TWHÏT rm V A N 1 V Si ai 1A E. BOOM-VENDITIEN. B o o in e n B O O .31 E K, Staende te r WEIDE, to AEN HET KOOPDAG KOOPDAG KOOP I> A G VER KOOP1NG eener t la WOENSDAG 26 DECEMBER 1860. ai’ 1 n ii .J1 I 11 TE BEKOMEN BY DE DIU KKEILS DEZER. Agendas, Mementos, Calandriers elc. pour itSlil. Provincialen Wegwyzer v<»or 1861. Brugsclie, Dixniudsche en Sitoecks Al manakken en Plakalmanakken voor 1861. Carles de Visites Lilhograpliices, de 2 a i lï. Ie Bemerking. 1." Zaterdag 29 December I860, 2.’ Zaterdag 5 January I8G1, 58 koopen 5." Macndag 7 January 1861, 102 koopen 4." Dynsdag 8 January 1861, Gelegen te Alveringhein, aen de Rheningheers- dgkstract. Gemeente van Alveringhent. it» ii' el cf \0' l- ii- 6e' •f 0 n wilgen, csschcn en !l‘1 ll Op Vryilag, 4 January, 1861, ten 1 ure na middag, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van madame Van Vossem, grondeigenares te Brussel, op het verkocht hofstedeken thans nog bewoond door l'ieler De Croos, en gekocht door sieur Verpoorle, te Leysele, langs de Looslraet. een abeel. 2 een idem. -3 een id idem. 6. 115 eit jes en idem. D. twee hollanders, 6 een abeel. II. een idem. 12.ee abtei. 1-1. een abeel. 18. 5 oltutjes, 3 Abet lij es en peerc- van TE LEYSELE, Langs de Looslraet. l’nn Menbelen, Lnndbomfgeluig, Bee.slialen, Granen, Eouragien, Hooi en Strooi, Brandhout, Vnichten in de tchueren, 17tn, ens; TE ALVEllI.XGÜEM, ACHTER FORTHEM, Op de hofstede bewoond de kinder* Syryn. van IEEHBERGHE, VIIiCREM, ALVERINGHEM ex HüOGSTADË, Koop 1. een abeel. 2 een idem. 3 een idem. 4 emi idtin 5. een idem. 6. 115 t ikjes en ohfij-v 7 een abeel. 8. een idem. 0. twee hul la miers, Geikj.s en rtlmljes. 10. ten abeel. II. een idem. 12. cc o bijl. 13. een abtei. 14. een abetd. 15 een au.el. 16. t’en abeel. 17. een abetd. 18. 5 duitjes, 3 Abeelljes. 10. 7 oltutjes. 20. een eikje, a 1.1imincrtj<-s 21. een eikje, 7 klimmer!jes. 22. eeli eitje, 2 hollanders. 2'3. een eikjeen 13 olintjes. 24. een olm. 23.2 t ikjes, 2 klim- mertjes. 26. 2 eiken, 2 olmljes. 27. 2 eiken, 2 olmljes. 28. '2 eiken, 2 olmljes 2!). 2 eiken en '2 olmljes. 80. een olm, op tien boomgaerd van DA’ Van den Bergho te Leysele. 31. een olm, op de hof stede eertyds bewoond door de wed. Mortier, te Leysele. Beide deze leste hoornen voorop te gaen bciich* tigen door de g idinglit bbenden, cn dewelke Ier her berg van sieur Somers, op den Abeele zullen geveild worden. Op tyd van betaling, behoorlyke borgstelling, ten gunoege van voornoemden Notaris BEERltAEBT. Liu JIIM MU I» w_r ■rrrrn ghent, oost over den I.oovaerl; p tiende van zuiden alm de Rheningheersdy kslract; van westen aen zaai landen van madame De Prey, te Veurne, en madame Calmcyn te Brussel, de haeg hier medegaende met harm gewonnen vrydom; van noorden en oosten aen Linden van jufvrouw tie weduwe Versehave, de haeg hier ook medegaende. /.onder pacht aanslag met tie geldtel ling. Pt ys van hoornen en eenige balien 63 franks. Konditien en inlichtingen te bekomen Ier studie van voornoemden Notaris BEERNAER1'. Op Macndag 7 .January, 1861, om juist te beginnen ten I) uru’s n>ot iis, op <l>> hofstede, le AI verii>;;hem, bewoond door tie hinders Sxjiyn, achter I ttrlhem, 7,al tien Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhein, openbaer verkoopen het gene volgt, Meubelen. Alleaerd- gleis- koper- en tinwerk, telloorcn, glazen, lepels, messen, fourehetten, mar mieten, ketels, moors, stoelen en banken, tafels, kleederkas, horlo'gie, slaeplakcns, sargien, bedtleryeu, matrassen, hoofdeinden; koperen fournuis,hangels, brandeis, schappen, tangen, kofl’y potten, kern- en toebehoorlim, seulen eu meer mobilaire goederen te lang om te melden. l.andbouwgeluig. 2 wagens, 2 karren, waervan eene mei breed beslag, 2 ploegs, 3 eegden, 2 tollen; voorts, vorken, mestliaken, kordewagen, leetlers, haul bak, haelpomp, enz. (hanen en Foniagien. 60Ü0 sclioovon tarwe, 3000 schooven booneu, 300 schooien haver, 1000 booten klaverhooi, 300 bundels wit hooi, 400 strooi- bundels, 21 hektoliters aerdappels, 400 bundels vlas. 7 hektoliters gedorschen rogge. Beeslialen. 2 peerden, hel eene oud 7 jaer en een achttienmaender; 7 koeijen, 2 schotveerzen, 2 tweetanders, 4 drinklingkalvers, 1 overjaers-zwyn en eene lyfzcug. Brandhout. Eene hoeveelheid daring, een vimme faeeel, 100 fagooten en ander brandhout. Men zal ten 9 ure ’s morgens juist beginnen, de beeslialen zullen ten 1 ure nanoen juist verkocht worden. Op tyd van betaling, van 4 macnden, voor de koopett boven de 20 franks, mits solvabele borgen stellende, ten genoege van vooriiocniden Notaris BEERNAEHT. De notaris DECAE, ter residentie van Alveringhein, zal houden tic volgende boom-vemiiticn Om I ure namiddag, ter gemeente Vinchciii op tic hofstetlclamlen gebruikt door sieur l’ieler Dcmoidcr, langs tien steenweg van Veurne nacr Ypcr, GI onpen Olmen, eiken, abeelun, csschen, appel- boomeit. Om 1 ure namiddag, binnen tic gemeente Alve- ringhem,op de hofstedelanden gebruikt door sienr Pieter Janueune, langs tic strael leidende van den Burgmolen naer den Klaren wal Schoonc olmen, hollanders, vele eiken. Om 12 ure ’s middags, precies, ter gemeente I.cy- »ele,op de hofstedelanden gebruikt door Ihjgcinlhue Bottein, Joseph Detcaele en Pieter Samper, te Leysele, langst tic Looslraet, leidende van tie Ölachoire naer Gy vcrinchore-abeele, Zware eiken, olmen, hollanders cn wilgen. Om 12 's middag, precies, binnen degemeentc Iscn- berghe. tip tie hofstedelanden gebruikt door sieur ('aroltis Drheir, langs de Groenstraet, benevens op land gebruikt door tic weduwe Carohtx Vandenberghe, to Alveringhein, langs tie struct leidende van Iseu- berghe naer tic Nieuwe Herberg, 7-i koopen Zw tre olmen, eiken, esschen en wilgen. Alles op tyd van betaling ten kantore van gernelden notaris DIXIE. Op Donderdag 3 January, i86i, om juist ten 3 nre namiddag te beginnun, ter herberg den Appel, bewoond door Henri Macs, ter dorpplaets van Alveringhein, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringham, ten Verzoeke van Josef De Beir, en zyne v ruuw, rente- uiers te Loo, openbaer verkoopen Eene Weide, rondom in hagen besluit n. groot vol gens titel, 49 aren 3 centiaren, gelegen te Alverin- Op Macndag 31.,l'“ December, I860, wezende den laeislen dag des jaers, ten 12 ure ’s middags juist te beginnen, Zal de Notaris BEERIÏAERT, ter residentie van Al- veriiighem, openbaer verkoopen J.Ten verzoeke van den heere graef Visart, grond- cigcuaer te Bury op zyn land ie IsCnberghe, ge bruikt door J. B. Brouekx.au, Koop 1. 1 olm, dikte 1 m. 80 c. 2. 2 idem, id 1 m. 63 c. 3. 2 idem. 4.2 id. l>. 2 itL, 1 m. 73c. 6. 2 id. 7. 2 itl. 8. 6 id., (doode). 9. 2 id, 10. 2 id. 11.1 id., 2 meters. 12. 2 id. 13. 2 id. 14. 2 id. 15. I eik 2 meters 25 c. 16. 2 olms. 17. 2 id 18. 3 id. 19. 2 id. 20. 3 id. 21.2 id. '22. 2 id. 28. 2 id. 2't. 2 id. 25. I id. 1 m. GO c. 26. 1 id. 1 m. 60 c. 27. 2 id. en 1 hollander. 28. 2 id., waervan een, 1 m. 80 c., ge vallen op het hof van burgemeester llooryck. B. Ten verzoeke van deitzelfden heere graefVisal l, op zyn land, te Vinchem naby het zwart Peerd, ge bruikt door sieur Torrelle. Koop 29. 1 oltu 2 meters 23 c.30. 2 id. 31 I i-ik 2 meters 25 c. 32. id. 2 meters. '33. 2 olms. 34, 2 id. 38.2 id. 36. 2 id. 37. 1 eik. 38. 1 each. 39. 1 id. 40. lid. 41. I id. 42. I id. 43. I id.44. 1 id. 1 meter !>0 c. 45. 1 olm 1 id. 90c. 46. 1 eik 1 meter 80 c. 47. 1 oins. 48. 1 id. 49. 6 id. en 1 abec.l. 30. I olm. C. Ten verzoeke van den hccrc Joseph Clep, grond- cigenaer te Alveringhein op zyn land cn gr.ts tc Alveringhein, gebruikt door Louis David, laiigs.de kalsyde. Koop 31. 1 olm. 32. 1 id. 33. 1 id. 154.2 id. 38.2 id. neergewaeid.56. 1 id. 57.4 id. op clke zyde der kalsyde. 58. 1 klimmer mèrgewaeid.---59. 1 olm neergewaeid. 60. 1 id. D. Ten verzoeke der weduwe Pecren, te Vinchem, op haer iand, langs de kalsyde, ontrent hel zwart Peerd. Koop 61. 1 olm. 62. 1 id. 63. 1 id. 64. I id. E. Ten verzoeke van meergenoemden heere graef Visart op zyn land te Vinchem, gebruikt door" burgemeester Van den Berghe. Koop 1. 1 olm 1 meter 70 c. 2. 1 id. 1 me ter 60 c. t •'■’V

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1