V E U II re E v a re I VL ASMERKT. I DILIGENTIEDIENST Pieler KOELS, Zoon, HOFSTEDE Merkt van Veurne, 9 Januari. JAAR. ZATERDAG li JANUARI I860 15 25 9 50 STAD LIER. R. Dobbe- Veurne, drukk. van wed. Ryckeboer 35 27 80 40 24 63 17 6(1 00 00 2 40 6 13 8 o;j 8 50 1 54 3 00 11 00 17 00 a a a a a 36 00 22 50 28 00 25 00 27 00 0 00 0 00 2 50 2 70 2 00 a 34 03 83 76 24 63 17 68 23 38 2 25 6 15 en 7.00 u. 37 00 23 50 23 00 24 00 25 00 0 00 eener commissie legen de staatkunde den voorzitter een proces in te spannen, is van nabij door eene nog beslissender stemming gevolgd geweest. Eene depeche Per hektoliter. 25 00 25 50 op Duinkerke, 17 50 Haver Bonnen Erwelen van Per 100 kil. <lc drukkers dezer. TE BEKOMEN Agendas, Calendriers, Provinliale Weg wijzers, Almanakkon, enz. voor 1867. Handelzaken. HOEFSMID EN WERKTUIGMAKER, TE ADINKERKE, 41.e Iliad voor Annoncen, Lahdbouwnieuws; politieke Een Nummer, en een DE DEFINITIEVE TOEWYZ1NG gelegen in Wulpen, Woensdag 16 Januari 1867, om 2 uren namiddag te Veurne, ter herberg be woond door sieur llemi Rielvelt. Politiek Oveiiziciit. De kabinetsraden en de menigvuldige bijeenkomsten tusschen keizer Napoleon Cu graaf Walewski, voorzitter van hel lïansch wetgevend korps, duiden aan, dal de ope ning der parlementaire sessie in Frankrijk nadert. Men wil dal die opening den 7 februari zal plaats grijpen. Volgens de in omloop zijnde geruchten, zou het wetsont werp ovej' de krijgsherinchling door den staatsraad zeer gewijzigd worden. Niet al leen zou er hel vermogen in verdwijnen van hel gouvernement om door een een voudig keizerlijk decreet de reserve onder de wapens Ie roepen, maar er zou zelfs kwestie zijn om de schikking niet te laten beslaan die op honderd duizend mannen hel continent bepaalde, ten einde bel. wet gevend korps ieder jaarzou rechter blijven van hel cijfer der lichtingen van mannen, noodig voor de behoeften van hel leger. Hel aldus gewijzigde ontwerp zou zich be palen lol de inrichting eener aanzienlijkere en bedrijvigere reserve dan die welke beden bestaat, en tol de inrichting* eener nationale garde, half burgerlijk, en half mililairlijk. De terugkomst van den beer von Metter nich te Parijs, zijne nog al menigvuldige bijeenkomsten met den neer de Mouslier, de voorstellen van hel Weener-kabinel aan de groote mogendheden om eene gömeen- za me gedragslijn in dezaken van denOoslén vast te stellen, die haast van hét kabinet van Parijs om het eerst die voorstellen te onthalen, de persoonlijke gelukwenschen, doorkoning Victor-Emmanuel keizer Frans- Joseph met den telegraaf toegestuurd op den eersten dag van het jaar; tie woorden, bij welke de ilaliaansche vorst aan de af- N.r 2445. 540 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe va» 88-50 tol Oude tarwe van 00-00 lol Graenpryzen der vorige week 24 50 a 28 00 o 17 00 00 00 a 00 00 7 00 11 50 16 00 a 17 00 8 75 3 00 O 00 30 50 29 00 19 50 A 23 00 14 00 a 16 OU 8 50 a 10 50 2 25 a 2 50 A KORTRYK, 31 dec. Per hektoliter. uil New-York, luidt dat zelfde vergadering een voorstel aangenomen heeft, ten doel hebbende om den heer Johnson in be schuldiging te stellen. Veurne, Januari. DE SLECHTE GAZETTEN. Overal en altoos roept men, schrijft men, preekt men legen die slechte liberale ga zellen, die de religie willen vernietigen, de priesters vervolgen en andere gruwe lijke dingen willen uilmelen. Ja wel dat is gemakkelijk om zeggen, maar moeijeljker om te bewijzen en tot nu heeft men met die dwaze praat slechts de sukkelaars, deonwetenden legen diezooge- zegdeslechte dagbladeren künnenoprüijen. En als men rondziet naar de gazellen Per 100 kil. Nieuwe tarwe fr. 36 28 00 00 21 79 00 00 A 00 00 00 00 A Aardap. 100 kil. 0 50 2 30 2 45 85 20 83 33 POPEHINGHE 28 dec. Per hektoliter. 26 55 14 50 a en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Supplément op half blad, per week. koopen f29 koopen merkten. ARLON, 27 dec. Per 100 kil. Per hektoliter. Tarwe fr. Rogge Boekwait Haver Geersl Boonen Aardap. 100 k. Boter per k. l.ijeren per 26 Revalentii A.i*nbica. Het hjden, de gevaren cn teleurstellingen, welke de zieken tot hiertoe onderstaan hebben bij het innemen der wal gelijke kruiden, lijn thans vervangen door de teker- heid der radicale cn haastige geneiing, door hel ne men van do smakelijke geiondheidsiiieel Revnleiila Arabica Du harry van Londen, welk de verteerint's- organen, de lenuwen, du longen, levcr.de slijtnvlic- len der meest uitgeputten, geheel geneest, tells bij de slechtste verleeringen, luaagtiekten, verstoppingen, aanbeijen (heniorrltoïdes), klieren, winden, harts- kloppingen, stoelgang, wellingen, bedwelmingen, oorluilen, tuur, slijm, brekingen, smarten, (leekten^ krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, kortborstigheid, longziekte, uiltecring, zweeren, droefgeestigheid, uildrooging, rhutnalisme, jicht, koorts vallingen, moederkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid cn lenuwkrachl. Op Dynsdag 15 January 1867, om 2 ure namiddag, ter herberg den Turfweg, te Leysele, zal M.“" ROLLY, Notaris ter verblyfplaels van Wulveringhem, openbaer te koop aenbieden: EEN HOI^STEOEIiE^i, gelegen in Iscnberghe, naby dc dorpplaets, groot volgens kadaster, sectie A, n." 815, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 326, 328, 329 en 317a, II. 3-52-56 C. bebouwde grond, hovenierhof, boomgaerd en zaei- landen. onzer tegenstrevers, naar die heilige lila- dren, steunpilaren van Kerk en Godsdienst, dan ziel men bijna geen week voorbijgaan, of een van die vroome kampvechters wordt door de eene ol andere rechtbank voor laster veroordeeld. Sedert een paar jaren zijn er een aantal van die heilige lasteraars door de rechtban ken gestraft geworden. Leslinaal nog werd het blad hel deeljeland, door de rechtbank van Brugge veroordeeld voor laster jegens het schepenenkollegie van Eecloo, en nu komt M.r Neut, uitgever van ,de Patrie van tol 1500 franken schade en intresten en 450 fr.’ insertien van het vonnis in ver- schilligo dagbladen, veroordeeld te worden voor in dat blad den heer Delrée, berge- meeslervan S.‘Nikulaasgelaslerd te h<?bben. Wil men overigens een bewijs van de voortrelfelijkheid der klerikale organen? Welnu wij laten dan hier een uittreksel van het Zondagsblad van (ieeraadsbergen vol gen, hetwelk onder alle opzichten stich tend is en verdient vermeld te worden. Hel blad sprekende van de benoeming eens klerikale schepen te Geeraadsbergén, drukt zich op de volgende wijze uit Ha Leopold! Leopold! gij hebt onze liberalen daar oenen slechten koek ge bakken, daar verwachten zij zich niet aan, hadden zij het geweten, zij zouden het ongelijk niet gehad hebben (zoo lastig) te overwinnen. Papa zaliger was over 5 jaren, gevoeglijker. Onze liberale schepen-kandidalcn, die de benoemingen voor de stad Antwerpen, voor Aalst en verscheidene andere plaal- sen, nevens deze van M. Diericx gelezen hebben, moeten met ons overtuigd zijn, dal k Papa dood is, en Madame... weg! endat voorlaan,gemaligheid en volkswil, bij Leopold II, soms voorrang behouden legen nijdige cn hebzuchtige driften. Kan men de gedachtenis van onzen be treurden koning op eene onbeschofter wijze schandvlekken? Kan men onzen be minden vorst Leopold II meer beledigen? Niet waar, lezer, de slechte gazetten zijn de liberale, die slechts hunne princiepen verdedigen en de zaken mededeelen zoo als ze zijn zonder iets te vervalschen of te verminken? Niet waar. de. goede gazetten zijn de kle rikale, welke alle de zaken verkeerd uil- j leggen; alle maatregelen, goede of slechte, j mits zij van een liberaal komen, beknib- i beien, en hunne tegenstrevers beliegen en belasteren, noch Gouverneurs cn Ministers eerbiedigen, den Koning hoonen en een overleden Mohark, die nog alle dagen door hel gansc'ne land betreurd wórdt, tol in zijn graf durven schandvlekken en beschimpen? Oosten te bemoeien, maar ook om in geval eener botsing,een legenverbond te vormen, over dal van Berlijn en Petersburg. Wat Engeland betreft, men rekent er op, dal hel onzijdig blijven zal. Lit Florencie is eene gewichtige lijding voor Italië loegekomen, zoo ouder het op zicht van den linanciëelen toestand, als onder dat zijner betrekkingen met Rome. Hel ilaliaansche gouvernement zou de gees telijke goederen, lol verknoping bestemd, leruggeven legen eene som van 6 honderd millioen, betaalbaar in zes jaren, en op voorwaarde dal al de geestelijke goederen van doode hand binnen eenen lijd van tien jaren zouden verkocht zijn. Die overeenkomst zou deel maken van een financieel plan, dat de heer Scialoja aan de kamc. der afgevaardigden moest ón .erwei pen in zitting van donderdag. Daarenboven, en om de uitvoering van dien maatregel te verzekeren,zou hel ilaliaanscli gouvernement als bemiddelaar aanvaard hebben tusschen hetzelve en de ilaliaansche bisschoppen, en voor waarborg der regel matige betaling, de linancieele instelling, die in Belgieden heer Langrand-Duinonceau aan hel hoofd heeft. Eene overeenkomst zou met dit doel met die linancieman onderleekend zijn. Nu blijft nog te weten, hoe die overeen komst door hel ilaliaanscli Parlement zal onthaald worden. De lijdingen uit de Vcreenigde-Slaten blijven voortdurend zeer ernstig. Deafbreük tusschen hel congres en hel uitvoerend ge zag is volledig, liet besluit van de kamer der volksverlegenwooi'digers, strekkende tol hel instellen eener commissie van onderzoek, om legen de staatkunde van vaardigingen der kamer en van den senaat i de mogelijkheid hcbfi voorgespiegeld van nieuwe en aanslaande gevechten, al die omstandigheden doen denken, dat er een aanvallend en verdedigend verbond zal ge sloten worden tusschen Oostenrijk,Frank rijk en Italië, in het vooruitzicht van aan slaande gewichtige gebeurtenissen in den Oosten. De verbittering, in eenige kringen van Frankrijk ontstaan door de afschalling der sporen van ei^cn/,elviglieid van Polen, de machteloosheid, ‘die uien er gevoelt, om zich tegen dien maatregel tevirzetlen, de zekerheid, die men heeft dal hel hof van Peterburg aldus maar durft handelen, om dat hel op Pruisen steunen mag, hel over wicht van Pruisen in Duilschland, al die omstandigheden doen denken, dat hooger veriueld verbond niet enkel voor doel heeft om zich met de aangelegenheden in den ERTEWra 24-00 tut Voor stad 3 jan. a lü 50 a a aa ii- a O en ppleiuent 10 e.’ dit blad gedrukt, worden Uol< r, de kilo Eijeren, de 26 Kooltaadolie i.yntaadolie Uude, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k' Geersl, u A a 87 00 tol 41 00 00 00 tot 00 00 23 50 tot 24 50 21 00 tot 24 50 14 50 tot 17 00 23 00 tot 24 50 27 00 tol 80 00 Ter ordenancie De Sekretaiis, G1SLAIN. 2 70 7 /au. a a a a a a a a a A a a itte tarwe, Rootle Tarwe Maateluin Rogge Haver Boter per kilo kijereu de 26 a a a a a a a van betaling mits stellende borg opgenoeinden Notaris ROLLY. er ora personen blad Oostslraat van liet rijk. 5 jan. 42-50 00-00 25-50 24-50 17-25 24- 00 25- 00 i-80 1-75 1- 60 2- 50 0-00 7 50 2 18 0 00 DOORNIK, 20 dec. ZEER GOEDE EK WELBEKALANTE OVER TE NEMEN’ Zich te bevragen bij de wed DESCUODT, hótel de Waterloo, Ooslstraal te Veurne. 8 00 2 45 a 0 00 u 5 jan. 7 50 8 25 1 27 2 50 Per 145 liters. Ni. uwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw lucrioen vnn Het geëerd publiek wordt verwittigd dal er op Zondag dartienden Januari achttien honderd teven en testig, eene geweldige, groote, bloedige HANEKAMP lal plaats hebben in de herberg genaamd de Handboog, bewoond door llenri Delanoye-Zakken- prez, in de Handboogstraat to Veurne, üe lianelief- hebbers die dit gevecht tullen komen bewonderen, lijn verzocht lich in de bovengenoemde herberg lo bevinden, ten twee uren en half om ten drio uren hel hanebloed daar te tien slroomen. Elk zegge het voort. Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo ÏPER, 20 dec. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo Prijs van en ter herberg vanjsieur Fran- A. B. Mits de taturdagsche Vlasmerkt te Li' 1 uur na middag begint, zoo kunnen de p- die de vlasmerkl van Mechelen hebben bijgewoond nog dentelven dag de vlasmerkt van Lier bijwonen’ de spoortrein voor Lier vertrekt van Mechelen om 11.10 en om 11,33 ure voor middag. De kooplieden vinden na het eindigen der merkt te Lier, de volgende gelegenheden van vertrek met den spoorweg Naar Mechelen, Brussel, Vlaanderen, om 4 15 7,00 uren. Naar Antwerpen, om 2,29 4,15, 7,00 en 7,54 uren. Naar Aerschot, Dicst, Leuven. Hasselt, om 2,07 en 6.08 uren. Naar Herenthals en Turnhout, om 5 50 uren. Men abonneert lich op hel bureel van het N.’ 33, te Veurne, en op al de postkantooren Insertien, löcenlimen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.‘, hel su Alle allichen, bij de uitgevers van eIssaal onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Maakt het publijk bekend, dal hij zich komt te vestigen als Horfsrid en Wkitoiubakib, in den stand zijner voorouders, te Adinkerkc, alwaar hij zich beveelt aan een-ieder en voornamentlijk aan do gewoone klanten, hopende door zijne werkzaamheid en vlijt hunne gunst en vertrouwen te verdienen en ’l jaer 1867. men bekomen ter genoemden Notaris ROLLY. 24 00 16 00 a 16 66 9 32 n 1| 32 W ittu aard. 100 k 7 75 a 8 25 a 1 17 A 2 27 a 36 82 00 00 22 0(1 0(1 00 00 00 00 0(1 a 10 50 2 40 2 50 85 20 a 83 83 4 jan. 00 00 a 14 75 a 9 00 8 00 180 00 a 000 5 jan. inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’s jaars (i 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. ('7 franks 's jaars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’s jaars. DER tegen de dorpplaats en den keiweg van Veurne op Nieuport, groot H. 28-73-65 C.‘, gebruikt door sieur Josephus Elorizoone, tot l oktober en 1 1 november 1870, en by affiche» verdeeld in 7 loten tal plaats hebben op De masse der 7 koopen stad maer op 100,000 fr. Alle inlichtingen te bekomen ter studio van M.”’ ROLLY, Notaris te Wulveringheni. liet Collegie va.i Burgemeester en Schepenen dar stad Lier,(provincie Antwerpen), heeft, met gemeen overleg van den atedelijken Raad, voor tie wekelijk- sche VLASMERKT, de volgende schikkingen ge nomen Tc rekenen van Zaterdag 12 Januari 1867 aan staande, tal ter plaatsen de Kluizepleiti te Lier de wekelijkselie Vlasmerkl gehouden worden.i De merkt zal om één uur na middag begnnen om ten drij uren te eindigen. Er zullen geene hoegeiiBainde rechten of plaats gelden betaald worden en alle ter merkt komende personen tullen van wege de sledelijke policie alle iuog«lijke bescherming geneiten. Gedaan in titling van 19 december 1866. De Burgemeester G. BERGMANN. 8 7,akUeii Rogge va» 23-00 lot 180 Nieuw Sucrioen van 20-00 lot 63 Haver vau 14-00 lot 54 Boouei. van 22-00 lot Erwelen van Boter, per stuk l.ijeren per 26 l.r waren 5809 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Witte tarwe tr. 22 (JO u 28 66 Roode tarwe 24 00 a 24 66 Rogge Haver asem j *-?Yiimnwn tutu- r 7 uxc.-zi vrt a MfnMt jaut&tMX jrsWBftsiiiiiFi au vitiyia Idem roode Holer per 1/2 k. Eijeren per 25 Peerdb. p. 1/2 h 16 66 a 17 32 LEUVEN, 4 jan. 8 75 A 9 00 a 178 00 a 180 00 behooreude acu sieur Seraphiuus Dehaenc-Palfoort, te voren acu de weduwe en kinderen van wylen d’heer Pieter Josephus Patfoort, van olmen, Wulgen, abeelen, populieren, esschen en eiken booinen. En B ook tegen de dorpplaets, op eene party wei land gebruikt door siear Ccesar l.oolvoet, en behoo- rende aen het burvel van weldadigheid derielve ge meente Houthem, van: Olmen, Klemmers cn Eiken Booinen. Alles dienstig voor timmerlieden, wagenmakers en voor brandhout. Men lal vergader, ciscus Lvroy. Op gewoonen lyd ter aenveerding van 25 00 a 30 81) 25 50 u 2b 00 a 23 GO 14 00 a IG 00 8 50 a 10 50 2 25 2 51) a Tarwe, fr. Masleluin Rogge Haver Geersl Holer Ardaappelen BRUGGE 29 dec. T-N. 50,416: M. de graaf Stuart van Decies, pair van Engeland, van ceno mocielijkc spijsverleering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan de borst cn tusschen dc schouders. N. 40,482: Mcv. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig, heid, hoest, flatus, trekkingen cn brakingen. N. 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, I braking,cn 25-jarige doofheid. N. 53,800: mej. Gallard, ruc du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longteering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden te kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waaralle andere medicijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli 1866, Dc gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met dc Rsva- tMT* Arabica do Barst, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet- niaalcene tas neemt. Briefwisselaar der Gate!, du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empereur, te Brussel, 76, Regentstreet, te Londen, cn Place Ven- döme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CI10C0LADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en hel vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of cenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozeu van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 lassen ir. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en laere, id., beide Oostslraat, te Veurne. By affieben verdeeld in 4 loten, waer van bel eerste gebruikt is door sieur Deeren-Eerfaillie cn do dry andere door de weduwe van l’ietei Debeir. Dc koopers zullen daer van in het gebruik kon- nen komen met l oktober voor de zaeilanden 11 november voor de grazingen van Alle verdere inlichtingen kan studie van 24 66 a 28 66 00 00 a 00 IX) 15 82 a 16 16 I) 32 n 10 32 8 00 8 50 I 63 3 00 18 00 7 jan. 23 00 a 27 50 13 75 a 16 50 11 00 u 00 00 7 00 o 15 00 H 17 25 15 00 u 16 75 8 75 2 80 0 00 'l

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1