1 V A A V IE SJ II A IE. v p K D I P Si II MEU BELS TE VEURNE. Eleujamin De Conynck, H0RL0GIEMAKER TE VEÜRNE, BÓÓTEN Kjiing van Erfgenamen, ionen die denken regt te hebben aen d< en erfenis van Sophia-Catharina Bonvarlez te Dixtnude, den 15 oktober, 1800 zes nogen zich met juiste bewyzen ten kantore lotaris DE SECK, te Beei st aanbieden, leiude Sophia-Catharina Bonvai les, n wijlen Jacobus-Eveiardus-Thomas wijlen IIatia-Cornelta Hendryckx, die as va;i wijlen l’eltus-Fiancies, bij wijlen ia Geeraerdt. EEN HUIS te Isenber&lie. rOEDEREN, treilde het Armbestuur en dc Kerk fabriek van lloogstacdc. w B E II I G T. II E I MEN VRAAGT MEN VRAAGD EENEN SUBSTITÜ ANT ZOMERVERBLYF B E R 8 C U T. LEEST HÏER. GUANO VAN HÖOG-PERU DER EILANDEN ANGAMOS EN DVER. WOONHUIS met Schuerken en Stallingen aldaer. BERICHT. 1 Nationale Militie. r WOENSDAG 27 I'EBIUJAB1 1867. betaling Door verzekerd noon B. ijlen sluiten. Die machtiging kan zich niet lang 'feu, V en ver- 1600 1 1 stand van zaken. Zooals men ziel is het nioeielijk al de belangen te verzoenen. De om Foor de prijzen en conditiën van betaling ver- voege men zich bij den ondergeteekenden. Zich te bevragen L’.j va «ivvi YA A UI brouwer, Duinkerkstraat, te Veurne. uil der hand te Jtoopen of te pachten. gezondhcidslijdingen van hel vee der streken zijn goed. Ituiulci’pest Men schrijft uil Hasselt, 20 februari: De oms licltingswerken der aangetaste stallen loopen ten einde. Die werken heb ben de sluiting en hel onder zegel leggen no dzakelijk gemaakt van 15 stokerijen. -Men gaat bier voort met twee vvckelijk- sche markten te houden op den boulevard lussclien de Curange- en de Luikschepoori. De handelaars en winkeliers beklagen zich levendig over de Voortduring van dien toe- bij d’heer Vanuoctte, "ij vernemen i.„. ‘mening dal een groot getal stokers met eene levendige' vol- r ''«sell sedert gisteren de toelating hebben belaagd om hunne gestichten te openen, )el gouvernement uit voorzorg had doen Veurne, 247’ Februari. Er zijn ter merkt aangebracht kocht geworden 51,026 eijeren en stukken boter. Si nis tien jaar was op dit tijdperk de plantengroei niet zoo zeer gevorderd als thans. De hoornen slaan in botten en zou den een overvloedigen fruit-oogsl beloven, ware hel niet dal men den vorst van maart en april nog te vreezen heeft. De vruchten te velde staan ook alom overheerlijk. De heer Leonard heeft in de passage St-Hiiherl, te Brussel, eene schilderij ten toon gesteld, onder den titel van Rel tweede bedrijf van hel mejiikaunsclie drama. Dit stuk verbeeldleene krankzinnige vrouw, die met betraande oogen en naakte borst wegvlucht, terwijl eene gatische ingebeelde wereld achter haar Distort en vergaai. Boven dit ijselijk tafereel zweeft hel ge recht, houdende in de eene hand eene schaal, en in de andere het wrekend zwaai d. Dit tafereel heeft geene uitleggingen nou- dig, De vrouw is een gelijkend portret! Donderde personen blijven voorde vitrien staan, waar dieschilderij is ten loon gesteld. In verhoor van 4 februari heeft de correclioniieele rechtbank van Charleroi zich onledig gehouden met de onlusten, die tien 5 februari te Monligiiy-sur-Sambre hebben plaats gehad. Twaalf personen zijn in die zaak gewik keld; I is veroordeeld geworden lol 2jaren gevang; I lot 4 maanden: I lol 5 maanden; 5 tot 5 weken; 1 tot I maand; 1 tot 2 weken en een lol 8 dagen. 5 zijn vrijgesproken. des* Iiand te koopen, EEN HUIS Veurne, in de Noordslraal, c sta ;i>- en verdere afhanglijklicden, en centiaren erve daar tuedegaaudc, bekend tier sectie A, n.' 234, staande en gelegen stad Veurne, ter oostzijde der Noordslraat. t door Jan Lobberïal, mits 220 fr.‘ pacht- ire, tot 23 april 1867, tijdstip op het welk er van in 'l gebruik zal mogen treden, ughebbeiideii kunnen zich aanbieden ten o den Notaris Reeusaert, te Alveringhein I*. DE8CHÏETEIIE, Plafonneur, Kaaistraat te Veurne, laten wachten. Al <le stallen zijn gezuiverd geworden onder hel streng toezicht van eenen agent des gouvernements en de mannen der kunst zijn het ecus om te ver klaren, dal men er weder zonder gevaar vee mag inbrengen. Twee selioone nieuwe te koopen, waaronder een SPEELBOOT, aal van Plasschendaele op Nieuport en Veurne. Rivier den Yscr. Gisteren heeft men naar hel zinneloos- hnis van Sl-Truien eene arme melkboerin overgevoerd, die krankzinnig was geworden ten gevolge van hel slachten barer koe. De franschc veeartsen, op bevel van hun gouvernement te Hasselt aangekomen, heb ben die stad verlaten. DEFINITIEVE VERKOOPLXG medecyn, purgatiën noch kosten, géneesl i u' gedommel in het van Men leest in den Conslilutionnel dc Lim- bourg, van 21 februari: Onze stad herleeft lolde hoop. De laatste gevallen van runderpest, dit; zijn verklaard geworden, dagleekenen van zaterdag 16 en zondag 17. Zij werden vastgestehl op twee melkkoeien, die men gedolven heeft. De veeartsen van Brussel, bij die onzer slad gevoegd, hebben het vleesch van 59 dier dieren zeer gezond verklaard en voor de verbruiking geschikt. Onzuiverheid van het Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. PENBABE VERPACHTING van de onroerende DE WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. cotbonde kwalt p.rfiiudn ll.viertlckto OPENBARE VEBKOOPIXG IN EENE ZITTING, TE Gemeente Wulpen. A. SAPOBTAS, CEEÏi ODECÏNEN MEER. Gewnd,ieid en kracllten weder tc ^omen zonder noen Kosten, door hel kostelijk ^ndiieidlmecE BEVALEXTA ARABICA DU BARRY van Londeh, Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAEKE, apothekers, Oostsiraei, uVevrne. veuroe,drukt.. Vrouwen van eiken leeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag en dè ingewanden aendoen. Vorlwyfeling on Neerslagtighcid. ..-*1 Gemeente Bulscamp. BRI J SiEIVE: E Et IJ SUPP BfiEMT ADVERTEKTl r j 1 ontstek i an hel grootste bela bevragen by de sluis co verkenslailen, 1 I in steenen inü- i gesteld uit 2 schoone getapitseerde beneden- is dat de Guano goedgekeurd is gronden voor al de winter- en lomer- vruchten I 1 - - 1 die deze Guano sedert 7 jaren gebruiken i seis geeft was Bon- groeijen geeft dezelfde u van •an den Registratie oogst door geslagen i -- -i ivaxj n ii u 10 onlangs uil den grond nieuw geslicht invoerder van deu n Guano voor Betgien. te Antwerpen. EEN GOEDEN Te bekomen bij de binders DERICKX, timmer lieden te Wulveringhem, allé sonrtt^i van gelaagd en ongezaagd Noordsch Hout, aan gematigde prijieti. 1l-*' 1 1 e 1 De heer BIESWAL-BRICOULT, heeft dc eer het publijk bekend te maken, dat, niettegenstaande hij van de stad Aeurne afwezig is, hij niettemin zijne brijkebakkerijen zal blijven voortletten. Den eersten woensdag van iedere maand zal bij alhier komen zijn bureel houden, in liet klein huis van M.r Guslaaf De SinedlBernier, Zwarleiionncsliaal n.’ 14, alwaar hij den gaiischen dag ter beschikking van het publijk zal wezen. Voor hel arrondissement administratif Veurne, r.ich aantebieden bij E. Bril >oT,gemeente-sekrelaris te Wulveringhem. 11 O UU» VVIi -J- cli) van Den Deurwaarder BRIL te Veurne, zal op Woens dag 13 Maart 1807, om twee uren namiddag, over gaan binnen de stad Veurne, ten huize bewoond door vrouw de weduwe Provoost, tol de openbare ver knoping, van alle de mobilaire voorwerpen, in hel zelve huis te bevinden, te weten Stoelen; tafels, koper, tin, ijler, gleis en aarde werk, spiegels, matrassen, beddebakken, winkeltoog, winkelünkken, koflijinoleti, slooven en eene alder- schoonste bullet in acajou, mitsgaders veel andere goederen te lang om te beschrijven. Alles met den gereeden geide. ge verknoping van eene partij Hooiland Wbumeii, rechterlijk omtrek van Veurne, tie negen Bunder en, groot volgens kadaster timmer» 208, 299, 300. 301 en 302, 4 hekt- n 30 eentiari.il. lerdag 28 Februari 1867, om 2 ure na- n Stadhuize tu Dixmude, nibt van den Notaris STEVERLYNCK, te Dix- rloe in rechte benoemd en uit krachte van ilirift verleerd op rekwest door den lieer der Rechtbank van eersten aanleg te date 25 januari 1867, geregistreerd. Heelt dc eer hel publiek ter kennis te brengen dat hij zich in die hoedanigheid binnen deze stad heeft gevestigd, ten huize tpn Besoit Corrzix bakker, in de Vleeschouwerstraat. Bij hem vindt men te koop een schoon assortiment Zakuurwerken, Pemluh-ii, Slaghorlogien, éiil. Hij gelast zich tevens met hel berslellen van alle slaeh van Uurwerken, en verhoopt door dc kundig heid die hij in dit vak verkregen heeft, zijne goede zorg en trouwe bediening, de gunst van een-ieder te verdienen. Heeft de eer het publijk ter kennis te brengen, dat hij zich gelast en waarborgt allé kelders en regen putten digi te maken Door de zorg van zijn werk verhoopt hij een-ieders vertrouwen te genieten. Zich te bevragen bij Cusrles MYL1.E, Ooslstrant te Veurne. verandering van woonst. lick wordt verwittigd dat, bij middel van Ische soumissien, te pachten is. voor een n drie, zes of negen naeenvolgende jaren, ;eu groeijeude op de vrijbóordeu van de fanalen de bi-ug de Arke bij de stad Nieuport tot 11 penbfiig én enkelijk de regter oever van berg de Pe likaan. de Wulpenbrug tol milde I rug op den eurne naar Spi rniiiillie in den ingang van tot aan dc brug in den uitgang van ge- DE TWEE OEVERS. van Yper tot aan de brug van de brug van St. Jooris tot aan de brug van ivere. de herberg denTreurtniel (Reninglie over- tan de sluis der Fintele. aee dijken met boorden uitstekende van lis tot aan den Yser-vaart. de sluis der Fintele tol aan 't eind in Veurne-Anibacht bij de hofstede leve. i te bieden ten Kantoore van I en te Veurne, voor den 1" maart 1867. Van Wed' RKkcbocr ,u Zoon Holloway'» Ti/ltf, Kooru Abtbma '“gewiiiJto retina W»klB ulrriucbi r J fI /I ji tan Donderdag 28 Februari 1867, om 3 ure n.inoeii, ter licrberg bewoond door steur Rooryck, te Isen- berglie, zal M.lc0 DECAE, notaris te Veurne, O|icnbaer verkoopen Een groot en geriellyk Huis, zynde de lierberge de Zwaan, beslaende uil woonhuis, winkel, kamer, vaule, kelder en verdere geriellyk heden, gestaen ter dorpplaets van Isenberghe, op cynsgrond, gebruikt door de echtgenooteu Blondey-Corlier. Uiïi aenslag met de geldtelling. Alle verdere inlichtingen ten kantore van M.“' DECAE, voornoemd, Duinkerkslraet. af hangel ykheden, staende gebouwd op II (1,10,07 C", grond b lioorend.- den beer Goinmers hoppens te Nieuport, io eynspaclit gi llend'u lot baesmis 1894, aen fr. 34,50, c, by jare, welke cynspaclil mede ver kocht wordt. Bewoond en gebruikt door den eigunaer Hendrik Casleleyn, om in gebruik te treden met 1 mei 1867. De eigeiidouisbewy/eii en verkoopvoorwherden berusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE. genee»tniddel in de .^..!en ,iirv>ll»n Ivan .to lwci..lv tl aril. Ta - llonhiureut ticiwriltn Vrrineruigcn Vetirnsche «r»- dorniuRrii VV oi uien van aII* MMirten Zwakte van we1' ken acid ook aen ieder d.»*’* verkocht 1 fr. 50 e., potje. oop in't groot zich te bevragcv bï *f-:or HOLLOWAY, 244, Strand, O A PO SÉ S. •n by E. 1) UC1.OS, Apotheker le Feut’1* By hel verhielen van de doelmatigste niedi-cynen voor eene byzondwrr ziekte k ui ernigr mpey ely k he id blestaen of cr nïoeté'n'die,'gevonden wórden welke het beoed niiveren, regelen en deszclfs kaliteit verbetu- ran. Deze Pillen bezitten en oefenen dete drie hoe- denigheden uit in eene byiondvre graed Zy st. Hen de maeg instaet elk gewoon voedsel te verteeren, dóen dc afzoiidi rende krachten van de lever vermeerde- rten, zuiveren hel bloed, verdryveu alle tiekelyke doffen, en brengen iu’«inloop de zuiverste besiand- dcelell om liet gestel tv onderhouden en te geueirn. lloevele menschel» lyden niet aen krachteloosheid zonder de oorzack le welen, waerom zy zwak lyn In vele gevallen is de maeg er de oorzack van. De Hol loway’s Pillen zyn lang beroemd geweest eene gede rangeerde maeg te genezen en desiells getonde diges tive organen te berslellen. dezelve lyn daerdoór niet gerustheid aenbcvolen nis een onmisbaer genees middel in alle kwalen waerdoor hel gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze verschrikkelyke kwalen hebben helse» zoo I Te bekom ag 28 Februari 1867, om 2 uro namiddag, mtehuis, bewoond door Be< tinus Spilliaert, aats van Hoogslaede, het ambt van meester SYOEN, Notaris Ie trende, overgaaii worden tot de openbare g, voor negen naareenvolgende jaren, n ingang zullen nemen, met 1 October onroerende Goederen, tóebehoorende aan 1 van Weldadigheid en de Kerkfabriek Laede. Iers tullen moeten goede en bekende borg 1 dadelijk betalen 12 ten honderden van van een jaar pacht voor de kosten der e verdere inlichtingen wegens deze ver men vervoegt- zich bij genoemden Notaris n wiens kantoore hel kohier van voor berustende. ^ÉXTRA KT? y, zich van a' .-f genoeg Gazette du midi. ■roi, van versclu idcOc spysvvrteering C<* iliyne 18 jare» parel, p istoof’ en. - N. 46,218> leden ingevotfj® 11 Ilrnuiioiitr» lli’uuiiui.gir I VeiwppitiKln de1, waurpip ISvliurl IZecr» bah llliMrrn en bel I uitleggingen zyu du apothekers 6 fr. de doos ot het Voor hcivcrkr den eigenaer professo Londen. N .1 tl t Meester BÉSIRÉ DE BRAUWERE, Notaris le Veurne, zal iHcrgaen Woensdag 13 Maerl 1867, 4 ure namid dag, te Wulpen, in de herberg Belle I ue, aen de Wulpenbrug, tot de eindelyke Toewy zing 'an Woonhuis hebbende woonplaets met twee inge- mnekle kassen, slaepkamerken, kelder, voutekaiuèr- ken, keuken met ovenbuer, zolder, sehuerket:, Lo en verkenslailen, zwingelkot, regenbak en verdere [)e ondergeteekende heeft de eer aan de Land bouwers, te beriglen dat hel niet alleenlijk bcwi ien op goede en slechte maar het is des le meer nog bewezen dnorde Landbouwers, die deze Guano sedeTt 7 jaren gebruiken, in alle streken van hel land, dat hij d» volgende uitwerk sels geeft 1“ Dal hij alle jaren op de gronden kan gebruikt worden omdat bij. d. - Vette er niet uitput, dus hem niet mager noch schraal maakt, maar dezelve van jaar tot jaar verben rt, om reden dat hij in eenen vol ledigen slaat van vruchtbaarheid houdt. 2’ Wat liet graan in zijnen wasdom aangaat, de stammen of halmen groeijen struis op, krijgen lange baireti, zwaar met granen beladen omdat die Guano hen niet te spoedig doei ópschieten, maar hen den tijd geeft zich te v< rsterken en te verkloeken, daar om heelt de oogst minder gevaar van door stortre gens en stormwinden oniii rrc geworpen te worden. 3" liet is hetzelfde met de voeder planten, de rapen of knollen, groeijen ze. r dik op, de kracht schiet niet in het loof, maar blijil in de knollen, tij zijn tast, niet watcraehlig en zeer voedzaam. Hooi;;ras, toemaat en klaveren de slatinnen teer lang en struis op. De beet voor de suikerfabrieken uitwerksels als de rapen of knollen. 5’Wat de iiardappelcn aangaat, de kracht schiet niet in «le groes, maar blijft in Re knollen en geeft groot!’ zwaar geladen struiken. 6“ Wat hel vlas in zijnen wasdom aangaat; de stammen of halmen groeijen lang en struis op, heb ben den lijd om licli le v erstei ken en te verkloeken looil.’iiig dat men niet móet reczen den stormwinden oi stortregens te zien omverre worden. Deze uitwerksels lijn van de Landbouwkunst. ng voor Eerig Agent en Kantoor: l.ange Brilslraat, 580, geneest volkoiuentlyk de slechte spysverlrring, inav-ontste- I pewoone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, diarrhea, Opzwellingen, Duizeligheid, gedommel in het oor, zeer, koud, vocht, braklusl na hel eten k'"i’ d van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en maegkramp, en onstellemsder maeg, der lenden, van den buik, van het hert, der tydeii en van den rug, alle out' 111 der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpyuen, van den adem, sly mvliezen blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aemborstigh'eid, verkoudheid, lóospy ponl- S' teer.ii”, hairvorm, uitwerpingen, zwaerinuedigheid, hel vergaen, uitpuiling, lamheid, vallende ziekte, verlies van hel geheugen, pisvloed, rbumat'ismuSi n vi’ koorts.' moedcrkwael, witte maendstonden, pnkkelbaerheid en ontsteking er zenuwen, kwalen en armoede van bloed, walerzuebt, verkoudheid rrinne, i^ri.b kleur pemis van warmle, frischheid en krachtdadigheid, miltziekte van iwaermoedtge gedachten. Zy is insgelyks het beste versterkingsmiddel voor d«' e<tke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. treksel uil 65,000 genezingen. Gsszzirg vxx dim Pavs: .Rome.21 Juli 1866. Do geiondh. id van den H. is uitmuntend, vooral sedert dat lis LV.. reneesmiddel outiioudei.de,zyne maeltyden doet met lie Recalenta Arabica Hu Barty, die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. Z. 11. kan niet an< r pryten welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervan by een scholehol op iedere inaeltyd neemt.. Correspondent van de Gazelle du midi ««S ORI mynb. de hertog van Pluskow, hofmarschalk, van eene maegonlsleking. - n. 63,184. de vrouw van mynh. L. Dury-Jumet, by C.harle- lllcnv J ,v’frdra.;elvk lyden in «le maeg, dc beenen, de lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd.-- n. 62,815, mynh. J. J. N.,ëi, van 20 jaren slechte 'si... ’arL'’ *’in de zenuwen én de maeg. - n. 62,476, St.-Romaine des Isles (S >óne-el-Loir<God ry dank, de Reralenta Arabica beeft een einde ge il, d aen pyni 'lf>)vUc |nae”pynen, nachleh ke zweetingen en slechte spysverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat der geiondli. id tod te staen. J. Com SC 'rl 816. n. myah. de aertsdia'ken Alx. Stuart, van 3 jaren algrysely ke zenuwsmart, van scherp rliumalisniu», slapeloosheid en afkeer van bel leve "l I in'el Watson, van fleurecyn, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. -- N 49.4'2, mynh. Baldwin, van volkuméne vervulling lamheid «Ier led '1 óiensporigbeid der jongheid. -- 53 860, mej. Gallard, inde groole S.-Miehielsliael, te Parys, van l.nigenvcrleerin;;, die oiigvneesbai r w as verklaerd 'in |85>’ 1|0„ slechts maendeu te leven gaf. Heden 1866, geniet zy nog alty‘1 eene goede gezondheid Deze kostelyke geneesmiddel bezuinigt duizendmael zviien iirvs’n e" r ’iiiédien; bet heeft 65,000 genezingen bewerkt «iai r waer alle andere med< ey iie was mislukt. DU BARRY Ki izersslraet, 12. Brussel. )p’, kit. 2 fr |>2 k. t' l 7 fr-. 6 k- 32 fr. 12 kilo 60 fr. fraitko tegen een postniandaet. Aen dezelfde pryzen, gichokulaleeide Recalenia ran du Barty Uitstekend vm dscl voor ónlb'1 mlmael, olmaektclyk voedend, gely kmakende en versterkende de zenuwen en de vliesscben, zonder ten minste hoofdpy n en vcrliitzingen noeh andere binder' een der chocoladen gowoonlyk in gebruik le veroorzaken. 1 dikwyls yilaets voor hel grootste gedeelte deielve ko men trsapgewyie tev'Qorschyn doch zyn by geschikto voorzorgen te voork'omcn. De Pillen vim Üollow-’I zyn de zekerste beschermers legeii alle hers.,nou»l’)’ kingen en lyn de spoedigste genezers van eenen oi'- regelmaligen omloop. Wanneer detelve| zonder ver traging genomen worden by de prikkeling in «le Ie* dentalen, slaperigheid, of duizeligheill vobr kond de uitwerking is als datt wouderbacr. De vermaerdheid dezer Pillen is gedcéllelvk gt" grond of de goede uitwerking welké deielve op vrouwe'yke gestvldlieden» hebben. Val» dc dienst* bode tot de Gravin toe, gelykc gunst is toegetegd aet> hen voor deszelfs sterkte en zuivere beslatlddecleO het geen hen zoo gevaerloos en oitschalbaer mack1 voor elke ongesteldheid de'ekte eigen. Verstoppi11' geti van welken aerd hcliy in jonge meisjes welk® vrouw worden of hun levensverandering naderen het gé'.aerlykste tydperk, wordt gc.heclyelf al verbe ten! door liet gébruik dezer pillen. 1 Wanneer de maeg, de Icvemif du itigewanden «HMIR i hoog. rr jai eu, door hi t klimavl, jlyor t»ci;spjl|"U"l!' door ongezonde o.rf.-iiii'»«;eii éVi aiuleioorzaken aeti' I geilaen lyn, «leze scli.’oue regelmatige uitwerkende* Pillen tullen weldra het kwade vcrdryvén en spoe dig energy, kracht eii opgeruiimili. id” aen het g«" stel leruggeveii wal te voren malheid, droeviglilU en nederslagligheitl was De ellende eroortaekt door cciie oaregelmmigC verleering wordt ongi-lukkigrrwyze liy.de meest1'11 gevoel.). IhilH beroemde Pillen vi i ci'chcn iu een re- gelwiatig aeulal gi-homen te worden teneinde «Ie g«s\ stoorde werking lo reguleeren, dezelve vertlryveiii hoofdpy n, buikpyu,miseerlykheid, «noeil.-lmislivid «H< alle derg.elykc k walen. Een voortdurend gebruik dezer onschatbare zuiverende Pillen laten nooit nn «Ie <>or*i' lack van deze tiekelyke actidoeningun te vcrdryvcii en tonder «h- lydur a«’i> cenig nndi-vl Idool te slellcu. Influenza, Diptlicria, Bioiicliiiis, HoesiciP verkomlhedens. In onze viTanderly ke klimaat weinige mcnvelie.o onlsnappi n koude, zerre hals, influenza diptheria en Bronchitis, lael men boven alles «leie b. ri» ni'h' geneesbare pillen gebruiken met de verteki-.rii'f! ceiier uitwerkende genypng. Omrede de Pijlep ve.r- dryven alle unzuiverbedens gewoonlyk vaii bel l'f- llollowav's Salf moeten gebruikt worden om de bor’t en de keel in te wrys en, dezelve driu;;l dóór d.- llu.iL verminderd du ontstekingen hcrsielil tcnlarl.i.-«k getond heid. -■ het bvrte wereld roor de IbrrUo.la !oop l'.rjvipcla» n’rouweljke I Alic vuoilvn i I koorl» jü'ln""'" iloöl.lpjn iOnveriretbarfieiil OnK.le.ung Weluitgcbreide en pol gehecht. Wonll by X Ir. 75 en Een zeer schoon en geriellyk HUIS^an 2 verdiepi -1 ren en pannen dake, te zaïuen en ruime geplafonneerde en g ucneuen- kamers, vautekamer, kelder, keuken, 5 bovenka mers, waervan 3 alvoren en 2 alacbter, 2 groote ou- derlntei;,'icenu aen den ,noordgevel en het ander aen den zuidgevcl van bet huis, bak keuken cn remise, benevens de Erf daermedegaeude groot 42 ar. n 10 centiaren, onder bebouwden greud, cour alsmede vóór- en achterhof met de hagen en bun ge woon vrydom alsook de grachten builen deielfde hagen alhier geheel mcdegaendi’, al gestaen en ge legen te Bulscamp, digt noord van de kerk, by ka daster, seklie B, nummer 125 en 1'26, palende van westen, alwaer zich bevind een groole barrière twee steenen pilasters; aen de Veume-slraet. Bewoond(door vrouw dewed. Cambier-Battel. Zich le vervoegen ten kantoore van M.”' DE CAE, Notaris, te Veurne, Duinkerkslraet, n.’ 11. unTurr nrvMur ijtm o ._t. DE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1