EEN HU te Iseni»ergl>< woonhuis melafliangelyklieden te Leysele. BOOM EN I WOONHUIS NIET ERF, BEKENDMAKINGEN. ZOMERVERBL uit der hand te koopen of. t BEKHUI definitieve verkoc van Merkt van Veurne, I!. SPE1 ge- voor wat ach- j ze be- BURGERSTAND DER STAD VEURNE. geboorten. den 8. Richard Rielvelt. zoon I nogthans niet beloovende in ’(toekomend® hebber der 8c*d^r"‘5”? ons 'o - zouden niets anders te doen hebben. Medegedeeld. i ons ove- zeer aan- Wij hieldener aan een der talrijke mis- Twee schoone n>e tc koopen, waaronder een die eene -i verstaan. Maar zij vergelen dat, indien gemeente hun is o a wel, hunne persoonlijke waardigheid, ting aan het gouvernement die noemd, verschuldigd zijn. Onze inlichtingen veroorloven rigens deze benoemingen als staande te mogen aankondigen. slenteren in den modder van het kleri- kalism. Niels van al wat schoon, wal goed, wat verheven is kan echter verwezentlijkt wor den zonder opoffering, zonder zelfverloo chening. In den strijd tusschen goed en slecht, tusschen waarheid en dwaling, is het niet genoeg zich te bepalen bij vrome menschen. Er wordt meer vereischl dan woorden, om zich met een oprecht vol daan geweten te voegen in den rang der overwinnaren. Bovenstaande regelen welke wij uit de Wcstvlaming overnemen, zijn maar al te waar. De liberalen doen niets om hunne bla deren te verspreiden en zoo de liberale princiepen te doen van een-ieder verstaan. Want het is eene onbetwistbare zaak dat de weinige vooruitgang welken de liberale gedachten op den buiten gedaan hebben nog aan de liberale gazetten to danken is. Wat zijn tol nu toe de kiezingen mees tendeels voor de buitenlieden? eene kwes tie van persoonen en anders niet. De plicht der liberalen is van aan de buitenlieden de liberale grondbeginselen in te prenten; hun te doen verstaan dat in deze grondbeginselen alléén de ware vrij heid, de ontvoogding van het menschdom >>ggen. Wanneer deze princiepen eens bij hel volk, bij de buitenlieden zullen ingeplant zijn, dan alléén zal men mogen verzekerd wezen dal de kiezingen op het 'liberaal grondbeginsel gedaan zijn geweest, en dan zal men nooit meer op de wederkomst der klerikalen moeten denken. Wie kan er zulken uitslag te weeg bren gen? de liberale dagbladeren, en anders niet. Gemeente Bulscamj Een zeer schoon eu gerieflyk HUIS va onlangs uit den grond nieuw gesticht i ren en pannen dake, te zanien gesteld .en ruime geplafonneerde.en gelapilse kamers, vautekamer, kelder, keuket mers, waervan 3 alvoren en 2 alaehler, dcrlateu/teene aen den ptoordgevel aen den zuidgevel van hel huis, 1 remise, benevens de Erf daermedega aren 10 centiaren, onder bebouwde! alsmede vóór- en achterhof met de hag woon vrydom alsook de grachten b hagen alhier geheel medegacndi', al legen te Bulscaiup, digi noord van de daster, sektie B, nummer 125 en 12* westen, alwaer zich betind een grot Iweo steenen pilasters, aen de Vyurne-s Bewoond door vrouw de wed. Cambn Zich te vervoegen ten kantoore van Notaris, te Veurne, Duinkerkstrael, n.’ De Vcurnaar, in een zijner leste num mers, klaagt bitterlijk over het achterblij ven der benoemingen van burgemeesters en schepenen in ons arrondissement. Even als de konfrater zouden wij hier over hebben kunnen verwondert zijn, ware hel niet dal wij ons eerst en vooral de moeite hebben willen geven inlichtingen tc nemen. Uit deze blijkt dus, dat M.’ Joye-Ghys, arrondissements-kommissaris van Veurne door een katholijk ministerie benoemd, slechts den 8 januari II. zijne voorstellen aan den heer Gouverneur der provinlie heeft gezonden. Aan deze hooge beambte zal er, met het welgevallen van den Fcurnaar, toch wal tijd vergund worden om die voorstellen te overzien en indien hij het noodig acht iets of yval aan dezelve te veranderen. Deze wijzigingen gedaan zijnde, zoo moet de heer Minister er zekerlijk wel kennis van nemen, en mits de Vcurnaar het geern weten zou en ook om het ongeduld in de gemeenten te stillen, het is de heer Minis ter zelf, bijgestaan door zijnen sekretaris, die deze voorstellen overziet en tegenleest vooraleer dezelve aan het handteeken des konings te onderwerpen. De angst waarin verscheide, plaats zouden willen vervullen, verkeeren laat zich gemakkelijk verstaan. Maar zij zouden niet mogen - het vertrouwen der schonken geworden, zij ook STERFGEVALLEN. 15 Februari. 740 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe vau 35-50 tol Oude tarwe van 00-00 tot Graenpryzen der vorige week Haver Boonen Erweten van Expropriation pour cause d'utilitc publique. liberalen om hierin le verhelpen? Niels. Ja toch, wanneer eene kiezing op handen is komen zij met een zeker getal bijeen om kandidaten voor te stellen welke noodza kelijk moeten slecht onthaeld worden door een publiek wiens verstand gedurende twaalf maanden van het jaar bewerkt is, om deze te behandelen als vijanden van den godsdienst en van het algemeen wel zijn. Moet het dan verwonderen dat deze kandidaten, hoe verdienstelijk zij ook zijn, dikwijls hel onderspit delven tegen de on beduidende instrumenten welke men hun legen stelt. Hoe kan dit anders? Hoe wilt men dal de invloed van zoo veel bestendige en le samenwerkende middelen zouden kunnen verijdeld worden, bij middel van de vlugbladjes die eenige dagen voor de kiezing worden uitgegeven, om de liberale kandidatenaante bevelen? Men moet waar lijk bijzichtig zijn om daar eenig uitwerksel van te verwachten. Neen, wij zeggen het met eene pijne- lijke overtuiging, hel zal de liberalen op tlie wijze nooit gelukken, op eene ernstige wijze te zegepralen. Wanneer zij nu of dan al een of meer hunner kandidaten zien gekozen worden is dit slechts, op vele plaatsen, toevallig, en omdat de klerikalen geen gebruik hebben willen maken van al de middelen waarover zij beschikken kun nen. Wat vereischl wordt om eene over winning te behalen die weerdig is van dien naam, dat is de inrichting van eene vlaam- sche liberale pers, die overal verspreid wordt en de vlaamschlezende bevolking met de liberale gedachten gemeen maakt. Maar, hooien wij zeggen: Wie zal die inrichten, en hoe, door welke middelen? Wie? Zij die waarlijk liberaal zijn, zij die willen dat een aanzienlijk deel van het land niet altijd den speelbal blijve van eene onvaderlandsche partie, door het initiatief van die, voor wie de liefde van het vader land eene waarheid is, door de middelen van hen voor wie het gevoel van plicht niet altijd afgemeten is volgens de bereke ningen van een bekrompen zelfbelang, aan deze behoort hel de zaak onder handen le nemen. Groote woorden! Hoe! vaderland en vrijheid, plicht zelf, zouden maar ijdele woorden zijn? Li beralism zoude slechts een masker wezen oiu heerschzucht en zelfbelang le voldoen? Dal nemen wij niet aan; het ware het libe ralism lasteren. Men wilt over het algemeen de liberale gedachten zien verspreiden en zegepralen; men is zelfs overtuigd van de noodzake lijkheid om vlaamsche liberale nieuwsbla den te slichten. Zoo iemand dit ondername en op eene schitterende wijze gelukte, hij is zeker dal men hem van alle kanten zal komen geluk wenschen;zelfs hulpc bieden. Maar heeft hij voor zijne onderneming eenigen onderstand noodig, dan zal ieder een min of meer gepast voorwendsel vin den om zich achteruit le houden; men zal degene die moed genoeg bezit om den strijd aan te gaan en daarbij tegenslagen ontmoet, men zal hem in zijn lijden en worstelingen alleen laten, hij moge dan al of niet onder den laster en de vervolgin gen bezwijken, hij moest maar zooonvoor- zichlig niet geweest zijn. Degene zelfs, die doorgaans voor edelmoedig en belangloos bekend zijn, die er niet zouden op zien, honderden le mogen slachtofferen aan een minder doel, zijn kleinmoedig wan neer het eene opoffering betreft voor eene alleszints verdienstelijke zaak, wanneer die voor hun geen onmiddelijk genot aan brengt. Ziel tiaar de kwaal in hare volle naaktheid, en ziet daar waarom wij blijven Algemeene T’LJclingen. Uit der liand te koopen, EEN HUIS te Veurnc, in de eNoordslraat, T O. E W Y Z ING te Veurnc, in de. Zicarlenonnenstraet. Stad Veurne. OPENBARE VERKOOP1NG Gemeente Leysele. A. Kanaal van Plasschendaele o en Veurne. Rivier den Yser KOOI* O A G tc Altering hem nabij het dorp. slagen van den Veurnaar te herstellen, he® burgemeester tond den veldwachter ter Men eindigde daarmede bezig te houden, want vnj bekende borg gekoien, i een de slachting en ontsmet JiYLl- 30 00 tol 40 50 00 00 tol 00 00 2? 00 tol 25 00 2l 00 lot 25 50 14 00 tol 17 00 23 50 tol 20 00 24 00 lot 27 00 4. 40-00 00-00 26-00 25- 75 17-00 26- 00 27- 00 -62 1-45 1-80 3-00 0-00 TWEE OEVERS. 4 per tot aan i St. Jooris tot sa den Treurtnirt (R met boorden uit den Yser-vaart. de hof ▼ai dan 1” ma Zich t0 bevragen bij CuaRLes te Veurne. van Henricu» en naar den bevel- Fosses. Deze laatste zond al de do mannen itjner brigade ter opzoeking van gemelde twee personan. Men eindigde met hen te ontmoeten en zij werden aangehouden. Zij heelen Floy Finay en Leopold Evrard, metaalpletters te Montigny-sur-Saiubres. De runderpest is te Retinne, by den heer üor, terug verschenen, by wien teven dieren, in eenen anderen stal staande, over acht dagen lijn geslacht geworden. Van dit feit onderrichl, hebben de heer gouverneur en de heer arrondissemenls-coiumissaris *ich dinsdag van vroeg in den morgend ter plaats begeven. Zij hebben er de veeartsen ontmoet. De slachting van drie aangetaste kalikoeien is insgelijks bevolen. De ontsmetting der stallen, de onderbreking van hel verkeer rondom de pachthoeve, de delving van hel strooi en het mest is bevolen. In één woord, de grootste voortorgen zijn genomen en uilgevoerd geworden. Donderdag 27 Februari 1867, om ter herberg bewoond door sieur Ro berghe, zal M.““ DEGAE, notaris.to Vei verkoopen Een groot en gerieflyk Huis, iynde Zwaan, bestaende uit woonhuis, w vaute, kelder en verdere geriellykhed dorpplaets van Isenberghe, op cynsgi door de echtgenooten Hlondey-Coriier Om aenslag met de geldtélliiig. Alle verdere inlichtingen ten ’-au DEGAE, voornoemd, Duinkerkstrael. •mm—a» V van Anna Cainbier, Duinkerkslraat. den 13. Emma Torney, dochter van Petrus en van Amelia Vandewoude, Abdijstraat. den 13. Alexander Serruys, zoon van Joannes en van Nathalie Tanghe, Vestenstraat. den 9. Marie Rouvelioen, werkvrouw, 37' jaren en 9 dagen, geboren te Leysele en woonende te Veurne, huisvrouw van Emmanuel Lehouck. den 9. Rosalie Boddez, herbergierstere, 35 jaren en 3 maanden, geboren te Becrsl en woonende te Veurnc, huisvrouw van Constantin Delanoeye. den 10. Rosalie Bolle, 11 jaren en 5 maanden, geboren en woonenda tc Veurne. den 12. Engelbertus Montaigne, bezondere, 69 jaren en 2 maanden, geboren te Nieucappelle en woonende te Veurne, weduwaarvan Dorothea Pylisser. den 12. Sophie Lehouck, 12 dagen. den 13. Viaene Ilenricug, voermansknecht, 36 jaren en 10 maanden, geboren te Boitshoucke, en woonende te Veurne, jongman. den 14. Amandus .Caytan, 8 dagen. ncWMOwmai w/nir i •agmirMgBgExnaBaHBKBamnw» 15 Zakken Rogge vau 23-00 tot 228 Nieuw Sucrioen van 20-00 tot 40 Haver vau 14-00 tol 150 Boonen van 23-00 lol Erweten van 23-00 tot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 4376 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Per 145 liters. Nieuwe tarwe Vail Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van EX.TIKA1T» II apperl par uu exploit de Pieire Jear Clazre- bocdt, huissier adinis au tribunal de première in stance sé.mt a Fumes, en date du douze février mil huil cent soixante sept, pour lous les assignés a l’exception d’Anne Degrave, veuve d’Angebert Kele- lers, ci apres quali fiée qui a élé assignee le lende- niain treize février, le dit exploit düinent enregistré, quo l’Elal Beige, poursuiles el diligences de mon sieur Ie Minislre des Travaux publics, donl les bureaux sontélablisa Bruxelles, sur la place Royale, et pour autanl que de besoin la Sociéte Beige du Chemins de Fer, dont les bureaux soul élablis a Bruxelles, rue Berlaimonl 10, poursuiles el diligences de monsieur Charles Liedts, Président du Conseil d’adiniiiisiration, pour lesquels est constitué Avoué mailre Leopold DESPOT, avoué prés le dit tribunal, out doniié assignation a 1.' Marie Jeanne Cavereel, veuve de Charles Louis Kelelers, rentière, a Raihs- cappulle, lez Nicuporl, 2.’ Ange Degrave el 3.son épouse Marie Thérèze Kelelers, cultivateurs a Mid- delkerkc, 4.0 Jean Kelelers, cnllivateur, a Heerst, taut en noin personnel que coniine tuicur. datif d’Henri el Séraphin Kelelers; deux enfanls encore mineurs d’Angebert Denis Kclejerxel de son épouse en premieres nóces Sophie Amelie Degraeve, lous deux déccdés, 5.* Pierre Ketelers, culiivatcur, a Pervysej 6.° Séraphin Kelelers, éludiant a I’univer- sité de Louvain el dumicilié a Ratnscappelle lez Nieuport, 7.“ Charles Degracve et 8." son épousu Isabelle Kelelers, cultivateurs, a Mannekensvere, 9.' Louis David el 10.’ son épouse Amelie Kelelers, cul tivateurs, a Eggewaertscappelle, 11.’ Polydore Feys et 12." son épouse Anne Kelders, cultivateurs a Eggewaertscappellu et 13.' Anne Thérèse Degrave, veuve d’Angebert Denis Ketelers, cultivatrice a Wulpen, a comparoir devani le tribunal de première instance séant a Eurnes, a (’audience du vingt trois février prochain, a l’effet d’y défendre a 1’expro- prialion pour cause d’utilité publique de 1." qua- torze ares soixante dix centiares a emprendre sur une parcelle d une contenance de trois hectares quatre vingt treize ares, siluée a Pervyse, connue aa plan cadastral de Cette commune sous Ie numéro 186 de la section B et 2.' deux ares soixante treize TE IIA.SSEL.'T. den 11 februari, 6 uur i van Vinckeuroye, wier kring der besmetting liggen, en met hel gouver- nu ook om daaraan Ouder de perioouen die geroepen xijn utn deel nemen van den jurij gedurende de 1.* aerie »a“ “e l kwartaal 1867, van bel hof van aiaiaen van Wei* Vlaanderen, waarvan de opening lal plaats hebt*11 maandag 28 deter, onder vooriitting van den raad*' h«er Delecourl, treffen wij de heeren Van de WaUJne> veearla te Becrat en l’elrua Borlier le Adinkerke. Hel water van den Yier ia nog maar van vijlt*» centimeters gedaald. Hel bevindt lich nu nog eel1 meter vijftig centimeters boven lijn gewoon pe**' In Veurnaiubachl tinkt hel water apoedig el1 weldra op tijne gewoone hoogte lijn. I De Moëresia reeda droog, maar de Buiten-n*oere 1 nog gedeeltelijk overalroomd. Men noemt moere, 3400 gemeten gelegen op Veurne, Bul»c‘,ulP' Wulveringhem en lloutheiu die hunne walera moe ten loaaen in hel Ringalot. De Buiten-inoere ia overatroomd door het **!er der Moërea hét hoog land door hel leege. Dit »*rÜ“l tegen alle recht en reden, en ia oori tak van ieer ernalige en gegronde klachten. Vrijdag, om 5 ure ’a avonds, iade heer J- Brouwer, vlaskoopman, le Coolkerke, op den ope*'* baren weg in deie gemeente aangerand geweest door een kerel van Brugge, die hem eene som vau 11" fr* wilde ontnomen die hij op hem droeg. De kwaad doener heeft ijjn inlicht iiiel kunnen uilvoervn. Dyusdag heeft te Tliourout de kieting voor een lid van den gemeenteraad plaats gehad, tun guvolg19 van het ontslag van den heer Vancaillie. Do heer Julien d'Auasy-Vaiicaillie is tonder tegenkanting met 177 stemmen op 184 aanwetige kieiers gekoicn, in vervanging van lijnen schoonvader. Door hel kieierakurps van het arrondissement Brussel, ia do heer Walteeu, schepen der stad, tol volksvertegenwoordiger gukoien met 1829 stemmen op 2162 stemmers. Da heer Albert Picard, die had laten weten dal hij van alle kaudidalunr aftag, be kwam 113 stemmen. Men sehryft uil Rijsel, dat die stad niet alleen door financicclo rampen wordt betocht, maar nog geëxploiteerd wordt door aftroggelaara van de ergste soort. Ziel hier een feil Vrijdag, te middag, bood tich een teer wel gekleed heer bij den heer Platei, bankier, Colberlslra.it, uan, om er eenen wissel van 10,000 Ir. uit to wisselen. Dele wissel droeg het handteeken van een der achl- baarsle huilen onier atad. Kom ten drie uur terug, legde do kassier, om de som te ontvangen. Intuischen lond men een bediende naar het huis, waarvan wij hierboven spreken. Op hel eerste licht riep de meester*. Gy hebt hel met een vervalscher te doen.* De bedivnde brengt dit antwoord naar d» Colbertstraat over en men verwittigd terstond do policie. Ten 3 uur komt do persoon, in een rijtuig gcielen( naar de Colbertstraat, otu lijnen wissel le ontvangen, maar in plaats van geld vond hij er twee policie- agenten, die met hem in een rijtuig slapten eu naar hel middenhureel van pohcio voerden. Üiar werd hij onderiocht eu men vond op hetu 5000 (r. in goud en in bankbriefjes au een geheolen hoop wisselbrieven, tot hel beloop cener som van 75,000 fr. Al de wisselbrieven, elk van 200 tol 10,000 franks waarde, lijn gemaakt aan de orde van de weduwe Biebuik, waarvan die kerel tegt de loon le lijn en die hij bij procuratie heeft geleekeud. Allen lijn ge maakt te Haarlem, Luik, Antwerpen, Doornijk, Gent ent. Deie vervalscher legt handela-reiiiger t« tijn; ge boortig van Routseluare (Bulgie). Bij is in hel arrest huis opgesloten. Keu brief uil Jemeppe, van don 12, meldt dal tnen ijverig do reddingswerken aan de mijn Bon- Buveur voorliet, en er nog vele hopen de 20 onge* lukkigen levend le kunnen redden, voor looveel lij bij de eerste instorting niet versmacht of verpletterd 1 lijn geworden. Verscheidene dagbladen hebben de dood aan- gekomligd van den onderofficier, dio bij den oproer van Marchienne ernstig gekwetst is geworden. De Union de Charleroi veriekerl, dal die onderofficier in tegendeel op goedeu weg van geueiing is. Men schrijft uil Falisolles, 9 februari, aan FOrgane de Aamur Gisteren boden lich twee met frakken gekleede persoonen aan bij den mulder Lambilolte, leClaniin- forge, en vroegen er hel meel aan 30 fr. den uk. Oio personen, wier verdacht voorkomen reeds de aan dacht der overheid had opgewekt, voegden er bij, dat andere personen beu volgden en de oproep va» Marchienne lich door geheel het land moest vef- spreiden. 7.ij trokken vervolgens naar Aisemont. Ite Met bovenslagi» en verdere afhangt ijk heden, eu een are 35 centiaren, erve daar inedegaamlc, bekend» op ’t kadaster sectie A, n? 234, staande en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostiijde der Noordstraat. Gebruikt door Jan Lobbeetal, mits 220 fr.* pacht prijs bij jarc, tol 2,3 april. 1867, tijdstip op het welk de kooper er van in 'l gebruik lal mogen treden. De gadinghebbenden kunnen lich aanbieden ten kantore van den Notaris Beerxalrt, te Alveringhem. HMKMaMMMunaesaswv3«r»»sw» awawiai» .-«j--»-«jw.->».«• na nmnwsisn«> van een i ‘E a? Woensdag 20 February 1867, oni 3 uren precies namiddag, binnen de'stad Veurne, ter herberg Jen Vloeg, bewoond door sieur Dominieus Torrelle, 7,al M.'"' HOLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deerende, overgatju tul de tocwyiiog van liet nabe schreven onroerende Coed Eenige Koop. Een Huis lamengcsteld uit twee groote benerlenkamers, keuken, dry bovenkamers, luider, kelder, stal eu privael met koer en niude- gaeode Erf, gelegen binnen de stad Veurne, ter noordryde der Zwarlenoiinestrae|, geteekend n’ 54. Gebruikt door sieur Michiel Naer(, Anne Symoens, Callicrina Masschelier en de weduwe van Pieter Larue, ■om door den kooper iiigebruik te treden met 23 april 1867. Alle, inlichtingen te .bekomen ten kantore van meestér ROLLY, yooruoemd. waa*—uw—laan ai» iiuii,.-—msswus sajsiosa-AMM» van’ een Donderdag 21 February 1867, om 3 uren precies na middag, tc Leysele-durpplacts, ter herberg der weduwe lEarlop, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, in eene enkele lilting, opeubaer verkoopen Eenige Koop..Een Huis, bestaende uit sooit- plaets, keuken, kamerken, lülder, stalleken, privaet eu verdere gerieflj kheden; gestaen te Leysele, by detiHaeybaey en langs de Slaveleslraet, geslicht op grond toebeboorende aen hel bureel van weldaed vau llondschoote. Gebruikt door de erfgenamen de weduwe Martinus Slove. Om door den kooper in genot te treden met den dag der loewyiing. Alle inlichtingen te bekomen ten kantoore van I voornoemden Notaris RO1 LY, VEEPEST Men meldt uil Hasselt, van des avonds: De stokers Jan en Lodewyk •tallen buiten den L o die geweigerd hadden de conventie netnenl te onderleekenen, vragen nt deel te nemen. Bij die conventie verbinden de stokers lich al hun vee binnen do vnf dagen te slachten; over het geiond vleesch mogen tij beschikken, alsook over de huiden, het roet, hel mest en hel voeder; op voorwaarde van dst alles eerst te doen ontsmetten; na t’ 1 lullen de stallen onmiddellijk gereinigd «orden. Het gouvernement verleent aan de stokers eeoe schadevergoeding gelijk aan de helft van de waarde der dieren. Wordt onder het slachten bevonden dat het dier besmet is, dan treedt de eigenaar weder onder de geaieentamo wel, en het overig, vee wordt geslacht gelijkvormig de schikkingen door do overheid te nemen. De slachting, ingevolge die conventie, is heden morgend begonnen. Bij de broeders Nys, op 411 ge slachte dieren, waren er 238 goed voorde verbrui- king, 173 werden gedolven. Honderd vyflig mannen van het 2.* linie worden heden avond hier uil Gent verwacht; die soldaten tullen hunne kameraden helpen aan hel slachten en aan het reinigen der stallen. Men schrijft uit Hasselt, 12 februari, om half teven uur des avonds De slachting krachtens do overeenkomst is in eenige stallen geëindigd en tal het morgen in allen lijn. Tut hiertoe heeft er geene aanleiding beslaan otu artikel 5 van de overeenkomst toe te passen, daar de vee artsen aan geen der geslachte dieren lioklelcckenen hebben kunnen erkennen. Ik v< rnevm echter uit goede bron, dal hel groote lijks tijd werd, dal die slachting plaats greep; en roo men die nog drie of vier dagen had uitgesteld, velen dier schoone dieren, welke tueu nu allen aan dc verbruiking kan overlcveren, verloren louden ge weest tijn. Men tegl dat du overeenkomst aan de melkboeren eiha-muioe gaal voorgestuld worden. Iedereen juicht dien maatregel loc, dio onte kleine landbouwers van eenen bijna onvermijdelyken ondergang lou redden. Men heeft geen nieuw licktegeval bij de melkboe ren opgemerkt. Het publiek wordt verwittigd dat, bi onderhandsche soumissien, te pachten termijn van drie, ics of negen naeenvc de Graii||gei| groeijende op de vrijbo volgende Kanalen: 1- Yan de brug dc Arke bij de stad aan de Wulpenbrug en enkelijk de reg aan de herberg de Pelikaan. 2.’ Vau de Wulpenbrug tot aan de weg'an Veurne naar Spermaillie in <1 Veurneen tot aan de brug inden u melde DE ®- Yan de sluis van St. Jooris, Yau dc brug van Mannekensvere. •J- Y an de herberg 'aart) tot aan (je g|u;s fjer Fintele. 6 He twee dijken aan die sluis lol aan 7- Van de sluis der Fintele tot *al1 den dijk van Veurne-Ambacht bij dc ,1" heer Degraeve. Zich aan te bieden ten Kantoore en Domeinen te Veurnc, voor KOBREKTIONHELE RECHTBANK VAN VEUBNE. ZITTING VAN 14 FEBRUARI. Pacco Rosalie, dienstmeid te Kousbriiggh’c, maand gevang, over diefto. Provoost Alexander, vader, en Provoost Alexander, loon, elk 5 franks boete, over slagen en wonden, beide werklieden te Nieuport. ZITTING VAN 15 FEBRUARI. Goeniaere Scrvaes, metser. Goemaere Theudoor, metser, en Kerkhove Pieter, hoefsmid, elk 16 fr. boete, over slagen en wonden, allon te Merckeni. Vanallemeersch Felix, rondleurder te Thouroul, en Desauvage Francis, rondleurder le Dixmude, elk 5 franks boele, over slageu eu wonden. Heyndryckx Bernard, klakkeiuaker le Dixmude, 3 maanden gevang, over lasteringen en beledigingen. De heer BlESVY’AL-BRlCOÜbl, pablijk bekend te maken, dat, n van de jtad Veurne afweiig IS; |len. brijkeb'akkerijen zal blijven 'oü,,. ,r. tll, Den eersten woensdag van h alhier komen zijn bureel bom en, u van M.r Gustaaf De Smedt-Bui nier, Zw n.14 a 1a a r hij den ganschen m'u van hel publijk zal wezen. centiares a emprendre sur uue parcelle d’une conte nance de quatorie ares soixante centiares sitiueu dans la meme commune et eonnue au même plan cadastral sous le- numéro 130sis de la memo section. Cette expropriation est poursuivieen execution de la loi du trente un mai mil huil cent soixante trois et de l’arrèté, Royal du premier décembre do Ja même aimée. Pour extra’it cè'rtifié sincere et -veritable par M.' Leopold DESPOT, Avoué susnommé el soussigné. Fumes, lo quinze février 1800. soixante sept. L. DESPOT. van Op Maandag 18 Februari 1867,ten 1 ure namid dag, op het hofsiddékesi bewoónd door Jacobus Suflys, toebehooi'önde aan de nalatenschap van Jansseunc-Sainpers. te Alveringhem, achter hel dorp, Zal M.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, met tusschenkoinst zijner kollekas M." DE CAE, te Veurne, en ROLLY, tc VVulvéringnenj, openbaar tc koop veilen de volgende-Boonien 78 Koopen olmen, italiaansche populieren, eiken, liollanders, tronken, kleinmers,. abeelen, esschen, wilgen, notelaars, elzen trillen, appel- pruim- en peerenbóomeïi. Nota.-Er zijn vee) klimmers kunnende dienen voor korrestokken. Alles op drie maanden tijd van betaling boven de koopen van 10 franks, mits goede en stellende. rijtuig gcteleii, ■J ontvangen, hem Evrard, metaalpletters

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2