ME U BEI TE VEURNE. EEN HU.' te Sseolber^Jie Donderdag 28 Februari 1867, om 3 'er herberg bewoond door sieur /foo. berghe, zal M.1” DECAE, notaris te Ven 'erkoopen BEKENDMAKING ZOMERVERBL Aanzienlijken Kor van WOONHUIS melSchuerke,, m Slalluigcn aldaer. ■<-- *«X^„°MzANG, rX^Xi,e Ze,'>- ali beon bet Rrondgebied '•aÖXX.b, ailés" dd, Pasl°' pXrk.enii^,n8VC?-'P,"00m zij\';paë“doX.ÏÏs^ Parijs wé is',a°Sl C\d\.“P2i«:'>‘S «^'.ansz’ie^eÖ voor onze tegenstrevers? de wet nn studiebeurzen, en de kwestie de keft t.de ven, om te bewii/en dat wi;Rho den Godsdienst zJijn J VlJand'g aan WOONHUIZEKENS MET ERVE llerkl van Veurne, 20 Februari. sucrioen van te iiei is, i te ver van ,a"dbouw en yofbiedt bij ““•nkerke tot Jr°o, shook «rbodcn. --- 1307. KOOPDAG uit der hand te koopen of b Iich vorige week Gemeente Bulscamp Timrnerliout te OPENBARE VERKOOPING WULI*EN9 '’au een I. VVul.,™, i„ Se hX' T'"d «i|.«nbrag, ,i.(.i„,i,l)ko T«,d» Gemeente Wulpen. «*er fthe Hiiu.e.y;”^“r<se«‘en. ,,d” '"J.düUu Xd’." InKezon<ien"-'" l'Ü op CnXw8“0,,d. beeft raI ders moeten ophalenniel de schou- •ege^SèX^!:^^ ,angen, is de gelijkheid vnn’ 'V Z'J Ver‘ onwetendheid ten Ol hr JTr d,e wet’ de beuring der volkskhc 8ebi*acht, de op- ’^delijk als onder her S m °nder een woord, de Grondwet ïn 'jk opz,c,lt’ «n den breedsten zin des woord?^ Z'Gn 19 dezerS zi“in« va» den met 50 stemmen tecen^?o°°rdenwisse,ing, ding, besloten van fn 19 n?1 Ontho«: de, de beraadslaging.:9,-art aa™aan- de kieshervormiL gHet nbeg.lnne.n nopens ver deze beraads fcin mJn,slene zou lie- schoven hebben,* dï?h °he°.P 3° apriI I domheer Couvreur een" gezegd te hebbfn i gedaan- stander van het progrtn h1,Jgeen v<>or. beeft de achtbar! ve D ““i-ps Was» Rousselaare verklaart daT'dh^1^1* Van zonder goedkeuring der red.ter ,^Ograni opgesteld geworden. Dru di, J protestat en verwet ia i d,t Kezegde de, zoo vroet^ de tv angS de rec,’‘er zij- dwingen zou tlintien C* ^al meH ^lcrn n^cl I vo°rdeele zijnerJpartij 9^1 Wclkc hij> ^n I hebben. levcr zou <je~wegen bet berucht próJai gehei.’nen van I «er, voor den X te ^C,,a,nps’ i" de Ka- dunkenszouden er dan ^"^’t Cn Ons daadzaken bekend^ge^auTorS"15* StadHbeïnnfjen. een groot voord™ Vn ‘et,n,S?en ka" brengen. Deze maatregel iXi1^ '°ie ‘e eener vlasmerkt. S bet ,nr,chten Veurne eene vlasmerkt MUllgedr.ukt °m te en daar de viasiS.J'X '"r^n, sedert verscheide iaren Veurna,»bacht wikkeling heeft bekomen gr°Ote ont* noodzakelijkheid er van zeer T11 de gemeenteraad met de/?, f geYOe,en- Öe ^Igemeene Tijdingen wend eert>° S‘rPpe" dieW,J bÜu "ebben aange ver i. h-‘ ,be13luur onlü rederijkekamer toJte- voldoeïWC"’.B‘J hebl 80H’«rd>B<l onze wenschen to ioea en den keus te aanvaarden, die wij met een parige stemmen in u gedaan hebban. De achting af van ra?mB.,Jo on, genoot, heeft van dan 2- «ardis „,.a™ VVii anr hart"1 r,Sla."d’ haar ""’B1 bestieren lirldk 1 c,l,,cbroed':rs belooven u hier pkch- we S T°Or °'Tr,"’ofd herkennen, ‘e in «t kdanige omstand.gheid neven, u te staa Oln u 'e helpen ondersteunen. u KORHEKTIONNELE RECHTBANK VAN VEÜRNE. februari. tc Westvleteren, 16 franks boete, over Adinkerke, 16 franks DEFINITIEVE VERKOOJ Wat de liberalen nog voorhouden is de kei" en”! |e‘k S‘Mt’ lle Pas‘»r huk it 1 u op hel siad- •■e, enz. ,s. Ook i, hel kurieus Wnedehhenlingoed bkes,u“rd 'v»rde» o,.>eu‘ Üeh.'?'^E iL'Vw',,"’-d00r '-.ijheid vior den' keest. Vlal zij nog willen is hel onderwiis overal u,.gebreid, he. verplicht onder™ s 8 ene mach, meer aan de onwetendheid In een „oord al wal de liberalen X gevoerd de" brMdstel‘ zi" I De klerikalen integendeel, zijn tegen alle ^P^DOcnide verbeteringen 7ii vn^Li ■ever de volksklas in d^wXXK aten om er zoo te beter meester over e kunnen maken, ze te beheerschen en bH den neus te leiden. Run doelwit ihi; i overheersebing over de gnnsrh/ J m pees, zijnde8, alle .„idd^lën"zij,,""6' hun goed, en de onwetende alles kunnen wijs maken wat zij willen is vont- I» -rbeeHijb „.iddi, o.„ [oe, dat de liberalen de religiePw'il en helpen, en de priesters willen vervolgen'01 ri^r1 geven z*j tot bewijs dier èewe- Maar die wet is eene weldaad' n;o belet dal een ernm 1 uaa(d_- Die wel langer verkwFsë e„ v, I sl,"'liel'o..rz«1 koord w orden ën zii X d°'lwit afB«- ;e zeggenT.’ eênTd^^^Xd"?1 kunnen genieten. dezelve zal va» goed dat hun niet loekwam Z,jn Wat hebben de klerikalen zoo no« al vo bewijzen dal de liberaren de vewil °r der religie willen? delging De kwestie der kerkhoven. De liberalen beweeren dat beter h- geen uitzondering tusschen de Bellen maken, en het redelijker is alle do i h onder een •ebegraveVzonVer'^d^fe 'an religie aan elke van deze hei v..d gen latende hare sektarissen vol-ens hai°Z kerkplechtigheden te begraven ^in ui van de menschenen eenu J- atS gestaven vreemd aan den kathol^‘enSl een verloren boek te wernen ak ,n Üe klerikalen willeir^ar^„ Xth?nd- ren, zij willen eene verschilliee ho '''r* plaats voor iederen eerediensi öo beg'aaf- de liberalen van huiXacht niet',, dat g.?evervoIgJerïZe terkhofscll<^ en r^|! ondëé'ïnd^ alle sekten, van alle eerediensten ond egraven, een-ieder vindt dat daar wèl^0 I men heeft er nooit on eedarht c >en dien maatregel ingébracht hebben schenders en religievervol^eix in’ke/,<nof- ksdan de katl^ke Wij vragen het,'is da. wel erns.ig en rOEVVYziNG STAENDE EN GELEGEN TE VEURJE. BeernaeHVmSaa'priHaö?^11 f6"^"0 d°°r Kare' gene n '86 door N 1 8“7‘,en 80> *e jare, cn het S3 «pril 1867 fr «"Un'r'e makende^an loops"*. l'n"evL‘"s lle,Be»e n.' 84 deel ■>"S»de.. p„g6.P,d; “XyT" h'bl,“' - 3 le„d.fe;f„£t"roe. 860 Zakken Tarwe waren ter Markt Nieuwe tarwe vao 84-00 tot Graenpryzen der Dcr ,145 liters. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw Haver Boenen Erwetcn van BURGERSTAND DER STAD VEU1{iNE~ GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. dagen. Mar‘C R'e,Velt- 1 8 maanden en 9 15 Lakken R 82 235 Beweeringe vermaken, de Gelief, hu. naa,tkomend ♦crzekeri Geerste I’ s 14 maand te Nicu- US Ictlerlie- Erve en Stallek ene Tan 48,000 op 4 33-50 00-00 23-75 20-00 17-00 26- 90 27- 00 20-25 1-45 1-36 1-80 3-00 9-00 "ordenin "-1 niet "iet in slaagden I - A I •laren en het Sloch’iSd 'e^enezen, zouden zij toch steeds de hcv.gheid der toevallen doen be- - t gevaar verminderen. - 0 'Olmen cn lar>. - ',kk,iibC: di? bcbb«». J hei vooral *cr«preidcn 1 dezer tot 40 00 tot 00 00 ‘ot 20 00 tot 25 75 14 00 tol 17 00 23 00 tot 26 00 23 00 tot 27 00 van Den Deurwaarder BRIL te Veurne, 1 daff 13 Maart 1867, orn twee uren na fiaan binnen de stad Veurne, ten huize 'r°tiw de weduwe Provoost, tot de kooping, van alle de mobilaire voor ïelve huis te bevinden, te weten Stoelen; tafels, koper, tin, ijzer, gl "eek, spiegels, matrassen, beddebakkei mkclkakken, koffijmolcn, stooven schoonste buffet in acajou, mitsgade goederen te lang om Ie beschrijven. Alles met den gereeden gelde. Ml*wW*<uiwaM*' ■jn/ceBveonem lol 24-00 tot 23-50 tot yzen en .'c van o gemeente e,"eester van Loke- -1 uankon- ^ntten^o^--; Wurdc". komende “-4 8c,‘g«" 1 "’jken *e onderbr^ke00**1 Etjeren per 26 ^Wnrc" 87^0 konijnen, per ko per koppel l’er 100 kifog. 35 50 00 00 23 0'0 20 00 Een zeer schoon en geriellyk HUIS va ""langs uit den grond nieuw geslicht i ren en pannen dake, te zanien gesteld C" ruime geplafonneerde en getapitse hamers, vautekamer, kelder, keuken •ners, waervan 3 alvoren en 2 alachter, dcrlaten,’t eene aen den jioordgevel aen den zuidgevel van het huis, 1 remise, benevens de Erf dacrmedegat "ren 10 centiaren, onder bebouwden ■ilsniede vóór- en achterhof met de hag' 'voon vrjdom alsook de grachten b ‘"'gen alhier geheel medegacnde, al ,l‘gen te Bulscamp. digi noord van de •laster, sektie B, nummer 125 en 12< westen, alwaer zich bevind ecu grot twee steenen pilasters, aen de Venrne-s Bewoond door vrouw de wed. Gambit Zich te vervoegen ten kantoore van Notaris, te Veurne, Duinkerkstraet, Asschen Woensdag 6 Maart 1867, l middag bij de Nieuporlbrug te Veui schipslading gezaagd Timmerhout om Op verzoek van baas Vanhoutle, e betaling bij den deurwaarder PIERRSi legt IN EENE ZITTING, Woonhuis hebbende woonulaets mm grond behoorende den heer Gonn.Jr i U,tJ kocht wordt.’ 5 J k° cJ "8P«cbt mede ver- Bewoonden gebruikt door den eigenaer Hendrik Casteleyn.om in gebruik te treden Jet 1 meiÏbG7 berustm^J ‘’"kanX" C" VerkooP'°orwaerdcm DEBRAUWERE genoemden Notaris 2. Waar kan men beter zijn, Dan bij zijn medebroeders? Men zing’ hier al, In blij geschal: Lang moog’ leven, Hier verheven, Paiss van Rhetoric* Wat kan men beter doen, Dan dicht op toon te zingen? Aingt allemaal, In godentaal: Lang moog’ leven, Hier verheven, 'l Gild van Rhelorika. Ten einde van dezen welkomzang de heer deken, het voorzitterschap bekleedende, verklaarde aan- •tonds de zitting open en publiek, hebbende voor oogwit: Inhulding van den heer August Deceunynek, olt hoofdman der maatschappij. De hulpgreffier geeft lezing van het kappcllcgebod van 30 november 1666, de benoeming medebren gende in der voegen als volgt: KAPPELLEGEBOD VAN SO NOVEMBER 1866. Tegenwoordig de heeren Rouse Theodore, deken voorzitter bij gebrek aan hoofdman, prins cn koning, Pierret Benoit, greffier; Borre Petrus, hulpgreffier; Claereboudl Karei, Pinte Lodewyk, Vanhaecke Petrns, boetenaars; Dcgrooto Eduardus, Leplae Karei, nota bel; Ryckewaerl Lodewyk, kapitein; Barbier Robert, senior; Willems Lodewyk, VVybo Justin, Quartier August, vaandrig; Poupeye Karei, Gova Karei, en Kesleman Karei, leden. De vergadering gaat onmiddelijk over tot het voor werp aan hel dagorde gebracht: beraadslaging no- j pens de kiexing van eenen Hoofdman, in vervanging van den heere Karei Leplae, ontslaggever. De heer voorzitter geeft te kennen, dat ingevolge er laatst ondersproken is geweest, eenige leden voet stappen hebben aangewend bij den heere Augustus Dcceunyck, brouwer binnen deze stad, neef van onzen overleden prins, M.’Joseph Behaaghel cn van onzen achtbaren sladsburgeuieester, ten einde hem hot voorzitterschap onzer rederijke gilde, aaiilebiedeti. Dat hij met voldoening aankondigde dat na een lang durig aandringen, den heer Deceunynck eindeling geweerdigd had, tot welstand der maatschappij, dit eervolle ambt te aanvaarden. Hij stelt dus vooren van aanstonds, bij geheime stemming tolde kiezing overtegaan. Dezen voorstel wordt met algemeens stemmen aangenomen. Hij de ontblooting der stembriefjes is er bestatigd, dal er zeventien Stemmers aanwezig zijn, waarvan’ den heere Deceunynck August, zestien stemmen be komt en een wil briefje. Dezen uitslag wordt oninid- •lelijk bejegend door do vreugdegeroepen van: vivat den nieuwen hoofdman; leve August Deceunynck. De geestdrift een weinig gestild zijnde, do heer voor zitter verklaard dal dan heere Augustus Deceunynck, hoofdman der maatschappij gekozen is. Up voorstel van konfratcr Borre, de heeren deken, Leplae, Barbier, Ryckewaert, Pierret en Vanhaecke worden aanstonds afgeveerdigd om den nieuw geko zen met dit goed nieuws bekend te maken en hem over zijne nieuwe benoeming geluk te wenschen. De deputatie verlaat de zaal om hare zending te vol trekken, en na het verloop van eene halve uur, zij keert in het gildhof weder, mol de blijde mare, dat hunne zending bij den nieuwen hoofdman ten aller- genocgelyksten is afgeloopen cn dat hij dankelijk en gulhartig, het voorzitterschap die hem toevertrouwd is, aanvaard heeft. Na lezing van dit proces verbaal gegeven te heb ben, konfrater Ronse nadert tol den heer hoofdman, en in naam der maatschappij van Rhelorika, hij leest hem de volgende redevoering vooran. Wzsnna hkf.b Hoosdmis! Wij hebben eindeling den dag bereikt die in den school onzer redeschaar zoo innig verlangd was, oai u, ter gelegenheid uwer benoeming en inhuldiug als voorzitter onzer maatschappij van Rhetoriku, onze heilwenscheu optedragen. Gelieve deze te aanvaarden met de overtuiging, dat zij u, met alle de gevoelens van erkentenis en liefde, welgemeend worden over gebracht. Hiermede konden wij eindigen cn deze ons opge legde taak nis volbracht beschouwen, nochtans doel zich zeer zelden eene zoo schoone gelegenheid voor, om ecus aan de gevoelen* ons harten openlijk lucht tc geven. Te midden harer gunstvoorspellendo baan, het noodlot heeft onze maatschappij, in 1866, diep ge troffen. Op eenen stond vonden wij ons beroofd van onze drie hoofden, de welke achlervolgens onze grondwet, opvolgenllijk geroepen zijn om onze ver gadering te besturen. Hoofdman, Prins en Koning. De ontmoediging, ja zelf* de vcrvalling, die dezan ongunsligen toestand kon te weeg brengen, wierd Hoor alle de medebroeders w.iar gevoeld en door \Unslliefde aangedreven, zy besloten eenparige po- G'hgen aantewenden, om eenen waardige" voorzitter voor ons genootschap te betrachten, tw naam, mijnheer, als kunstminnend eu H*»r Uitgever, «'•‘er Had.'hu’zJj’j" J"ene’Sl ^"'80 L**d° •%««ndelijk, de v«m i 'cl'1 u|ki d’e gelegenheid ‘van Jka'r‘edc,,1 het verleden jaar rT?1 gemunt op de ülarmiei1 bc,’beu llJ ‘,et gerucht dat^c ^"1 •■"noone.f •oonen m hunne faam zuil d<U ,reffeliiki>Un‘ «rn *oord, dat er iet, n,"8«rand J pe' zou mogen gebeuren. *Crbccld "orden, da7 nllodic bewêè?; °,UC '"“leburper «erud'- ■1 "uuimer over te nei? re8e,e" i" uw ---Etn rernaar. 'Vaar kan men beter Oan in dee.’ redezale? J Het hert ln vreugd, Zij elk verheugd L«"C tnoog’ levc’ «■er verheven ‘lloo'D Mn Rhetoric.? 'EEPEst Te '“t land bevindt. dcr rlA«‘o veestapel, Wii v... UH Lokeren Zele ("tjk Bosch",dbij LokerPe’1 licl* in d® ge®««nte proc|ainalic w J j jb h re'*< Mrtoond heeft. Eene r’n <l>t droevig nieuw. Jbur.«r^—>. d'B', is openbaar gemaakt"" d° '"Cvl“'enen ""ardoór° d7"^e^' ru"derbcesten “«"bdenekn;n,tUd:;’ -o gemeenschap met de 1 e" 'e beletten. bevindend» 'in de'Ï ||'et0,c •Üke>« Box.l.ar^Ever’i d°r Verschenen Ee hébben belu D'° 24 (lieren, door do ve Vcur"e, 21 februaH ZITTING VAN 51 Malton Amaud, werkman dagen gevang, over slagen. Denyft Marie, Dixmude, d lelie. lahon Louis, visschier te boete, over slagen. ZITTING VAN 22 FEBRUARI. V-1,'C0"'Hie Isidore, landbouwerszoon te /.arren vi n T"’- Oïer ’''’B1- e" beledigingen u..“ Huyghe Pieter, werkman te Caaskerke I gevang, over diefte en alïr0(>ri.| J; noNTkerü D‘>m",icus> koJdeudraijer port, b in.'ianden t'cvaur? nvor J oni-onr.:. 1..- 1 i i o,tr "'"C" manslap 111 onvoorzichtigheid begaan tu hebben. J O|' <l*t "Ogenblik werL, “•'«l vlijt, dank aa„ het k ‘e 01dl‘e' de "ene worsteling voetvolk en dcr ruiten] ,Old"»c" va., hï «oldum, de genoemde Akxj,' Bn 8ar'1,zoell. Een i:""»(lerdz.jnde,onIteiie;:;i^^ de bond I »«bel,lag Op het voorhoofd bekom Sr 'B' boefl «<-’» brengmg n..r het hospitaal i ‘ne,,‘dlü XIj"o over "og "iel of er andere .0^°?’’*“ E«"e militaire commissie door I "‘“'i eek"ets‘ zijn Benoemd, gaal een Het pruisisch «ouver.. k beK"'"en. •vieren ingenieur aangewezen'‘.ha"g ecne" afdammu.g van de Schelde den h d° M,k der fien, die ernstig ziek i, L ;'^r bc"‘» »erv»„. "’gen die binnen kort in‘Hollo d heCr. ih«e"ieur La Meuse meldt dat a l Verwacht wordt Mtcrdng te Luik bevond a w« h.e.er Ch’«epot xicfl eene overeenkomst ie sl..iteJ)J UCh beSe*e" "«d fabriekanten dier stad voor de U. e‘ ïcr,ch""i k’rabynen. Men schal de waard erl,‘? Ta '"illioen franks. Men spreekt no/"" d“ Werk cr l'"gen van wapen, die te I uik ,n?7,n a,,der« bestel- - Onlang, gedane proefnemi^:," -"er on. bekend, was van den eersten oogen-! blik af meermalen uitgeroepen geweest, en me.i zaaJ algemeen uw beheer hlijvol te geraoet. b n lang, om meer aangewonnen en aai.gegroeid e> de toebereidsel,, de vercicrsels voor uw h.hul’ gs eest, even als den algemeenen geestdrift die onder on. ailen in dezen hcuchclijkeJdag heerscht zijn u hier af de uitstekend,te betuiging van '-"’ven voorzitter! bij uwen eersten stap die gij in pii .1 hoedan'8heid ons gildhof doet ^’ndt mnfier,?Oh,".ehnen tMr bloe,Je,ldo" ‘oestand. Wij in h 1 c" "et baart ons een waar genoegen, zulks hwt opC"baar te ,no verklaren. De tooueal en erkun.t voreenigd met broedermin, zijn ond'o" De\ r°?prs oe‘,’ L,|oop die men nimmer losmaakt we?ke ,erendeo" kunstminnende hoedanigheden voolbed-ilë.'. "d^l::ard heb,be“; de B°edc - -hoone I ‘liepbetrourden nou.™ Lrb,ed"aard,Bc" en steeds zij.,rl ’O"1' dlc gedurende 34 volle j.ren "Ezaam leven, aan de heropbeuring en bë- heèft" u' h ”"1 °"te rcderiJkkamer, besteed dëS zd °"der b0,HCr de '“^'’ohappij'voorr iare?. "'"’«roeyen, en „ij wenschen dat gij |an arb M,l°° 111 *7" 8cw'"e"tlijk hand aan hand Live de Hoofdbas. (Te vervolgen). ')°n| 'iH1 w‘-’<I.CIeeriwerck, oost koop 1, cn 4 cn voorhoofdende van westen me cn onder n.r 35 op het llandboogstrael Het huizeken n.r 35 wordt bewoond '■in Buchaeve tot 23 april 1867 aen fr. ictgene onder n.' 84 door Karei Lehoucl 1867 aen fr. 50, by jare. Ingesteh Aoop 4. Twee aeneenpalende Woónhi Stalleken en erve, n." 31 en 33; palende oost koop 2, zuid eigendom van m "cd. Cleenwerck cn voorhoofdende y? het Handboogstraetjen. "ot huizeken n.' 31 wordt bewoond zeebroeck tot 23 april 1867 aen fr. 6( hetgene onder n.’ 33 door Karei Depre april 1867 aen fr. 60, te jarc. Inges ‘Je vier koopen zijn by zantenvoeging inges Ingeval deze vier koopen jaerlyks fr gende, by zaïnenvoeging. toegewezen eene som van fr’ 2,662,50 c." daerop be 18 J»ïy 1873 aen 4 ten honderd byjare De eigendomsbewzen en verkoopvoc rusten ten kantore van genoemden l "RAUWERE. «iimuit mn n van I-cn groot en gerieflyk Huis, zynde d Z'icaan, bestaande uit woonhuis, wi 'aute, kelder cn verdere gericflj khede dorpplaets van Isenbergbe, op cynsgrt door de echlgenooten Blondey-Cortier. H*n aenslag met de geldtelling. ^Hc verdere inlichtingen ten kant II-CAh, voornoent.d, Duinkerkstraet. Door verandering van woo van r STAD VEURNE. plaat,mi pelykvlocr,'8 V.’ |>ebbe"do 'erschcidc zolder en proud van hetKr 1° bovc,lkiuner< kelder, "oord eigendom ‘va„ Jak(ib°Vn' '"et v°orerTe"; Paul' koop 3 zuid mpf .an en Bruwaene, west 2, mm’zuid met Ba"8 ,ller "‘cdegacmle, koop voorerve aen.deVertcnstraet’(1^1^°^ "'vt.ge,uelde Bewoond door Karei Vin II. t'1* s"a',dc""l>- «en fr. 140, Ie jare CCke 23aP'il l867> koopen 3 en 1. k’ eït koop 4, noord -ten, n." 35 en 84; palende noord eigen- 15 ,.,k.Ude|!arwcv:’'1 00-00 tot 11 Ni c °gi!e Va” 23-00 'ut J Nieuw Sucrioen van 18-50 tot Haver van 14-00 tot öooncb van 22-50 Ir weten van van Boter, per stuk Érv ■- Kiekens y Aardappels gezondheid herstellende geneesmiddelen, en wei voornamelijk wanneer het weder mistig, koud en 'ochlig is. Deze Pillen zijn de beste behoedmiddelen legen heeschheui, keelpij.,, diphlérite, ontsteking i, de zyde, amborstighe.d, en zijn zekere geneesmidde len voor hersenontstekingen, bronchiten en ontste kingen. Men moet de tereglwijzingen raadplegen waarin elke doos gewikkeld is, opdat de ziekende P. len op de meest oor hen gunstige wijze kunnen gebruiken, dte tereglwijzingen zulten hun onderigtei, van de vereisehte dosis, cn van de omstandigheden waarin verminderd of vermeerderd moeten worden’ de Holloway Pillen zijn een wijzigend, afdrijvend en tonisch geneesmiddel, zelfs dan wanneer zij a|, een allerlaatst hulpmiddel genomen worden, is hare uit werking altijd nog heilzaam geweest. Indien zij er ai den 17. Eugenie Money,,, dochter van Joannes en van Justina Bartholomeus, Klaverstraat. den 18. Adele Ryckewaert, dochter van Carol en van Silvic Vanacker, Smissestraat. den 16. Irma Delanoeye, 16 dagen. C" m '.ict.ürnVVacke"«, 2 jarei, en 16 dagen dat een eleclriscb tein'.i - jonden, maar het™' dc" 0Verieesch«--'‘ kabel ‘enen second noodio bo"d"d.lc Amerika orer te gaan Dit °'U 'an Eur"P» naar k.lometer, per seconde“hel Um *"ell,eid »6ÜO ÏO OOoVi CCIr,‘cl,u loop lanR, degie" min 5ncl 20^°f Riometer, op Ceil‘cn dt l«"ddrade», die Nieuv- Oude 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2