BERICHT. PETROL BERICHT. R E R I C II T. C.-L. NOYÉ, by denzelven: KOOLSTOVEN EEN HUIS PR1L0MÈNE MERTEN, LA BELGIQUE, Merkt van Veurne, r BERICHT. bbijkenbakkeru. JAAR. ZATERDAG 26 JANUARI 186". 23 Januari. VOOROP week. 10 06 op Veurne, drukk. van wed. Ryckcboer en Zuon. >5 20 33 76 24 03 17 00 23 38 2 20 0 5» 8 00 1 17 2 08 a a 2 80 2 70 8 0) 0 25 I 54 3 00 10 w 8 50 2 5k 0 00 2 40 2 00 a a a a van justitie. en de doodstraf werd behouden. BIJ VERP00RTE-TAVEN1IR, GROOTE MEUKT, VEURNE. 00 00 30 50 9 25 0 00 Het deeling Ziehier de vermindering welke vijf onzer provinciën zullen bekomen, 228,554 116,348 5,046 148,592 1 67 3 27 Ir. 79,066 22,964 555,766 514,165 63,135 zullen eene Nieuwigheden voor het Winter-saitoen. 20 32 00 00 38 50 22 87 Boter per kilo Eijereu de 20 KORTHYK, 14 jan. waren ter Markt, oo-oo OQ-OO oo 00 ou-oo 0Q 00 00 00 00-00 86 58 85 28 20 47 17 90 0Q 00 2 20 0 90 Thans zijn de wijzigingen van het senaat voor de kamer aan liet orde van den dag en de aanhangêBs der afschaffing hebben deze gelegenheid waargenomen om deze op nieuw te vragen. In merkweerdigc redevoeringen hebben de heeren Kervyn de Leltenhove, ilaghe- mans, Guillety, Vleminck, Thonissén en de heer minister van justitie voor de af schaffing der doodstraf gepleit. De heèren Pirmezen Tesch, in niet min merkyvécrdige redevoeringen, vroegen er hel bèhoud van. De afschaffing in stemmen gelegd, werd verworpen met 55 stemmen tegen 45. Nu is uien nog ten volle aan liet beraad slagen oV'er de wijzigingcii'lloor den senaat aan het strafwetboek toegebracht. Per 100 kil. hetgeen BIJ J. DE MEULENAERE, WINKELIER EN ROEPER IN KOOPDAGEN, OOSTSTRAAT, TE VEURNE, Te huren of te koopen. wetsontwerp betreffende de ver- a van hel kontigent der grondbe lasting, is aati de leden der Kamer rond- gcdeelt geworden. lilad voor Annödccn, Landbouwnicuws, politieke en i Een Nummer, en een Supplement op half blad, algemeenc Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. per week. 41.e 000 Zakken Tarwe 1 Graenpryzen der vorige week a 17 75 18 50 zij tegenwoordig betalen: Antwerpen, Brabant, Wêslvlaanderen, Oostviaandereri, Luxemburg’, vermeerdering ondergaan, als volgt: Hcnegauweu, 10 Luik,. Limburg Namen, fr. De vier andere provinciën V. DEWACIITER, De namen der drie vreemde ingenieurs, op verzoek van het belgisch gouvernement gelast «tin uitspraak te doen voor het waar schijnlijk uitwerksel, dat op de bevaarbaar- heid der Schelde zal uitgeoefend worden door de werken, in Zeeland door hel ne- derlandsch gouvernement ontworpen, zijn nu gekend. frankrijk heeft aangewezen dén hoofd- ingenieur Gosselin, gelast met het toezicht der bevaarbare waters, aan dat land en Belgie gemeen. Engeland heeft den in genieur Hartley afgevaardigd, die eene zeer kiesche zending, rakende de scheepvaart van den Donau vervuld beeft en dc keus van Pruisen is gevallen op den heer Lcnlze, de ontwerper van het groot kanaal tus- schen de Baltische en de Noordzee. Die drie ingenieurs zullen zich voor het einde der ‘maand vereenigen om bun on derzoek te beginnen. N.r 2145. Per hekloliter. Nieuwe tarwe fr. 36 48 4 00 00 tl 22 00 22 25 a 21 30 20 39 4 Aardap. 100 kil. 10 50 2 30 a, 2 25 0 88 83 a 83 83 a 27 00 a 3| 50 25 50 a 29 75 18 00 a 22 50 16 25 a 8 U0 a 10 75 a a UIT DEU HAND TE KOOPEN Gediplomeerde Vroedvrouw^ TE VEURNEó Revalento A-vablca. ikt lijden, de gevarcu en teleurstellingen, welke de zieken tol hiertoe onderslaan hebben bij l,el innemen der wal gelijke kruiden, zijn thans vervangen door de zeker- heiil der radicale en haastige genezing, door het ne- i men van de smakelijke gutondheiilsmeel Revalouta Arabica Du barry van Londen, welk de verteerings- I organen, de zenuwen, de longen, lever, de alijinvlie- ten der lueesluitgepulten, geiieel geneest, u lfs bij de slechtste vertceringen, maagziekten, verstoppingen, aanbenen (heniurriioïdes), klieren, winden, harts- klopptngen, stoelgang, zwellingen, liedwulmingen, oortuilen, tuur, slijm, brakingen, smarten, stookten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, korlburstighcid, longziekte, uitleering, zweeren, droefgeestigheid, uitdrooging, rhurnatisme, jicht, koorts vallingen, moederkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek, aan frisch- heid en zQnuwkraclit. DE CUOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, teer voedzaam, do spieren en het vli>i»»l. tc Veurne, «lanunri. Eene belangrijke beraadslaging heeft dezer dagen in de kamer der volksverte genwoordigers plaats gehad. Men weet dat in de leste sessie van de kamer men zich bezig gehouden heelt met de herziening van het strafwetboek. Wan neer deze zelfde zaak dan voor het senaat werd gebracht, bracht het eenige wijzi gingen toe aan het werk der volksverlegen- woordigerskamer en de heer Forgeur, senateur van Luik, vroeg er de afschaffing van de doodstraf; hij werd krachtdadiglijk ondersteunt door den heer Bara, minister i van jüslilie. Hunne pogingen nochtans gelukten niet j en de doodstraf werd behouden. VERltOUT-DEETEAft, 24 50 o 2fi oo 15 /Sn |7 00 0(4 00 u oo 00 7 00 a 9 75 24 a 17 25 H ?5 9 50 8 00 O Oo Politiek Overzicht. De niéuwe politieke hervormingen, door hel gouvernement van keizer Napoleon in gevoerd, hebben op verre na niet ,.an de algemeenc verwachting voldaan: men mag die zelfscene bittere teleurstelling noemen. Ziel hier de beoprdeeliug van e,enige fransche dagbladen over de nieuwe staat kundige hervormingen, door het gouver nement van keizer Napoleon ingevoerd: De gouvernemenleele hervormingen, zegt le Temps, hebben natuurlijk bij liet publiek oenen aanzienlijken indruk verwekt; onder de nieuwe maatregelen', diè hét levendigst beraadslaagd worden, is dé af schaffing van bet adres. Ecu gevoelen, dat men gisteren overal terug vond, was de vrees, dat de strenge voorzorgen waarmede het keizerlijk decreet van 19 januari de uitoefening van het recht van ondervraging omgeefl, eene hinderpaal zouden zijn aan het ernstig en diepgrondig onderzoek der gewichtige builenlandsche vraagstukken, die op dit oogenblik zoo zeer de aandacht van rankrijk boeien. Het is ongetwijfeld om op die vrees te antwoorden, dat de Moniieur gisteren morgend eene nota af kondigde, luidendp dal hel gouvernement levendig verlangt aan de beoortleeling der groote staalskorpsen de beweegredenen te onderwerpen, die tot zijn gedrag in de vreemde slaalkundp hebben aanleiding ge geven, en hel heeft besloten om van bij tien aanvang van den zittijd dp vragen van uitleggingen te onthalen, die ten dien op zichte zuilen gedaan worden. In ecu ander artikel vreest bet zelfde dagblad niet le schrijven: Het is stellig dat, niettegenstaande de verleening van hel recht van ondervraging, niettegenstaande dc verbintenissen, raken de de drukpers en het recht van ondervra ging, niettegenstaande de verbintenissen; rakendé de drukperfe en bet recht van ver} eeniging, het grootste getal der geesten zich afvragen, ol zij zich tegenover eenen vooruitgang of wel eenen achteruitgang bevinden. Deppeningvan het Parlement van Noord- Duitschland is op 24 februari bepaald. Daar men te Berlijn vóórziet, dal de hoerenkamer het voorstel van doctoor Paur vervyerpenzal, betreffende de vergoedingen aan deParlenientsieden te betalen zoo heeft het middencomileit voor, dc kiezingen van het Parlement besloten aan de pruisische liberale leden dc reiskosten en andere ver- MoCllingèn êebelaliBi, dwbey^yyi>npgient .IoI> •n dc hoofdstad van Rusland verwacht men zieb binnen kort aan eene nog al be- langrijke aftreding, namelijk die van prins Gortchakoff’, wiens gezondheid zeer kwij nend is. Men wil dat hij in liet russisch ministerie zal vervangen worden door ge neraal Ignatieff, thans gezant van Conslan- linopel, of wel door prins Alexis Labanoff, gouverneneur van Orel. De koningin van Spanje heeft den hertog en dc hertogin van Montpensier het bevel gezonden om Spanje voor het einde der maand le verlaten. De prins en de prinses maken hunne toebereidselen van vertrek en gaan zich in Engeland vestigen. Het spaansche ministerie rekent helden schoon broederen zuster der koningin, als eene misdaad aan, eenige achtbare mannen, die het tegenwoordig beheer onlvluchteden, eene schuilplaats le hebben gegeven, en uit hunne beurs lieden geholpen te hebben, die de middelen ontbraken om aan de ver volgingen van Narvaez le ontsnappen. Uil Mexikó verneemt men, dal Maximi- liaan de noodige maatregelen heeft geno men om de belgisché en ooslenrijksche vrijwilligers naar hun vaderland terug le sturen. Verscheidene republikcinsche generaals zouden zich voor Ortega verklaard hebben. De republikeinen hebben Mazatlan bezet en er groote wreedheden gepleegd. De overzeesche telegraf beeft woensdag avond zeer belangrijke tijdingen uit de Vereenigde-Siaten aangebrachl. De voor zitter Johnson is in beschuldiging gesteld en na hém van zijn recht om vergiffenis le schenken beroofd te hebben, lieeji het con gres aan de negers hel recht van stemming verleend. De grieven, die men den voor zitter ten laste legt, zijn: van misbruik le hebben gemaakt van zijnen veto en van zijn recht van vergiffenis en van in de kiezin- j gen tusschengekomen te zijn. 1 30 MERKTEN» ARLON, IQJor- Per 100 kil. BRUGGE 5 jan. Per hekloliter. Per hekloliter. Prijs v-11, Voor stail va orde 17 jan. 10 75 9 7ft a 10 50 1 WIT AMERIKAANS GEZUIVERD aan 60 centimen <le 22 87 22 75 24 00 25 00 2 70 2 1)3 21 jan 00 00 lol 00 00 00 00 tot 00 00 00 00 lot 00 00 23 25 tol 22 75 15 00 lol 17 00 00 00 tot 00 00 00 OU tol 00 00 8 25 8 75 blad Ooststraat van hel rijk. 00 00 00 00 00 00 0 00 VN ilte tarwe. Ronde larwe Masluliiiu Haver 15 00 7 25 u 2 54 0 00 a 'j Aerneliruur daar onder begrepen, ii geteitigd te Erusfcl, Koninklijke-straat, 1 18. De maatschappij L* Beiaiquc, waarborgt lenen brand alle roerende en onroerende goederen, benevens het huergevaer,het verhad der gebeuren en helgenevan den beurder tegen den eigeqper, ver|egenwoordigt te Veurne, door L. Lien, agent principaal der lelfde maatschappij. Per 145 liter». Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw suerioen van Haver Boonuu Erwetuu vai, Oude, 100 kil Ib’BBPjOO kil. Bpckwi.il, Haver, 100 k- Geersl, I Bul- r, de kilp Ijjcren, de 26 Koolzaadolie ■■yniaadolie ÏPER, 12 jan. Tarwe fr. Rogge Haver Lrwkeil. Bonnen Aard. p. 100 Boter per kilo AIR ERTEH1E-BLAB v A VEERDE. Zijn tc bekomen modeklakken in tijde,laken en elastiek; Manshoeden in feulre, castor, zij de, erin, paille d’Italie c» andere soorten van, strooi; Kinder- iioeden; Parapluies in zijdo van 10 tol 20 ir.*, in alpaga en in katoen; Parasols in zijd,e; Wandelstok ken; Kolletjes, en zijden Krayatlqn; lakens; elslieken BroeksloiTen; mode en blauwe Baaisloffen; Krinoli- nen; (Cages); alle slach van wollen Sargien; zwarte, blauwe en witte Kielen of Bougerons. Dit alles aan zeer voordeelige prijien. inschrijving, BETAALBAAR (6 franks 'sjaars. 3 fr. 25, 6 maanden. I fr. 75. 3 maanden. 7 franks 'sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: (3 fr. 75 C maanden. 2 fr.25 3 maanden. Jj4 Parapluiemaker te Veurne, Zuidtlraet, 54 belast tich met het in 'l nieuw wasseben van oude pluimen, en verkoopt alle slach van lenagie-goe- deren, pluimen bedden, matrassen, enz. schoon Ouderwetse!) Porcelyn, nieuwe Welle en levende Oanzenpluimen. Dc heer BIESWAL-B1UCOÜLT, beeft de eer hel publijk bekend te maken, dat, niettegenstaande hij van de stad Veurne, afwezig is, hij nielleinin zijne brijkebakkerijen zal blijven voorUetlen. Den eersten woensdag van iedere maand zal hij alhier komen zijn bureel houden, in het klein huis van M.’Guslaaf De Sinedl-Beriiier, Zwarlenonnestraat n.» 14, alwaar bij den ganschen dag ter beschikking van bet publijk zal wezen. lid I) .’H i) on i Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’sjaars. Men abonneert aich op het bureel van het N.‘ 33. te Veurne, en op al de postkantooren Insertie», 15 centimen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 liét supplement 10 c.’ Alle adichen, bij de uitgeversvan dit blad gedrukt. ztMXAAL onv’ergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en gèld vrachtvrij toéle zenden. Nieuwe tarwe vav 00-00 tol Oude tarwe v»n 00-00 tot 0 Zakken Rogge van 00-00 lol 00 Nieuw Suerioen van 00-00 lot Haver xao 00-00 tol Boonen 00-00 lol Erweten van 00-00 lot 00 00 16 00 a 16 60 1 10 32 a H (J0 k 7 |0 a a a a a <1 a 19 ja n I KLEERMAKER, ZUIDSTRAAT 11, TE VEURNE, maakt bekend dat hij thans voorzien is van een schoe nen keus van LAKEN EN ALLERHANDE STOFFEN voor manskleederen, als Broeks, Paletots, tijde panen Gilets, enz., voor het winler-saizoen. Al deze goederen zijn van de beste hoedanigheid en van den lesten smaak, en worden aan de gemaligste prijzen afgeleverd. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek wiens verlronwen hij meer en meer tal trachten te verdienen. Het publiek wordt verwittigd dal de openbare verpachting der Grazingen groeijende op de vrij- boorden van den Yzervaart, en van het kanaal van Plasschendaele, aangekoudigd voor den 17 Januari 1867, uilgesleld is, ter oorzaak van het slecht weder, tot op Donderdag 7 Februari 1867, om 10 ure voor middag, ten Stadhuize te Veurne. NVitle Tarwe Ir. 26 90 Boude Iarwe Rogge Haver Wille aard, 100 Idem roode Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 Pcerdb. p. 1/2 li LEUVEN, 14 jan. Per 100 kil. staande en gelegSR la Bu|scan>p; b?s)a.ip<l? uit NVoqnlmis, VfP|iir, Kelder, Qaug, Kamer, Keulyep mu Houtstql, slaande langs de Veurncslraal van westen bet liuis van dc weduwe Mahr. Behoorende aan k'vancitcm-Gerardut lluyyA», en biWQOud dour A'oat/, bwiublv <lur douauvn- licefl do eer zich, in dio huedanigheid aan hel publijk aan t<? bevelen. Het certificaat waarvan zij in bezit is, vaststellendo dat zij bij het ondergaan van haar exaain, EENE EER VOLLE MELDING heeft bekomen, doen haar verhopen I hel vertrouwen te verdienen, der persooneu die hare diensten zouden kunnen noodig hebben. - n Ifi'H. I -.w. f|< N.50,416: M. de graaf Stuart van Decios, pair van Engeland, van eene utoeielijke spijsverteering, niet al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram- I pen, braking, pijn aan dc borst en lussclten de I schouders. N. 49,482: Mev. Marie Jolie, van 50- I jarige verstopping, indigestie, zenuwen, korlademig- I heid, hoest, flatus, trekkingen en brakingen. N. 46,270: M. Robvrts, van eenq lopgUjrine met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 53,800: mej. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longieering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden te kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waar alle andere niedtcijn w,as mislqkj, GENEZING VAN DEN PAUS. Romp, ll juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudundc van al an der hulpmiddel, bij zijne eetmalen doel met de Rsvs» lists A aisles oc. Harky, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoegde voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel Item verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaar der Gatel.du Midi. B. DU BARRY en.koiup., 12, rue de l’Empereur, te Brussel, 76, Regenlstreet, te Londen, cn Place Ven- döme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 2»; 1.2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: Door het Verlaten den koophandel van Kooien en Kalk bedreven door den heer RUSH, statieoversten alhier; komt sieur SOBRY koopman binnen deze stad zich tc belasten en aanlebevclen aan hel geëerd publiek als opvolger van dito fiver Rush, de Kooien en Kalk per wagon bij comtnande van de beste koolputten der streek per ijzerweg te doen aan komen, voor de gcene die hem met hunne orders zouden gelieven te vereeren aan die zelve prijzen en conditiën van meer gezegden heer Rush, T is te zeggen op comptante betaling. Door den vlijt, de goede koopwaren en de gema tigde prijzen, blijft hij in dc hoop, de gunst van een ieder te verwerven. Uok kan men bij hem bekomen allerbeste Guano, Bloem, Gruis en allerande Zaai granen en Zaden, enz. TE VEURNE, Heeft d® bot publyk bekend te uuken, <|al hij zich ter plaais genaamd den KALKOVEN, alwaar zij nen schoonvader C. ülervellie en zijne schoonmoeder ld. Naton, zijn overleden, komt te vestigen als op volger in den handel van steen, kalk, arduin en allerhande heabandsefie goederen. Al zijne Waren zullen altijd van eerste kwaliteit zijn en aan de getuagtigstc prijzen afgeleverd worden. Hij beveelt zich in de gunst van een-ieder. In dooien van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4: 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. Tc kpop bij E. Ducloe, apotheker, en R. Dobbt- aerq, i<L, beulo Ooststraat, te Vcurne. 26 06 a 29 86 25 32 m 20 00 15 60 a II 66 a 12 99 7 75 a 8 50 a 3 00 18 00 a 18 50 21 jan. 86 82 a 00 00 a 22 38 a 00 00 a 00 00 ii 00 00 a 10 50 a 2 30 a I 2 55 a 88 83 83 88' 19 jan. Tarwe, fr. Mastel u in Ri'BB® Haver Geersl R-^r A^ilaappelen 24 00 A 28 50 15 25 a 00 00 n 00 00 7 00 a 10 UO 15 00 a 17 50 17 V0 8 75 3 00 0 00 t'arifte fr. Ro|’,i;c Buck wait Haver Geersl Boonen Aarilnp. I0Q k. Bvler per k. Eijcren per 20 DOORNIK, 12 jan. 25 75 A 31 75 25 50 a 30 00 18 00 a 23 00 14 OO u 16 25 8 50 a 10 50 2 00 a 2 50 a en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1