VAN V E U R N E. leesthtebLS GOEDEREN, toebehoorende het Armbestïiur cn de Kerk fabriek van Hoogstaede. Oproeping van Erfgenamen. EL VAN WATERLOO, TE VEURNE. Benjamin De Conynck, AAN HET GEEN MEDECYBEH MEER. Gezondheid GUANO VAN IIOOG-I’ERU nEKENbilAKiNGEN~ ONHUIZEKENS uerken, Bouwgronden en Hollanden aldaer slaende en gelegen. Ite 2 i i’; WOENSDAG 13 FEBRUARI 1867. betaling daar in bestendigheid. tl bekomen zander van Londen DER EILANDEN ANGA.MOS EN DVEIl. iscbiir”' Zeete bill i en het I Expropriation pour cause d’ulilité publique. Itiinderpewt te lIitHsell. Men schrijft nil Hasselt, 8 februari, aan de Gazette de Liège: Na de ramp van den inval der runderpest in de stallingen der gebroeders Nys is er niets meer te verhopen. Het huis bracht jaarlijks cene som in ontloop van 14 tot 15 millioenen franks; indien het zijn werk moet staken, welke ramp! Wat lot hiertoe ontbreekt, zijn de slach ters; van de 411 dieren, bij de gebroeders Nys veroordeeld, zijn er tot hiertoe slechts 66 kunnen geslacht worden. Die trage gang stelt de dieren die nog gezond zijn, bloot om ook ziek te worden. Er zijn slachters aangekomen uit Brussel, Luik, Antwerpen; men vraagt er dringend uit S.‘ Truien, Diest, Tongeren, Maslricbt, enz. Men schrijft uit Hasselt, 9 februari: De toestand verergert niet, maar de vrees blijft hevig. Gisteren heeft er geen nieuw geval plaats gehad, doch men heeft weinig trouw in dien toestand van zaken. De stal lingen der gebroeders Nys bestaan niet uteer. De opoffering is volbracht. Men meldt uit Hasselt, van den 9, om 9 uur des morgends: De stallingen van den heer Willems, stoker, zijn door de runderpest aangerand; zij behelzen 60 runderen, waarvan de slachting bevolen is. Voor de prijzen en conditiën van betaling ver- voege men zich bij den ondergeleekendcn. Sterfgeval. Een harde slag heeft de vlaamsche bewe ging andermaal getroffen; de heer Michiel Vander Voort, de ieverige Vlaming, de man die gansch zijn leven heeft loegewijd aan de nationale beweging en onbetwistbaar veel goeds tol stand bracht, is vrijdag nacht te Brussel gestorven. Vlaamsch-Belgie ver liest in hem een trouwen kamper, ieder van ons, die met hem op de bres stonden, een echten vriend. De heer Vander Voort heeft zeker wel onbaatzuchtig voor de goede zaak gewerkt; onderscheiding of eeretcekens zijn hem nooit le beurt gevallen nicls dan de duurzame achting van alle zijne vrienden en kennissen en dal was hem ook ge noeg. De achting zal hem volgen tol aan gene zijde van hel graf. Ziel hier cenige bijzonderheden over het leven van dien ieverigen man, welke aan aa c, onze lezers ponder twijfel wclkofn zullen dingswerken le besturen. Zij bevinden zich zijn: 1 Vander Voort (Michiel-Joseph-Theodoor) is geboren te Antwerpen den 18 juli 1812, w:lar hij reeds in 1856 met zijne vrienden, de maatschappij de Olijftak stichte. Zijn eerste werkje, Gebeurtenissen van Antwerpen in 1851, 52 en 55, verscheen in dit laatste jaar. In 1840 ging de heer Vander Voort zich met der woon le Brussel vestigen en stichtte aldaar in 1812 het nederduilsch letterkundig genootschap; in 1849 hel vlaamseh-midden- comiteit en was in 1844 en in 1856 voor zitter van de Wijngaard. Later vinden wij hem als sekrelaris van liet nederlandsch congres te Brussel, ook van dat le Ainwer pen, en vooral sekretarisder Taalcommissie, in welke hij groote diensten bewees. Als letterkundige deed de heer Vander Voort niet bijzonder veelwij kennen hem echter als redacteur van de tijdschriften hel Vaderland en de Vlaamsche Beweging; verder door een werk Maria van Burgondie, en eindelijk als trouwe briefwisselaar in de vlaamsche dagbladen. Hoofdzakelijk hield de ieverige man zich met de politieke beweging bezig; zijn naam in deze is overal te vinden, en de verschil- lige ministerien troffen in hem een ge- duchten legenkanter aan. Nooit werd er meer over hem gesproken dan toen hij in 1858 weigerde zijne belastingen aan de ge meente Schaarbeek te betalen, zoolang de stukken, hierop .betrekkelijk, in de fran- sche laai werden rondgezonden. Kortom, zijn leven is oene l.jige en ge durige strijd geweest, die zelfs niet ver zwakt werd dooreenenziekelijkcn toestand, en nog weinige dagen voor zijnen dood gaf hij eenen krachligcn brie! in het licht aan den senalcur de Woelmont, opzichtens hel vlaamsch in de normaalschool van Nijvel. Die protestatie, ten voordeele zijner taal, was om zoo te zeggen, zijn zwanenzang. Met de hoop, dat zijne opvolgers de vlaam sche zaak zullen doen triomfeeren, is Van der Voort het betere leven ingegaan. De Vlamingen zullen zich beieveren, hem aan zijn graf een verdiende hulde te gaan be wijzen. De begrafenis van den heer Vander Voort heeft maandag achternoen plaats gehad. van hot Bloed. Kwalen van het Hoofd en het Hart. Deie versehrikkelyke kwiileu bobben hel ars ton Veurne, lïi Februari. Er zijn ter merkt aangebracht cn ver kocht geworden 15436 eijeren cn 871 stukken boter. Zaterdag morgend heeft men uit eenen gracht langs den weg die van Elverdinghc naar zijne hofstede leidt, het lijk getrokken van den genoemde A. de Cal, landbouwer en schepen in deze gemeente. Hij was er den avond te voren omtrent elf uur bij toeval in gesukkeld, na het gemeentehuis verlaten te hebben om zich naar zijne woning te begeven. Uil de lijkschouwing blijkt hel dat de Cal ten gevolge eener-ge- raaktheid bezweken is. Men meldt uit Brugge, dat de neer vanNieuwenhuyse, volksvertegenwoordiger die aan eenc borstziekte lijdt, berecht is geworden. Een schrikkelijk ongeluk is donderdag morgend in de kolenmijn van den Bon- Buveur, tcJemappe,gebeurd, namelijk eene instorting in den uithalingsput. Twintig werklieden en eene vrouw zijn ten gevolge dier instorting opgesloten. Men werkt se dert ijverig om hen te verlossen, Men heeft weinig hoop die ongelukkigen le redden, daar er gazindringing heeft plaats gehad. De heeren inijn-ingenieurs hebben zich onmiddelijk ter plaats begeven om de red- Expropriation pour cause d’ulilité publique. EXTIIAIT. Vrouwen van eiken lecftytl.eu Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de t|e aend< n Verlwyfeling OPENBARE “VEKPACHTLNG vau de onroerende -y—-- OPENBARE VERKOOP1NG DÉSIRÉ DE BHAUWERE, Notaris te en Maemlag 11 februari 1867, 2 uren t:a- n de herberg de oude Kioon, by de weduwe me, ter dorpplaels tan Lamperitissc, lol ke toewyting van Gemeente Lampernisse. VERKOOPING A. SAPORTAS, F.er.ig Ageol en Invoerder van «leien Guano ioor lleljien. 'V.leriucbl !5LBr,u^b*rb,W f o s i gezondhetdsmeel-. ItEV ALEXTA DUBlPliv t 1 ^edecyn, purgatiën noch kosten door h. t l-, i i treksel u,t 65,oo'o Gmki J^o^2i’J..1 l,,ehlle- fe bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststract te 4v v LLinNE. ff Waf; .de de maag en endoen. f I en Neerslagtiglieid. UT4X SUPPLEMENT ADTERTEWIE-BUB 'engen EN LANG LEVER. u- rkoopvoorwaerden bc- genoemden Notaris DE 0Pn^«-«»inidi>ci(f 'oren Veurne, na- t k trait I ;7’i- In l.UtCI/.ielilf iZydr p»B bekonitn gen eb it middel in de h .Jen Jirvillen [vmi <|e l IWrf.lC Kr.NpJ. Tu -bouhitirrui (letwellen K ruw rnturn VrnrrtAbr acw- doenntgrn Wormen van alia looricn Zwnkte .in w»l- ken «erd ooi Kooru Atlhtna M.vrgpjn fluid ontsirklng opptng in de! tyn (ten ieder doo* verkucht I fr. 50 c-l potje. tgrool tich to bevragen by 244, Strand, to EXTBAIT. 11 appert par un exploit d’AnsÈNB Bril, huissier adtnis au tribunal de première instance scant a Furnes, en date du sept février mil huil cent soi- *CJ- “Kkeboer en Zoon. i aen <lc Vestenstrael of Stadswandeling. id door Karei Van llaèckc tot 23 april 1867, 10, te ja re. Twee aeneenpalendo Woonhuizekens met 85 en 86; palende oost eigendom van ge- heer Emmanuel Vermeulen, zuid degenen weduwe Cleenwerck, west koop 14, noord en 1. lizeken n.' 85 wordt bewoond door Karei t tot 23 april 1867 aen fr. 50, te jare, en het 16 door Norbert Van Der Jleerscli, ook tot 1867 aen fr. 45, te jare. jide htiizekens benevens hetgene n.’ 84 deel van koop 3, tullen vryen toegang hebben ganggaende met koop 1. Twee aeneenpalendo Woonhuizekens niet balleken, n." 35en 84;palende noord eigen- wed.Cleenwerck, oost koop 1, tuid koopen voorhoofdendo van westen met bet Ituize- r n.r 35 op hel Uandboogstraetje. izeken n.’ 35 wordt bewoond door Karèl meve tot 23 april 1867 aen fr. 66, te jare en nder n.' 84 door Karei Lchouek tot 23 april fr. 50, by jare. Twee aeneenpalende Woonhuizekens met en erve, n." 31 en 33; palende noord koop >op 2, zuid eigendom van meergenoemde .“nwerek en voorhoofdendo van westen op ioógstraeljen. izeken n.’ 31 wordt bewoond door Antoon c lol 23 april 1867 aen fr. 66, te jare, en nder n.’ 33 door Karei Deprez, ook tot 23 7 aen fr. 60, te jare. er koopen jaerlyks fr 477 opbrengende, by zamenvoeging aengeboden worden, deze vier koopen by zamenvoeging toege- rdun, mag eetie som van fr’ 2,662,50 cent, zet blyven lol 15 july 1873, aen 4 ten hon- ire. idomsbewyzeii en ve n kantore van AE. De ondérgeleekclide hoeft de eer aan de Land bouwers, te berigten dat het niet alleenlijk bewezen is,dal de Guano goedgekeurd is op goede en slechte gronden voor al de winter- en zomer- vruchten, maar het is des te meer nog bewezen door do Landbouwers, die deze Guano sedert 7 jaren gebruiken, in allo streken van het land, dat hij de volgende uitw.rk- sels geeft - 1‘ Dal hij alle jaren op da gronden kan gebruikt worden omdat hij de vette er uiel uitput, dus hem niet mager noch schraal maakt, maar dezelve van jaar loljaar verbeb rl, om reden dat hij in eenen vol- ledigen slaat van vruchtbaarheid hou.lt, 2* AVat het graan in zijnen wasdom aangaat, de stammen of halmen gropijen struis op, krijgen lange hairen, zwaar met granen beladen omdat die Guano hen niet te spoedig doel ópschieten, maar hen den tijd geeft zich te versterken en te verkloeken, daar om heeft do oogst minder gevaar van door stortre gens en stormwinden omverre geworpen te worden. 3" liet is hetzelfde met de voedcrplanten, de rapen of knollen, grocijen zeer dik op, de kracht schiet niet in hel loof, maar blijft in de knollen, zij zijn vast niet walcrachtig en zeer voedzaam. By liet verkleien van <le «loelnintignle nieilevynen voor «‘ene byioudere liekte k.in eenifje inoeyrly kh<‘i<l blestnen of cr moeten die, gevonden «orden «elke liet beoed luiveren, regelen en desielfs kaliteit verbetu- r«u. Deie Pillen bniittcn en oefenen deie drie hoe- uenigbeden uil iii cenc bviondi re graed. 7,y stellen de maeg instaet elk gewoon voedsel le verteeren, doen de nfiondercntlé kraehten van de lever vermvenle- rlen, luiveren beti bloed, verdryven all«' liekclyke dolïon, en brengen in nmluop de tuiversle bestand- dceb n om het gestel le onderhouden en le geneirn Zwakte en Krachleloosheid. lloevele mensclien lyd«n niet a<m krachtelooshi-i<| tonder de ouriack te welen, waerom ly twnk tyn In vele gevallen is de maeg er de oortaek vin. De Hol loway’s Pillen lyn lang beroemd geweest eciic gede rangeerde iQiirtJ.tKigeneK’u 11» dwells .getonde diges tive organen le herstellen, dezelve tyn darrdoor met gerustheid aenbevolen als ecu ouuiisbaer genees middel in alle kwalen wavrdoor bet gestel is ged rangeerd of vertwakt gnwonleu. II appert par un exploit (I'Arsèxe Bril, huissier atlinis au tribunal <le première instance scant a Furnes, en dale dn sept février mil huil cent soi- xaute sept, enrcgislré, que 1’Elat Belye, poursuilcs et diligences d* monsieur le Minisire des Travaux pu blics, dont les bureaux son! établis a Bruxelles, sur la place Royale, et pour autant que de besoiu la Socicté Beige de Chemins de Fer, dont les bureaux sont établis a Bruxelles, rue Berlaimont 10, pour suites el diligences do monsieur Charles Liedts, Président du Conseil d’administration, pour Icsquels est constitué Avoué inaitre Léopold DESPOT, out donné assignation a Jean Ver Eecke, cullivaleur domicilie a Pervyse, a comparoir devant le tribu.ial do première instance scant a Furnes, a I’audience du seiie février prochain, a I’elTet d’y défendreè 1’expro- priation pour cause d’ulilité publique de: 1* neuf ares dix centiares a emprendre sur uue parcelle d’une contenauce d'un tieclarc vingt sept ares quatre vingt centiares, siluée en In commune de Pervyse, y connue au plan cadastral sons Ie numéro 170 de la section 11, 2.’ neuf ares dix centiares a emprendre sur unu parcelle d’une contenauce d’un hectare six ares, siluée en la tuctne commune et connue au méiüe plan cadastral sous le numéro 168 de la section. Cette expropriation est poursuivie en execution de la loi du treule un tuai mil huil cent soixante trois et de l’arrété royal du premier décembre de la meme année. Pour extrait cerlifié sincère et vérilable par M. l.toroLD DESPOT, Avoué susnommé soussignó. Furnes, le douze février I860 soixante sept. L. DESPOT. dikwyls plaels voor het grootste gedeelte deielvc I mej» trsapgcwyie levoorschyn doeltxyn by ges<e voortongen te voorkomen. De Pillén van liollow.ty tyn detekersle beschermers legen alle hefsenoostc kihgéii en tyn de spoedigste geuricrs van eenen <>n regel matigen omloop. WaiVAecr-den |ve|totider ver tragiiig genomen «orden by de prikkeling in de le- dem.itef», slaperigheid, of iluileligheid voor koiut de uitwerking is'als dati wonderbhcr. De vermaerdhvid deter Pillen .is i»cd«:ellfll k Ge' grond of de goede uitwerking welke iletelve vrouwelyka gelleldhtdens hebben. Van de dien»1' bode lol de Gravin toe, gelyke gunst is loegetegd ai-'n I hen voor desielfs sterkte en tuivere beslaiuideelen h hut geen hen too gevserloos m onschalbacr may» voor elke ongesteldheid de ekio.ciB1*1*- Verstopp,l>' gen van vclken aerd iicliy in jonge iiiciajc^WclK* vrouw wordeii|of hun levensverandering naden:»* hel gcvnrrlykste tydperk, wordt geheelptn »l lerd doorhal gebruik deler pillen. \Van\Mr\fe niaeg, *f«‘.U? hoogc’nrjsrcii, nobr hel VliliVivv .«X* door ongetonde uttfenpigm cii aiuiera^iortaken gi’daeu tyn, dete schoon o regelm»--1 Pillen tullen weldra het kwaïfè v dig energy, krachten stel teruggeven wal te én nederslagtigheid was De ellende veroortaekl door verleering wordt gevoeld. Dete beroemd. Pill gelmatig acntal stoorde werkiu hoofd nlled» onschalbare van tonder de Ijd en yci van genoemden Notari' Donderdag 28 Februari 1867, om 2 ure namiddag, in ’l Gemeentehuis, bewoond door Bclinui Spilliaert, ter dorpplaats van Hoogstaede, Zal door het ambt van meester SYOEN, Notaris te Loo residerende, overgaan worden lol de openbare verpachting, voor negen naarcenvolgende jaren, die hunnen ingang tullen nemen, met 1 October 1867, der onroerende Goederen, loebehooreude aan het Bureel van Weldadigheid en de Kerkfabriek van Hoogstaede. Dé pachters lullen moeten goede en bekende borg stellen, en dadelijk betalen 12 ten honderden van het bedrag van een jaar pacht voor de kosten der verpachting. Voor alle verdere inlichtingen wegens deie ver pachting, men vervoeg'1 zich bij genoemden Notaris SYOEN, ten wiens kantoorc het kohier van voor waarden is berustende. De persoonen die deuken rvgl te hebben aen de opengevallen erfenis van Sophia-Catharina Bontailoz, overleden te Dixinude, den 15 oktober, 1800 les cn xcstig, mogen licit met juiste bewyten ten kantore van den Notaris DE SECK, te Heerst aanbieden. De genoemde Sophta-Cathaiina Bunreileswas dochter van wijlen Jacobut-Eveiaiilut-Thomos Hon- verles, bij w ijlen .1/ai ia Cornelin llendryckx. die dochter was vsyq wijlen l'ehur-Franciet, bij wijlen Anna-jiaria Geeraerdt. IN EENE ZITTING, te Lamperniwse van Tw ewooiistig Huis met Schuerken en benevens II 0,15,10 C”, volgens meting, on der gebouwen en hofland ntedegaehde, u by kadaster wyk C N" 148, 148a 149 en 147. Woonhuizekens met rondom liggende erpacbl aen hel Armbestuer Lampernisse i april 1868. mits fr. 90, by jare en het i met overig Holland is verpacht aen de Janckaert lol baeftuis 1867 mits fr. 46, Perceel Bouwgrond en Holland groot vol ta 11 0,16,03 C“, wyk C, deel van N' 147. Perceel Bouwgrond eu Holland groot vol- ig II. 0,17,42 C“, t k C deel van N' 147. Perceel Bouwgrond en Hofland groot vol- tg II 0,20,15 C“, wyk C deel van N’ 147. 2, 3 en 4 worden gebruikt door verschelde s 1867, tarnen mits fr. 167, by jare. r koopen maken tarnen een blok acnge- tadaster wyk C N" 147, 148, 148* eu 149 van 75 aren, gelegen van noorden langst fact by Lampernisse plaels. ■nilomsbewyzen en ycrkoopvoorwacrden ten kanloore ïwiarts BRAUWERE. VAN HET enkéle titling, op Woensdag 20 Februari 3 ure namiddag, in het te verkobpen ■r openbaarlijk verkocht worden: ieflijk Woonhuis, dienende voor afspan, mid hotel van Wateiloo, met 2 koers, lise, 2 paardestallen voor 12 paarden en benevens 3 aren 69 centiaren erf, ge. eurne in de Ooststraat, gebruikt door de n sieur Dcsciiodt, tol 23 april 1867. ris SIMPELAERE te Alverjnghem, is met oping belast. Honigras,toemaaten klaveren destamnien grOeijbn teer lang struis op< 4’ De beet voior de siiikerfltbrieken geeft detelfde uitwerksels «Rde rapen of knollen. 5'Wal <le aardappelen aangaat, do kracht schiet niet in dc groei, inaar bljjlï iu de knollun en geeft groote twaar geladen struiken. 6’ Wat hf.l tlas iu tjijen wasdom de stammen of halmen groeijen lang en struis op, hub- ben den lijd om ijch te versterken en te verkloeken, zoodanig dat men niet moet v n eten den stormwinden of stortregens te tien ouivcrru worden. Deie uitwerksels lijn van het grootste belang voor de Landbouwkunst. Kantoor: Lange Brilslraut, 580, le Anhccipen. HORLOGEMAKER TE VEÜRNB, Heelt de ccr het publiek ter kennis te brengen dal hij lich iiv dio hoedanigheid binnen deze stad heeft gevestigd ten huite van Button Corrita bakker, in de Vlcesc.hoawerslrnal. Bij hem vindt men te koop een schoon assortiment Zakuurwerken, Pcnduleii, Slaghurlogien, ent. Hij gelast licll levéns niet hel lierstellou van alle slach van Uurwerken, tu verhoopt door de kundig heid die-hij in dit vak verkregen heeft, tijnu goede lorg cn trouwe bediening, de gunst van een-ierler te verdienen. DE WEG VOOR GEZONDHEID 'Iryven alle c;.-- Hollowav’s Salf r *-‘11 <le |ieel in te vs ve/-niinderd de ontstekin gezondheid. Ilolloioay’s betle wereld voor de Heroodeloop Erystpeis» ■■uiu ontslrklni Onk'en-L-rlah*i n""- l'jnindebui* nk h Pu ll<'®orol«l«-l Collkên "0,ll’D llrunumme Vrtvitipplnu Inde Tsevell.. I ■ngewen.lm j„|,t •>1”P)P Wcluilgebrcide uitleggi,,.,... «n pol gehecht. ty DTC’/.Q.V ..p^rkrr tl. I ru,n> UJÜD1V HlLUIiliIilLiV 1ULEK. Oudheid en krachten weder te bekomen -ander t kingeii, gewoonc verstoppingen sli m, winden |lnrlL '-*Ahlil A3I1 Londen, pem-.-ci n kostelyk in lyd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en maegkramp,' mVouMehE-r i'80''’ ,‘|“iïjli«l,cid' «"domm. d burn'/ S’v,:h|,« M’) ’‘e, t, ring, steltcms der lever der zenuwen, der keel, der lochtpynen, van den adem, sj *Mcr’ <k" Iju^. het’h Jt d ,,rnkhl!“ '>el eten flereev'nLoorti? nniederkw^el, w it'1 nmm^ OlSp k ïouspvpont: ander geneesmiddel onthoudende, tyne inaeltvden doet nu t 1... n i 1)c (l' ZOndh. id van den II V de voordeelen pryzen welke zy gevoelt van dit uilniuntend nieef'wiéïvai/hv'00 '>U .Ba"y’ die wonderbare ui'lslA.rvn’V‘/"i*1 l‘!"<1 V°Ora| dal hy zich vu, »l N. 52,081, mynh. de hertog van Plnskow hofm irseh >1L 1 een scholelvol op iedere m u-lt i p r*,;t-1 hebben i schnkkeiyke maegpynen, nacHterykezweetingen en slecht.-vnv L rv 'Y ank. de KetaL nia i -,wclv'*" -0 aren slechte suikv. ri - n. 44,816. n. rnyah. de aertsdiaken Alx. SluarL w.2’are 'd r «d '*eu kostbaren J|J i n e“" ei,u,R G‘‘'”>d de kolonel Watson, van fleurecyn, zenuwkramp en bardoel ki Y L C *L"“wsinart. van scherp rhuinati,lntl ^'i ld lou •e'staen. J Comp lr 't J 'r' van buitensporigheid der jotjeid. - 53.869,'.^ ^UaHM^deXe s’lj A leï "1^ en liaer nog slechts m.ieilden te leven paf. Heden IRRft ^r°°i L '^'^H'l’lrant 17, te Parvs. vin In., er':,lling, lamheid der I. .I andere remedien; het hééft 65,000 genezingen bewerkt’dier wa^ 'V t0"C ?oê'*e flwondheid. Deze k<>stelvk',''trlLCri“!’’ t,nUc,,v' sbaer was 'erkiii'r'r 'i n'-'i fr., 1 k. 7 fr., 6 k. 32 fr. 12 kilo GO fr. franko l«as mislukt. - DU B^Y Ge"e,‘S"1,dd’'1 '^Gnigl duizend...J m en avondmael, volmaektelyk voedend, gelv kn.akendl V '7',lfÜC ff-chokolaleerd,^rJ/ 7•,■rSS'r:,c,’ ‘2’ Brunei. |.- k V ,‘TV mssen dercbokol.de,.igowmmlvk in g’e'brulk te vJ ^^ehen,z()l£ m’ X Vcurnc, druU. vat. le 'crkloeke 1 oogst dqor gesl«gcu aen- regelmatige uitwerkend*- .erilrv ven, cn s["" *u ..I aen bul K1’’ 'T.n malheid, droe'iip1*” •*c::r eei.c onrcgelina’,fi*' I ougelukkigerwyic by de meeste1' I eu vereisebsu in een ft* genomen le worden teneinde de ge- g le reguleeren, ilezelve verdry*c"i lpyn,buikpyn,ini»ecrlyklivid,mocdclouslieid I ergelyke kwalen. Een voortdurend gebruik deter i j tuiverende Pillen lillen nooit na de oor- tack van dete tiukclyke aendoeningen le verd<yvci> I en zonder de Iy der aen eenig nadeel bloot le stellen- Influenza, Diptheria, Bronchitis, Hoesten- verkoudhedens. In onze veranderl) ke klimaat weinige mcnschen ontsnappen koude, te«?re hals, influcnia dipth«‘ria e.n Bronchitis, lael men boven nllcs deie benicmde geneesbare pillen gebruiken met «le verzekering I ener uitwerkende genezing. Oim ede de Pillen ver- f oniuivcrbcdens grwoonlyk van het lyf- I moeten gebruikt worden om de borst j -.vry ven, deu.lve dt ingl door tb- Huid- I g en hi rs'.clil ten Incisie' lie EHZEKEIll) DOOH DE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1