HERBERG TE PACHTEN. ME U B ELS HERBERG NET ERVE, te Alveringhem, BRANDHOUT Openbare Verpacliliiig' TE RJIEUPOIVT. F F K M E, A VEl^DItE. 'OF «e AD» BEKEN DM A KINGEN. Merkt van Veurne, z% GROOTE VEND1TIE ZÓMÉRVERBLYF WOONHUIS Eduard 2.' dagen. 28 Markt, 38-50 00 oo 13-50 26-25 17-00 24-90 26 00 00-00 i-63 1-27 1-80 S-00 fl-00 ALVERINGHEM. KOOPDAG van MEUBELEN, Mcnagie-Goederen, oude llouwmalrialen en andere Voorwerpen TE WDLVER1NGHEM-D0RPPLAETS. i TE DIXMUDE IN DE ÉESSÉNSTHAÈT, ll.,,'n Maert 1867, om 1 ure juist huismeubelen, keukengerief en eene samengesteld uit vele sclioone boek- en Hillebrnndt Charles, elk 50 jagt in den verboden tijd, beid* maand en uit der hand te koopen of te pachten. IORREKTIOHKELE RECHTBANK VAN VEORNE. Algeineene Tijdingen. koopdag TE VÈURNE. Gemeente Bülscamp. Ingezonden AkrtiKel». M.' de Uitgever. 22 50 33 00 22 00 tol 24 00 tot 26 00 00 00 lol 00 00 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. Sterfgevallen. OPENBARE VERKOOPING te Leysele, van eene goede en wel bebouwde HOFSTEDE, AUDAEIl GELEGEN. Graenpryzen der v Per 145 liters. Gemeente Leysele. KOOPDAG TE LEYSELE, by het gchuchte dc Glachoirc. 90 lol 100 koopen Brandhout, bestaende namelyk in boomkionen, branken, galen, spaenders en blokken. Nieuws van de week. DE KARNAVAL VAN VEURNE 1867. OPENBARE VERKOOPING TE WULPEN, van een met Schuerken en Stallingen aldaer. Gemeente Wulpen. Hofsteden, Zaeilanden en Gras, Maeigras en Hove- nierhoven, ENGELLENTE Tandmeester, G Maart. 409 Zakken Tarwe waren ler Nieuwe tarwe v.iv 34-00 lol Oude tarwe van 00-00 lol 6 Zakken Rogge va» 22-25 tot 35 Nieuw Sucrioen van 24-00 lol Uavcr van 10-00 lol orige week ■iWIWW. I Rikikiquewibonapi, _T~1T-■’-■"■-I cl» tij u de Boti-r, I'd july I BO", ItUi.LY. t> - gezondheidsredenen naar eene badplaat* bet Ic Liverpool uil Op Maandag namiddag, van bibliotheek, werken. Door ’t ambt Woumen. Die begeert te pachten de herberg hel hof tan Commercie, slaande te Forthem, als nog bewoond bij Francis Alderweireldl, om in gebruik te komen met 1 mei 1867, kennen zich aanbieden bij den ouden Notaris DECAE te Alveringhem. Elk zegje hel tooit. en Beaup roverij van van Carolu* m Den Deurwaarder BRIL te Veurne, zal op Woens dag 13 Maart 1867, om twee uren namiddag, over gaan binnen de stad Veurne, ten huize bewoond door vrouw de weduwe Provoost, tol de openbare ver knoping, van alle de mobilaire voorwerpen, in hel zelve huis te bevinden, te welen Stoeien; tafels, koper, tin, ijzer, gleis en aarde werk, spiegels, matrassen, beddi bakken, winkeltoog, winkelhak ken, koflijmoleu, slooven en eenc alder- schounsto buffet in acajou, mitsgaders veel andere goederen te lang om le beschrijven. Alles met den gereeden gelde. van den Notaris 1.absent PROOI' te rswrntiï—l r W 111 r**—W M1I IHHWI IW IIMWII1 lluMHiil o--t te Veurne, verbreking van afsluiting. ZITTING VAN 7 MAART. Verbiest Pieler, visscher, David Charles, visscher en Pauwels Modeste, werkman, elk 2 dagen gevangt over diefle, al wooneml» 1 lol 37 75 lot 00 0° tot 24 00 tol 26 25 1 25 00 I harlelijk lachen als Babi* Men leesl in la Fiance, een blad van Parijs Keizerin Charlotte heelt hare regel matige corn»- poiidonCie mei de leden barer familie hernomen. Zij heeft haren broeder eeil zeer vleiendeu brief geschre ven, om hem geluk le wenschee over zijn aanstaande huwelijk mei de prinses Marie van Rotieniollern en zoodra zij hel overlijden bad vernomen van den aart»’ hertog Steven, heelt zij zeer aandoenlijke vcrlroos- litigen gezonden aan de koningin der Belgen, hare schoonzuster en zuster van den overleden prins. Do heer Van de Weyer, gezant van Belgie bij hel hof van Engeland heeft oin - een verlof gevraagd en zal zich begeveu. De bemanning van bei ie Liverpool uil Ncw- York aangekomen schip Energy verhaalt, dal in den nacht van 18 februari, eene groole vuurbol boven het schip uiteenberstte, waardoor de matrozen op het dek werden nedergeworpen en een hunner erns tig werd gekwetst, de wind waaide sterk uit het zuidwesten. Door verandering van woonst. van Een zeef schoon en geriellyk HUIS van 2 verdiepen, onlangs uit den grond nieuw geslicht in sleenen mu ren en pannen dake, te zamen gesteld uil 2 schoone en ruime geplafonneerde en getapitseerde beneden kamers, vautekamer, kelder, keuken, 5 bovenka mers, waervan 3 alvoren en 2 alaehler, 2 groole on derlaten,’l eene aen den noordgevel en het ander aen den zuidgevel van het huis, bakkeuken cn remise, benevens de Erf daermedegaende groot 42 aren 10 centiaren, onder bebouwden grend, cour alsmede vóór- en achterhof met de hagen en hun ge woon vrydom alsook de grachten buiten dezelfde hagen alhier geheel roeikgaende, al gestaen en ge legen te Bülscamp, digi noord van de kerk, by ka-- daster, sektie 8, nummer 125 en 126, palende van westen, alwaer zich bevind een groote barrière en twee steeneii pilasters, aen de Veurne-straét. Bewoond door vrouw dewed. Cambier-Battel. Zich te vervoegen ten kantoorc van M.,c' DE CAS, Notaris, te Veurne, Duinkerkstraet, n.’ 11. schouw tichels, 3 deurkassyiien, vensterkassynen. 4 tollekaken en meer andere voorwerpen die, ten ge stelden dage, zullen le koop aengeboden worden. Op gewoone voorwaerden en ty d van betaling ter studie van meesier ROLLY voornoemd. Op Zaterdag 23 Maert 1867, om twee uren dag, ter herberg bewoond door te Leysele-dorpplaets, Zal meester BOLLT, Notaris ter residentie van Wul- veringhem, overgaen in eene zitting, tol de openbare verknoping van de hierna beschreven Hofstede, le weten n... Ghyverinchove. Vandenberghe A., burg. Rooryck Plu en Vanderheyde F., sch. Hoogslaede. Beesau A., burg., en Rooryck B., sch. llouthem. Peeren Ch., burg., Lammens 0. en Pal- foort I, sch. Isenberghe. Rooryck N., burg., Linseele 1’. en De Cae P., schepenen. Leysele. Slove J., burg, en Feys Th. schep. Moeras. Cortier E., burg, en Pattou Ch. schep Nieuport. Meynne L. burg. Vanbaeckel-Focqucur F. en Meynne-Vandevyvere L. sch. Ocren. Ghyselen P„ burg, en Dequidl J. sch. Ooslduinkerke. Ryckewaert F., burg., en Slocke- lynck P., sch. Pervyse. De Grave A., burg, en Vanhoutte B. sch. Ramscappelle. Vandewoude F., burg, cn Cave- reel C., sch. St. Jooris. Legein-Portier L., burg, en Vannecke IL, sch. St. Ricquiers. Feys F., burg en Dinnekcin C. sch. Slavele. Cornells L, b., en Recour-Dejonghe S. sch. Steenkerke. Fev P, burjz. en Vantoortelboom B.sch. '—rincientr^-'-nstnnrrrsrii' a.»i>.,'~v>uTgr, 'SymtrOift C. en Verfaiilie D., sch. Wulpen. Deschoolmeester P., burg cn Van- houtte J. sch. Wulveringhem. Lahaye F., burg., en Follcy P. sch. Zoulenaye. Duhocquel B. burg. ARRONDISSEMENT DIXMVDE. Heerst. Biervliet L burg., Duylschaever R., sch. Bovekerke. Deschryver J., burg., Swacls D. cn Van Couillie P. sch. Caaskerke Troost A., burg., Cambier E. cn Van Slechclman I.., sch. Clercken. Vandenbussche I.., burg-, Socnen J. sch. Corlemasck. Hemeryck J burg., Volckaerl P. cn Van Isacker L. sch. Couckalaere. Desnick R. burg. Perdu C. cn Van Prael U. sch. Eeeten. Ampc A., burg,, Vanmiddelen J., sch. Uandzacmo. DeGrendele B. burg., Roelens B. sch. Keyem. Monleyne J. sch. Lampernisse. Missuwc C. burg., David J.-B. sch. Leke. Defever P. burg. Loo. Syocn B., burg., Vanbiesbrouck J. cn Ver- lende L. sch. Meickem. -- Ridder Ch. deCohinck de Merckcm, burg. Van F.xem A. en BrunecI L. sch. Nieucappelle. Cardinael P. burg., Deceuniuck C. en Annoul P. sch. Noordschoote. Barlier P. burg., Jacob C. sch. Oostkerke. Vanhuysu C. burg, lluulsacgher C. sch. Uudecappvlle. Cavereel J.-B. burg. Degraeve D. sch. Pollinchove. Debruyne J. burg., Pil P. sch. St. Jacobscappelle. Markey J. b. Opsomer C sch. Sluyvekcnskeike.De Graeve J,-B. burg, en Boue- kenaere A. sch. I ladsloo. De Crombrugghe-de Piekendaele E. burg. Werken. Sabbe A. burg. Vandenberghe L. sch. Zarren. Wullepil C. burg. Zondag hebben wij wederom een schoon feest bij S.*‘ Cecilia gehad. Hel bestond uil een koncerl ge volgd door bal. Zie hier, M.', mijn gedacht nopens dat concert. De harmonieslukkeii Ouvctuie Allemande van Haênzel en de lieve walz Lichtenstein, van Labitaky werden mei samenhang en juistheid uilgevoerd. Ook de duo van Martha voor bugle en trombon, lukte uilermalen wel, en dc twee solisten de heeren G. De Sinedt cn C. Kesleman, werden hevig toegejuicht. De jonge heer Du Breucq die voor d'eerste maal ons eene variatie op den cor gaf, heeft veel aanleg en zal, indien hij zich wil beoefenen eene zeer goede cor worden. Hij speelde zeer goed en bad ook veel bijval. De lieer Morez is nog altijd de uitmuntende klari- netleisl die zich duor geen inoeijelijkheden laat af schrikken. Zijn zuiver gespcl en schoone toon deden langs alle kanten donderende bravos losbarsten. De heer Van llerzeele gaf ons een fantazij uil de Somnambule op de saxophune. Hij ook weet goed de inoeijelijkheden van dat speeltuig te overwiiineii. Du heer de Ceunyuck verwierf veel bijval met het liefelijk stuk petils oüeaux dal hij op de piano uit oefende. M.’ Ryckeboer is wezentlijk een goede zanger: kloeke ei( sympathieke stem, uitmuntende uitdruk king, tiet daar de hoedanigheden die hem kenmer ken. Iljj zong ons twee romancen en twee ehanson- netles die met veel vermaak aanhoord en heiig toe- gejuichl werden. Het bal dat op het koncert volgde, alhoewel niet zoo talrijk in dansers als de vorige, was niettemin zeer levendig en duurde tol laat in den nacht. Mochten wij welhaast nog zoo een lief feest in ons koninglijk genootschap bijwoonen. Aanvaard, enz. de koepletten'savonds vi de mane vooral hadden veel bijval. Ook moest men harlelijk lachen als Babi- bolimeiito, zoon, opkwam met een stuk in zijn kraag, Tonnerre! il n’élail pas blanc, mon hommel Dijnsdag namiddag had men op nieuw een schoon tafereel van de l'ereentgde Werklieden de Forestiers van Vlaanderen, die op een praalwagen gezeten, de stralen der stad'doorliepen. Zij werden op nieuw heiig toegejuicht. 's Avonds werden er op nieuw cenige liedjes gezon gen. Hetgeen dat meest bijval had, was een slach van overzicht der gebeurtenissen van karnaval; het was zeer spiritueel en goed opgesteld en wel gezongen. Ik vergal bijna van onze twee gemaskerde bals te sprekenhet bal der Marmiet van den maandag en het bal van den dijnsdag in het Hótel de Commerce. Beide waren wel bezocht door talrijke en schoone maskers en duurden tot laat in den nacht. Kortom, de karnaval van dit jaar heeft, voor wat de levendigheid en hel vermaak aangaat, de leste jaren zoo niet overtroffen, ten minste evenaart en men h.ü>fl uiel gehoord, dat de orde ievers het minst zou zijtrfgestoord geweest. Nergens houdt men meer van karnaval dan te Veurne, schreef over eenige dagen het jaar dertig, en dit gezegde is toch eene waarheid. Reeds van over zes.weken, waren de vermakelijkheden die gingen plaats hebben, hel voorwerp aller gesprekken. Hon derden menschen gingen eiken zondag de repelilicti bijwoonen van hel muziek der Marmiet; in een woord, hel verlangen was in alle herten; hel woord karnaval, op alle lippen. Deze langgewenschle dagen kwamen eindelijk le voorschijn, en reeds van zondag middag, toen deinhulding van hel vaandel der Marmiet plaats had, was iedereen te been om die luisleriijke stoet, de stralen der stadie zien dóórtrekken. Deze geest drift groeide aan en s’maandags waren de straten opgepropt met Veuruaars en vreemdelingen die van alle kanten waren toegesneld om den boertigen stoet der Marmiet le bewonderen. Du verbeelding der Marmiet en vooral de buitengewone genezingen, dour Kousombrajaou uilgevoerd, hebben hel publiek har telijk doen lachen en de leden der Marmiet mogen verzekert lij", dat hunne drij verlooningen, door iedereen toegejuicht zijn geworden. Eiken avond waren de herbergen op de markt vol volk; aan mas kers ontbrak het niet, en de balen (vooral dit der Marmiet) waren zeer levendig en wel betuchl. Dit jaar hebben Babibolimenlo’s zonen het hunne ook bijgedragen om den karnaval op le luisteren. Hul is te verhopen dal den bijval dien zij genoten hebben, hen zal aanmoedigen om t'naasle jaar nog ecus uit te komen. Wat de Vereenigde Werklieden betreft, even als vorige jaren hebben zij hunne zwakke poo- gingen vereenigd en ons nog eens eenige groole mannen onzer aloude vaderlandscho geschiedenis verbeeld. In een woord, iedereen heeft zijn best ge daan om gedurende deze dagen de inwuoners der stad vreugde te verschaffen, de neiringdoenvrs profijt bij te brengen en ile vreemdelingen iu onze stad te doen komen om hunne karnavalkluchieu te bekijken. Een Feurnaar. 33 00 00 00 13 00 tot 16 50 den 2. Marie Planckcel, dochter van Rosalie llartee), Beooslerpoort. i den 2. Uenricus Steen, zoon van Uenricuv f” van Amelie Dejacgher, Bewesterpoorl. den 2. F.duardus Vandermeesch, zoon van Carolu» en van Sophie Coussemaeker, Zwnrlenonneitraat- den 3. Richard Malon, zoon van Eduard cn Marie Vandenberghe, Bewesterpoorl. HVWELUKEN. den 6. Pieler Gikiere, ouder brigadier «Ier dou anen, 52 jaren, geboren te Reuinglie en wooncode te Veurne, jongman, met Marie Depuydt, bezon- dere, 52 jaren cil 4 maanden, geboren Ir Nieiicap- cappelle en woónende tu Veurne, jonge dochter. den l. Bonhomnie Zenobie, 6 jaren, 11 maa»' den en 3 dagen. den 3. Isaballa Basiaert, werkvrouw, 70 jaren 10 maanden, geboren te Leysele en woommde ,e Veurne, weduwe van Engelbertus Wydouw. den 6. Petrus Joncheere, landbouwer, 70 cn 7 maanden, geboren te Ramscappelle en nende te 's Heerwillemcappelle, man van Ai'1'* Mesdach. den 6. Marie Lozier, 1 na mid- Sr. Eduard Desomer, eenèr goed bekalanie Langs den steenweg van hei dorp naar Forthem. Op Maandag l.“'" April 1867, juist om 3 ure na middag, in de te verkoopen herberg den Hoepel, be woond door Karel I au Gales, te Alveringhem, langs den steenweg naar Forthem, lal M.’ BEERNAERI, Notaris ter residentie van Alveriogheiii, in eene zitting, openbaar verkoopen Eenige koop. Binnen de gemeente Alveringhem, luseclien de dorpplaats en Forthem, langs den steen weg, een zeer kloek Huis, ten dienstu van Herberg, dragende voor uithangbord den Hoepel, beslaande iu eenc groote herbergjil.ial», zeer fraai geschilderd en behangen, met vier vensters en eene deur op den steenweg; keukentje met haard, en citeru; voorkamer; groote allee, dienstig voor legging van veel granen en zaden, waarvan den plankenvloer ganseh gave en goed is; twee slaapkamers, de eene licht hebbende op den steenweg, en de andere op ’tzuiden, melinelk eene nieuwgeiiia.ikle kièerk. s; grooten en kloeken zolder, met veel lichttrekkende glasruiten;voorts‘een kelder met veel geriefljke allerhande bakkenen gewelven; een kour, gias- pleinlje eene logic met pannen gedekt en gemaakt niet sleenen en berd, en waar zich onder ecu en hel zelfde dak bevinden: A eene bergplaats voor hout of kolen; B eene piscine; C een privaat; U eti een wasch- keukentje met licht langs boven; benevens eene looden pomp, en daarachter een alhier medegaanden hoek grond rondom in hagen. Gebruik door den verkooper Kakil Van Caiks; aanslag met 1 mei 1867. Nota. In deze herberg wordt er veel bier en sterke dranken verteerd, door haren schoonen stand; haar debiet slaat nog om te vermeerderen door de voltrekking der kalsijde van Forthem naarde Grognie. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucnoen van Haver Bonnen Erweten van Geerste van Eene goede en zeer wel bebouwde HOFSTEDE, ge- slaen en gelegen binnen tie gemeente Leysele, bezui den langs de kalsyde, leidende van Isenberghe naer Leysele en de fransche grenzen; samengesteld uit woonhuis, bakkeuken, schuer, wagenkot, peerdestal, koei- en veiteslal, twee zwyustalleii en verdere af- hangelykbeden, hebbende in het geheel eene in- houdsgroolte van H. 7-22-97 C volgens de oude ei- gendomsbewyten, cn van II. 7-21 -20 C onder Huis- grond, Tuin, Boomgaerden en Zneilanden, ingevolge kadaster sectie II, nummers 387, 368, 369, 370,371a, 372, 373 374, 375 en 376a. Bewoond en gebruikt door sictir Pieter Roily. De koopera zullen daer van in het vrye gebruik konnen komen,zoo volgt: van zaeilaiulen met eersten October naetlktiniende; van dc grazingen met 11.no vember daer op volgende, en van de gebouwen niet eersten met 1867. Pryiy der niet gsteekende opgacude en fruit <ira- geude Boomen2491 franks. Dete hofstede is verdeeld in 9 koopen, die zoo wel af- zoixierlyk, als by versphillige samenvoegingen, ten gelieve der liefhebbers, zullen opgeroepen cn ver kocht worde». De voorwaerden der voorhandige veiling en de eigendoms bewyzen der goederen berusten ter studie van den boveiigenoinden Notaris HULLY, by den welken men deswegens alle verdere inlichtingen kan bekomen. ---I diefte, al wooneude te Brrdene. ZITTING VAN I MAART. Debruyne Leonard en Beaupres Ange, elk 1 fr- 50 cent, boete, over roverij van hout, beide werk lieden te Clercken. Maesen Adolphe franks boete, over jagt in den verboden tij<l, beid* werklieden te Üuslduinkvrke. Deconinck Leopold, werkman te l.ombnrtzydf 50 franks boete, over jigl iu den verboden tijd. Werrebrouck David, zonder beroep te Veurn*. 14 dagen gevang, over diefle. Vahdecasleelo Francis, schippersgat 10 fr. boete, over van Op Donderdag 14 Maert 1867, om 2 uren namid dag, Ier gemeente Leysele, by het gekuchte de Cla- choire, op de landen van sieur Pieler Ley, brouwer aldiier, Zal meester BOLLT, Notaris te Wulveringhem resi- deeieud’, houden koopdag tan Men zal vergaderen ter herberg bewoond door sieur Louis Vamlen kerek hove, op hel gehackte de Claekoire. Op gewoone voorwaeiden en tyd van betaling tot 1 ■“~i ten kantore van opgenoemden Notaris Jongens, jongens, was dat nogmaals een olie dit jaar! Maskers dat hel reusde, schoone en goed voor gestelde tafereelcn, en dit alles begunstigd door een helderen zonneschijn, een allerliefelijkst weder dat scheen uitsluitelijk gemaakt le zijn voor onze karira- valliefhebbers Maar ik zal beginnen met hel begin. Zondag morgend, om 11 ure, dan vormde zich een stoel samengesteld: 1.’ uil hel wijdvermaard en be roemd inuzijk; 2.' eene afdeeling ruiterij de ruiters zijnde in otlicicel kostuum van dorpsburgemeesters; 3.' een half dozijn rijtuigen bevattende de leden der marmiet en 4.' il signor Alibradipracha, in een prachtige koets bespannen met 6 prachtige witte peerden. Deze stoel trok op naar de ijzerenwegstalie, alwaar hij het prachtig en kostelijk vaandel der Mar- i iniel ging af halen waarna hij, vaandrig aan T liuold, eenige stralen der stad doorliep. Namiddags, had men een zeer schoon tafereel door de Fereenigde Werklieden voorgesleld. Het was een triomfwagen verbeeldende de oude Belgen niet hunne opperhoofden Ambiorix enz. Dit had ook zeer veel bijval, ’s Avonds weinig maskers. Maandag morgend, om 11 ure, kondigde eenc af vaardiging der republiek van de Marmiet, het feest van ’s namiddags, aan alle de hoeken der straten aan. Om 2 uren namiddag kwam dus de stoet, waarvan een-ieder de samenstelling heeft gelezen, de Oosl- straat is, dooriiip eenige straten, en eindigde met eenc groote veri.Mining in het midden der merkt le geven Avonds waren er vele maskers, waarvan een aantal nielsbeduidei de; andere met liedekens, waar onder ik bemerkt hubhe de Fereenigde Werklieden met hun lieijen: een wandeling.ike van Pierlala naar Veurne, die veel bijval hadden. Maar hel beste, het fijnste, hel linrijksle van dezen a'Oiid en, ik mag het wel zeggen, van geheel dun karnaval, was de vertoo- ning, in twee akten, welke de zonen van Babiboli- mento gaven, en voortitel droeg: Babibolimenlo in de mane. Het ballet die den tweeden akt opende en Dc Notaris ROLLY, le Wulveringhem r. sideerende, zal op M.ieudag 25 Maert 1867. synde Onze Lieve Vrouwe Boodschap, om 2 uren namiddag, ter her berg de Kroone, bewoond door sieur Pieler Ghyselen te VVulveringhem-dorpplaets, houden koopdag van de volgende goederen Coulisse-lafel, lange biertafel, speeitafelken, toog en loqiiet, 2 kassen, 2 bedbakkcn, waervan een in olmen cn een in keirselaren hout, kuminode in wa genschot, keperen spoelbak en verzuip,schoone gar niture in porcelein. groot kabaiel, 2 linnen plallee- len, 12 dessert tello irkens, kop ren moor, 2 yzeren halve hectolitermaten, hooisp ide, schoone slove met toebelioorten, 2 kaders, 4 goede schotelingsrwyns, 100 kilos tebak, 600 bondels kominêiiie-strooi, 200 boonpersen, diltper- sen, 200 busschen,40 koopen bard, spanningen lli r- ,"gen en brandhout, 500 pannen, 300 gebloemde IN EENE ZITTING, Meester BÉSIRÉ DE BRAUWERE, Notaris'te Veurne, zal overgaen Woensdag 13 Maert 1867, 4 ure namid dag, te Wulpen, in de herberg' Belle Fue, aen de Wulpenbrug, tot dc cindelyke Toewyzing van Woonhuis hebbende wnonplaets met -wee inge- mtiekle kassen, slaepkamerken, kelder, voutekamcr- ken, keuken met ovenbuer, zolder, schuerken, koei en verkenstallen, zwingelkot, regenbak en verdere af hangelykbeden, staunde gebouwd op 11. 0,10,07 C, grond behoorende den heer Gomniers koppens le Nieuport, in cyuspacht geheudm tot baesmis 1894, aen fr. 34,50, c, by jare, wolke cyuspacht mede ver kocht wordt. Bewoond en gebruikt door den eigenaer Hendrik Casteleyn,om in gebruik le treden met 1 mei 1867. De eigendom sbewyzen cn verkoopvoor «aerden berusten ten kanloure van genoemden Notaris DE BRAUWERE. De Notaris VAR ISEGHEM, rèsideercnde te Nieu port, zal namens het beslm rder Burgelyke Hospicen lol hetzelve Nieuport, overgaen in een der zalen 'au het Stadhuis aldaer, op Vrydag 22 Maert 1867, des namiddags om 2 uren, tol de openbare ver pachting voor een teriiiyn van negen jaren, die bunnen ingank zullen neineti met den eersten okto- b.ir aenstaende van: gestaen en gelegen in de gemeenten Westende, St. Jooris, Lombartzyde, Ramscappelle, Oostduin- kerke, Zpulenaey, Schoore en Bcerst. Ingevolge het collier van lasten goedgekeurd door de bevoegde overheid en die berustende is ter inzage van een-ieder ten kantore van bovengenoemden Notaris 4 AN 1SF.GI,,. ...cu-purt'. Adjudication publique le Jeudi 28 Mars 1867, a 2 heures de relevee, dèvant M.' BODDEVVEEL, Notaire a Hondschoote, et en son étude. D’une excellente FERME située a Leysele (Belgique) grande 19 hectares 7 arcs 86 centiares, avec dc trés bons Bailments, oc.cupée par M. Slove, maire de Leysele, qui en a bail jusqu’au I Oclobrc 1874, a 2000 fr. par au. Elle tient au nouveau pavé qui traveisc Ie. hameau nommé het Molleken, a M. M. Boris a Ypres, Malou a Bruxelles, Decousseniakar, Behagle, Frédéric Moeneclaey, Slove, Devloo et M.“' Delaroière a Bruges. Cette Ferme iie forme qu’un seul bloc. Les terres en sont de lo.ute 1." qualiié. Pour renseigneniens s’adrcsser a M.' BOUDEWEEL, Notaire a Hondschoote, déposilaire du plan et des litres dc proprieté et a M.' DELPORT Notaire a Bergues. Zal dijnsdag aanstaande, 12 dezer, sprekelijk zijn, van 9 tot 12 ure voor middag, in liet Hótel de la Noble Rose, te Veurne. Boonen van 20-00 lot Erweten van 24-00 lol Geersle van 00-00 lol per stuk Eijeren per 16 Er waren 3580 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2