LJ KOOPDAGvan BOOMEN staende I I KOOPDAGEN van schoone B O O M E N, V A A VEURNE. g 3Ï Z H binnen de gemeenten 1 KOOPDAG B O O M E N, VERKOOPING BY gedwongene onteigening. NAMENS ZYNE MAJESTEIT DEN KONING. z3 5-1 koopen JABR. ZATERDAG ii DECEMBER 1800» i K Houthem. TE LEYSELE. TE LEYSELE EN ISEKBEHGHE. TE HOUTHEM EN LEYSELE. S4.‘ Gemeente Leysele. en tlandelzaken. O O P D A G Viuchem, Wulveringhem en Zal M.’“' HOLLY, notaris te Wulveringhem, residee- rende houdun koopdag van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 8 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 'sjaers. 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 8 maenden. Glad voer Annoncen, Landbouumieuws, politieke Een Nummer, en een en algemcene Tydingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. Gemeente Houthem. Gemeente Leysele. N.r 1&45. Gemeente Alveringhem. ROLLY, not. Voor stad Voor builen, vrachtvry: T eurne. timmerwerken, waer van I ZEER MERKWEERDIGEN van en lang- wilgen; Prys van Op Dynsdag 22 January 1861, ten een ure namid dag juist te beginnen, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringhem residee- rende, opeubaer verkoopen de volgende Doornen. A. Op den boomgaerd en zaeiland van een ver vallen hofstedeken gebruikt door Gabriel De Neder, beoosten langs den Louturfwèg, digi by de herberg den Turfweg, en deu steenweg vau Isenberghc naer Leysele, Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.* 84, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, laccntimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e?, het supplement 16 c.’ Allo affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ttaasEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Schoone booinen; bestaende in wilgen, popelicrcn, espen, abeelen en elzen; dienstig voor timmerlieden, kloefkappers en voor brandhout. Te vergaderen aen koop een in den boomgaerd van sieur Cambron. Op tyd van betaling ten kantore van voornoemden notaris DOLLY. HEIIIE Vil E-BLAII ▼an Op Donderdag 27 December 1860, om een nro na middag precies, ter hofstede en medegaende landen pebrik t door sieur Joannes-Baptiste Cambron, gelegen te Viuchem. Wulveringhem en Houthem, Voor Frankryk 16 fr. 5 'sjaers. De notaris HOLLY, te Wulveringhem resideerende, zal overgaen tot het houden de volgende koopdagen van hoornen te weten Op Maendag7 January 1861, om een ure namiddag precies, ter hofstede bewoond door sieur Louis Ver- doolage. largs de Paepestraet, by hel gehuchle het Doorentje, van 41 knopen hoornen, waeronder veel zware stammige olmen, klemtuers, hollanders en dienstig voor molenaers, wagenmakers, timmerlieden en voor de bouwery, alsmede eenige appelboomen. Te vergaderen op het Doorentje, ter herberg van Vitter llaeller. Op Dynsdag 8 January 1861, ook om een ure na. midd.ig precies, ter hofsteden bewoond door sieurs Charles Ryckeboer etl Angelus Coulter, weinig oost van de kerk, van 31 koopen hoornen, bestaende in verschelde zware olmen, klemmers en hollanders, insgelyks dienstig van allerhaaide werken alsmede, schoon brandhout. Te vergaderen aen koop een, ter hofstede van sieur Ryckeboer. Op tyd van betaling; ten kantore van voornoemdun notaris ROLLY. Op Maendag 24 December 1860, ten twaclf ure ’s middags precies te beginnen, ten verzoeke van den heer baron Ldsosd lz Baiut dz Tillzgrzi, grondeige- naer te Brugge, op de hofstede en medegaende landen, „ei.ruiki door n.ur Jounuet Leuridan, te vooren door sieur Ferdinand Zoele) tc Leysele, n •u’iu de dorpplaels en benoorden den steenweg leidende van de fransche grenzen naer den genen van Veurne op Yper, by gevolg, allergemakkelj kst voor do.i vervoer. Zal de notaris HOLLY, ter residentie van Wulve ringhem, houden koopdag van 156 koopen hoornen, waer onder veel buitengewoonezware ei ken en olmen, van 2 a 2 meters centimeters dik, dienstig voor scheep-, molen-, wagen- en de beschryving volgt: Koop 1. 1 olm. 2. 1 olm. 3. 1 olm. 4. 1 olm. 5. 2 olmen. 6. Soluien. 7. 2 olmen. 8. 1 olm. 0. 1 olm. 10. 1 olm. 11. 1 olm. 12. 1 olm. 13. 1 oltn. 14. 1 olm. 15. I olm. 16. 1 olm. 17. 1 olm. 18. 2 olmen. 19. 1 eik. 20. 2 olmen. 21, 2 olmen. 22. 1 eik, 1 abeele. 23. 1 olm. 24. 3 olmen. 25. 3 olmen. 26.1 olm. 27. 2 eiken. 28. 2 olmen. 29. 1 olm. 30 2 eiken. 31. 3 olmen. 32. 3 olmen. 33. Soluien, 1 eik, 34. 3 olmen. 35 1 olm, 1 eik. 36. 3 olmen. 37. 1 olm. 38. 1 olm. 39. 2 olmen. 40. 2 eiken. 41. 2 eiken. 42. 1 eik, 1 (dm. 43. 2 olmen. 44. 1 olm. 45. 1 eik. 46. 1 olm. 47. 1 olm. 48. 1 olm. 49. 1 olm. 50. 1 olm. 51. 1 olm. 52 l.oltn. 53. 1 olm. 54. 1 olin. 35. 1 olm. 56. 1 olm. 57. 1 olm. 58. 1 olm. 59. 1 olm. 60. 1 olm. 61.2 olmen. 62 1 olm. 63. 1 olm. 64. 1 olm. 65. 1 olm. 66. 2 olmen. 67. 4 olmen. 68. 4 olmen. 69. 1 olm. 70 3 olmen. 71. 2 olmen. 72. I olm. 73. 2 eiken. 74. 3 olmen. 75. 2 olmen. 76. 2 olmen. 77. 3 olmen. 78 2 olmen. 79. 2 eiken. 80. 3 olmen. 81. 3 olmen. 82. 3 olmen 83. 3 olmen. 84. 3 olmen, 1 eik. 85 3 olmen. 86. 5 olmen. 87. 2 eiken. 88. 8 olmen. 89. 3 olmen. 90. 2 olmen. 91 1 olm, 1 eik. 92. Soluien. 93.2 olmen*. 94. 3 olmen. 95. 3 olmen. 96. 1 eik. 97. 1 abeele. 98. 1 olm. 99. 1 olm. 100 1 eik, 1 wilge. 101. 2 olmen. 102. 4 olmen. 108. 2 olmen. 104. Soluien. 105. 4 olmen. 106. 3 olmen. 107. 2 olmen. 108. 3 olmen. 109. 3 olmen. 110.4 olmen. lll.Solmen 112. 2 olmen, 1 eike. 113.2 olmen, 3 eiken. 114. 5 olmen. 115. 3 olmen, 1 eike. 116. 4 olmen. 117. 4 olmen. 118. 5 olmen. 119.4 olmen. 120. 4 olmen. 121. 5 olmen. 122. 4 olmen. 123. 2 olmen. 124. 3 olmen. 125. 5 olmen. 126.4 olmen. 127.4 olmen. 128.1 olm, 1 wilge. 129.2 olmen, 1 wilge. 130. 1 olm. 131. 1 olm. 132. 1 olm 1 wilg, 2 abeelen. 133. 1 eik. 134. 1 eik. 135. I olm. 136. 2 olmen. 137 3 olmen. 138. 3 olmen, 1 eik. 139. 4 olmen. 140. 5 olmen. 141. 4 olmen. 142. 3 olmen. 143. 2 olmen. 144. 2 olmen. 1 eik. 145. 4 olmen. 146. 2 olmen, 1 wilg. 147. 3 olmen. 148. 4 olmen. 149. 1 olm. 150. 4 olmen. 151. 3 olmen. 152. 2 olmen, 1 eik. 153. 1 olm. A. B. Onmiddelyk na het eindigen dezer venditie, zal er nog verkucht worden, dry koopen omgewavijeti hoornen ter hofstede bewoond door de kinders Cou- tew, te Iscnberghe, die de liefhebbers verzogt zyn voor dgacndelyk Ie gaen bezigtigen, bestaende in Koop. 1. 4 Olmen liggende op eene party zaei- land by de hofstede B.4 Leroeye, waervau het kroonhout die zal wor- den niedeverkogt, ligt op du hof- plants der kinders Couwet. 2. Een zeer schoonen klemmer, ter dikte van 2 meters 50c.; liggende op het abeelstuk, bewesten de Groenesiraet by de woonst van P. J.Tyteca. 3. Een olin, liggende op het Colpaertstuk, bezuiden de Looturfweg-straet. Op langen tyd van betaling tc kantoorc van opge- noemden Notarii ROLLY. Op Donderdag tienden January achttien honderd een n zestig, om dry uren des namiddags, juist te beginm i. ter herberg genaemd de dry Trommel», be woond door sieur Feliciaen Houtman, binnen de ge- m< eute Alveringhem, (.al meester llsssi DOLLY, Notaris te Wuherln- ghem, léi» overstaeu van mynheer de Vrederegter van het kanton Veurne, overgaen lol de openbare Vcrkooping van het onroerend Goed, w.moi do be- aelil’yv ing volgt Kanton en tegterlyk arrondissement l’rocincie H est-l laendtren. Een HL'IS, bestaende in woonhuis mei winkel, van wealon, een v.niiLeii Ld,!,.. «Ueron.ler, noord hicraen, alsmede een waschkeuken noord aen ’t woonhuis, gebouwd in steen, met eelt privaat noord daerby en den grond daer medegaende, ge- staen en gelegen binnen de gemelde gemeente van Alveringliem, ter noordzyde van het Appelstraclken, bekend by kadaster sectie C, nummer 1192, voorde grootte van 68 centiaren, houdende den grond van westen aen eciieii gang lusschcn dezen huize en hel huis toebehoorende de weduwe en kinderen Jo sephus Ackerman en aen dezelve huizen gemeene lol elk d'hclfl, die l’cinde denzelven gang en op de breedte van d’cne ook gemeene, nlzoo noordwaert g.iel tot icgens den grond toebehoorende sieur Fran- ciscus Allaerl, onzen grond scheidende van noorden gedeellelyk op eene hage iegena den grond van dito Allaert. Deze 'erkooping geschied kragtena een vonnis ver leend, gedecllelyk kontradiktoirlyk en gedeeltely k by verslek door de Regtbank van eersten aen leg te Veurne, teropetibare zitting van ibdecember i860, inhouden- do goedverklaring der onroerende inbeslagneming van Ik t Goed hier boven beschreven,gedaen ten ver zoeke van sieur Pieter Jacobus Bulaye, hovenier tc Alveringhem, voor welken is aengesield meester Dzsizz DI.KEUWER, Advokael-Avoué, by de regt- b.mk te Veurne, icgens sieur Dciiré Versavel, koop man in sterke dranken te Oostende, en andere. Hel kohier van lasten en voorwaerden opgemaekt door messier Desiué DEKI.UWER, bovengenoemd, cn goedgekeurd by gemeld vonnis, is berustende, ter inzage van de gegadigden, ter studie van den onder- geteekenden Notaris. Feurne, den 19 December 1860.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1