VAN VEURNE. A A N H E T 5 VEURNE 9 AUGUSTl. WOENSDAG 9 AUGUSTl 1863. I r: 7500 2300 2050 6500 2700 5900 8500 3600 2000 1950 1500 ot nootcn te hebben aangetroflën. Op het oogenblik van zijne afreis naar Europa vroeg de hertog aan den baas ol hij hem geene boodschap voor het vaderland had mede te geven. Ja, was het antwoord, ik zou willen dat gij aan mijne zuster, welke te Brussel woont, mijne groetenissen overbracht. Nauwelijks was de hertog in de hoofd stad terug gekomen, of hij volbracht de hem opgedragen boodschap. Evenwel is dezuster van den baas uit het Hotel d’Europe geene hertogin of markiezin, maar eene bakkerin uit de Koolstraat. Men verbeelde zich de verbazing dier vrouw, toen zij die complimenten ontving. De laatste mode, die de damen heb ben uitgevonden, heeft voor doel hel voor hoofd zoo verheven als mogelijk te maken, en de dagbladen zijn vervuld met aankon digingen van wonderbare waters, die voor eigenschap hebben onmiddelijk en voor alioos het op het voorhoofd groeiend hair te vernietigen. Er zijn damen, die zich het voorhoofd scheeren, en dit laat eene lee- lijke schaduweachter en bij de zwartharige eene blauwachtige vlek, gelijk aan wat men bij de mannen met zwaren baard ziet, na zij zich geschoren hebben. 19,152 91 VorigeTnaend. 81,467 26 76,581 63 72,676 34 Zondag 15 oogst, in den groote schouw burg, otn 11 ure’s morgens, zullende leer lingen der Academie van muziek,klasse van solfège en viool, hun gewoon jaar lijks concert geven aan de koninklijke maatschappij vanS.“ Cecilia, aan de ouders der leerlingen en de muziekliefhebbers dezer stad, liet concert, vooraf gegaan van eenige lees- en zangoefeningen, zal be staan uit: l.° de ouverture du Prisonnier, groot werk van de eerste violen; 2." groot air-varié, voor solo-viool; 5." eene Marche uit Moise, van Rossini, voor de eerstbe- ginnenden, met begeleiding van altos en violoncellen; en 4.° hulde aan den koning, nationaal gezang, met nieuwe solos. De inhuldiging van den spoorweg van Doornyk naar Rysel, die men verhoopte op 15 oogst aanstaande te kunnen plaats grij pen, is moeten verdaagd worden, daar de werken op hetfransch deel nog niet genoeg gevorderd zijn. Die inhuldiging zal waar schijnlijk omtrent half september of in de eerste dagen van October plaats grijpen. Men meldt uit Binche, dat maandag om drie uur namiddag het grauwvuur in een der galerien van den koolput van Paronnes-lez-Binche is uitgeborsten. Drie mijnwerkers werden gedood, namelijk: l.° Charles Clara, oud 29 jaren, gehuwd en zonder kinderen; 2.' Frans Bredas, oud 24 jaren, ongehuwd, beiden wonende te Laval-Trahegnies, en 5.’ Leopold Duvivier, oud 50 jaren cn vader van vijf minderjarige kinderen. Die laatste woont te Carnières; vier andere werklieden zijn sterk verbrand. Twee ingenieurs zijn in den put gedaald. Om zeven uur des avonds was alle gevaar verdwenen. Men vertelt het volgende geval van den hertog van Brabant, dat hem, als bet waar is, wezenlijk tot eer strekt: Tijdens zijne laatste reis in Azia, was de prins te Singapore in het Hotel d’Europe afgestapt, dat door Europeanen wordt ge houden, welke niemand anders zijn dan een brave Antwerpenaar en zijne vrouw, die te Loenhout geboren is. Over 20 jaren waren ze beiden te Antwerpen dienstboden. Op zekeren dag trouwden zij, en vertrokken kort nadien naar Indië, om daar fortuin te maken. Door vlijten oppassendheid ging hetonze twee landverhuizers zoo voorspoedig, dat ze thans een der schoonste hotels van Engelsch-Indië bezitten. Zoo als men wel denken kan, waren zij gelukkig en fier den erfprins van België bij hen te zien afstap pen, welk op zijne beurt hoogst vergenoegd was, op 2000 uren van Brussel, landge- KOOPEN SUPPLEMENT A I) VERTEATI E-BEAÖ ROOT to Notaris ir toulrs i’vpaissit j groote niet af 1863. 19,088 64 HaendjuZi. 20,029 08 Total 100,620 17 96,610 71 91,764 98 }OU. ON. r. 2500 aete, tot 14112 49 184 08 5732 51 13392 71 152 20 5543 73 1 Enge ust. kwael, kwade ran de i, ver- n cene i mael tramp ie ver- eid. >g, die af. -- te met jarcn myn. sel. 60 fr. ■nadigen i, juist na >onc van 'ery, ge- ingcn, vochl- i, alle iwaer- ilbaer- Reiiigers llagagien Koopwaren fr. 13156 72 158 22 5837 97 12,400 4000 2200 de maand juli. 1864. ry •f. SPOORWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. Ontvangsten van 1865. ONZE KERMIS. Sedert lang hebben wij geen zulk slecht weder voor onze kermis gehad dan dit jaar. Nogthans heeft dit haar niet belet zeer levendig te zijn en vrolijk af te loopen. Zaterdag avond, speelde onze koninglijke harmonij op de groote Merkt, eenige der vrolijkste stukken uit haar repertorium, en stelde aldus blijgeestiglijk de kermis in. Zondag morgend, gaf het zelfde inuzijk, in den overheerlijke hof van mevrouw weduwe Ollevier- Rabaut, een fraai koncert, bestaande uit vier schoone stukken, onder andere: grand caprice de Guillaume Tell van Bender, en welke zij meesterlijk uitvoerde. sNa middags had de Processie, die om 4 ure begon, weer een aantal vreemdelingen in onze stad gelokt. Nogthans hebben de plezierlreinen, zoo het schijnt, ditmaal zoo veel reizigers niet aangebracht dan ver leden jare, en dit wijt men toe aan de stortregen die bij hun vertrek uit Brugge en elders viel, en vele menschen deed besluiten te huis te blijven. ’s Avonds was het Bal op het stadhuis zeer schoon. Men danste er tot 4 ure des morgends. Het Venitiaansch feest dat maandag moest plaats hebben, en dat zoo luisterrijk beloofde te zijn, is door den overvloedigen regen, niet kunnen gegeven worden. Het vuurwerk is insgelijks niet kunnen af geschoten worden. Het feestop het waterdal den maandag namiddagop de kaai plaats had, heeft eene massa volk uitgelokt, dit feest bestond in eene ringsleking over het water, dat men bij middel van een houten peerd die op het eind cencr lange plank was vastgemaakt en van den kant voorts gedreven, moest aantreffen. Het peerd was zoodanig geschikt dat eiken mededinger bij hel steken van den ring, van zijn peerd eene tuimeling in het water deed. Nauwelijks was het feest begonnen of eene stortregen rond de 4 ure, is plotselings de toegelopene menigte het haze pad doen aannemen voor eene schuilplaats te zoeken om hunne beste kleederen te beschutten, en men is genoodzaakt ge weest, door den aanhoudenden regen dit feest tot op eenen anderen dag te verschuiven. Dinsdag namiddag was er om 4 ure eene verma kelijk volksspel, wit en zwart, voor de mansper- soonen, die bestaande in den mast te loopen, bij het uitgaan der groote Ooststraat. 14 mannen hebben in het zelve medegedongen om de 7 schoone prijzen dat ons stadsbestuur hier vooren bestemd had. Dit feest heeft de talrijke nieuwsgierige gedurende een paar uren goed vermaakt. Woensdag namiddag, om 3 ure, men heeft de ring- steking over het water dat de maandag te voren door het slecht weder gehinderd is geweest, hernomen. Ditmaal was het publijk noch talrijker, want de kaai- plaats krielde van het volk. Het feest is volkomen gelukt en de massa aanschouwers hebben er harte lijk gelachen. Bij het eindigen van dit volksspel, een-ieder uite den wensch dat, gelegenheidshalve, dit volksfeest nogmaals zoude mogen plaats grijpen. Nauwelijks was liet feest ter kaai geëindigd of deze menigte snelde in groepen naar de Wandeldreef bij het uitgaan der Zuidslraat, alwaar eene tuinbolling voor de vrouwen plaats had om 5 ure. 66 vrouwen waren voor dit feest ingeschreven de welke allen deftig cn blijgeestig gekampt hebben, om de 8 schoone prijzen die het stadsbestuur hier voren had aange kocht. De vertoouing door onze maatschappij van Rheto- rica op stadsschouwburg woensdag avond, om 8 ure gegeven, was door een talrijk publiek, het puikste der bevolking, bijgewoond. De wandeling naar de Panne, van den donderdag, is ook door den regen sterk verhinderd geworden. Zaterdag hebben de bolders: Mild en gespaarzaam, eene gaaibolling gegeven welke vele liefhebbers aan gelokt heeft. Zondag 6 dezer, had de schieting met de handboog plaats, door onze maatschappij St. Sebastiaan gege ven, en welke om 11 ure ’s morgens begon, 156 schotters vergaderd had. Rond den middag werd den oppervogel, bestaande uit 4 zilveren tafelserviesen, ter weerde van 12ü fr.' door den heer E. Bieswal- Bricoult, hoofdman der feestgevende maatschappij, afgescholen. Deze heer, uil hoffelijkheid voor de tal rijke vreemdelingen die aan den oproep hadden beantwoord, stelde hem weder op, een prachtige zilveren soeplepel schenkende, voor dezen die hem nogmaals zou afgeschoten hebben. Deze viel, in den namiddag, ten deele aan ten scholier van Zarren. ’s Avonds gaf S.“ Cecilia, in den hof van den heer E. Bieswal, het concert, het veneliaansch feest en het vuurwerk, welke den maandag te voren, door het slecht weder geen plaats hadden kunnen hebben. Ditmaal mocht alles wel gelukken. Om 7 ure kwam de harmonij, den hof :n, en begon onmiddelijk het koncert, hetwelk uil eenige hare vermakelijkste en aangenaamste stukken bestond. Inlussclientijd waren twee schuiten, op eene schit terende wijze verlicht, vaardig gemaakt, en het kon-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1865 | | pagina 1