irmiFW VAN VEURNE B O O ML E N PETROL WOONHUIZEN BE KEN DM A KINGEN. ZA A I - L IJ N Z A A D, BOOM VENDITIE, te Leysele. Merkt van Veurne, 30 Januari. 2° n 31 4 ZATERDAG 2 FEBRUARI 1867. IAAR* k. L k 26 66 a a Laiupertiiue, lot a a a kil. a a a n a a 14 00 II 00 2 30 2 50 36 58 35 28 26 47 17 00 00 00 2 20 6 00 a a 0 75 17 25 17 23 0 50 a oo o oo 10 75 2 70 2 60 16 66 12 00 8 25 8 7.i 1 07 8 27 18 50 n a a a a a n a a h 36 5ft 85 28 26 47 18 00 00 00 2 20 6 00 a a a a a betaling boven do i en bekende borg 16 ()0 8 50 2 54 0 00 a 26 86 25 22 75 28 25 24 50 26 25 10 00 Per hektoliter. 27 80 a 14 75 9 01) 8 00 a 180 00 a 006 00 16 50 10 50 2 80 2 80 86 JO 00 00 a 21 60 22 25 21 28 26 io a 10 50 2 50 2 50 88 83 88 83 00 00 22 00 22 25 21 28 26 30 a Anrdap. 100 kil. 10 50 2 18 a 2 85 a 83 83 a 83 88 POPERIKGHE 18 jan. Tarwe fr. Kogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo YPER, 10 jan. Per 100 Tarwe fi*. Hogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 B6ter per kiln KOOPDAG le Alveringhem nabij hel dorp. gehoorzaamheid met 85 slem- l van onbekwaamheid en verwaarloozing met 11 stemmen tegen 15. a geven te zullen wordeq,zal dus zijnen loop volgen. Te Madrid wordt moer dan ooit voor cene omwenteling gevreesd: dit j.iar zou wei den troon van koningin Isabella kunnen instorten. Volgens de laatste lijdingen uit Athenea zal ain de wetgeving een ontwerf» worden voorgedragen, strekkende om het gricksch •egcr lot op 51,000 mannen le brengen. Geen land dus, hoe klein ook, of bet wil thans zijne krijgsmacht versterken. Wij Openbure Verknoping van 250 tonnen onbeschadigd aan OO centimen <le liter, BIJ VERP00RTE-TAVEN1IR, GROOTE MEUKT, VEURNE. Twee sclioone nieuwe BOOTEN tc koopen, waaronder een SPEELBOOT, Zich to bevrageu bij Chablis MYLI.E, Ooststraal gaan dus naar de middeneeuwen terug, in welke ieder weerbaar man in tijd vpn ge vaar de wapens dragen moest. De republieken van Zuid-Amerika zijn op dit oogenblik aangedaan als met eene koorts van wederwraak, voor de aanvallen, het verleden jaar door Spanje legen Val paraiso en Callao gericht. Een chilisch- peruviaansch escader, nauwelijks sedert den laatstcn oorlog gevormd, heeft schielijk dd haven van Valparaiso voor eene onbe kende bestemming verlaten. Men veron derstelt dal hel voornemens is hetspaansch escader le gaan slag leveren. Volgens eene nota echter van la France zouden de zee mogendheden van gevoelen zijn, dal men niet langer meer de voortzetting van eenen oorlog mag dulden, die grootelijks den handel in de twee Oceanen belemmert. Engeland, Frankrijk cn Amerika zouden hel eens zijn geworden om eene verzoening tc bewerken lusschcn Chili en hel spaansch gouvernement. La France gelooft dal dc oplossing dier moeielijkheden zich niet lang meer zal laten wachten. Haver Boonen Erweleu van 41 REVALENTA ARABICA. In het belang van hel menschdom geven wij nog een klein uittreksel uil de 65,060 genezingen, tonder medeijjncn, verwekt door de Revalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige stuivers per dag, vijftig malen lijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: dc heer Lieutard, van Aix, vnn eenen stikkende») hoest, gebrek aan rusl cn eetlust, maag- trekkingen en verstoptheid; cn eene jonge dame, van eenen slikkende hoest, pijn in den opperbuik en bloedverlies. N. 53,860, nicj. Galland, rue du Grand-Michel, tc Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden tc leven. Heden, 1866, geniet lij nog eene volmaakte gewildheid; levendig bewijs dat de longtering door de Revalenta Arabica genezen wordt. N. 53,981, de heer Aug. Ilccque, van wa tertocht en leverziekte. N. 44,619, mev. Wood house, van hardnekkige verstopping, brnaklusl en brakingen in iwangerschap. N 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van eene maagontste- king, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurende 8 jaren, en al de ongemakken er uil voort spruitende. door dc nieuwe schatting gedaan ingevolge de wel van den 10I' October I860. Art. 2. Hel aandeel van ieder ge meente en van elke provincie zal jaarlijks verminderd of vermeerderd worden, in de evenredigheid bij het art. 1 vermeld, voor de aangroeisten of verminderingen der be lastbare inkomsten, die in dezelve zullen worden vastgesteld door de kadastrale be werkingen. Er volgt nil deze voorstellen dat de grondbelasting welke thans tol 18,886,292 franken 25 ccntiinen beloopt, voor 1868 op 18,909,285 frankén 66 ccntimcn zou beloopen, dus cene vermeerdering van 22,901 franken 45 ccntimcn, ten einde dc gebroken op cene kleineren gemakkelijker le berekenen fractie le kunnen brengen. Volgens dit voorstel, zes provinciën zul len moeten verhoogd worden, te weten: Antwerpen 20,656 Ir. Brahand 259,459 fr. 12 c., ILnegauwen 514,855 fr. 19 c., Luik 216,214 fr. 40 c., Limburg 19,855 fr. 69 c., en Namen 176,266 fr. 79 c. In tegendeel de twee Vlaanderen en de provincie van Luxemburg moeten ontlast worden, tc welen: ons Weslvlaanderen van 515,582 fr. 68 c. Oostvlaanderen van 448,875 fr. 44 c., cn Luxemburg van 52,015 fr. 91 c. Welk nu den invloed van deze mindering op dc grondbelasting van onze omstreek zal zijn, is moeilijk om te bepalen, doch daar de nieuwe schatting in het algemeen voorde laridsgoederen ongeveer de 41 per hooger beloopeh dan het beslaande be lastbaar inkomen, en dal de belasting die thans op 11 ö-278/ióooo per frank wordt be rekend, op de nieuwe schatting slechts op 6 7o/too wordt bepaald, ér volgt daaruit dat de eigenaar die thans voor eenen eigen dom van een belastbaar inkomen van 1090 fr.. 115 fr. 27 so/ioo c. betaalt, met hetjaar 1868 voor denzelfdcn eigendom, ofschoon op een belastbaar inkomen van 1,440 fr. geschat, slechts na evenredigheid van 6 7o/too per 0/0, 96 fr. 48 c. zal moeten be talen, dus de mindering op weinig na op een zesde mag berekend worden. Het ontwerp hier boven vermeld behelst de herstelling van eene onbillijkheid, en is tevens eene moedige daad van het libe raal ministerie, die geen zijner voorgan gers ooit heeft durven voorstellen; het is eene weldaad voor onze Vlaanderen, die zou moeten de algemeene erkentenis der inwooners opwekken en hun aan liet mi nisterie zou moeten verkleven. Maar baten weldaden in tegenwoordigheid der pogin gen door dc klerikale geestelijkheid dage lijks gedaan om door leugen en lastertaal Veurne, ‘2 Februari. IlIEUWE KADASTRALE SCHATTING. Het ministerie komt hel zoo lang ver langde ontwerp van wel voor de toepas si ngder nieuwe kadastrale schattingen aan de beraadslagingder Kamersvoorledragen. Het is meer dan 70 jaren dat hel over last op de Vlaanderen weegt, en wanneer deze onbillijkheid in 1826, door de pro vinciale stalen van Wcslviaanderen werd heslaligd, koningWillem, ten gevolge her haalde cn dringende verzoeken, had reeds eenen afslag van 400,000 gulden aan de provincie toegestaan; maai tleze mindering was nóg verre van een evenwicht lusschcn al de provinlien daar le stellen, ties te meer dat de eigendommen in de nijver- achtige provinciën en bijzonderlijk in de nabijheid der groole steden, eene aanhou dende grooler waarde hadden verkregen. Eene nieuwe schatting was dus onver- om aan wien het behoorde recht le kunnen doen, en ten gevolge van dies OPENBARE VERKOOP1NG IN EENE ZITTING, te Lampernisse van WOONHUIZEKENS met Schuerken, llonwgronden en Hoflanden aldaer staende en gelegen. Gemeente Lampernisse. ZEER MERKWEERD1GE Per 100" kil. Blad voor Annonccn, Landböuwnieuws, politieke Een Nummer, en ME RETEN. ARLON, 17 jan. Per 100 kil. 24 50 a 2ft 00 a 17 00 cn algemeene Tijdingen, Marktprijzen cn llandelzakcn. een Supplement op half blad, per week. 25 32 a JO po I, D 00 a 10 00 L IO uo 8 00 8 50 1 12 2 54 a 16 80 N.‘ 2146. i den als volgt Art. 1. Het beloop der grondbelas- ling, ten behoeve van den Staat, is voor 1868 bepaald op de sont van 18,909,285 fr. 66 c., welke onderdo provinciën en de gemeenten zal verdeeld worden, naar even redigheid van 6 7,'/|,wvan het kadafiliaal be lastbaar inkomen op den 51" Hecember 1865, zoo als het is vaslgesleld geworden Openbare Verknoping van twee Niet ingosteld. Staet op 1500 fr. De masse der 2 koopen staet op 4500 fr. 525 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe van 37-00 tol linde tarwe van 00-00 tol Gracnpryzen der vorige week Per hektolite,.. 26 75 n 29 7g 18 00 n 22 50 25 u 10 50 8 06 2 40 2 60 d KORTRYK, 21 jan. Per hektoliter. Het schijnt, volgens eenige briefwisse lingen uil Parijs, dat de keizer der Frau- schen, ziende dal zijne nieuwe hervormin gen zoo weinig bijval vonden, nu besloten heeft wat meer vrijheid aan de franschc drukpers le laten. De voorafgaandelijke machtiging om een dagblad te slichten zou worden afgeschaft en <le zegel zou vermin derd worden. De Elendard beweert echter dal de voorafgaandelijke machliging zal worden behouden en die bewering heeft in zekere klingen eene levendige goedkeu ring ontmöel. Er behoeven dus nadere in lichtingen om melde wezenlijke inzichten van keizer Napoleon bekend le worden. Er wordt thans te Parijs veel gesproken over dc waarschijnlijke aftreding van nog eenige ministers, namelijk van die, welke de hervormingeu hadden afgekeurd, door den keizer ingevoerd. Men wil dal alsdan de heer Emile Olivier de portefeuille erven zal van den heer de Lavalette. De nieuwe houding der stalen van Zuid- Duilschland cn <lc neiging, welke die gou vernementen betuigen om Pruisen toe le naderen en er bel overwicht van te aan vaarden, hebben in Frankrijk eenige ge moederen gekrenkt. Echter verzekert men, dat hel fransch gouvenement in die kren king niet schijnt le deelen, en tol lieden de voorbehouding niet is le buiten gegaan, die het sedert den loop der gebeurtenissen van Duitschland heeft aangenomen. De ilaliaansche senaat heeft zich in ge heime zitting vereenigd, om over de zaak Persano te beraadslagen. Volgens een te legram, uit |-’lorcncic ontvangen, zouden drie grondslagen van beschuldiging voór- gesleld zijn geworden: lafhertigheid, on bekwaamheid en ongehoorzaamheid. Wat de eerste beschuldiging betreft, dc senaat heeft beslist, dal het verwijl van lafhartigheid lot geene rechterlijke ver volgingen kon aanleiding geven. Dat van on; men tegen 48, en dal verwaarloozing mei I 1U Meumieu icgvii isenc I Dit proces, hetwelk men dacht opge- i rnijdelijk het ontwerp, bestaande in twee artikels, is opgemaakt geworden. Deze artikels lui- Voor stad word o Voor Frankrijk l k 15 73 8 00 k 20 66 i I Veurne, drukt. .._M I WIIJOMBMMMRRW* anfecataa**; 1 IN itte tarwe, Roode I'arwe Maileluiii Rogge Haver Holer per kilo Eijeren de 26 25 45 15 66 II 66 86 50 22 87 22 75 24 50 25 00 9 25 0 00 00 00 lol 00 00 00 00 lol 00 00 00 00 lol 00 00 oo 00 lol 00 00 00 00 tol 00 00 oo 00 lol 00 00 oo 00 lol oo 00 A a A 24 jan. 26 jan. blad Ooststraat van liet rijk. 41-50 00-00 15-00 25-00 17-00 26 00 27-00 I-60 1- 80 1*80 2- 50 3- 00 Voor builen, vra 23 jan. 10 66 8 50 8 75 I 55 3 00 17 50 28 jan. Prijs van van Op Maandag 18 Februari 1867,ten 1 ure namid dag, op bel hofstedeken bewoond door Jacobui Suffyt, toebehoorende aan de nalatenschap van Jansseune-Sainpers, te Alveringhem, achter bel dorp, Zal M.' BEERNAERT, Nolans le Alveringhem, met tusschenkoinst inner kollcgas M." DE CAE, le Veurne, en ROLLY, te Wulvcringhem, openbaar le koop veilen de volgende Boomen 78 Koopen olmen, ilaliaansche populieren, eiken, hollanders, tronken, klemmers, abeelcn, esschen, wilgen, notelaars, ellen trillen, appel- pruim- on pcerenboomen. Nota. Er lijn veel klimmers kunnende dienen voor korreslokken. Alles op drie maanden tijd van I knopen van 10 franks, mits goede stellende. raw TE S1EDP0RT, Vrijdag centen Etbruari aanstaande, om 10 uran voormiddag, op de Kaai in de Magaiyneii van dan heer PHILLIPS, koopman aldaar. Deio verknoping geschied op een maand lijd van betaling en tonder verhoog voor dc koopers. WIT AMERIKAANS GEZUIVERD lo Veurne. Per 145 liters. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen Tan van wed. Ryckeboer «n Zoom GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 11 juli 1866, De gewildheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij lijne eetmalen doet met de llivs- LtHTA Asasica do Rahbt, die lulku wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaar der Gatet.du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empereur, le Brussel, 76, Regentstreet, te Londen, en Place Ven- dóme, 26, te Pary». 1;4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.;6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CIIOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, teer voedzaam, dc spieren en het vleescli verkloekende en versterkende, tonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik lijn, op le leveren. In dooien van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Düclot, apotheker, en R. Dobba- aert, id., beide Ooststraat, te Veurne. Meester DÉS1RÉ BE BRABWEBE, Notaris to Veurne, tal overgaen Maendag 11 Februari 1867, 2 uren na middag, in de herberg de oude Kroon, by de weduwe Van Damnie, ter dorpplaols van Laiupernisse, tol de eindelyke toewyiing van Koop 1. Tweewoonstig Huis met Schuerken en Stalleken, benevens II 0,15,10 volgens meting, on der grond der gebouwen cn hofland niedegacnde, aengeweien by kadaster wyk C Bi" 148, 148a 149 en deel van N* 147. De twee Woonhuiiekens met rondom liggende Erve lijn verpacht aen hel Armbestuer Laiapernisse tot laelslen april 1868, mits fr. 90, by jare en hel Schuerken met overig Hofland is verpacht aen dc weduwe Blanckaert tot baefmis 1867 mits fr. 46, by jare. Koop 2. Perceel Bouwgrond en Hofland groot vol gens meting H 0,16,03 C*, wyk C, deel van N' 147. Koop 3. Perceel Bouwgrond en Hofland groot vol gens meting II. 0,17,42 C*, wyk C deel van N' 147. Koop 4. Perceel Bouwgrond cn Hofland groot vol gens meting H 0,20,15 wyk C deel van Bi' 147. Koopen 2, 3 en 4 worden gebraikt door verscheide tot baefmis 1867, lamen mits fr. 167, by jare. Bete vier koopen maken tarnen een blok aenge- wcien by kadaster wyk C N" 147, 148, 148a en 149 ter grootte van 75 aren, gelegen van i de Zadelstrnet by Lampernisse plaets. De eigendomsbewyien en berusten ten kantoore van Désiré DE BRAUWERE. Op Donderdag 31 January 1867, om een ure na middag precies te beginnen, binnen de gemeente Leysele, ter hofstede en medegaende landen gebruikt door den heer burgemeester Sieve, by de herberg bet Meuleken en langs dc kalsyde leidende van Leysele naer het Klein Leysele, Zal er gehouden worden Koopdag van 150 Koopen iware en langstaminige eiken, olmen, hollanders, wilgen, esschen en abeelcn Boomen, dienstig voor alle groote werken, mitsgaders voor timmerlieden, kuipers, wagenmakers, kloiupkappcrs, ent. Door de aenpalcnheid van den nieuwen steenweg tal den vervoer leer geiuakkelyk lyn. Men tal vergaderen by de bofplaets der hofstede van d’heer Slove. Deien koopdag geschied, op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, mits stellende borg, door het ambt van M.1" ROLLY, Notaris tc NVulveringhem, met tusschenkomst lyner amblgcnooten M."' BOU- DEWEEL, Notaris le llondschoote en M.‘" DELPORT, Notaris te Bergen. Idem roodu Boter per 1/2 k. l.ijcren per 25 Peerdb. p. 1/2 h 18 00 a LEDVEN, 25 jan. Roode Tarwe Rogge Haver Wilieaard. 100k 7 75 a 8 50 a 1 30 3 00 Nieuwe tarwe fr. 36 10 a a a A inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’sjaars. 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’sjaars. chtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. 16 fr.50 'sjaars. Tarwe, fr. Masteluin Rogge Haver Geerst Boter A rda tippelen BRUGGE 12 ja Per hektoliter. 00 00 n 00 00 7 00 16 23 16 50 8 50 a 2 54 0 00 DOORNYK, 19 jan. 24 00 28 25 13 00 a 16 27» 00 00 a 00 00 t» 10 00 10 62 a 17 50 17 00 9 50 3 DO 0 00 'an. Men abonneert zich op hel bureel van liet N.' 33, te Veurne, en op. al de postkantooren Insertion, 15 ccntiinen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 hel supplement 10 c.’ Alle aflichcn, bij dc uitgevers van dit blad gedrukt, ttHMAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. 25 50 n 3| 00 25 DO 29 25 18 50 n 23 (10 I n I A I a I a 18 jan a 28 60 27 80 a 14 50 I» 9 00 a 8 50 a 170 00 a 175 26 jan. MET ERVEN, T E VEURNE. Op Woensdag 13 February 1867, om 4 ure na mid dag, ter herberg dc Ploeg, te Veurne, zal H*" DE CAE, Notaris tc Veurne, van wege 'l besluer der kerkfa briek der 11. Walburga, te Veurne, in cene lilting, overgaen tol de verkooping van: Koor 1. - Een Huis, ccrtyds een welbekalanle kruidenierswinkel, bestaende uit verscheide bene den- cn bovenplaetsen, grooten zolder en 2 aren 2 centiaren Grond cn Erf, gestaen te Veurne ter oost- lyde van de Zuidslraet, gebruikt door H. De Josse, stadsbouwmeester, lot 23 april 1867. Koor 2. Een Huis, houdende aen ’t voorgaende, nu ten dienste van kruidenierswinkel, bestaende uit verscheide beneden- en bovenplaetsen, zolderen 50 centiaren Grond en Erf, gebruikt door Vanbeveren, lot 23 april 1867. Conditiën en titels ten kantore van meester DE CAE, voornoeiiid. 8 takken Rogge vao 23-00 tot 42 Nieuw Sucrioen van 23-00 lot Haver vau 14-00 lot Booneii van 23-00 lol Erweten van 24-00 tol Bol»>r, per stuk Eijeren per 26 F.r waren 4790 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe fr. Roggo Boekwait Haver Geerst Dooiien Aardap. 100 k. Boter per k. Eijeren per 26 e::"?- 'Vitte Tarwe fr. 26 6ft 28 82 a> 26 00 0 a aenge- noorden langst verkoopvoorwaerden genoemden Notaris Oude, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Geerst, Boter, de kilo Eijeren, dc 26 Koolzaadolie I ymaadolie I POJLITIEK OVERWICHT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1