VEURNE V A A L heler BOELS, Zoon, I B E RIC H T. BERICHT. S Ióo C.-L. NOYÉ, by denzelven: KOOLSTOVEN LA BELGIQUE, P1I1L0MÈNE MAERTEN, 1 Merkt van Veurne, I I JAAR. M E RK TE N. week. Fl. Nieuwigheden voor het Wintcr-saizoen. I tie drukking der gebeurtenissen, turksche rijk le bespoedigen de lezing en de goedkeuring van het der .j I ces-verbaal der vorige zitting. Dagobde i° Inhuldiging der op nieuw benoemde Schepenen De Keuwer en Olle- io oo r i het Hospitaal, van hel en van hel Weczenhuis vorige week waren ter Markt, nn nn 00-00 Per hekiohter. Per hekioliter. Per 100 kil. I li ri 7 LI V. DEAV.VCHTER, 41 .e Per 100 kil. Per hekioliter, 24 50 o> 25 u 17 00 I 83 88 vier. Deze hoeren leggen den eed at' en ontvangen de gelukwenschen van den Raad. Hel Boiutje luidt. 2* Aanvraag van hel Bureel van Welda digheid .strekkende om eene som van fr. 15,761-00, voortkomende van verkochte eigendommen, legen openbare fondsen le mogen uitwisselen. Toegestaan. 5° Budjellen van I Oudemannenhuis Goedgekeurd. Voorstellen bctrekkclijk de weezen èn ouderlingen, de speldewerkschool en de betalende meisjesschool worden tot de naaslvolgende zitting verschoven. 4*. Budjet van het Bureel van Weldadig heid Teruggezonden voor herziening. 5° Benoeming van een lid van hel be stuur der Godshuizen. Mr. C. Despol wordt met algemeene stemmen hernoemt!. 6“ Benoeming van twee leden van bet Bureel van Weldadigheid. Worden be noemd met algemeene stemmen: Mr. Th. Brycx, altredend lid, en Mr. Hector Deprey in vervanging van Mr. Leplae. 7° 8* en 9’ Rekeningen van hel Hospitaal van het Weezenhuis en van hel Oudeman nenhuis. Verzonden naar eene eommis- sie van drie leden voor onderzoek en vt*r- slag. Deze Commissie wordt, bij geheime stemming, samengesteld als volgt: MM. Behaeghel, Vergouwen en' De Hoon. De zitting wordt geheven om 7 ure. lilad voor Annonccn, Landbóuivnieuws, politieke 00 oo Ouderwetscli Porcelyn, nieuwe Wolle en levende Ganzenpluimen. Te huren of te koopen. 00 00 a 00 00 I 00 00 00 oo I 43 00 a 44 50 42 00 a 43 00 art (wi a 1 A.1 W44. VERMOLT-DEETEAS, Kleermaker, Klaverstraat, te Vcurne. .r - 27 8'J 14 75 9 80 a 8 00 180 00 aOÜOOol 180 00 Per hectoliter en half. 00 00 a 00 00 43 00 a 44 50 00 00 u 00 00 a 42 00 39 00' a 40 00 24 00 a 25 00 16 00 a 17 00 00 00 9 00 3 18 S 00 19 00 Lijn 92 00 00 00 DEETENS-PILET, La France zegt bijna dé zekerheid le heb ben, dat de opening der wetgevende, sessie den 11 februari aanslaande zal plaats grij pen. De staatsraad is reeds vergevorderd met de studie van hel btidjet, en men denkt dal, eer het acht dagen verder is, de verslaggever zal in staal gesteld zijn om zijn werk derwijze le beginnen, dat van bij den eersten dag der sessiedclinancien- wet aan het wetgevend korÖS zal kunnen onderworpen worden. Men spreekt hiel enkel meei over eene conferencie, om de zaken van den Oosten te regelen, maar over een congres, be stemd om bij de zelfde gelegenheid de en- ropeesche mogendheden tol elkander te doen toenaderen en aldus den algemeenen vrede te kunnen vestigen. Trouwens, wal hel gevaar maakt van het vraagstuk, dal thans hangend is lusSchen Tmkye en al de nationaliteiten van Oost-Europa, door hel kanon van Sadowa wakker geschud, is niel enkel de gebeurlijkheid der verdwijning van de turksche macht op de oevers van den Bosfoor; hel is vooral de vrees, door al de mogendheden gekoesterd; dal eene onder hen; heizijuil hoogmoed, heizij door de drukking der gebeurlenissen, er toe' zou gebracht worden om den val van het turksche rijk le bespoedigen en zich ten i mile te maken, zonder de anderen in staal zouden zijn er zich tegen le verzetten. Van daar al die geruchten van confcren- i< n, van congres, van bijzondere of alge meene bondgenootschappen, die zich van hel eene land tot liet andere verspreiden, van Parijs lot Weenen. van Berlijn tot Flo- rencie, van Londen lot Peteisburg. Wij halen die géruehten aan, zonder er echter veel belang aan te hechten, en in alwachr ling dat de kaleidoscoop der europeesche staatkunde ons wal klaarder in al die ver wikkelde plannen laat zien. De koningin van Engeland zal dit jaar in persoon de sessie van het Parlement ope nen, zooals. zij reeds bet verleden jaar deed. Het was alsdan, sedert de dood van prins Albert, hare eerste verschijning in j het openbaar. Er wordt te Londen natuurlijk veel ge sproken óver het gédragj (lal het gouver nement wel zou kunnen volgen ten aan zien der kieshervormiug. Dit vraagstuk blijk voortdurend sterk <le massas bekom meren, tot groote leleurstélling dergenen, die eerst het bestaan zelf der beweging of het belang hadden geloochend, daler de klassen der bevolking in namen, die van "el stemrecht beroofd zijn. Door {jc krachtdadige heropbeiu’ing en algemeene Tijdingen, .Uarktprijzen en llandelzakcn. Een Mummer,en ccn Suppleniem op dtalf blad, per Gediplomeerde Vroedvrouw, TE VEURNE, Aardap 100 kil. 10 50 2 30 a 2 50 83 83 8'3 38 26 0 a 29 32 oo op a 16 00 a 10 32 a II 6(1 a a openbare denkwijze aangemoedigd, zijn de aanhangers der hervorming in den school van het Parlement voornemens krachtdadig den veldtocht te hervatten om liet gouvernehienl zoover le brengen, dal het eene wel moet voorstellen, ten minste zoo vrijzinnig als die, waarvan het kabinet Bussell-Gladstone de verantwoordelijkheid had Óp zich genómen. Een dagblad vin Weenen verzekert, dat men in die boofdstad het bezoek verwacht van den kroonprins van Italië in de eerste dagen van februari. Men weel dat de twee vorstenhuizen van Habsburg en Savooien door talrijke banden van bloedverwant schap vereenigd zijn, n een openbaar ge il og gaan t 000 Zakken Tarwe1 Nieuwe (arwe vaw 00-00 tot Oude tarwe van 00-00 tot 0 Lakken Rogge va» 00-00 17 Nieuw Sucrioen van 22. Graenpryzen der Per 145 liters. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Haver Boonen Erweten van 16 Januari. iTichl wil, als dat die banden nog gaan vermeerderd worden door een huwelijk van den erfgenaam van den ilaliaanscben troon met eene ooslem ijksche aartsher togin. De jonge prins zal op zijne reis zich hel eerst ophouden le Gratz, bij zijnen moederlijken oom, aartshertog Steven. Uit Kopènhajofi w^itdl -gemeld', dal de voorzitter van den Folkething heeft aange- kondigd, dat de minister van oorlog een wclsoniwerj) zal aanbieden, strekkende om gedt'ellelijk de verslerkingcn van Ko penhagen plat te leggen. De koning heeft het welsonlwerp, betrekkelijk de nieuwe wapening va,p hel leger, bekrachtigd. Indien men de berichten uil Mexiko ge- looven mag, le 'frièsl aangekomen, tian zou de toestand der partijen in dit land zoodanig zijn, dal men er eene .stemming, gunstig voor hel keizerrijk, ais zeker be schouwde. De Mexikanen zouden eenen groolcn afkeer van de lusscbcnkomst der Vereenigde-Slalen hebben. Van de Vereenigde-Slalen gesproken, uit New-York bericht men langs den- over- zeeschen telegraaf, dat de radicalen in de kamer der volksvertegenwoordigers aan dringen op de in beschuldigingslelling van deii voorzitter Johnson. Veïime, 11> «Januari. Zitting van den 16 januari. Zijn tegenwoordig: de 1111. Behaeghel, Burgemeester; De Keuwer en Qllevier, Schepenen: Dewitle, Maieur, Houtsaeger, Vergouwen en De Hoon, leden. Zijn afwezig: de HH. Brycx, Deelens en I Bernier, leden. De zilliug wordt om 4 ure geopend door de lezing en de goedkeuring van het pro- Werkmamswooningen. Men meldt uit Charleroi dat de naam- looze maatschappij van Couillet besloten heefl voor hare rekening en op gronden die haar loebehooren, een zeker getal werkmanswooningen te bouwen, welke niét meer dan 1600 lol 2000 franks zullen kosten, den grond inbegrepen. Deze huizen zullen worden verkocht legen den prijsdie zij inkoslen aan de werklieden, die er de vraag zullen toe doen, op de vol gende Voorwaarden Een vijfde van den prijs en de nolariëcle kosten zullen compiant worden betaald. De vier andere vijfden alsook de intresten van de verschuldigde sommen zullen in acht jaren worden betaald, bij middel cener afhouding alle vijftien dagen op het dag loon van den werkman. De intrest der overblijvende te betalen sommen zal tegen 4 p. h. ’sjaars worden gerekend. De werklieden-koopers blijven vrij over hun werk beschikken en de maatschappij van haren kant, behoudt het recht zich van hunnen dienst te ontdoen. In geval zij voor de eene of andere reden, ophouden in dienst der maatschappij te I 12 fan. a SO 15 25 wordex u a 28 00 a 10 10 10 00 14 jan. a a a FOPEHINGHE 4 jan. II 8 j an. 41 00 a a tot c Veurne, tlrukk.van wed. llyekebocr en' 7.O0IV oor blad n 7831 a a I de beste hoedanigheid en worden aan du 18 00 14 00 a a a u a 1 lot 22-25 lot 38 50 tot 42 50 00 00 tot 00 00 23 00 tot 00 00 20 00 tot 24 50 14 00 tol 17 25 22 00 tot 24 00 24 00 tot 25 00 10 00 8 00 2 45 0 00 34 08 33 70 24 63 17 68 23 38 2 25 0 15 17 50 17 00 8 75 3 00 0 00 37 00 23 50 23 00 24 00 25 00 0 00 0 00 8 0) 8 50 I 03 3 00 u a a a a 37 00 23 50 23 00 00 00 24 00 0 (10 I 7.aeilnrwe Nieuwe tarwe' Oude tarwe Auslralisclie Koude tarwe Kogge Haver Boonen Aerd.ip. 100 kil Kuier per kilo Lijeren per 25 i ;gens I Koolmad-olie Lijntaad-olie 35 26 33 76 24 63 17 68 23 38 2 20 6 5> a o a a n a a 8 00 0 25 i 54 3 09 a a ZATERDAG 19 JANUARI 4807. ADYËÏTENTI E-BL.4 12 jan. blad Ooslstraal van hel rijk. aan de gunst van eerste kwaliteit afgeleverd worden. l'irwe fr. Kogge Boek wait Haver G eerst Boonen Aardap. 100 k. Boter per k. Eijcren per 26 EOORNYK, 5 jan. r..jiijncn, per kop per 1Ö0 kilog. 2 25 a 2 50 24 00 a 28 a 16 75 00-00 00-00 22-75 17-00 00-00 00-00 1- 72 2- 10 1-50 0-00 0-00 00 00 14 75 •J 00 u 8 00 a 25 00 25 50 ÏPER, 5 jan. Tarwe fr. Kogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo 7 00 15 00 15 00 7 25 a 2 54 0 00 Tarwe fr. Hogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo EOUSSELAERE, 10 jan. 10 50 2 80 2 70 14 jan. Prijs van n u 000 winter-saiioen. Al dete I en van gemaligste du gunst van hel publiek meer en meer lal trachten li Bul r, de kilo i.ijcrcn,.de 26 koolzaadolie y nzaadolie Witte Tarwe fr. Koode iarwe Kogge Haver Witte aard. 100 i Idem rootle Boter per 1/2 k. lijeren per 25 KLEERMAKER, ZÜIDSTRAAT N.” 11, TE VEURNE, maakt bekend dat hij thans voorzien is van een schoe nen keus van LAKEN EN ALLERHANDE STOFFEN voor manskleederen, als Broeks, Paletots, zijde panen Gilets, enz., voor het goederen zijn van den lesten smaak, prijzen afgeleverd, llij beveelt zich in wiens vertronwen hij te verdienen. De maatschappij E* BetctQte, waarborgt legen brand alle roerende en onroerende goederen, benevens hel buergevaer, het verhad der gebeuren en hetgenevan den beurder tegen den eigenacr, vertegenwoordigt te Veurne, door L. Lte», agent principael der selfde maatschappij. 25 75 a 31 75 26 50 a 80 00 a 23 OU u 16 25 8 50 a 2 60 a 2 5ü I ARLON, 8 jan. Tarwe, fr. M asteluin Kogge Haver Geerst Boter Ardaappelen BRUGGE 5 jan. 38 00 24 00 15 00 31 00 8 00 3 Oo 2 54 17 ()(j za a d *o I ie 90 00 89 00 86 40 o 00 00 a 22 00 22 25 21 30 2(1 39 10 50 2 30 a 2 25 a 1 8.1 83 !;i 7 3() 8 00 1 17 n 2 63 a 17 75 a 18 50 00 00 I I 40 00 25 00 16 00 32 00 8 50 3 36 2 70 j in inschrijving, BETAALBAAR VOOROP 6 franks 's jsars. (.3 fr. 25, 6 man mimi. 1 fr. 75. 3 maanden. (‘7 franks ’sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: 8 fr. 75 6 niaufden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 *ijaUrs. 8 00 a 2 90 2 50 a 17 00 a Kooizaiul-olie pi 103 kil. Kuoltaad-ulie 91 00 a 90 00 a 54 Porapluinnaker te l'eui ne, Zuidtlraet, 54 belast zich met het in 't nieuw wasschen van oude e pluimen, en verkoopt alle slach van Menagie-goe- 111 zijnen winkel te bekomen isEenc allerschoonste deren, pluimen bedden, matrassen, enz. t- a a a a a a a 2A 00 p. 105 kil 90 50 89 50 12 jan. TE VELTINE, Heeft de eer het publijk bekend Ie maken, dat hii zich ter plaais genaamd den KALKOVEN, alwaar zij nen schoonvader C. Dlervelh'e en zijne schoonmoeder ld. illalon, zijn overleden, komt le vestigen als op volger in den handel van steen, kalk, arduin en allerhande br.ibandsclie goederen. Al zijne Waren zullen altijd zijn en aan de gemagtigsle prijzen afgeleverd worden. llij beveelt zich in de gunst van een-ieder. «Manas vaak^iuM»xeu*2 ra HOEFSMID EN WERKTUIGMAKER, TE ADINKERKE, Maakt het publijk bekend, dat hij zich komt te vestigen als Hoepsjiid en WiiKTCiGUAKtk, in den stand zijner voorouders, te Adinkerke, alwaar hij zich beveelt aan een-ieder en voornanienllijk aan do gewoone klanten, hopende door zijne werkzaamheid en vlijt hunne gunst en vertrouwen te verdienen Maat»chappij van verzekeringen tegen den brand, ’s hemelsvuur daar onder begrepen, is gevestigd te Brussel, Koninklijke-straat, 1 18. ERAXCIKS DLMEZ. Heeft de eer bet publiek bekend le maken dat er schoon I sortering sloften soor p.ir-dessus, m.uileaux voor i damen, als ratline in alle kleuren, moscowa, blauwe vrieze, gekweerde laine, castorlaken, casto- i rine, satin laine, en allerbeste laken, een schoon assortiment elastieken broeks van 12 tot 25 franks, beste gilets, rooden en blauwen baai en flanel, echar- pen, foulards, zijden neusdoeken, alle slach van an dere neusdoeken, demit, engelscli leder, beste soort saaietten en catoenen baais, vrouwenkleerstoffen van 80 centitn. tot fr. 3-50, merinos van fr. 2 tot 5-50 en 5-75, molton, siamoise, Catoeuette, beddegoed, bak kerslijnwaad, blauw- en wit lijnwaad, baalcaloen, grauwe en wille koussen, in alle slach, mouwen, vrouw en neusdoek en, beurs neusdoek en, zomergoed, enz., alles uil de beste fabrieken van ons land, om een ieder m<-t de beste gelrouwiglieid en aan de ge- nadigste prijzen te kunnen dienen. Hij beveelt zich in de gunst van een ieder. 15 jan. TE VEURNE, Heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hij alhier bij voortduring zijn Werkhuis openhoudt van Sreemiouwcirj zoowel in Arduin als in Marmer. Men kan dus bij hem bekomen al wal deze nijver heid aangaat, zoo als marmeren Schouwen, Gedenk zuilen, Grafmonumenten enz. enz. Verders is er in het zelfde magazijn, Kalk, Pannen, Tichels, enz. enz., aan verminderde prijzen le bekomen. Hij beveelt zich aan de gunst van het publiek. I*OIATIKIK OVIllLX.IClir. Men abonneert lich op het bureel van het N.* 33, te Veurne, en oj» al <le pöstknntoorcn Insertion, 15 centinïen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c?, het supplement 10 c.’ Alle aflichcn, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, CtftXAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Heeft de eer zich, in die hoedanigheid aan het publijk aan le bevelen. Hel certificaat waarvan zij in bezit is, vaststellende dal zij bij het ondergaan van haar exaam, EENE EER VOLLE MELDING heeft bekomen, doen haar verhopen het vertrouwen le verdienen der persoonen die hare diensten zouden kunnen noodig hebben. Oude, IU0 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, HaV. i 100 k- Geerst, Witte tarwe, Koode Iarwe M aslcluin KüBi;e Haver Boter per kilo Eijereu de 26 KORTRYK, 7 jan. Per hekioliter. 24 66 00 00 a 0ü 00 15 82 o 9 32 u 10 32 k 7 50 a 8 25 i, 1 27 a 2 50 a l’cerdb.‘p.l/2 it 17 50 a 18 00 LEUVEN, II jan. Per 100 kil. Nieuwe tarwe fr. 36 46 a 00 00 a 22 00 a 21 83 a 20 80 25 84 A a 30 50 n 29 00 19 50 a 23 00 14 00 a 16 00 8 50 a 10 50 2 60 2 70 16 Haver vau 15-00 tot 00 Booueii van 00-00 lol Erweten van 00-00 Boter, per stuk Lijeren per 26 Er waren 4800 Vonij Kiekens per koppel Aardappels REVALENTA ARABICA. In hel belang van het menschdom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,000 genezingen, zender mvdecijnen, verwekt door de Kevalenta drabiea, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige stuivers per dag, vijftig malen zijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: <le. heer Lieulard, van Aix, van eenen stikkenden hoest, gebrek aan rust eu eetlust, maag- trekkingen en verstoptheid; en eene jonge dune, van eenen slikkende hoest, pijn in tien opperbuik en bloedverlies. N. 53.860, mej. Gallard, rue du Grand-Micln-I, le Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden te leven, lieden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs dal de longtering door de Bevalenta Aiabica genei, n wordt. N. 58,982, do heer Aug. Ilecque, van wa- tertucht co leverziekte. N. 44,619, mev. Wood house, van hardnekkige verstopping, braaklusl mi brakiugen in zwangerschap; N 46, 210, de heer ductor Martin, zijne dochter van eene maagonlste- king, die haar 15 a 16 malen per tlag deed braken, gedurende8 jaren, en al de Ongemakken er uit voort spruitende. GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Rtvs- LZSTs Asvbic* ot) Bsssr, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemankt heeft. Zijne Heiligheid kan niel genoegde voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eel- maalecne tas neemt. Briefwisselaar der (lavet.du Midi. B. DU BARRY en kouip., 12, rue de l'Einpereur, le Brussel. 76, Regentstreet, te Londen, en Place Ven dome, 26, le Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CI10C0LADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en het vleesch verkloekende en versterkende, tonder hoofdpijn of verhitting of cenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en Dobbt- laere, id., beide Ooslstraal, te Veurne. *«- xsa tv*.-. .«-x ;t_y a. STÉDELIJKE RAAD VAN VEURNE. 28 00 7 00 u 11 00 11 50 u 17 00 17 00 8 75 3 00 0 00

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1