B o o in e n HUIS EN ERVE, te dienste van BOOM ÉN, ter directie van L. E. COPPENS, Deur- waerder te Dixniude. K o o p d a g BOUWSTOFFEN TE VEÜHNE. VERKOOPING van een BOOMEN OP STAM, TE LEYSELE. PARTY ZAEILAND TOEWYZ1NG ZAEILAND, te Westvleteren. :ne. MERKWAERDIGE KOOPDAGEN NE. MERKWEERDIGE VENDITIE KOOPDAG ESTAMIN ET EN WINKEL, TE VEURNE, IN DE NOORDSTRAAT. SCHOONEN KOOPDAG Beschrijving van hel Goed. OPENBARE VERKOOPING van eene zeer goede en wel gel» gen 11.8 koopen eiken Boomen en 20 koopen wilgen, iepen en hollanders, TE DEREN EN ALVER1NGHEM. in eene zitting Gemeente Raniscappelle. 280 koopen Boomen, beslaende in Eiken, Iepen, Wilgen, Hollanders Abeelen. 1“ Donderdag, 18 January 1866, tc Keyem en l.eke, by de Kruisealsyde, op de landen der bolsteden gebruikt door sieurs Hendrik Blonl- rock en Zacharus llouthoofd, toebeliooreudc aan den heer Henri Van Severen, te Brugge; 48 KOOPEN zeer schoone langstainniige en zware olmen, eiken, abeelen en popelieren; de vergadering om een nro namiddag, ter herberg van sieur Pieter Haerinck en aen kavel een, langs de Moerstraet, le Keyem. 2° Dynsdag, 25 dito, te St. Jacobscappelle en Nieucappelle, tusschen den steenweg en den Yscrvaert, op de landen der hof steden gebruikt door sieurs De Crop en De fHeersse- man, toebehoorende aen den heer J. B. Vauden Peereboom, te Ypercn, alsmede in den boomgaard der hofstede gebruikt door dc weduwe Delefor trie toebehoorende aen mevrouw de douairière Dubois, le Dixniude; 83 KOOPEN zeer schoone en zware ol men, eiken, abeelen, wilgen en popelieren; de vergadering om 12 ure ’s middags, ter hofplaets van sieur De Crop. 5° Donderdag, 25 dito, En 4° Yrydag, 2 February 1866, te Beerst, by de dorpplaels, op de landen der hof stede gebruikt by sieur J. Den Duycer, toebehoo rende aen Br. den Ridder De Schietere tie Lopliem- Pecslecn dc Swevezeele, te Brugge; 30 KOOPEN olmen en popelieren; de vergadering om 2 ure na mid dag, ter hofplaets van sieur Den Duvver, voornoemd. Pieter Jacobus Dendecker. gemakkelv ken transport. boete, betaling. boete, boete, boete, franks in \an us en lie zaken de scha- 'dacht of de scha- igenaars, en 6 le te beer, namiddag, in van ja ren wedu- t, be ul ve- “ip, den der- jcht WHWNKNiliiiiiilWV iM.l lp«Rwww1Trr'jf.cKi, :o» van II. en 9 van van tl, 28 urne, toop- ke en e, is eer- in stoom- iling ge- schade tra nd te ■n alhier belang- in oenen dood. Dia ol van het van duwevan i een der lid daar n als de l en der ;e brui kt ijke uil- ilerdaad ig, ver valt het lichaam c goede 'e inid- van us en Genaeindeii Notaris zal overgaen, op Donderdag, 18 January I860, bin 2 lire namiddag, ter herberg St. Joris, bewoond door Edouard Leroy, gelegen te onvergolden doorlogt hebben door bet gras en lan den van sieur David Delva,tolden Looyaert. Alles op tyd van betaling ten kantoore vaii M.' DE CAE voornoemd, mits goede borgstelling. KANTOOR VAN DEN NOTARIS VEIS, TE Y1A.MERTINGI1E. i 13-jarig tlewijn ge- ii toen hel staat van en bleef naar huis slaap, en epen, gaf men vond laehtoffer 3 Lot. Een ander perceel Bouwgrond of Holland, gelegen als voren; groot 7 aren 59 cent. Palende vaa oosten acn het vierde lot, scheidende op half paelstaken, van zuiden aen de Heidenstraet, hier tot de helfd medegaende, van westen aen liet zesde* lot, en van noorden aen scheidende op half paelstaken, sieur Degomme voornoemd. Zesde en leste lot. Een ander perceel bouwgrond of hofland gelegen als voren, groot 7 aren 59centiar. palende van oosten aen het vyfde lot, scheidende op half paelstaken, van zuiden aen de Heidenstraet, hier lot pe helft inedegaende, van westen adii den eigen dom van de erven van wylen siéur Pieter Josephus Patfoort, scheidende op half gracht. De titelen van eigendom en de veilingsvoorwaerden berusten t’elks inzage, ten kantore van opgenoemden notaris ROLLY. Op Maandag 29 Januari 1866, ten 3 ure nanoen, in den Papegaai, bewoond door Charles Vanderheyde, le Veurne, groote Ooststraat, Zal den Nolaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringliem, in ééue zitting, openbaar verkoopen STAD VEURNE NOORDSTRAAT. Eenige Koop. Binnen de slad Veurne, Ier oost zijde van de Noordstraal, een grool en gerieflijk Huis niet Erve en kour, ten diensle van wi nkel en estaminet, genaamd: den Moriaan; hebbende beneden, eene groote voorkamer dienende voor winkel; eene groote achterkamer, dienende voor cstaminetplaats,'- schei dende met den winkel, door een dubbelen glazen deur; boven, op de verdieping, drie kamers, waar onder twee groote en eene kleine, en boven dit alles, eenen grooten zolder. Verders op den kour, rond in muren, een keukentje, eenen kelder, een paarden stal, privaat, cilerne en waterpomp.Palende hel huis, west voorhoofdendc op de Noor<lslraat; oosl met de erve van den kour aan grond, genaamd de bleek, van den heer Despol-Verwaerde; noord met het huis en den kour aan den huize en erve van den lieeré Désiré Ollevier; en zuid met hel huis en erl, aan den huize en erve van Laurentius Zoete. Gebruikt door den schilder Cambien en de wed. Cas- telein, zonder paehlregt aanslag met 23 april 1866. Voor de komlilien en verdere inlichtingen, adres- aeere men zieli ten kantore van voornoemden Notaris bf.ernaert. Op Vrydag,2 February. 1866, (O.-L.-V. Lichtmis), om 1 ure na noen, op landen in OVren u Alvcrin-' ghem, gebruikt door David Delva en Serafin Delta,. langs den Loovaert en de Oerenstraét, Zal meester DE CAE,Notaris te Alveringliem, koop dag houden van 118 koopen eiken Boomen en 20 koopen wilgen, iepen en hollanders.' Al. IJ. Ingezien de nabyheid van den l.öovaért en voor het gemak van T vervoer met het water, zullen al de koopers van de hoornen der eerste serie ryen en met seboone SCHUER EB REMISE, te Houthem by de dorpplaels. Dynsdag 16 January 1866, om 2 uren namiddag, ter dorpplaels van Houthem, in de herberg den dub belen Arend, bewoond door Sr. llenii Lammens Zoele, Zal meester HOLLY, Notaris te Wulveringhem resideerende, in eene enkele zitting openbaer het volgende onroerende goed verkoopen: GEMEENTE HOUTHEM. Eene zeer goede party Zaeiland, met op deszelfs o isteinde een onlangs nieuw gesticht gebouw, die nende voor schuer en remise noord daer aen; gestaen en gelegen binnen de gemeente van Houthem, west nevens de dorpplaels eu benoorden <lu Heidenstraet; strekkende gemelde party Zaeiland omtrent oost en west; groot by titelen 52 aren 30 centiaren, en volgens kadaster n.’ 1 luis, maar 46 aren 30 cent. Palende van noorden aen den eigendom van sieur Pieter Degomme; van oosten aen de erf der gemelde herberg den dubbelen Arend, tmbehoorende aen d’heer Louis Terlinck te Houthem; alsmede aen de bebouwde erf der binders Massiet, scheidende op half gracht van zuiden aen de voormelde Heidenstraet, tol ile helfd hier inedegaende, eu van westen aen de erven van d’heer Pieter Josephus P.ilfoort, op half gracht. Gebruikt te weten de schuer en remiso door sieur Isidoor Palfoor t-Baelden, lot I mei 1866, en het zaai land door den verkooper Hendrik Claeys, tot 1 Octo ber van het zelfde jaar. Tjdstippen te rekenen van welke de koopers in gebruik zullen treden. Dit goed is verdeeld in de zes volgende loten, die, ten gelieve tier gegadigden zoowel afzonderlyk als in verschelde massas zuf len le veilen aangeboden worden 1 Lot. Een schoone, wel en onlangs nieuw ge bouwde Schuer met Remise en verdere afhanglyk- heden alsmede 7 aren 59 centiaren ingevolge ot.langs gedane meting, ouder grond van gebouwen en bouw land of hovenierlhof, waer op eenen uitweg ligt, gestaen en gelegen als voren. Palende van noorden acn steur Degomme, van ooslen aen de erf van ge melde herberg den dubbelen Arend, mitsgaders aen de kinderen Massiet, van zuiden aen de Heidenstraet lol de helfd hier medegaende, eu van westen aen het tweede lot, scheidende op paelstaken. 2 Lol. Een perceel Bouwgrond of Hofland, ge legen als voren; groot 7 aren 59 cent. Palende van oosten aen het eerste lot, scheidende op half pael- staken, van zuiden aen de Heidenstraet tol de helfd medegaende, van westen aen hel derde lot scheidende °P half paelstaken en van noorden aen sieur De gomme voornoemd. 3 Lot. Een ander perceel Bouwgrond of Hofland, gelegen als voren; groot 7 aren 59 centiaren. Palende van oosten het tw ede lot, scheidende op ZEER AENZIENLYKE x a n De Notaris ROLLY, te Wulveringhem resideerende, Zal op Maendag 15 Januari 1866, om een ure na middag, le Leysele, tegen de Leenslraet, nu de nieu we kalsyde leidende van Leysele naer het Klein Leysele, ter hofstede gebruikt door sieur Angelus Coulier, benevens in de vlooge van sieur Louis Brunet, houden koopdag van boomen op stam, le welen: olmen, wilgen, eiken, abeelen, popelieren, esschen, en eindeling lüü witte doorne hutten, deze leste in de vlooge van sieur Brunet. Opgemelde boomen zyn dienstig voor alle werken. Men zal vergaderen ter hofplaets der hofstede van sieur Angelus Coulier. Op gewoouen tyd van betaling, mits stellende borg er aenveerding en ton kantore van meester ROLLY, voornoemd. Zaterdag 27 Januari 1866, 2 ure hel Gemeentehuis te Raniscappelle, Koop 1. Perceel Zaeiland wyk C N1 269 groot 110,76,50 C" met II 0,02,48 C“ over aemleel in den uitweg. O.ni aanstonds in gebruik te treden. Koop 2. Onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Schuerken en Stalling, gesticht op H 0,05,82 C grond en hoving met cynspacbl tot lésten april 1880, van zuiden langst den zandweg of Molenstrael en by tie dorpplaels. Bewoond en gebruikt tot laetsten april 1866, door Jozef Ryckewaer t eu andere aen fr‘ 170 by jare. Deeigeiidomsbevvyzen eu verkoopvoorwaerden be rusten ten kanloore van tien Nolaris DE BRAUWERE te Veurne. Den deurwaarder BRIL te Veurne, Zal overgaan Woensdag 17 Januari 1866, om 2 uren namiddag, binnen de stad Veurne, op de Appelmerkt, tol de verknoping van Een groot getal blijken (geheelbak) alsook van eene groote hoeveelheid gezaagd eiken hout van alle dikte en lengte, voortkomende van de afbraak tier Kerktoren. Als ook nog op de Citcriiv-plaats, van eene groote hoeveelheid eiken eu olmen hout, voottkomendu van de herstellingen aan hel dak der kerk van do heilige Walburga. Alles op tijd van M.‘" Adouiie VANDEN BOUGAERDE, Notaris Proven, zal op Maendag 22 January 1866, om 11 voor middag, ter hofstede gebruikt door Jodnnei Leroy, te Westvleteren, overgaen totde venditie van: Deze boomen zyn van Tyd van betaling. te Alveringliem, gehuchle Forlhem, langs de Loo vaert en by T kasteel van den heer De Smedt, op de landen der hofsteden gebruikt door Charles l.ib biecht, de weduwe Seys, Henri Mor lion en Pieter Jacobus Barra, toebehoorende aen madame de we- duweeu kinderen van den heer Pieter De RuyssCher, te Dixniude, den heer Jules De Smedt, te Alverin- ghem en sieur Barra, voornoemd; 91 KOOPEN zeer zware en schoone eiken, olmen, esschen, abeelen, wilgen en popelieren; de vergadering om 9 ure ’s morgens, ter herberg den Doornboom, te Ai- veringhem. half paelstaken, van zuiden aen de Heidenstraet tol de helfd medegaende, van westen aen het vierde lot, scheidende op half paelstaken, en van noórden sienr Degomme voornoemd. 4 Lol. Een ander perceel Bouwgrond of Hofland, gelegen als voren; groot 7 aren 59 cent. Palende van oosten aen het derde lol, scheidende of half paelstaken, van zuiden aen de Heidenstraet, tot de helfd medegaende, van westen aen hel vyfde lot, scheidende op half paelstaken en van noorden aen Oostvleteren, gehucht Elzendamme, tot den onder het gewin eener premie van I per l.° EENE PARTY groot I II. 3 A. 4ü C. gelegen te St. Ricuuiers, en 2.’ 1 II. 37 A. 30 C. ZAEILAND,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1866 | | pagina 3