H ?:5 16 5 °°'So Merk l van Veurne, 2(> December. Ingezonden Artikel. Brussel 28 December. Nieuws van de weck. Veume, 29 December. Duitscliland. I I x!’^ PRYZE5 DER BROODEN van i i 30 17 20 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 115 9 U id. j BURGERSTAND DER STAD VEURNE. geboorte.**. sterfgevallen. J Z. 97 Zakken Tarwe waren tur ‘’n‘,\eu 30-»> i 84-00 00-00 otoo eek do 2^ rvks do vrve uitoefeniii" ran den kristenen godsdienst veroorloofde en de katholyken lol de openbare bcdieiiingtüi toeliet. De intrekking van ditedikt had plaets in 1781. Markr’ J T"n»et van i30 00 t»1 Rogge 20 po tol buuriodn 12 50 ‘ol aSMU A.I III. £3 24 december 1000. tien jaren du plaets verkocht geworden xyn 35 piel" Fro' 53 e.1'-' I k. I j 35 I 1 ttf. I ra» Jo* i 42 c. j 2» Waervau welen 12 7.akkcn Tarwe ae« Men kondigd de aenstaende vervanging acn t Brunel van grael de Montessuy, framche verleg4'4 woordiger byons hof. De heer de Montessuy is xeldr te Brussel, maer hy niet leer gezien is. 10^' ‘Vw/om,. I anrome, dogltr ran l.udericu’4 ran Inlhddt I andenberghe, I'anneetraet. '*n bitgrnio CDrnweitk, dogttr ran ran Regina f'/wr/yt, A’»ur</</rart. den 27. .Vom* Sophie Montaigne, dogler C»» ettcutrn ran Crlrettna Fanhouttt, binnen p< IIUWELTKEM d»si 20 Philippur Bonte, dienelbodt, H jartn'.9'l b"irn rn woonende It H’ulpm, jongman, met Jlar. Mnnlhri, ditmtmeid, 27 jartn, gebortn tn Wtonen it 7 tuint.jonge dogler. den 25. Jean Bapl„iP Depieg, ridder ran het Of* ran Leopold, owl lid der kamer der rolheoerteg' er.oidigeit, oud ,ckepen. oud prefer ran *”"7 Ut'eg!, oud lid det betluren r/m weldadig Art tn 'J'1 lyke ijnd.hn, ton tn ran htl arvangenhnie, W, •covitlij no,I,heer dor ,t„,l feuine tn grondei?'"' liijaim 7 maenden 12 dagtn, geboren It Bam1" mwoouendele I rui n<-weduwoe, m I" b»*e,lK'i ictoiia aerkrnirr, tn in 2* huwrlvk I herotia Bai ba, a De Cat. die hier op aerde niets wel vinden. Ik, voor my, heb liever kind te zyn cu te sterven dan knorrep4 te wordeu. Leve de vreugd Veurne, drukk. van de wed. Ryckeb<>er Als de koopdagen van hoornen wat zullen voorby xyn, ral men een geheel recssem nieuws krygen. Voor oog.mblik moeten wy ons vergenoegen met ohzc lexers geluk niet het aenstaenden nieuw jaer te wen schee, en dat zy vooral warm aen hunne voelen moglen hebben. DARK ES ONDANK. Wie zy n altyd dankbaer, hel is gelyk over welk weder, schoon of slécht, by voorbeeld: hel tegen woordig weder zyn hel de ouderlingen neen; dexe moeten te huis bly ven, en kunnen niet gaen wan delen. Zyn liet de getrouwden neen; vele kunnen niet gaen werkenof hunne kinderen doen hen den duivel aen om dal xy niel mogen gaen spelen. Zyn het de jongelingenneen; dexe, schoon xy een w.irtnharl hebben, klagen al gelyk dal xy verity ven vandu koude. Zyn hel de juffer»? neen; dexe jam meren datxy hunne schoone kleedercn niel kunnen aeiuJocn en op wandeling gaen. Zy» hel de hindert die dankbaer xyn? Ja het; en der.e xyn hel altyd, en by alle weder. Kegcnl het, bel kind ontvangt, als cene weldaed, de suivere waterdroppclen, in xyn frisch aengexigtof het loopt vrolyk in de gooien; of hel danst hnrlelyk in de waterplassen, en besmyt xoo geern i) ne medemakkers. IFaeit liet, hy vangt den wind; xyne muls vliegt omhoog, en hoe lacht hy in de vuist en klapt hy in de handen als hy eenen beer eetir sira< l ver, ngter xynen hoed die voortrok! xiel loopvii; luie schertst hy met den armen sul! Als liet schoon weder is, hy ademt naer buiten lucht en blyft geern op de strael spelen of wandelen. 's /.oiners ui hel xonnMchyu, hy xirl <le vlinders op vliegen, en hoe loopt hy er naer om xc te vangen; hy gaet nesij. s of molenaers toeken. Als hel heel i», ziel gy hel kind, in het gras, onder eenen boom, liggen en daer, eenige uren, leven als onte diamant- slyper», op eenen hoek van <lc merkt.In het manetchyn, nieuw vermaek. Hel bewondert eerst dit schoon zilveren licht; dan hel speelt in de inane; xiel altyd een mannetje nevens hem staen, en kan eeue geheele uer rondloopen om het te krygen, tot dal hei in de handen van vader of moeder loopt die hel in huis brengen en te bed leiden. By sterre- klaer, o hoe bewondert hy, nl omhoog gapen, al die keertjes dal Onxc Lieve Heer, voor ons, ontsteekt om ons te verlichten, by gebrek aen xon of maneschyn. Als h'l dondert, hy trekt wel ecus xynen nek in, en xwygt en hidi, want hy is verlegen dal hy uu, voor xy ii gedane kw.ied, van uil den liemel den klop gaet krygen. Wat later weel hy wel dal, met hel donde ren, de goede God de wereld xuivert en met hel te doen regene i, dat dil juist xoo veel is als dat onte meid 'l xalrrdags het huis kuischl, dweilt cn rein maekl. Als de smoor of mist <ip den grnnd hangt en dat wy uiels tien, dan tegl ilc <rme jonf.v doen «In er lel. bos en <l.v I w y u iel mogen SI en of hy peistxe vermaken een slrael van de xon; of een gat in de maeiioi xs vertillen eenige sterren,ent.» Als liet koud begin) Ie worden, nieuw vermaek voor het kind, nieuwen d uik lol d. u hemel, liet moet xwacrder spelen uithalen bei moei hoepelen en rondloopen, om xyne lidmaten oefening le g< ren; hel komt l'huis de slmd is gestild; dele nieuwe warmte is ecu nieuw genot. '1 i> wacr hel maekl cr soms misbiuik van mei xy nu kleine »m xwarl te mnkvuof hare handen xaehljcs legen de Inielo sloof te steken; maer dal is uli;l wrl van lot kind, cn het berouwt hum naderhand. liet sneeuwt, hel sneeuwt, roept liet kind en hel trglGod dank 1 Hut loopl naer builen en vall hevig aen hel sneeuwballen maken dal hel,* langs de vier werelddeelm, xond amyl, lerwyl liyvan xyiie makkers, uu eeue bal in den nok, dan in de oor, of inde oog krygt; hierop volgl cene algemeenc.worstcling of eenen schrikku- lyken oorlog. De g< vol/cn hiervan xyn'sanderdags met eeue blauwe Joog, met eeue slacpmuts aen het hooft, en twee bevroxen of gei»oliën handen, en ten minsten een stvf heen, naer de school. Dit dient hem voor tri/n oien'e of xiek< nhuis.Hel hagelt, niuew spel; er vallen wille suikcrbollen uil den hemel; hel kind cel xe op cn deelt mede aen xy ne specliuaets, om dal xy hem niel veel kosten. Het vriest, hou rra de gooien, de grachten, d<- pullen, de vacrten xyn loc; baenljvs, bacnljcs, rm pl bel uil Hoe veel builen een kind aen hel lyi hielt ier hel kan slyderen, dal heelt elk ondervonden. Maer men blyft hy dele oefening hiel. Men moei leeren op sclialscn ridm, (sch.iverdynen). Wal ia dal vermakkelyk, vier uren wegs in eeue uer afleggen of, in het byxy n van diti- lendu aenschouwer», te hooren leggen: w.d cene goede schatsenrydcr is dal! men wordt slechts ».«n deiu oefening geneten als men eens den kop’ m»n stukken gevallen is, of men er eenigen heell xien verdrinken. Het yxell. W al lachen de jongen» als xyalle meiischcn xien al» op eiieren ga. n, uit vrees van armen en beunen te breken, lerwyl xy, kleine», op iiielsdenkeii, en rondvliegen als ys,lillen. Hel d.ioil. YaerWel xi ggcn de jongen» aen de winterver maken en xy leven op hoop van welhaesl, mei de senoone dagen van hel nieuwe jner, nog veils nieuwe spelen tu krygen of die, van den verleden jare, terug U- xieil. b avonds leggen xy lichte bed; Uiit daukbeluig aen'God, voor dexen dag en in verlan gen voor morgen. Eindely k, incii moet toch bekennen <!at het kin derleven de schoonste lyd is «au den icansch, als men dien vergelykl by de ondankbare knorrcpolto.i wvw.» •MSsLsxashl sv.sWBiirilr M 9^ >4-^ 2’ Op Kersdag, 25 dexer, omtrent twaelf uremid dags, overleed hier, in den winter des levens, in den gevord erden ouderdom van by do 83 jarea, do xeer achtbare lieer J. B. DtriiT. Diep wordt dit verlies betreurd, want dc overle dene was een voorbeeld van minxaemheid, van wys- heid en van deugden, want hy was algemeen geëer- biedigl en bemind, want hy was de raedsman, dc leidsman, de troost eens groot getals outer inge- xelenen. Geheel tyne loopbaen was eeno aaneenschakeling van nuttige en mcnschlievcnde werken acn helhuis- lyk leven, aen xyne medeburgers, aen dc noodly- donden tocgcwyd. Vyf cn veertig jaren heeft hy deel gemaekt van hel gemeunto-bcstuer gedurende du welke hy negen tien jarea do plaets van schepen heelt vurvuld. Hy was ook gedurende langen lyd lid der kommissie van hel gevang, lid van hel arm-bestuur, lid cn voor zitter van hel hospitaal, lid van bel bestuurder Aoordwatering. In alle dexe bedieningen licefl hy door xyne ken nissen in besluerlykc xaken, door xynen yvar, door xyne menschlicveiidhcid groole diensten bewexen. In 1841 werd hy volksvertegenwoordiger en in 1848 ontving hy als belooning voor xyn nuttigen werkzaem leven, het kruis van het order van Leopold. Zyne stoffrlyku uverblyfscls, xyn gisteren, met alle dc plcglighcden verschuldigd acn xyne verdiensten en aon xynen rang naer hunne laelste ruslplaels ovargcbragl. üp bel graf werd er, in hel byxyn van cene groole menigte, cene schoone lykrcdedoor den lieer burgemeester uitgesproken. Lang lullen do Veurnaurs den wyxen en den dxa- men man betreuren; lang xal dit verlies aen de xoo vroeglydige dood van xynen xoo hoogst beminden zoon, Béne Dcprcy, doen gedenken. Ja, de naeiii Deprcy zal immer een perel xyn acn Veurnes kroon vader cn toon zullen als voorbeel den aen hel nageslacht worden soorgesteldlang, xecr lang zal hier de zalige gedachtenis van dexe beide ridder* vun het Leopold* urilou uorbio.li^l^ L worden behouden. De dames dragen een groot gewigt. Het is be wezen dal de krinolinemakcrs, sedert omtrent dry jaer, niet minder dan 100 tonnen stralen draed ver bruikt hebben, liet jaerlykacli verbruik van draed kost 7.200.0(10 guldens. Er is kw. stie le Nyvcl een standbeeld op te rig- ten aen den beroemden toonkunstenaar, die aldaar geboren ward, Jan Teinlurier, gezegd Tinctor. Men leest in het Jout nol da Charleroi, 24 dcc.: Een y sclyk ongclyk, welk geen menschelyk voor uitzicht kon beletten, is gisteren inorgend ten 6 uer, in den Sl.-Hendrikput, op het gehucht Docherie, voorgevallen. Eeno brigade van 8 werklieden kwam bovsn met den bak die onderwege was stil gebleven om twee andere werklieden op le nemen, zoodal hun getal thans tien was. Eensklaps, en toen zy 150 meters boven den grond waren, viel een groote steen, gekcnR onder den naem van klok, van het gewelf en op den bak. De ketens braken, dc bak werd medegesleepl en viel ten gronde met de tien werklieden. Dc put waerin zy vielen had zes of zeven meters water in, men ledigde hem en, dilgedaen zynde, vond men tien ysclyk verminkte lyken. De geneesheeren Mazurc en Misonne waren by de eerste tyding des ongeluk» geroepen, maer konden hunne zorg aen de slagtoffer» niet geven. De klok isdcgevaerlykstc steen in de kolenmvnon; in .«cbyn is zy eeue zeer sterke rols, zeer breed, maer die slechts dooréene punt wórdt vastgehouden welke men niet kent, en gevolgcnlyk niet weet le vinden. Men ziet xe maer als de steen valt, «n dan is hel te lael om er de evploitatien en hel leven der werk lieden van te 1). schermen. Alle beri;;ten uil verschillige kanten des lands melden dal er overal veel sneeuw gevallen is. In de Arde..iicii is de laeg zeer dik en de gemeenschap is er motijelyk. Dan heeft op verschillige plaatsen wolvengaten gezien. In de bosschen der boorden van dc Setobis, heeft men eenige benden w ilde zwynen opgemerkt. Den 10 dezer is er te .lurenberg, in groote public^ magazynen, een brand uitgeborsten die alles vj nield beeft. Er is een handelaar die voor 40,01 guldens koopwacr verloren heeft. Vyf naburige hm xen hebben ook gebrand, tes andere xy n sterk b1 seh.idigd. Eeue vrouw is van schrik gestorven, I de 50 fninilien xyn zonder schuilplacts, en de ach»4 wordt op meer dnn 300,000 guldens gerekend. De moordenaer van vorst Daniëlo, de MonJ< negryn Kadick, i» don 13 ts Callaro gehalsrtgL gebeurtenis gaf lot gcene betoogiug aanleiding- Zakken Rogge van 22-50 tot Siierioen v*n 14-00 tot Haver van 10-00 tol Boonen van 22-00 tot li ■UT, per stuk f ij. reit per 25 Konynen per kop (■rat'iijiryzen dor vorige l’er I4571ittcrx. Haver II 00 t°l B<ioncn 23 00 U>*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4