. 15. 1 eik 2 meters 25 c. 16 2 olms. 17. 2 id. 18. 3 id. 19.2 id. 20 3 id. 21. 2 id. 22. 2 id. 23. 2 id. 24.2 id. 25. 1 id. 1 m. GO c. 26. 1 id. 1 in. 60 c. 27. 2 id. en 1 hollander. 28. 2 id., waervan een, 1 in. 80 c., ge tallen op hethof van burgemeester Rooryck. B. Ten verzoeke van denzelfden heere graef Visart, op zy" lai'd, <e Vinchem naby het zwart Peerd, ga- bruikt door sieur Torrelle. Op Maendag, 14 January, 1861, ten twaelf urc *s middags. Zal de Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- vcringhero, openbaer verkoopen, op de verkochte

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1