Woonhuis mei Erf, v r - HOFSTE B 0 0 W I i BE HENHUI A KIN GEN. W00NHU1ZEKENS MET ERVE, STAENDE EN GELEGEN TE VEURNE. BOOMEX OP STAM, te Leysele. BOOMEN OP 2 54) 107 150 33 27 00 5 1 28 6 12 Doodgeboren manlijk vrouwelijke Wettige, Onwettige, manlijke vrouwlijke Kinderen en ongehuwde manl. Gehuwde, manlijke Weduwenaars Weduwen >11' OPENBARE VERKOOPING IN EENE ZITTING, van 6) 1) 147 Jongens en meisjes Jongens en weduwen Weduwenaars en meisjes Weduwenaars en weduwen KOOPDAG Groot nieuws Men weet hoe Mg.r Faict, bisschop van Brugge, onzen koning beledigd heeft, met drij geestelijken te dwingen het eerekruis van Leopold’s orde te weigeren. Reeds heeft Mg.r eene harde les ontvangen van alle de autoriteiten dier stad, die, met Nieuwjaar, hem geen bezoek hebben afgelegd. lieden, ontvangt Mg.' Faict eene les, die hem nog veel harder moet vallen. De aarts bisschop van Mechelen heeft aan den koning gevraagd op welken dag hij, ter gelegenheid van Nieuwjaar, de hooge geestelijkheid geweerdigde te aanveerden. Z. M. heeft aan den aartsbisschop een dag bepaald, maar Zij heeft er bij gevoegd DAT ZIJ MGR. FAICT, BISSCHOP VAN BRUGGE NIET KONDE ONTVANGEN Hier hoeven wij niets bij te voegen; nooit is een hooggeplaatste geestelijke dieper gevalleu in de misachting van de koning en van bel volk Wat hebben de liberalen van Brugge toch gelijk gehad voor Mg.' Faict te vieren!!! 40 KOOPEN te Veuriïé', in 'de Zwartenonnenstraet. Stad Veurne. Vervolg van <le besclirU'vi*’1 <ler HlietorikafeeBten. vrouwl. 55) 18) vrouwlijke 7) DE DEFINITIEVE TOE der te Oostduinkerke groot II. I3-1I-S1 c De massa der 8 lotei op te llouthem, by de dor koope Een Beltoon failliet. Onder dien titel leest men in de Vrije Burger van Kortrijk: De gewezen heer onderpastoor Sam per is, zoo als men weet, door onze kor- reklionnele rechtbank tot 5 jaren opslui ting en 1,000 fr. boet veroordeeld ge worden. Men weet ook dat die slimme vogel een sommeken van zoo wat 700,000 fr. uit de zakken zijner vrienden heeft weten te loken om daarmedeGod weet wat te doen. Ja, niemand weet het wat hij er meê gedaen heeft; want dat was nu eens de zonderlingste failliet die men uitdenken kan. Men zou meenen daler van700,000fr, toch eenig leeken zijn moest bij M. Samper, dat er titels, gelden of waardijen moesten voorhanden zijn. Gij zijl er wel mede; als men den coffre fort van M. Samper onder zocht, vond men niets, volstrekt niets, ten zij: de overgroole som van 57 fr. 12 cent. Niet waar dat is eene schoone en lieve faillit, en men moet het waarlijk kennen om zoo iets uil te voeren? BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. OPENBARE VERKOOPING t IN EENE ZITTING, te Lampernisse van WOONHUIZEKENS met Schuerken, Bouwgronden en Hoflanden aldaer staende en gelegen. Gemeente Lampernisse. manlijke 78) vrouwlijke 64) SCHOONEN KOOI van 30 koope schoone en goede olmen, esschen. eiken, klemmers en popilieren, selaers. 37 koope ZEER MERKWEE1 BOOMVENL te Leysel< Algemeene Tijdingen. 138 1) 1) 140 7 Van (Te vervolgen). en van abeelen 6Q lige hoofdmannen jaren, 4 maanden la Veurne, weduwe verkoopvoorwaerdrn genoemden Notaris beginnen, bii Sla STERFGEVALLEN. Leysele, door den het Menleken Leysele uaer 1 Zal er gel..-- zware en I van betaling m pgcnoeniden HUWELIJKEN. a ii Op Dynsdag 29 January 1867, om 2 ure na noen, <ip landen gebruikt door sieur Eduard Reynaert- Ryssen, te Leysele, by hel voormalig Reymierts- bosch, zal M‘*r DE GAB. Notaris, ie Veurne, openbaer veilen erkoopvoorwaerden be- genoemtlen Notaris DE atsH—x.tw rrt—- - - KONINKLIJKE LES!! zware abeelen, essclieu, eiken I hollander, 1 note- boom en 2 spaenschhoul-boomeii, waervan verschel de olmen, eiken en abeelen van 2 tol 2 1/2 nieters dikte. Op 6 maenden tyd van betaling, mits borgstelling, ter aenveerding van M‘” DE CAE, voornoemd. OPENBARE VERKOOPING van een gestaen en gelegen Meester HOLLY, Notaris te NVulveritighem resi- deerende, zal op Woensdag 6 February 1867, om 2 uren namiddag, binnen de stad Veurne, ter herberg den Ploeg, bewoond door sieur Dominions Torrelle, openbaer in eene enkele zitting, toe» yzen, hel vol gende onroerende Goed Eenige Koop. Een Huis samengesteld uil twee groole benedenkamers, keuken, dry bovenkamers, zolder, kelder, stal en privael met koer en riiede- gaendo Erf, gelegen binnen de stad Veurne, ter noordzyde der Zwnrtenonneslrael, geteekend n’ 64. Gebruikt door sieur Michiel Naert, Anne Symoens, Catherina Mnsschelier en de weduwe van Pieter Larue, om door den kooper in gebruik te treden met 23 april van het loopende jaer 1867. Alle inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van meester ROLLY, voori,ioemd. 'té De zaal was rondom omhangen van 2! fijne u'.|. sneden opschriften de namen dragende der ver* lige hoofdmannen en prinsen, du welke sedert Langs de straatkant bevonden zich de namen der prinsen met de date hunner benoeming: J. Beuten, prince 1693. P. Lasaeghu, prince 1626. N. Cardinae), prince 1679. C. Blauvoel, prinee 1694. P. Verliere, prince 1714. A. Rycx, prinee 1730. J. Verwaerde, prince 1763. J. Carton, prince 1808. L. Debuischere, prince 1821. J. Chaiuon, prince 1832. J. Behaeghel, prince 1844. Regt voor do ingangdeur der gildezaal was er een nntionalen vlaggentros gemaakt in het welk ons rijk wapenschild omringd van ijfloof, gesteld was. Langs beide zijden der ingangdeur glansden deze twee naainschrilten Aan u 't hoofd der redenaren Dit er harte wenschen wc al Geluk, en een langt al jaren Uilgesp>ard van ongeval. Staaft door eendracht 'l kunstbeminnen 'T is de wensch van T Jono van tinnen. het llandboogstraeljen. Het huizeken n.’ 81 wordt bewoond door Antoon Zcebrpeck tot 28 april 1867 aen fr. 66, te jare, en hetgene onder n.' S3 door Karei Deprez, ook tot 28 april 1867 aen fr. 60, te jare. Deze vier koopen jaerlyks fr 1 477 opbrengende, zullen ook by zamenvoeging aeiigeboden worden. Ingeval deze vier koopen by zamenvoeging toege- wezeu wierden, mag eene som van fr' 2,662,50 cent, daerop bezet blyven lol 15 july 1878, aen 4 ten hon derd by jare. De eigendomsbewyzen en v rusten ten kantore van BRAÜWERE. gebruikt door sieur Philippui regt van pacht tot eersten October 1 uilgegevenc plakbrieven verdeeld plaels hebben op Jlaendag 4 Febi uren precies na middag, te Veurne, poort, ter herberg do twee Sleutel sieur Boels-Maton. Alle inlichtingen zyn te bekomei M.‘" BOLLY, Notaris ie Withering m i sas i ■iii.MTCMiBuavc hii inwarviMW—wm n ni K O O P D A van Zaterdag 2 d,“ Februari 1867, (i Lichtmis), om twee uren uaniidda nieenle llouthem. tegen de dorppla Zal M.“" ROLLY, Notaris te Wu deerende, houden koopdag, te vele A Tegen het kerkhof en op zae behoorende aen sieur Seraphiuus te voren aen de weduwe en kin d'heer Pieter Josephus Patfoort, va koopei olmen, Wulgen, abeelen, populi eiken boomen. En H ook tegen de dorpphiets, o land gebruikt door sieur Coesar l.< rende, aeri het bureel van weldadij mcente llouthem, van: Olmen, Klemmers en Eiken Boot Alles dienstig voor timmerlieden voor brandhout. Men zal vergaderen ter herbei ciscus Leroy. Op gewoonen tyd ter aen.eerding van o den 21. Deuedictus Debergh,' zoon van Carolus en van Joanna Caron, Beoosterpoort. den 22. Sidonie Naert, dochter-van Joannes van Marie Vaudendriesche, Zw.irlenonnestraat. HUWELIJKEN. den 23. Eduardus Lahaye, werkman, 84 jaren en 9 maanden, geboren te Veurne en woonendu te Cuxyde, weduwaar van Itenrica Deaaver, met Maria- Ludovica Debeer, dienstmeid, 24 jaren en 10 maan den, geboren te Sleenkerke en woonendu lu Vuurue, jonge dochter. den 23. Gustavus Shaw, bediende bij het arrest huis, 28 jaren en 3 inaandcn, geboren te Antwerpen en «oonendo lu Veurne, jongman, met Rosalia Depnydt, naaisterc, 19 jaren en 3 inaaudun, gebo ren en woonendu lu Veurne, jonge duchter. den 21. Philomena Caylan, 7 dagen. den 22. Desiderius Vuntoorlelbuom, 4 maanden. den 24. Marier-Thereae Schuiru, bezoudere, 80 jaren, 4 maanden en 7 dagen, geboren en wuonende van Franciscos Nowé. tographieerd portret van onzen stads diepbetreurden prins, M.'Joseph Behaeghel, hetwelk ons op 1 januari 1867, voor nieuwjaargifte, door onzen hooggeachte:: heer burgemeester M.' Augustus Behaeghel, zijnen broeder, geschonken is geweest. Deze beeldtenis boe zemde bij eiken aanschouwer een levendig gevoel vau erkentelijkheid in, en vernieuwde bij de leden der rederijke kamer het aandenken van den man die gedurende 34 jaren zoo krachtdadig inedegevrocht heeft om den welstand der gilde te bevorderen. Aan den voet der schouwburg regtover denOlijm- pusberg, waren de zetels geplaatst om de heeren hoofdman en prins te zetelen en daar nevens eene groole tafel met kostelijke tapijten gedekt rond den welken een aantal stoelen geschikt waren, voor de algemeene vergadering der werkende leden. De feesten van onze maatschappij waren aan hel orde van den dag, in alle de vergaderingen en bij eenkomsten en van allekanlen kwam de nieuwsgierige menigte loegeloopen om de toebereidsel» te beschou wen. leder juichte over den smaak en luister der vercicring en men hoorde algemeene gesprekken dat Rhelorika gilde hel luppunt van voorspoed onder de bestiering van Dcceuiiynck en Claereboudt zoude bereikt hebben. Meester DÉSIRÉ DB BRADWERB, Notaris tu Veurne, zal overgaen Maendag 11 Februari 1867, luren na middag, in de herberg de oude Kroon, by de weduwe Van Damme, ter dorpplauts van Lamperuisse, lol de eindclyke tóewyzing van Koop 1. Tweewoonstig Huis met Schuerken en Stalleken, benevens II 0,15,10 C“, volgens meting, on der grond der gebouwoti en hofland medegaende, nengewezen by kadaster wyk C N" 148, 148* 149 en deel van N* 147. De twee VVoonhuizekcns met rondom liggende Erve zijn verpacht aen het Arinbestuer Lampernisse tot laetsten april 1868, mits fr. 90, by jare en het Scliuerken met overig Hofland is verpacht aen de weduwe lllanckaerl tol bacfmis 1867 mits fr. 46, by jare. Koop 2. Perceel Bouwgrond en Hofland groot vol gens meting H 0,16,03 C‘, wyk C, deel van N' 147. Koop 3. Perceel Bouwgrond en Hnfland groot vol gens meting 11. 0,17,42 C“, wjk C deel van N’ 147. Koop 4. Perceel Bouwgrond en Hofland groot vol gens meting II 0,20,15 C", wyk C deel van N’ 147. Koopen2, 8 en 4 worden gebruikt door verscheidc lol baefmis 1867, zamen mits fr. 167, by jare. Deze vier koopen maken zamen een blok aeuge- wezen by kadaster wyk C N" 147, 148, 148* en 149 ter grootte van.75 aren, gelegen van noorden langst de 'Zadclstrael by Lampernisse plaels. De cigentioinsbewyien en berusten ten kantoore van Désiré DE BRAÜWERE. rhelorICas glLDes hoofD Van zinnen Jong. aLLe De speLers Voorüll. Aan hel opkomen van den trap, langs beide zjjden yen weizuiugiwt aan de tweeheiden van hel feest in deze twee jaarschriften uitgedrukl: WeLkoM aChtbareu DeCeünYnCk. WeLkoM zY CharLes CLaereboüDt. miui"*|,C^en a”e ^eïe Pracll**IJe verciersela ontwaarde ‘*ngs de kant der straal tegen aan den schouw- r8 *et schoon, in «en zwart ovaal lijst gezet gepho- BEWEGING VAN DEN BURRERITAND DEI 8TAD VEURNE, GEDURENDE 1866. GEBOORTEN. M.“'DÉSIRÉ DEBRAUWERE, Notaris te Veurne, zal overgaen Woensdag 13d” Februari 1867, 3 ure na middag, inde afspanning de Duinkerkbiug by baes Hendrick», lot de cindelyke tóewyzing van: STAD VEURNE. Koop 1. Woonhuis n.' 83, hebbende verschcide plaatsen gelykvlocrs, groole bovenkamer, kelder, zolder en grond van het gebouw met voorerven; pielt noord eigendom van Jakob Van den Bruwaone, west koop 3, zuid met e«n gang hier medegaende, kuup 2, nog zuid, met de voorerve, eigendom van den heer Emmanuel Vermeulen, cn noord niet gemelde voorerve aen de Veslenslraet of Stadswandeling. Bewoond door Karei Van Haecke tol 23 april 1867, aen fr. 140, te jare. Koop 2. I wee aeneenpalcnde Woonhuizekens met Erve, n.” 85 en 86; palende oost eigendom van ge noemden heer Emmanuel Vermeulen, zuid degenen van de weduwe Cleenwerck, west koop 4, noord koopen 3 en 1 Hel huizeken n.’ 85 wordt bewoond door Karei Beornaert tol 23 april 1867 aen fr. 50, te jare, en het gene n.’86 door Norbert Van Der Meersch, ook lol 23 april 1867 aen fr. 45, te jare. Deze beide huizekens benevens hetgene n.’ 84 deel makunde van koop 3, zullen vryen toegang hebben langs den gang gaende met koop 1. Koop 3 Twee aeneeiipalende Woonhuizeke.is met Erve en Stalleken, n.” 85 en 84; palende noord eigen dom van wed. Cleenwerck, oost koop 1, zuid koopen 2 en 4 en voorhoofdende van westen met het huize ken onder n.r 35 op hel Handboogstraetje. Hel huizeken n.' 35 wordt bewoond door Karei Van Buchaeve tot 23 april 1867 aen fr. 66, te jare en hetgene onder n.' 84 door Karei Lehouck tot 23 april 1867 aen fr. 60, by jare. Koop 4. Twee aeneenpalcnde Woonhuizekens niet Stalleken en erve, n.” 81 en 38; palende noord koop 8, oost koop 2, zuid eigendom van meergenoemde wed. Cleenwerck en voorhoofdende van wasten op Komt broeders, broeders juicht dat dreun onz’redessal Aan hem de Waarde prins, de ware gids der spelers Rude en kunsliver moet op eene ruime schaal En met aanhoudendheid hier groeijen, Liever, en immer schooner blocijen 1 lu hel verschiet van wederzijde de haardstede, zag menschoone opgedischto vlaggen trossen waar legen de volgende naainichriflen prachliglijk schitterden. Dj roem der guld blijv’steeds de wensch En 'l doel van uw gestadig streven: Gier hare kruin met bloemen trens, E i doet er staag de Hope leven. Uw zal de zoetste vreugd tan loon Na kamp cn zege zijn geschonken: Ykt er het stempel van het schoon Na *t heilig kunsten vnur ontvonken. Confraters, juicht nu! galmt al blij, Hinkt luid I aan Ceunynck T hoofd van onze maatschappij TE ISENBERGHE EN LE’ Op Vrydag 8 Fcbruiry 1867, oir lo Isenberghe en Leysele, mn beide die deze twee gemeenten aen elka teer naby de herberg den Turfweg, Zal er Koopdag gehouden worde 1.’ Te Isenberghe, op het bofsi door de weduwe van sieur Piel booingaerd in pachte gehouden do t-udovicus Deer en-Vei/adHe, En 2? Op landen gelegen in Iseul en gebruikt door sieur Pieter I. landbouwer te Isenberghe, Goede olmen en Hollanders. Dezen koopdag zal geschieden d M.“" SYOEN, Notaris te Loo, voor i tich op Isenberghe bevinden acu degene betreft, die zich op het gr tneente Leysele bevinden, door 'an M.,l,,RÓLLY, Notaris Ie Wuiver kantore alles betaelbaer is den 1 j Op Donderdag 31 January 186 middag precies te beginnen, bii ter hofstede en medegaenc beer burgemeester Sla >i cn langs de kals jr het Klein Leysele, .■houden worden Koopd langslanimige eiken, c Zoo als wij hel gevreesd hebben, lijn, bij het stuel- I ten van den sneeuw, vele landen onder water. Aan I de Fintele en omstreken is den Yser uit zijne oevers geloopelt. De Moëres zijn gansch overstroomd, en daar liet water in de omliggende vaarten liooge.r is dan in du Moüres zelf, kan zij langs geen kanten lossen. Gister liep hel water gestadig over de Elsendain- I mebrug, en men verzekert on» dal gister avand te I BeverenRouibrugge en Slavelc de alarmklok j klepte. Nochtans is deze morgend, zao het schijnt, alle gevaar vau doorbreking van den liuker oever I van zelve rivier verdwenen. In Veurn-ambachl waren de wateren heden zater dag om 10 ure, 64 1/2 centimeters boven zomerpeil. Er is vrees vau overstrooming van do Bergenvaarl, op ’l grondgebied van llouthem. De heeren inge nieurs Symon, Dehoon en Troost alsook d'heer August Behaeghel, lid der Noordwaleritig, zijn aldaar ter plaats om alle middelen in te spannen om gemelde overstrooming te beletten. De doodstraf uitgesproken door hel hof van assisen te Brugge, tegen Eduard Viinderhelst, aarde werker, en Virginie Vandermeiren, spinster, voor moord lo Rousselaere op hel vierjarig kind dier laatste, is in eeuwigdurenden dwangarbeid ver anderd. Het I'rye Genootrchap tan Landbouwer», ge vestigd te Ghislel, voldoende aan de vragen, die hem toegeionden lijn, heeft den tijd voor liet inzenden der handschriften voor de mededinging naar den prijs van eene verhandeling over de gezondheids leer op den landbouw loegepast,» lot den eersten octo >er naailkoinende uilgerckl. De brigade der gendarmerie van Moescron heeft met oenen trek tien deserteurs van ons leger aange houden, die eerst naar Frankrijk gevlucht waren en die voor hel vreemd legioen niet aanvaard geweest zijnde, van zin waren naar Indien te gaan, met België nog een» door te trekken. Donderdag middag zijn niet den trein uil Parijs 53 belgische soldaten uit Mexiko te Brussel aange komen. Zij hebben een vrrlof uil oorzaak van ziekt» en zijn teruggekeerd onder de waakzaamheid van den ondcr-luiteuaiit de Chestret, die in hel leger terug keert Die armu soldaten, welke als bedelaar» door de ilraten van Brunei liepen, haddun geeiian duiver in den zak. De 18 duceniber te Vera-Cruz op den Florida inge scheept, waren zij voor drie dagen te Saint-Nazaire ontscheept geworden meteen korptBOO franiche sol daten. In die haven had men hun eeuen coupon van den spoorweg overhandigd en 2 fr. om sich naar Parus te begeven, alwaar hun een nieuw reisbriefje tot aan Brussel werd gegeven met 1 fr. 80 c. voor hunne voeding. Zij waren aangekomen met niet» in de hand, niets in den zak cn ook niets in de maag! Eenige liefda dige personen zijn hun ter hulp gekomen. Die sol daten begaven zich naar hel consulaat van Mexiko, alwaar men hun twae maanden soldij en 2U piastere gratificatie geven moest; doch daarvan moesten hunne reiskosten worden afgehouden, derwijze dal tij bijna niets zullen ontvangen. De heer Vincent Degroof, van Brugge, welke zich siuts lange jaren met de luchtvaart unledig houdt, en welke verzekert zich in de lucht te zullcu kunnen houden bij middel van vleugelslagen eener machien, zal zondag 27 dezer, om 12 1/2 uur in de groole concertzaal der koninklijke inaatschappy Méhul, Groole Zavel, 19 21, te Brussel, eene confe- rencie geven. De ofliciëelu personen, de professors, al diegenen welke zich bezig houden melde kunst, de letteren, wetenschappen, kunnen in gansch Belgie, kosteloos ecu of twee uitnoodigingen bekomen op vraag franco tm-gestuurd aan don heer Degroof, Rniterslraat, 18, te Brussel. Wij vernemen dal Let kiezerskorps van hel ar rondissement Brussel zich den 12 februari aan staande vereenigen tal, om over te gaan tot de ver vanging van den heer L. Goblet, in zijne hoedanig heid van lid van de kamer der volksvertegen woordigers. Drie kandidaten staan reeds op rang. Hel zijn: de heeren Albert Picard, natuurlijk aangewezen door zijne vroegere kandidaturen; Watleeu, schepen van Brussel, en Tarlier, professor tijde vrije hoogeschool der hoofdslad. De heer J. Rozes, boekhandelaar te Brussel, door hel assisenhof van Brabant veroordeeld tol 18 maanden gevang en 1000 frank» boel, voor belee- digingen jegens den keizer der Frauschen, heeft zich gevangen gesteld, Jonranding ea„ een epoortrein door wolven. Men schrijft uil Arlon: Een zeer buitengewoon, zelf» dramatesch geval heeft maandag nacht op den spoor weg plaats gehad. De trein n.* 67, bestaande uil negen wagons met ijzererts en drie traliewagons bevattende koeien en schapen, was opzijn gewonen tijd vertrok ken. Omtrent Fontenvolle lag de sneeuw zoo hoog dat hij dreigde bel vuur uil te douven. Men moc»i stilstaan en de wachter Schnoken werd naar Poix nm bijstand gezonden. De mannen van den trein eu de douanier Doba Gieren wij niet het vlaamsch tooncel? Laten wij iets te wenschen over? Aan u dat valt deez’feest ten deel Berlang leidt ge ons om ’l heilig lover. 1 letorika, streeft moedig voort, Binparig blijft het doei heurs streven: B ‘voordering der kunst, der taal! Op dan! één wensch, één zucht, ée'n leven! Uitdrukking van gevoel, gedreven Dior uwe vrije ziel, uit uwe vrije borst, Ten roem van ’l Vaderland en Vorst. Achter de sloof tussehen de voorgemelde naam- schriften bevond zich, omringd van nationale vaan dels, de wapens van Zijne Majesteit Willem, den Koning den Nederlanden, om de leden te herinneren dal ten jare 1819, den 0 september onze maatschappij ’an hem hel voorregl bekomen heeft om den titel ’an koninklijke te voeren. Andere jaarschriften bekleed met bloemkransen prijkten noch in de gildezaal cn waar van wij deze l*ec volgende aan de zorg van konfrater Geva te danken hebben. DeCeünYnCk Is CLaereboüDt geLelDe Aan hel opkomen van *as den welkomgrocl opvolgenllyk onze redeschaar bestuurd hebben. Deze opschriften waren beurtelings omzet met daar too geschikte tweekleurige, groen en wit, en nationale vaandelsjes, hel welk een lief uitzicht opleverdu. Langs de kant der ingangduur, in deze opschriften, bemerkte men de volgende hoofdmannen met de date hunner benoeming. Ph. Spronkholf, hoofdman 1618. C. Blomine, hooldman 1621. J. Decressin, hoofdman 1676. J. Bervoet, hoofdman 1716. C. Vanderfosse, hoofdman 1722. J. Marleel, hoofdman 1752. P. Becqué, hoofdman 1783, x A, Vanvossein, hoofdman 1808. J. Chainon, hoofdman 1844. P. Maieur, hoofdman 1845. Ch. Lcplae, hoofdman 1858. 1 werkten aan hel wegruimen van den sneeuw d>e onder de machine lag, toen zij plotselijk hel gelui’ van wolven hoorden; zij keerden zich om, en t,e' merkten er inderdaad drie, in een halveu kring f,cj schanrd, die hunne gretige oogen op hun geve»iigu hielden. De toestand was inoeielijk. Builen de koleraars, de schuppcn en eenig andfr gereedschap, hadden de belegerden geene wapen* *n mochten niet eerder dan binnen drie uren op hul? rekenen. De stoker schoot stralen damp eu deed e locomotief schuifelen, in de hoop de roofdieren vre(l aan te jagen; men slingerde de lanlaarnen hoog laag, niets mocht helpen. Men besloot terug te deinzen naar den fourgo" De machinist Flaus slapte vooruit, de douanier Dol* ging de achterste, de hoofdwachler cn do stok<.'r maakten hel ceular uit. De vier .mannen kropen langs den trein heen, ge' volgd door du wolven, die zich nogtans op eenig'’ afstand hielden. Zonder letsel deu fourgon bereA hebbende, sprongen de eersten er op, maar toen Dol* den voel op den wagentred zette, werd hij door wolf aaugegrepen, die hem een stuk uil zijne k»P° beet. Dit was waarachijnlijk het sein tol den aan** dien de wolveabende dan ook seffens aanvangt. De aanval wordt moedig afgeweerd; een der wol*'* krijgt een slag van den koleraar op don kop en r° stervend naar beneden; de deur van den fourgo’ wordt toegetrokken eu ouzo mannen zyn in veilighci Gedurende eenige minuten heerscht de groot»1' stilte inden nmlrek; maar weldra wordt zij gestoo' door hel angstgehuil van het vee, dat, door de’ schrik als dol geworden, zich legen elkander aan» ul in liunuu wagon», die met woede bestormd worden. Dit benauwend tooneel duurde twee uren lang eindigde eerst bij do aankomst van twintig werklie den, die do treinwachter aanbracht om den sneei>* weg te ruimen. Na een uur werken», reed de Ir*1” mort. Noch de kooien, noch do schapen werden berci*1' maar builen op de wagon», vond men in hel hoi»1 sporen, die bewezen hoe verwoed de aanval moe»1 zijn geweest. Een der oudste en rijkste ingezetenen van Char leroi, de heer Pieter M.iyencr, dezer dagen overleden hoeft heel zijne fortuin aan hel bureel van weldadig heid dier sluii bezet. De heer Desoer, verleden weck te Luik gestorven, gaf bij testament 50,000 francs aan du godshuite1' dier stad. Men meldt uit Zeeland de tegenwoordigheid v»’ eeneu wolf. Van mensclien geheugen herinnert n>e’ zich niet die roofdieren in Nederland gezien hebben. Er is in Holland zoo veel sneeuw gevallen, d*1 meestal do spoorwegtreinen niet zijn kunnen voor1” ryden eu verscheidene uren vertraging ticbbe-1 ondergaan. Te Amsterdam, waar het israAlitsch kerkhof nof al ver builen de stad ligt, ia eene joodschc begravii'l mouten terug keeren, daar de wegen onbruikb-'* waren. De begraving is voor cenigu dagen inoct'11 uilgesleld worden. In de omstreken van lliorring, op Jutland, l’t> volgtiis bericht van 18 duzer, de sneeuw zoo verb*, zend hoog, dal do gemeenschap niets slechts gi’b'f is gestremd, in*ar dat vele huizen daar ouder sneeuw zijn bedolven. Zwasasss. Men beweert, dat een zeker gc”, persounen, on hel tijdstip dar algemeene tentoon»*' ling van Parys voornemens zijn, de zeeëngte lusac*11 Frankrijk en Engeland door te zwemmen; cr zekeren tijd bepaald worden, lichte booten zoude» zwemmers volgen om bij toeval in staat te lijn. hulp te brengen. Elke zwemmer zal recht brbbct'l|( eene ruslplauk, welke bij voor zich tal uitiirjj**"'.*, die hem zal kunnen dienen om zijne afgemate l*v malen te laten rusten. Is hel mogelijk eene dergelijke daad uil te v0«re* zelfs indien de zee kalm en de wind gunstig is, r” men aant'.eemt, dal de zwemmer» door de tij geholpen worden, wanneer zij du fransche kü»lf naderen? Lord Byron zelf zou voor de moeilijk' zijn leruggedeiiisd. I Echter heeft men een voorbeeld. In 1808 tnO**1 tien fransche krijsgevangenen, welke van de sche ponton» ontsnapt waren, zich la Dover, i” sloep van eenen emogger (smokkelaar) inachep®11’ Hel vaartuig kwam niet op de vaslgeslelde p)’’ Het water was lauw, de zee kalm. De vlücht«’l»,’»i waren op hel punt op nieuw geval te worden; begonnen te zwemmen. i Zeven verdronken er gedurende den overt0/. Drie konden Frankrijk bereiken. Een hunner »1' op den oever op hel oogenblik dal hij den vaderl*^ schen grond raakte. De twee andere werden, bc* teloos en half dood, door duunniera opgen°11’ Door vele zorgen gelukte men erin hen te red^c”

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2