V K U ii A E. V A A i I I I BOOMER BOOMEN OP STAM, te Sint Bicquicrs. M A E J M A GBLEGEIV TE EEKE. 1 I A AN HET ISEKEXbUAKlXo EX. ill E L B E L E N, Beddevijen, Slaapgoed, Kassen, Koper-IJzer- KOOPDAG WOENSDAG 2 JANUARI 1867. i ..Wl a 898 M 17 december, I ver en 300 ■t id. id. id. id. lA A verleenen aan de gemeente-besluren de volgende subsidien voor de uitvoering van id. 15,574 id. 19 99 15 87 9 64 18 26 IK O O I» 1» A C 2,752 2,515 In ’tjaar K’ AT 815 17,825 2,756 2,472 V Avecapelle, 508 fr.; Bovekerke 180, Keyem, 240; Leysele, 550; Werpkem, 500. Bij ministeriel besluit van 29 decern- beurt- en gezondmakingswerken In het afgcloopcn jaar zijn er op onze 2 a 9 van het koninklijk besluit van 8 februari 1866, nopen de runderpest. ‘iiióV iff:/ .’rnntnnt 2 KOOPDAG te Houthem, by de dorpplaets. Zal ROLLY, Notaris te VVulveringhem resi- deerende, houden koopdag, te weten: Veurne, Januari. Er zijn ter merkt aangebracht en kocht geworden 2550 eijeren c~ stukken boter. merkt verkocht geweest 145,468 konijnen waar van 1 worden op 1 fr. 89 1/2 centime» 'per kon Lanschome maakt du'cc,te sum van 275,GOt flinks 86 cenlimen. Erzijti insgelijks gedurende hel geheel jaar verkocht geweest: 59,189 heet.’ tarwe rogge sucrioen 15 57 haver boonen 1865 waren er verkocht: 1)6,540 heet, tarwe rogge sucrioen id. haver id. boonen KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEÜRNE. Tinwcrk, veel gezaagd en ander Hout, TER DORPI'LAATS VAN ALVER1NGHEM. 85 koopen Boomen, bestaende in hollanders, olmen en eiken, dienstig voor constructie en eene groote hoeveelheid kprre- stok ken. dSsibé DEBRAOWERE, Notaris te Veurne, ral overgaen Macndag 14J"n Januari 1867, 2 ure namid dag, in de afspanning tie Eendiagl by Eugeen te Kevem, tot de indelvke Tocwvr.ing van: Gemeente Leke, in de Waele. 17 41 12 17 11 14 9 23 14 98 D< n 22 dezer, om elf uur des mor- gend, is hel vuur uilgcborsten in eene haverinijl, loehehoorende aan de gebroe ders Boddet, landbouwers te Ichlegitetn. De dader dier ramp is gekend; liet is een jongen van 10 tol 11 jaren; hij is aange houden. De schade is weinig aanzienlijk. De runderjiesl is den 24 december le Borgerhoul uitgebroken, in een stal, in- houdende 8 stuks vee. De afmaking en dc gewone maatregelen zijn voorgeschreven omdeziekletedempen. Hel oude pasgeld zal in Belgie wor den afgeschaft, en de minister van finan ciën zal met hel nieuw krediet van 500,000 francs, aan de kamer gevraagd, nieuw pas geld doen slaan, liet gouvernement heeft de machtiging gekregen den wettigen loop van de oud munt le doen ophouden, den tijd daarvoor le bepalen, en de manier van uitwisseling vast ie stellen. De wet van 21 juli heelt de muntwet van 5 juni 1832 af geschaft; alzoo bestaal er geene wettige verplichting meer hel fransche pasgeld te ontvangen, geslagen krachtens de wet van germinal jaar XI. Die munt, hier groo- ^‘lijks voorhanden, zal nog eenigen lijd y'jven ontvangen worden in de kassen van staat, om daarna lo worden verwisseld legen nieuw klein geld. Ook hierin zal het KüUvernemenl tijd en vooi waarde bepalen. ~"De appdeienen zijn dit jaar zoo over- I Oedig in Spanje, dat er alleen uil de ^ayen Cullera 15,000 kisten naar den oemdè verzonden werden. |5'**ïuiten en lienoemingen. °n’nklijk besluiten van 17 december, 1 e ..’ft i (UV r: i it 1 '4' !x fr.‘ 375, te jure boven de openbare be- v erkoopv oor«ae: den be x in - 5“3 i t .1' :,1 MJDDENPRIJS. van ADVERTENT 1 i! >•- gj i/i js -a -.-i SUPPLEMENTS pruiinbocin, en meer voorwerpen ten dage van den koopdag aldaar te bevinden. Op 3 maanden lijd vanbetaling, voor de koopen boven do IS fr.; mits stellende goede borgo ten ge- noege van voornoemden Notaris BEERNAERT. urxrxv.. --- ‘jnen den mïddenprijs moet gerekend ber zijn de gemeenten lloncke, Knocke, Moerbeke en Westcapellc oni|(.‘rworpcp aan de schikkingen der art. ▼ai» Zaterdag 2 üc“ Februari 1867, (xynde O. L. Vrouw Lichtmis), om twee uren namiddag, binnen de ge meente Houthem. tegen de dorpplaets, zt Tegen hel kerkhof en op laeiland en gras nu behourende aen sieur Seraphinus üehaene-l’atfoorl, te voren aen de weduwe en kinderen van wyleu d’heer Pieter Josephus Patfoort, van ZITTING VAN 27 DECEMBER. David Parreiti, metser te VVoumen, 2 dagen ge vang, over slagen, Joannes Vandatuine, landbouwer te VVeslvleleren, 16 franks boete, over vrijwillige slagen. Amanda» Taqiboryn, herbergier te Leysele, 16 franks boeten, over slagen un wouden. Lepeire Eduardus, brikebakker te Veurne, 16 franks boete, Dcbruyne Polidore, dienstknecht, een maand gevang, Dcbruyne Pieter, werkman, 16 fr. boete, Dcbruyne Bernard, acht dagetj gevang, alle drie te Clereken, en Devinck Francis, dienstknecht to Veurne, 8 dagen gevang, over slagen en wonden. ZITTING VAN 28 DECEMBER. Pieter Martin, steenkapper te Vcttrno, 14 dagen gevang, over dieflo. Joannes Clou, werkman te Niouport, 16 frank» boole, over slagen en wederspannigjieid. Henricus Ramoudl, te Duinkerkc, 25 fr.’ boete, over mishandelingen. Op Maandag 14 Januari 1867, ten 9 ure ’s mor gens, ten dorpe van Alyeringl em, ten huize alwaar onlangs overleden is, Francitcus Jantseune, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhein, open baar vefkoopen 3 bedsteden, 2 pluimen bedden, strooitak, 2 hoofd einden, 12 slaaplakens, 12 wollen en k ■jjenen sar- gien, schaapvel; 4 nieuwe ijdele zakkifu; klecr- kas, schrapaai, 2 koffers, tafels, 9 stoelen, 1 letel, eiken stande, schutsel, horlogie met kas; Stove en toebehoorten, 4 ijieren potten, moor, ijieren kom men, 4 ijieren pannen, rooster, blaaspijp, schup en tang, suikerlang, koperen kandelaars, koperen ketel en kollijkan, koperen moor;2 linnen soeplepels, four- chetten, messen en lepels, tinnen bierkan, tracliter, blikken kelel, schuimspaan, frnitpan, lukijier, ko peren lamp, kooldoinper, rekkomfoor;2 spiegels, 2 dotijnen telloeren', 2 plats, koffijpoljes en tasjes, bropien raelkpint. twee potten met eenige boter iii, groenselpot, ijdele llesschen, eenige koHijpolten, olieilesch, eentg meel; gemaakte parade bloemen, 6 kaders; 8 gordijnen, rabatten, handdoeken; deel kooien, fasceel, ladder, seule, houwmes, spade, lijiiwaadmande; veel geraagd berd, grooie stukken hout, dienstig voor spanningen, hullen, omgevlogeu van ZatcrdegS January 1867, pm een ure na noen, in dei. boomgaord der hofstede gebruikt door Engel- herl us Vaudenberghe, te Sint Riequiers, digt by het •p huchl den Smishoek (Alveringhem) en langs den keiweg leidende van Alveringhem dorpplaets naer de Nieuwe Herberg, tal meester DB GAB, Notaris to Vourne, koopdag houden van: Op tjd van betaling ten kanloore van meester DE CAE. voornoemd, Duinkerkstraet n' ll,enkon- ditien alsdan voor te leren. - e'-«-» er-w»-.2j>«rer-*vr-.--vwr'z.rJM»rij| arvx.-.T.vv n-m. Openbare Verkooping IN EENE Z1TT|NG, T E K E Y E M eener party Party Maeigras, groot volgens titel H 2.158 05 C“, by kadast r wyk A n.'248 grijpt II 2,154,80 C", gelegen noord digt by de 'Vaclestiai l, alleenelyl een per- ceelkeu maeigras van l.od wjk Bailleul te Keyem daer lussehen. G bruikt door Pietkr Sciiückairt lot 1 novemb r 1867, aen lasiiugeti. De eigendomsbcwvien en verkoopvpor»acrdeii be rusien ten kantore van voornoemilen Notaris DE BRAUVVERE. Veurne, zal ■-.T

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1