B o o in e n r i VAN VEURNE. B00IW-VENDIT1EN. WEIDE, B O O M E N, Steende te N] “erkoo ping KOOPDAG 12 KOOPDAG r .7 J J()0 KOOPDAG van JAER. N.r 1844. ZATERDAG 29 DECEMBER 4860. 'J L J 0*823 >otl* politieke een TE LETSELE, Langs de Lopstraet. c 0 0 en algemeen! w Supplement op half blad, per 1 r-Vl w 54/ i I f t t 1 c e Op Maendag 7 January, 1861, om juist tebeginnan tan O ure inurgrna, op de hofstede, te Alvortllghem, bewoond door tie kinder» Syryn, achter Forthem, Bemerking. Blad voor Annoncen, Landbouttmieuwt, Een Mummer, en TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER. Agendas, Mementos, Calandriers etc. pour 1861 Provincialen Wegwyzer voor 1861. Brugsche, Dixmudsche en Snoecks Al manakken en Plakalmanakken voor 1861. (.artes de Visites Lilltograpliiées, de 2 a 4 fr. le 1? Zaterdag ii January f861 58 koopen 2.’ Maendag 7 January 1861, 102 koopen 5/ Dynsdag 8 January 1861, 5.* Donderdag 24 January 1861, Gelegen te Alveringhem, aen de Rheninghecrs. dykstrael. Gemeente van Alveringhem. Eene Weide, rondom in hagen besloten, groot vol gens titel, 49 area 3 centiaren, gelegen te Alverin- ISENEERGHE, VÏNCHEM, ALVERINGHEM iw HMGSTADE. (I 0 0 o 8 algemeene Tydingen, Marktpryzen t» flandehakcn. week. L Yoor stad i< tallen op het hof u i^v.- 1 r *0 0 |O iO 0 van >- ■e co klemmers. betaling ten kantore tan gomelden O-»1 5* I Pry» tan Van Menbelen, Landbouw getuig, Beeitialen, Granin, Eouragien, Hooi en Strooi, Brandhout, Vruchten in de ichuercn, Vlai, en*; TE ALVERINGHEM, ACHTER ÏÜRTHEM, Op de hofstede bewoond de kinder» Syryn. IVERTEVTIE-BLUI Op Vrydag, 4 January, 1861, ten 1 ure na middag, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van madame Van Vossem, grondeigenares te Brussel, op het verkocht hofstedeken thans nog bewoond door Pieter De Croos, en gekocht door sieur Verpoorte, te Leyscle, langs de Loostraet, Koop 1. een abeel. 2. een idem. S een idem. 4. een iilrin. 5. een idem. 6. 16 eikje» en olmtjes. 7. ven abeel. 8. een idem. 9. twee hollanders, Buikjes en olintje». 10. een abeel. II. een idem. 12, een abeel. 18. een abeel. 14. een abeel. IS een abeel. 16. een abeel. 17. een abeel. 18. S olmtjes, 8 Abeeltjes. 19. 7 nimfje». 20. een eikje, 5 kiininierljes. 21. een eikje, 7 klimniertje». 22. een eikje, 2 hollanders. 28. een tikje en 8 olmtjes. 24. een olm. 2a. 2 eikjes, 2 klim*- niertjes. 26. 2 eiken, 2 olmtjes. 27. 2 eiken, 3 olmtjes. 28. 2 eiken, 2 olmtjes. 29. 2 eiken en 3 •lintjes. 80. een olm, op den boomgaerd van D.'* Van den Berghe te Leysele. 31. een olm, op de hof* stede eertyds bewoond door de wed. Mortier, to Laysele. Beide dete leste hoornen voorop te gaen bezielt* tigeii door de gadinghebbenden, en dewelke ter her* berg van sieur Somers, op den Abeele tullen geveild worden. Op tyd van betaling, behoorlyke borgstelling, ten ganoege van voornoemden Notaris BEERNAERT. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaar verkoopen het gane volgt. Meubelen. Alleaerd- gleis-koper-en tinwerk, tallooren, glazen, lepel», messen, fourchelten, mar* .mieten, ketels, moor», stoelen en banken, tafels, kleederkn», horlogie, slaeplaken», sargien, bedderyun, matrassen, hoofdeinden; koperen fournuis, hangel», brandeis, achuppen, tangen, koffypotten, kern- en toebehoorten, veulen en meer mobilaire goederen te lang om te melden. Landbouwgctuig. 3 wagen», 2 karren, waervan •ene met breed beslag, 2 ploeg», 8 eegden, 3 tollen; voorts, vorken, mesthaken, kordewagetl, leaders, haelbak, haelpomp, enz. Granen en Fouragien. 6000 schooren tarwe, 8000 (chooven boonen. 500 sehooven haver, 1000 booten klaverhooi, 800 bundels wit hooi, 400 strooi- bundels, 21 hektoliters aerdappels, 400 bundels vlas. - 7 hektoliters gedorschen rogge. Beestialen. 2 poerden, het eeno oud 7 jacr en een achttiemuacnder; - 7 koeijen, 2 schotvemen, 2 tweetanders, 4 drinklingkalvers, 1 overjaer»-zwyn en eene lyfzcug. Brandhout. Ecne hoeveelheid daring, een vimme faced, 100 fagooten en ander brandhout. Men zal ten 9 ure ’s morgen» juist beginnen,- do bcestialen zullen ten 1 ure nanoen juist verkocht worden. Op tyd van betaling, van 4 inaenden, voor de koopon boven do 20 franks, mits solvabele borgen stellende, ten genoege van voornoemden Notaris BEERNAERT. inschryving, BETAELBAF.R VOOROP; 6 franks jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 8 maenden. 7 franks jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 8 maenden. Yoor Frankryk 16 fr 5) jaers. gbem, ooit over den I.oovacrl; palende van zuiden aen de Rhcningheersdykstract; van wetten aen zaei* landen van madame De Prey, te Veurne, en madame Calmeyn te Brussel, de haeg hier medegaende met baren gewooilen vrydom; van noorden en oosten aen landen van jufvrouw de weduwe Vertchave, du haeg hier ook medegaende. Zonder pacht aenilag met de geldtelling. Pry» van hoornen en eenigc ba lien 65 frank». Konditien un inlichtingen ie bekomen ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Maendag 31.December, I860, wetende den laetsten dag des jaers, ten 12 ure 's middags juist te beginnen, Zal de Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al veringhem, openbaer verkoopen A. Ten verzoeke van den heeru graef Visarl, grond* ctgenaer te Bury op zyn land te Isenberghe, ge bruikt door J. B. Brouekxau, 1 Koop I. 1 olm, dikte I ui. 80 C. 2. 2 idem, id I m. 65 c. 3 2 idem. 4.2 id. 5. l id., I m. 75e. 0. 2 id. 7. 2 id. 8. 6 id., (doode). 9. 2 id. 10. 2 id. 11. I id,, 2 meters. 12 2 id. 13. 2 id. 14. 2 id. 15. I eik 3 meters 25 c. 16 2 olms. 17. 1 id. 18. 3 id. 19. 2 id. 20. 3 id. 21. 2 id. 22. 2 id. 28. 2 id. 24.2 id. 25. 1 id. 1 m. 60 c. 26. 1 id. 1 m. 60 c. 27. 2 id. en I hollander. 28. 2 id., waervan een, I m. 80 c., ge vallen op het hof van burgemeester Rooryck. B. Ten vertoekc van denzelfden liecre graefVisart, op zyn land, te Vinchem naby het zwart Peerd, go* bruikt door sieur Tofrelle. Koop 29. 1 olm 3 meters 28 c 30. 2 id. 31 I eik 2 meters 25 c 32. id 2 meters.33. 2 olms. 34. 2 id. 35. 2 id. 36. 2 id. 37. 1 eik. 38. I eseh. 39. I id. 40. 1 id. 41. 1 id. 42. I id. 43. 1 id. 44. I id. 1 meter 80 c. 45. 1 olm 1 id. 90c. 40. 1 eik 1 meter 80 c. 47. 1 olm. 48. 1 id. 49. 6 id.en I abeel. 80. 1 olm. C’. Ten verzoeke van den heere Joseph Clep, grond* eigenaer te Alveringhem op zyn land en gras to Al veringhem, gebruikt door Louis David, langs du k o Isyde» Koop 81.1 olm. 32. 1 id. 58. 1 id. 84.2 id. 88.2 id. n êrgewaeid. 56. I id. —57.4 id. op olke zyda der kalsyde. 88. I klimmer neêrgewaeid. 59. 1 olm neèrgewaeid. 60. 1 id. D. Ten verzoeke der weduwe Pecren, te Vinchem, op haer land, langs de kalsyde, ontrent het zwart Peerd. Koop 61. 1 olm. 62. 1 id. 63. 1 id. 64. I id. E. Ten verzoeke van meergenoemden heere graef Visart op zyn laud te Vinchem, gebruikt door burgemeester Van den Berghe. Koop 1. 1 olm 1 meter 70 c. 2. 1 id. 1 mu ter 60 c, De notaris DECAE, ter residentie van Alveringhem zal houden de volgende boom-vemiiii,.,, b Om 1 ure namiddag, binnen <|.i gemeente Alve ringhem, op de bofstedelanden gebruikt door sieur Pieter Joniecune, langs de struct leidende van den Jlllrgmolcii uwer <lei. Klnrc.i *al Schoonc olmen, hollanders, wilgen, estchen en vel» eiken. Om 12 ure middags, pr.ci.-., ter gemeente I.ey- sele-.op de hofstedelanden gebruikt door Hyacinthus Bollein. Joseph Dewaele en Pieter Samper, I.* I.eysele langst de Loostraet, leidende van de Clachoire naer Gy vcrinchove-abcele, Zware eiken, olmen, hollanders en wilgen. Om 12 's middag, precies, binnen de gemeente Iscn- herghc, op de hofstedelanderi gebruikt door sieur Carolus Dcbeir, langs de Grocnstraet, benevens op land gebruikt door de wuduwe Carolus Vandenberghe, te Alveringhem, langs de struct leidende van Isen- berghe naer de Nieuwe Herberg, 74 koopen Zware olmen, eiken, esschen en wilgen. Om 2 uren namiddag, binnen de gemeente van Alveringhem, op eene partic land, gebruikt door Pietor Demal, naby d» herberg den llabbelaere, lang» de slrael leidende van Forthem naer de Groignie, 36 koopen Extra zware olmen, iepen, abeelen Alles op tyd van notaris DE CAE. eener Op Donderdag 3 January, i86t, om juist ten 3 ure namiddag te beginnen, ter herberg den Appel, bewoond door Henri Maes, ter dorpplaets van’ Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, ten verzoeke van Josef De Beir, en zyne vrouw, rente niers tc Loo, openbaer verkoopen i l i I 1 J J J 0 Men abonneert r.ich op hel bureel van het blad, Ooslstraet H.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, Iftcetitimen den drukregel. Icu afzonderlyk nummer 20 e.*, het supplement 15 c.‘ Alle aflichen, by de uitgever» van dit blad gedrukt, werden Mmu onvcrgeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe tu zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1