MEUBELS BEKENDMAKINGEN. B E R I G T. ZOMERVERRLYF uit der hand te koopen of te pachten. Merkt van Veurne, Aanzienlijken Koopdag va n WOONHUIS S; februari beplcten. Schepenen 2 27 Februari. -Al TERUGKOMST DER BELGISCHE VRIJWILLIGERS. Men weel dat de heer Langrand-Du- monceau door de rechtbank van Brussel is veroordeeld geworden om aan de alge- ineenc Handelsmaatschappij van Amster dam eene som van meer dan een millioen te betalen en dat hij tegen dit vonnis in beroep is gegaan. Dezer dagen is deze kwestie voor het hof opgeroepen geweest. De verdedigers van den heer Langrand vroegen eene maand uitstel, maar de ad- vokaten der tegenpartij de heeren Orts en de Mot, hebben daarin maar willen toe staan op voorwaarde dal het millioen in kwestie voorloopig werd gestort. Dit niet aangenomen zijnde, zoo is de zaak den 25 TE VEURNE. Timmerhout te Veurne, B E It I <S T. liet Kollegie van burgemeester en der stad Veurne, Ingezonden iVrtik.el. vensters, peerden en rijtuigen, 150,219,000; voor patenten, 88,647,000; taksen van eerste waarschuwing, 945,000; ie samen: 517,852,000 franks. Dat is voor eiken inwooner fr. 13-82 c. In Belgie betaalt men voor grond lasten: 24,061,600; voor persoon nee! enz., 14,517,000; patenten,4,625,000; te samen: 45,005,000 franks. Zulks is voor eiken inwooner fr. 8-71 c. Dus een verschil van fr. 5-10 c. in voor- deele van ons land. Wal geluk voor ons, niet waar, indien wij eens aan de groole natie moesten be lmoren. Tel maar eens op de vingeren veel zwaardere lasten, een lasligen soldaten-diensl, geenc rechten meer tot iets, ver Hes onzer duur bare onafhankelikheid, enz., enz. Wij hebben dus alle belang te blijven wat wij zijn. Laat ons dus opletten ons nooit te laten verbasteren,want onzekoop- handel, onze nijverheid, onze rijkdom zou den hepngaan met het verlies van ons zelfbestaan. Expropriation pour cause d’ulilité publique. Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. STERFGEVALLEN. Algemeene Talingen. Vervolg v»n cle laenclirUvIng der itlictoriktt£eei*t.cii- Gemeente Bulscamp. Uit dei* linnd te koopen, EEN I1EIS te Veurue, in de Noordstraal, BUKGEKSTAND DEK STAD VEUHNE. 615 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe va» 33 00 lol Oude tarwe van 00-00 tot OPENBARE VERKOOPING TE WULPEA, vafi een met Schuerken en Stallingen aldaer. Gemeente Wulpen. I*. DESCHIETERE, Pla/onneur, Kaaistraat te Veurne, Door verandering van woonst. <ie vlaiuierkt grooten l tiend, Fidele I Bij bevel De Sekrctaris, (Gel). Ch.' Cuekebocdt. van hare liwslverlichlende --■■■leiiiing van - - 4 is hel 34 00 tut 33 50 00 00 tot 00 00 23 00 tot 23 75 ]8 50 lot 26 00 14 00 tot 17 00 22 50 tot 26 00 24 00 tol 27 00 23 50 tot 26 25 ver- voor hel confrater en e gelegenheid Pillen niet langdurige meriting tewi” schenkoiiist tal u F en 8 37-75 00 00 24-00 26-25 16-50 25 90 26 00 00-00 i-63 1-36 1-75 4-25 .9-00 I Wij hebben eene gelukkige tijding te melden aan de fainilien der belgisehe vrijwilliger» in Mexiko en bet muziek laat zich op nieuw in van den inhuldingsakt van Den Deurwaarder BRIL te Veurne, zal oj» Woens dag 13 Maart 1867, om twee uren namiddag, over gaan binnen de stad Veurne, ten huize bewoond door vrouw de weduwe I’rovoost, tol de openbare ver- kooping, van alle de mobilaire voorwerpen, in het zelve huis te bevinden, te weten Stoelen; tafels, koper, tin, ijler, gleis en aarde werk, spiegels, matrassen, beddebakken, winkeltoog, winkelkakken, koffijmolen, stooven en eene alder- schoonsle buffet in acajou, mitsgaders veel andere goederen te lang om te beschrijven. Alles met den gereeden gelde. Asschen Woensdag 6 Maart 1867, twee uren na middag bij de Nieuportbrug te Veurne, tan eene schipslading gezaagd Timmerhout om te bouwen. Op verzoek van baas Vanhoutte, en op tijd van betaling bij den deurwaarder PIERRET. Legt het voort. aww»' if 1 ms swr .ti»fiwamin a— Zal op Woensdag 6 Maart 1867, 4 ure namiddag, in eene der zalen van T Stadhuis, overgaan lol de verpachting van 6 HOVE-lIERHO VEN, gelegen van westen de Stadswandeling, onlangs gebruikt door sieur Karei Kestemari en de weduwe F. IFglUnck. Gedaan te Veurne, den 1 Maart 1867. Burgemeester en Schepenen (Get) Aug BEI1AEGI1EL. Veurne, den 24 februari 1867. Mijnheer, Ik ben uw grootelijk» verplicht om dat gij aan mijn verziek hebt willen gehoor geven, en wekelijk» zie ik met genoegen de marktprijs en den uitslag van de zitting van den gemeenteraad in uw blad, die ik verlangdenNu kom ik op nieuw u als vriend een verzoek afsmeeken waaraan gij veel kont bijdra gen als gij wilt, ik wil spreken van de vlasmerkt waarvan gij zaterdag in uw blad gesproken hebt; ik juich alles toe die tot vooruitgang van onze stad kan strekken. Gij zegt in uw artikel dal den gemeenteraad het nog niet eens is op de plaats waar de vlasmerkt tal gehouden zijn, ik van mijn kant vraag aan hel stads bestuur of hel nog eens al de merkten op de groole merkt zal stellen, en of hel S.‘ Denisplein nooit geen markt van hel een of van hel andere zal bekomen dal zij die boomen uitwerpen en kasseien den grond, en aanstonds zal het de schoonste plaats van Veurne uilinaken en nu het brengt geen centiem voordeel op voor de stad, en hel is een vuilnisplaals voor boo men en steengruis. Waarom niet gelijk in andere steden de merkten verdeden, dal ieder bewooner van stad er kan van prolileeren Daarom Mynheer ik bid u van, in uw eerstkomend nummer eene op- illen maken, misschien door uwe tus- ...I ons wijze stadsbestuur aan onze wen- schen voldoen. Uwen Vriend en EXTIIAIT. Il appert par un exploit d’Aioux Dunot, huissier pré» Ie tribunal de première instance séant a Ypfes et de la justice de p.tix du canton de Poperinghe, en date du vingt'cinq février mil huil cent soixanle sept, enregistré, quu l’Etat Beige, poursuiles el dili gences de monsieur Ie Ministre des Travaux publics, dom les bureaux soul établis a Bruxelles, sur la place Royale, et pour autaiit que de beaoin la Société Beige du Chemins de E'er, dunt les bureaux sout établis a Bruxelles, rue du parchemiu 6, poursuiles cl diligences de monsieur Charles l.icdls, Président du Conseil d’admiiiistraliuu, puur lesquels est con- stitué itiailre Llopold DESPOT, avoué prés Ie tribunal s.usdit, ont dunne assignation a Sophie Stephanie Provoost ct a sou époux Ange Cava, (légocipnts a Popuringhe, a coiuparoir (levant le tribunal de prémière instance séant a Fumes, A (’audience du neuf mars prochain, a I’effcl d’y déiendru a I’cxpro- prialion pour cause d’ulilité publique de quiuze ares spixante centiares a einprendre sur une par- celle d’un hectare qualre vingt quntre ares qualre vingt dix centiares, située a Pervyse, coniine au plan cadastral de cutie commune sous Ie numéro 169 de la section B. Cette expropriation est poursui ie en execution de la lot du ircute un mai mil huil cent soixante trois el de l’arréle Royal du premier déceinbre de la meme année. Pour exlrait ceriifié sincere et véritable par M.’ Lsopold DESPOT, Avoué susnoinme el soussigné. A Fumes, le vingt sept février 18ÜÜ soixanle sept L. DESPOT. l.r waren 4330 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Ni. uwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Haver Ho.men Erweten van Geerste van aan al degenen onzer medeburgei s, die belang in hun lot stellen. Hel belg sch expeditiekorps, met zijnen kolonel, baron van der Smissen, is den 23 februari te Brest aangekomen en zal binnen kort de haven van Antwerpen binnenvaren. Een officier van dit korps, de heer Carpentier, is te Bruss I aangekomen, en deelt de voldoensle uit slagen mede over den gezondheidsstaat der vrijwil ligers, die ten getallc van omtrent 800 zijn. Op het oogenblik dat hel belgisch korps uit Mexiko ging vertrekken, heeft de maarschalk van Frankrijk opperbevelhebber van het expedilieleger, onze vrij willigers hel volgende vaarwel loegestuurd Algemeen order: Het legioen der belgisehe vrijwilligers gaal naar Europa terug keeren. Aleer van die troep te scheiden, stelt de maarschalk van Frankrijk, opperbevelhebber, er prijs op om bij haar de tolk te zijn van geheel liet franseh expeditie korps, door er de hooge achting aan te betuigen, die zij gedurende dezen langdurigen veldtocht heeft we len te verdienen. Officieren en soldaten, Gij hebt uw deel genomen aan de werken cn de gevechten in den oorlog van Mexiko. Uwe dapperheid in de gevechten, uwe lucht in de vermoeienissen der langdurige tochten hebben den belgisclicn naam ver eerd. Ontvangt op het oogenblik, dal gij u gaat insche- pen om uw vaderland terug te zien, het vaarwel uwer wapenbroeders van hel franseh expeditiekorps. Binnen eenige weken zult gij uw vaderland terug zien. Gij zult er, verhoop ik, een goed aandenken be waren van degenen, die aan uwe zijden hebben ge leden cn gestreden, alsook van den maarschalk van Frankrijk, die de eer gehad heeft u aan le voeren. Mexiko, 15 januari 1867. De maarschalk van Frankrijk, opperbevelhebber, (Onderleekend) Bxzxisi. den 22. Isabella Debuszchere, bezondere, 70 jaren cn 6 maanden, geboren le Brielen en woonende le Veurne, weduwe van Petrus Amrloot. den 24. Heiiricus Vanderstraete, I I maanden i dagen. den 26. Marie Louise Peelers, gep ■nsioniieerde van den staat, 79 jaren, 11 maanden cn 3 dagen, geboren te Gent en woonende le Veurne, weduwe van Fran- ciscu» Jatniné. De heer P. Bortier, grondeigenaar en landbouw kundige te Brussel, die zonder ophouden voor het welzijn van den landman en de verbetering van den landbouw werkt, heeft den volgenden brief aan mijn heer den minister van openbare werken geschreven: Brussel, 12 februari 1867. Mijnheer de Miniiter, Veurne-Ambachl is gelukkiglijk van eene schrik kelijke overslrouming gespaard geweest, die aller- noodlolligsle gevolgen had kunnen hebben. Oogge tuige van dit schrikkelijk gevaar, cn nog bevende bij de gedachte van du ramp die deze schoone landstreek bedreigde durf ik zoo vrij zijn Uwe ernstige aandacht in te roepen op de dringende noodzakclijklieid van wijze en krachtdadige voorzorgen voor de toekomst te nemen. m Vooral zou men moeten beginnen met do dijken van den Yser te versterken en op te hoogen, daar waar hel hoog water dreigde uit zijn bed le loopen. Zonder uitstel de reeds gedekreleerde verbreeding en verdieping van het kanaal van Loo le doen. De Yser in gemeenschap brengen met de vaart van Plasschendael’e naar Nieuporl, om, in noodlottige omstandigheden, den overvloed van water door do nieuwe sluis, den Graaf van Vlaanderen, le kunnen aftrekken. De schrik, die de bewoners van Veurne-Ambachl in dit bange angslvollc oogenblik bevangen heeft, was zeer gegrond; dewijl het water slechts 8 of 10 centimeters meer wassen moest om over de boorden van den Yser te siroomeit en eene vlakte van 10 tol 15,000 lieklaren grond» do vruchtbaarste van Wcslvlaanderen waarin zich twintig dorpen be vinden, aan eene zee le doen gelijken. Men schrikt nog by de overdenking van den gcese’. dezer dreigende over»trooming, al» men in aanmer king neemt, dat bel land in sommige plaatsen twee meters lager ligt dan de oevers van den Yser. Men is ook nog met schrik bevangen als men denkt aan de rampen, waarin Veurne-Amuacht zou gedom peld geweest zijn bijaldien de sneeuw met regen had moeten smelten; het is deze gelukkige omstandigheid, die dit rijk geweest van eene ruine gespaard heeft. Het gouvernement, nu kennis van dit groot gevaar hebbende, zal zekerlijk niet langer meer zulk eene groot verantwoordelijkheid op zich houden. Hel tal ik ben er innig overtuigd van, ten spoedigste doel treffende maatregelen nemen om de steeds vernieu wende bedreigingen krachtdadig te keer te gaan. Uw vaderlijk bestuur kennende, mijnheer de mi nister, en wetende dat gij reeds zoovele verbeteringen in het stoffelijk gedaan hebt en dat gij stueds bereidt zijl alle rechtmatige siueekingen recht te laten wedervaren, voed ik de gegronde hoop dal gij de opgaaf dezer te doene verbetering in ernstig over weging nemen zult, de uitvoering daarvan zal voor gevolg hebben de bewoners van eurnc-Ambacht buiten zoo dreigende gevaar te stellen. Gelieft, mijnheer de minister, de verzekering mij ner bijzondere hoogachting te willen aanveerden. P. BORTIER. Aan mijnheer Vandertlichelen, Minieler can openbare weikcn. Morgen geeft de koninglijke maatschappij S.” Cecilia alhier, haar derde winterfeest aan leden. Dit feest zal bestaan uil een sehoun concert dal om 7 ure des avonds zal beginnen, en dal door een luisterrijk Bal zal gevolgd worden. De Karnaval beloofd dit jaar nogmaals schit terend te wezen. Buiten de Veiecnigile U e> klieden die zich op nieuw bereiden om eenige tafereelen der al oude geschiedenis van Vlaanderen ten loon le stellen zal de Marmiet een boertige stoet samenslcllen, en do maatschappij liabibolimento zal, zoo wij vernemen dit jaar op nieuw eenige kluchten verbeelden. Maan dag avond zal er een gemaskerd Bal in hel Hand- boogenhof plaats hebben, en dijusdag avond insge lijks gemaskerd Bal in het llólel de Commerce. Te Oostende zijn de heeren C. Brandaris en Ed. Serruys, kandidaten der liberale vereeuiging, tol gemeenteraadsleden gekozen. De minister van biunciilandsche zaken herin nert aan de leerlingen van het hooger onderwijs welke het inzicht hebben deel te nemen aan de uni- vt rsiteilswedstrijd van het academisch jaar 1866 67, drt de memorien ten huize opgesleld, vóór den 1 maart aanstaande, in het ministerie van binnenland- sche zaken moeten toegestuurd zijn. Te Leuze is de milicieloting door het volgende belachelijk feit gekenmerkt: By het alroepen van zijnen naam, naderde een jongeling, met gevouwen handen en bij het doen van herhaalde buigingen langzaam tot de bus, in vorm van ton, welke de num mers bevatte. Toen hij daar voor stond, sprak hij drie toeverwoorden uit, waarna hij de hand in de- bus slak en n.° 1 trok. Zijne tooverwoorden waren dus krach teloos geweest, en bij al zijn ongeluk werd de arme loteling nog door iedereen uitgelachen. De schoringswerken in den uithalingsput der koolmijn Ron Ruveur kunnen, volgens den Journal de Liége, slechts I ngzaam voortgezet worden Men heeft het beschot op ongeveer 5 meters hersteld en de inzakking van eenen der wanden bestaal op eene hoogte van 18 tol 20 meters. Men zal daarenboven de lagere beschotten moeten schoren, cn de puinen wegruimen, welke op eene diepte liggen van 145 nieters. Men denkt dal er nog verscheidene weken zullen verloopen, aleer men de lijken der 20 marte laren van den arbeid uit de mijn zal kunnen halen. KOHREKTIOKRELE RECHTBANK VAN VEUHNE. ZITTING VAN 28 FEBRUARI. Despcghel Léon, werkman te Clercken, 50 franks boete, over jagl in den verboden lij l. Dewyse Jacobus, werkman te l'ollinchove14 dagen gevang, over diefle. Vroomc Joseph en Vincke Louis, visschers le Nieup >rl, elk 14 dagen gevang, over slagen. Cornells Franciscos cn Bouckillon David, elk 16 franks boete, over wcderzijdschc slagen, beide werklieden le Nieuporl. Dezen lieilwensch is door alle dc aanhoorders met geestdrift onthaald en dc heer hoofdman diep ont roerd, antwoord als volgt op de aanspraak in imam der maatschappy toegestuurd Waarde heer hulpgreflier, lieve gildebruedei e en gildeiuetere, Wecsl bedankt over uw goed onthaal. Dc tegen woordigheid van zoo veel co. fraters, confratresseii cn leden, puik onzer vlaamschniiniienile borgerij, de vreugdekreten welke gij mij toestuurt, de prachtige versiersels dezer gildezaal, getuigen mij dal iedereen van u dezen wel gepeisden welkomgroét deelne mende is. Uil liefde voor deze nuttige en geestvc maatschappij, had ik volgaarne de benoi een man van groot aauzien toegejuiclit. O ik maar op het qringend verzoek van ecu groot getal werkende leden, met du vurige begeerte van vleze gilde dienst le bewijzen, en niet uiteer of praalzucht, dal ik mij tol hel aanvaarden van dit eerbaar ambt besloten. Wecsl harlelijk en warm bedankt, waarde confraters, gij die, ondanks mijne aan taal en looneel kunde onervarenheid, mij hoog genoeg hebt geschat, om mii uw voorzitterschap toe le v, mouwen. l»e namen van velen onder u, der eenen dooi imineel- kundige zegepralen, der andere door letterkundige kennissen, lijn gunstig en wyd bekend. Uil de sclmo.ie en echt nederduilsclw redevoering des heeren liulp- i-ri ffiers, blijkt dat voor we'.sprekcnheid en taalwe tenschap onze maatschappij voor geene anderen moet wijken. Dal in weinig andere kleine steden, zoo een uiimunlende tooneellicfhebbers kring bestaal als dc onze, valt ook niet te betwisten. De looneelkennisseii van mijnen diepbelreurden oom, uw overleden print; dc weisprekenheid van mijnen voorzaat den heer Leplac.zijn bij mij niet le vinden. Maar wal ik u stellig verzeker beminde conlralers, is mijn iever voor den I vooruitgang tUn bloei der kunst, voor dc heffing onzer lievo vlaamsche moedertaal, welvaren onzer maatschappij. Sour ieder zal ik een vriend wezen; zoo als van mijnen knul, volgens uwe belofte heer hulpgr. Hier, ik ook op d vriéndelijke genegenheid van allen zal rekenen. Onze I gilde is nu zegevierende uil eenen moeijt lijken toe- I stand getreden. Hel gebrek aan hoofden, heefl noch den kvinsliever der jonge looneelislen, noch den cendragl lusschen de confraters kunnen verkreuken. Eer aan’onzen achtbaren deken, door wiens wijs be heer «He nioeijelijkheden zijn afgekeerd geworden. Wij mogen de hoop koesteren van door voor en tegenspoed, de vlaamsche kunst ongehinderd te be houden, en dezelve,zooals wij ze van liet voorgeslacht ontvingen, aan hel nageslacht over le zeilen. Heden zijn wij rijk aan ieverige en lalentvolle leden; do toestand onzer gilde is luisterrijk. Melde medewer king van den kutidigen en ervaren confrater, weikcn I uwe algenieeno stemmen lol hel prinsenambt hebben I verheven, enden kunstiiiiiinenden iever van u allen, lieve confraters, hoop ik de maatschappij onder mijn hoofdmanschap, met rappe schreden in hare roem volle baan le zien voortstappen, en beloof en zweer ik te wezen goed en getrouw hoofdman dezer honing’ lijke maatschappij ran Rhetoiica, hare grondwet te bewaren en te ondersteunen, en haar naar mijne macht, van alle schade en schande te beschermen cn te bevrijden. Deze aanspraak is gevolgt door een jubelgeroep van: leve dc hoofdman Deceunynck, die door dczaal Een zeer schoon en gerieflyk HUIS van 2 verdiepen, .onlangs uit den grond nieuw geslicht in steenen mu ren en pannen dake, te zaïueu gesteld uit 2 schoone en ruime geplafonneerde en getapitseerde beneden kamers, vautekamer, kelder, keuken, 5 bovenka mers, waervan 3 «Ivoren cn 2 alachler, 2 groole on derlaten,’t eene aen den .noordgevel cn hel ander aen den zuidgevel van het huis, bakkeuken cn remise, benevens de Erf dacrmedeg,lénde groot 42 aren 10 centiaren, onder bebouwden gretid, cour alsmede vóór- cn achterhof met de hagen n hun ge woon vrydom alsook de grachten builen dezelfde hagen alhier geheel niedegaend al gestaen en ge legen te Bulscamp, digi noord van de kerk, by ka daster, sektie 11, nummer 125 cn 126, palende van westen, alwacr zich betind een groote barrière en twee sleenen pilasters, aen de Veurne-slraet. Bewoond door vrouw dewed. Canrbicr-Ratlrl. Zich le vervoegen ten kantoorc van M.',r DE CAE, Notaris, te Veurne, Duinkerkslrael, n.’ I 1. Met bovenstagie en verdere afhangltjkheden, en een are 35 centiaren erve daar medeg.tande, bekend op 't kadaster sectie A, n.' 234, staande en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzijde der Noordstraal. Gebruikt door Jan Lóbbestal, mits 220 fr.' pacht prijs bij jare, tot 23 april 1867, tijdstip op het welk de kooper er van in ’t gebruik zal mogen treden. De gadinghebbenden kunnen zich aanbieden ten kantore van den Notaris Bzersaert, te Alveringhem- GEBOORTEN. den 25 Romanic Degans, dochter van Carolus cn van Rosalie Boonefaes, Beweslerpoort. den 27. Eduard Caruier, zoon van David en van Melanie Gryson, binnen palen. den 27. Romanic Jordaans, dochter van en van Seraplii.ie Sandyck, binnen palen. HUWELIJKEN. den 27. Laurentius Lecot, bakker, 39 jaren en I maand, geboren te L< fliitghe en woonende te Veurne, weduwaar van Carolina Debreuck met Juslina Legeiti, dienstmeid, 22 jaren cn 10 maanden, ge boren te Oostduinkerke en woonende le Veurne, jonge dochter. 12 Zakken Rogge vai> 22-50 lol 133 Nieuw Sucrioen van 23-00 lot 33 Haver va» 13-00 tot 24 Boonen van 22-00 tot f.rweten van 24-00 lot Geerste van 00-00 tot Boter, per stuk Fijeren per 26 worden beleefdelijk verzucht om eene pree! te ne men met de vermaarde geneesmiddelen van Hollo way, dit' heir zullen versier keii-co waarschijnlijk genezen. UOLLEVVAY PILLEN. Borst en Maagpijn De oor sprong en de zetel van de meeste ziekten is deotuui- *erheid van het bloed; verdrijf dit vergift cn de tiekle verdwijnt. De Pillen van Holloway oefenen een onschatbare kracht uit om elk zameiislellend be standdeel van hel bloed volmaakt le zuiveren, cn die vloeibare stuffen te maken om hare belangrijke wer kingen te verrigten. Zij zegevieren met hel resultaat over de borstkwalen, tic maagpijn, de levernaiidoe- 'tiiig en meer andere ziekten die eertijds, in som mige jaargetijden, zoowel in de steden als op het platte land de gewone klippen waren, waarop het menschelijk geslacht schipbreuk leed. Tercglwijzin- gen omtrent het gebruik er van geven een ieder de gelegenheid aan de band om de werking van die Pillen met de grootste juislteid te regelen. Zij die langdurige en zenuwziekten lijden, en al degenen, wier behandeling de verlangde genezing is gefaald, weergalmde en volle toonen hooren. Dan is er lezing gegeven die luid ah volgt. Heden derden januari I860 zeven en zestig om drie en half ure, is er in eene algemeene vergadering waaralle de leden aanwezig zijn, overgegaan tot de plechtige inliuldiog, van den heere Augustus Deceu- nynek, brouwer, binnen deze stad, al» hoofdman, onzer aloude koninklijke maatschappij van Rheto- rika, hebbende voor zinspreukspiritus ubi vult spiral, onder kenspreuk: hope doet leven, en voor titel dragende: arm in de beurze en van sinnen jong, schuilende onder de bescherming van de heilige j maagd Barbara. Na lezi.ig gehoord te hebben van hel kappellcgebod I in date 30 november jongstledenin hetwelk gemel- j tien heer met algemeene stemmen tot voorzitter ge kozen is g. wecsl, hij verklaard dit ambt te aanvaar den cn belooft alle de wetten der maatschappij voor te slaan, te volgen en te doen onderhouden, en lot meerdere bestendigheid, hij heeft met ons allen gilde- broeders geteekend, naar voorlezing vin dezen akt ontvangen te hebben. Gedaan te Veurne, date als boven. Gcleekend: Deceunyuck, T. Rouse, R. Barbier, Ryckewacrt, Cli. Quartier, Cli. Poupeye, J. VYybo, L. Willems, Ch. Geva, Aug. Quartier, P. Vanhaecke. E. Degroote, L. Pinte, B Pierret, Ch. Kesteman, P. Borrc. Gedurende du handleckening van dezen akt, het koor maagdekens herneemt hel gelegcnlieidsliedjc: waar kan men beter zijn, hel welk wederom veel bijval vindt, terwijl het driejarig tlocblertjc komt van konfrater B >rre, den heere hoofdman, haren kozijn, gélukwciischeu en hem eenen sclioonen bloe mentuil, van groene en witte gemaakte bloemen, aanbiedt, benevens zijn zilveren eercteeken als gilde- broeder. Eenige kussen van dankbaarheid volgen dit geschenk. Onverwijld wordt hel eercteeken aan den heere deken overhandigd die hetzelve, onder wedertijdschu omhelzingen, bewijs van broederlijkheid, aan tien borst van deu heere voorzitter vastmaakt. x (Te vervolgen). IN EENE ZITTING, Meester DÉSIHÉ DE BRADWEHE, Notaris te Veurne, zal overgaen Woensdag 13 Maert 1867. 4 ure namid dag, te Wulpen, in de herberg Relic Vue, aen dc Wulpenbrug, lol de eindelyke Toewyzing van Woonhuis hebbende woonplaats met twee ingc- tnaekte kassen, slaepkamerken, kelder, toutekamer- ken, keuken niet ovenbuer, zolder, schuerken, koei en verkenslallen, zwingelkot, regenbak en verdere af hangclykheden, staende gebouwd op H. 0,10,07 grond behoorende den heer Gonimers-Loppens te Nieuporl, in cynspacht geheud. ri tot harsmis 1894, aen fr. 34,50, c, by jare, welke cynspacht mede ver kocht wordt. Bewoond en gebruikt door den eigenner Hendrik Casteleyn,om in gebruik te treden met 1 mei 1867. De eigendpimbcwyzen en verkoopvoorwaarden berusten ten kantoorc van genoemden Notaris DF. BRAUWEllE. Te bekomen bij de kinders DERICKX, timmer lieden te Wtilveringheni, -'lie soorten van gezaagd en ongezaagd Noordsch Hout, aan gematigde prijzen. Heeft de eer bet pnblijk ter kennis te brengen, dat hij zich gelast en waarborgt alle kelders co regen putten digt le maken Doo- de zorg inn zijn werk I verhoopt Itij cen-ieders vertrouwen te genieten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2