I I HERBERG MET ERVE, te Alveringlieni, F E R M E, HOFSTEDE, GELEGEN. BEKENDMAK1NGEÏÏ. ZOMERVËRBLYF Merkt van Veurne, I n vreein- 14 I doen ken- I uil der hand te koopen of te pachten. 15 Maart. F KOOPDAG van MEUBELEN, Menagie-Goederen, oude Bouwmatrialen en andere Voorwerpen, TE WULVERINGHEM-DORPPLAETS. logenagtig beticht gij 550 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe van 35-00 tot Oude tarwe van 00-00 tol Algemeene Tijdingen. Runderpest. V E R K O O P 1 M G eener goed bekalante Het bestuur van den cngelschen brie venpost is voornemens van 10 tol op 6 centiinen den brieventaks voor geheel het Vereenigd Koninkrijk te verminderen. Vol gens de ondervinding van het verledene, rekent men dat die vermindering zulk eene vermeerdering van briefwisseling zal veroorzaken, dat er spoedig eene aan. groeiing zal door ontstaan in de ontvang sten der openbare schatkist. Hier in ons klein Belgic hebben al de koophandelkamcrs en al de dagbladen te vergeefs den eenvormigen taks van lOcen- limen geëischl; onze minister van finan ciën, de heer Frère-Orban, wiens koppig heid algemeen bekend is, blijft doof en onze kamers hebben den moed niet, zoo- als de zaak van bet gouden geld, om de koppigheid van den heer minister van fi nanciën te breken, door tegen zijnen wil en dank eene wel te stemmen, door ge heel heiland aangevraagd. Daar de kamers in dit geval zich jegens den heer minister van financiën zoo inschik kelijk toonen, zoo raden wij alle gemeen tebesturen, maatschappijen, bijzonderen, verzoekschriften naar de kamers te zenden, om den gelijkvormigen postzegel van 10 centimen voor geheel het binnenland te eischen. Wanneer er met bonderde ver zoekschriften zullen inkomen, dan zullen de kamers er wellicht toe besluiten om, even als in de zaak van het gouden geld, minister Frère’skoppigheid over het hoofd te zien. Gemeente Bulscamp. de werkende klas! Zij die de religie bederven, zijn dat de genen niet die de godsdienstzaken voor geld veil hebben, en kerk en kluis aan hunne hebzucht opofferen? En dan willen de klerikalen de liberale partij als oorzaak aawijzen van onheilen en buitensporigheden,die meestendeels uit de domheid en dweepzucht voorlvloeijen. Zijn dat misschien liberalen de lazzaronis van Napels, de roovers van Rome en der Calabers,de muiters van Palermo, de rege- ringlooze mexikanen en al die verstompte en verslaafde volken dooreen lang politiek juk der geestelijke overheersching? Allo, dan klerikalen, gij kunt de dage- lijksche geschiedenissen niet I maken; te vergeefs belasterd en beticht gij de liberalen van alle buitensporigheden, de trouwhertige en heerlijke lieden weten genoeg dat de zoo gezegde christelijke man nen van uwe partij het volk misleiden en bedriegen en God en de religie voor hunne eerzucht verkoopen! Gemeente Leysele. BURGEKSTAND DER STAD VEURNE. A. VElWnitE. Ziet hier tie verschillige wenschen die de hoogere raad van landbouw, in de zit ting van februari, te Brussel doen kennen: 1 Dat het gouvernement aan de provin ciale raden zijn verlangen zou Landbouw nieuws. De maatschappij van land- en hoving- bouw van het arrondissement Veurne, heeft woensdag lest, in algemeene verga dering het programma van den prijskamp welken zij allen jure, op den i“,n zaterdag van juli geeft, vastgesleld. Daar de nog heerschende runderpest, de verzameling van hoornvee belet, heeft de maatschappij besloten een groot konkoers voor trekpeerden en huisdieren te openen. Aanzienelijke prijzen zullen uitgeloofd worden en er valt niet aan te twijfelen of deze prijskamp zal door bet getal en de hoedanigheid der tentoongestelde dieren, alle vorige overtreffen. Binnen eenige dagen zal bet progamma afgekondigd worden. OPENBARE VERKOOPING te Leysele, nen om prijskampen per gewest te zien in richten, die het bezoek der landbouw- exploitatien met eerepremien bevatten. 2* Dat hel gouvernement de gemeenten zou aanwakkeren öm voordeel te trekken uit de onbebouwde gronden, met ze te be planten of te verkoopen. 5° Dat de nultelooze voetpaden zouden afgeschaft worden. 4’ Dal er eerstdaags tot de herinrich ting der plaatselijke policie zou worden overgegaan, en dat de wetgeving welhaast in staat zou gesteld zijn een nieuw plaatse lijk wetboek lestemmen. 5* Dat er eene wet op de gezondheids- policie der huisdieren zou gemaakt worden. 6° Dat de wetgeving eene wet zou stem men, die de afschaffing van het vrijgewei bekrachtigt. 7’ Dal men de inkomrechten der de landbouwwerktuigen afschaffe. 8* Datde jachimct windhondennietmeer zou toegelaten worden na hel sluiten der gewone jacht. 9* DaX men den toestand verbelere der veeartsen van het gouvernement, in de localileiten waar deze maatregel onmis baar is, met de bijlage te vergroolen die hun loegeslaan wordt. 10’ Dal het gouvernement de vervoer- prijzen per spoorbaan vermindere van de landbouwwerktuigen en vruchtbare sloffen, namelijk de afvallen van wol en katoen en andere fabriekoverblijfsels. 11° Dat er gelijksoortige maatregels zoo- als deze voor de rupsenwering wegens de dislelwering zouden genomen worden. StadMbelangen. Eerlang zal men in onze stad beginnen aan hel leggen der plankieren waarvan wij in een vorig nummer gehandeld hebben. Het is de Ooslslraal, welke de eerste er mede zal begiftigd worden. Met genoegen zullen wij dus die leste schuinsliggende keldervallen zien verdwij nen welke nog eene belemmering en een bestendig gevaar voor den doorgang uit maken. Besluiten en Benoemingen. deswegens alle verdere inlichtingen kan IMG1 en ',A korpsoversti nianiieu 39-00 00-00 24-50 20-50 16-50 24-50 00-00 00-00 1-72 1-27 1-80 4-00 9-00 A ramp van 6 ,,OG wel eeno cn ontdek- vooruit, ■•ar/e/oi, sen, 200 bnsselien. 40 koopen bird, spanningen fli ringen en brandhout, 500 pannen, 300 geb'oemdo schouw tichels, 3 deurkassynen, veiisierkassyneii, 4 tollekaken cn meer nndere voorwerpen die, ten ge stelden dage, zullen tu koop aengeboden worden. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling ter studie van meester ROLLY voornoenid. van Emilo en Op Zaterdag 23 Maert 1807, om twee uren na mid dag, ter herberg bewoond door Sr. Eduard Detainer, te Leysele-dorpplaets, Zal meester ROLLY, Notaris ter residentie van VVul- veringhein, overgaen in eene zitting, tol do openbare verknoping van de hierna beschreven Hofstede, te weten 10 Zakken Rogge va» 23-50 tot 185 Nieuw Sucrioen van 23-50 tot 30 Haver va» 14-00 tot 120 Boonen van 22-00 tot Erweten vau 00-00 tot Geerste van 00-00 tot Boter,'per stuk kijeren per 26 Er ware» 3400 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Met genoegen melden wij dat den heer Dewittc, sedert een aantal jaren gemeenteraadslid onter stad en voortilter van hel bureel van weldaad, ridder van het Leopoldsorde is benoemd. Gister avond, heeft het muzijkkorps van S.“ Cecilia, in groole houding, den nieuwen ridder, een der ijverigste bestuurleden der liarinouiemaal- schappij, met eene schitterende serenade vereerd. Met het vuurschip de Rhine die onze belgischc vrijwilligers uil Mexiko heeft teruggebracht, is Richard Deschodt, een Veurnaar, van wie wij destijds een brief hebben medegedeeld, aangekomen. De jongeling is welvarend en alhoewel aan verschillige gevechten deel genomen hebbende, nooit gekwetst geweest. Acht steden van West-Vlaandercn (Brugge Kortrijk, Dixniude, Veurne, Meenen, Oostende, Rous- selaere en ïhiell) en 58 gemeenten hebben besloten scholen voor volwassen in te richten. Onder deze ge meenten bevinden zichLombartzyde,Schoore,Couc- kelare, Lessen, Lanipernisse, Noordschooie, Ren'inghe Hoogslade, Oostduiukerke, St. Jooris, Wulpen, Wul- veringhem en Rousbrugge-Haringhe. Zaterdag namiddag zijn andermaal vcrscheide onzer sloepen naar de noordvissclierij uitgevaren van waarbinnen kort nog andere alhier verwacht worden. Te Duinkerke is men thans ijverig aan hel de talrijke vaartuigen die van deze haven staan uiltevaren, gereed te maken r dagelijks vertrekken groepen visschers en der omliggende gemeenten naar hun bescheeps geld te ontvangen en t ekwipagen ingeschreven te worden, dagen gaan er reeds verschelde vaartuigen melde visscherij uitvaren, zij wachten D1 men, naar een gunstigen wind om de have laten. De minister van oorl veelt aan de soldaten van n-ger, 1864 van zijnen voorganger, generaal Chazal, ting hebben bekomen om in |- dienst te nemen, zich onmiddelijk i Men meldt uit Zele, van li maart: Ziet hier eenige inlichtingen over hel nieuw geval van runderpest, die zich zaterdag in de stallingen nu den pachter Leenaerts verklaard heeft: 160 schapen zijn geslacht geworden; van dit getal zijn er omtrent 120 aan de verbrtliking kunnen worden overgele verd. De overigen, alsook de huiden der gezonde dieren, werden gedolven. De hoeve is milil.iirlijk bezet door de mannen van liet detachement van hel 2'jagers te voet, onder hel bevel van den kapitein Lammens, die zich sedert 20 februari laatst te /.ele bevindt, om er een gezond- heidscordon te vormen. Op hel oogenblik dal ik u schrijf, is men bezig met het mest te verbranden, den schaapstal af te breken, en hel er van voortko mende hout ook te verbranden. werk om naar Island en uilterusteu; van alhier Duinkerke, om op de rollen der Binnen eenige i voor ge- nog enkel zegt - jn te ver- (Slad Nieupvrl). og, generaal Goethais, be- hel belgisch leger, die in - -- Z'.toela- het mexikaansch korps j’ in het korps aan Langt den steenweg van het dorp naar Forthein. Op Maandag April 1867, juist om 3 ure na middag, in de te verkoopen herberg den Hoepel, be woond door Karei Kan Coles, te Alveringhem, langs den sK'enweg naar Forthem, Zal M.’ BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, in eene zitting, openbaar verkoopen Eenige koop. Binnen de gïïneente Alveringhem, tusechen de dorpplaalsen Forthem, langs den steen weg,— een zeer kloek Huis, ten dienste van Herberg, dragende voor uithangbord den Hoepel, beslaande in eene groole herbergplaals, zeer fraai geschilderd en behangen, met vier vensters en eene deur op den steenweg; keukentje met haard, en cilcrn; voorkamer; groole allee, dienstig voor legging van veel granen en zaden, waarvan den plankenvloer ganseh gateen goed is;twee slaapkamers, de eene licht hebbende op den steenweg, en de andere op ’tzuiden, met in eik eene nieuwgemaakle klèerk groolen en kloeken zolder, met veel lichttrekkende glasruiten; voorts een kelder met veel geriefljke allerhande bakken en gewelven; een kour, gras pleintje eene logic met pannen gedekt en gemaakt met steenen en berd, en waar zich ouder een en hel zelfde dak bevinden; A eene bergplaats voor hout of kolen; H eene piscine; C een privaat; D en een wascli- keukentje met licht langs boven; benevens eene looden pomp, en daarachter een alhier medegaandeu hoek grond rondom in hagen. Gebruik door den verkooper Karel Van Calks; aandag'iuel 1 mei 1867. Nota. In deze herberg wordt er veel bier en Sterkedranken verteerd, door haren schoonen stand; haar debiet staal nog om te vermeerderen door de naar de Grognie. DE GELIJKVORMIGE POSTZEGELS VAK 10 CENTIMEN. Een zeer schoon en gcrieilyk HUIS van 2 verdiepen, onlangs uit den grond nieuw geslicht in steenen mu ren en pannen dake, te zanten gesteld uil 2 schoolm en ruime geplafonneerde en g- tapilseerde beneden kamers, vautekamer, kelder, keuken, 5 bovenka mers, waervan 3 alvoren en 2 alacliter, 2 groole on derlaten, ’t eene aen den noordgevei C-u het ander aen den zuidgevel van hel huis, bakkeukeu en remise, benevens de Erf daermedegaende groot 42 aren 10 centiaren, onder bebouwden grond, cour alsmede vóór- en achterhof met de hagen en hun ge woon vrydom alsook de grachten buiten dezelfde hagen alhier geheel medegacnde, al gestaen en ge legen te Bulscamp, digt noord vande kerk, by ka daster, seklie B, nummer 125 en 126, palende van westen, alvvaer zich bevind een groole barrière en twee steenen pilasters, aen de Veurne-slrael. Bewoond door vrouw de wed. Cambier- Baltid. Zich te vervoegen ten kautuore van M.,c’ DE CAE, Notaris, te Veurne, Duinkerkstraet, n." 11. I Eene goede en zeer wel bebouwde HOFSTEDE, go- staen en gelegen binnen tie gemeente Leysele, bezui den langs de kalsyde, leidende van Isenberghe naer Leysele en de fransche grenzen; samengesteld uil woonhuis, bakkeuken, schtter, wagenkot, peerdestal, koei- en velleslal, twee zwynstalleu, en vcrdercaf- liangelykhcdeii, hebbende in hel geheel eene in- houdsgrootte van H. 7-22-97 C. volgens de oude éi- gcndomsbewyzcn, en van 11. 7-21-20 C onder Huia- grond, Tuin, Boomgaerden en Zaeilanden, ingevolge kadaster sectie B, nummers 367,368,369, 370, 371a, 372, 373, 374, 375 en 376a. Bewoond en gebruikt door sieur Vieter Holly. De koopers zullen daer van in het vrye gebruik konnen komen,zoo volgt; van zaeilanden met eersten October naeslkoinende; van de grazingen met 11 no vember daer op volgende, en van dc gebouwen m«l eersten met 1807. Pryzy der niet geteekende opgacnde en fruit dra gende Hoornen2491 franks. Dete hofstede is verdeeld in 9 koopen, die zoo wel af- zonderlyk, als by verschillige samenvoegingen, ten gelieve der liefhebbers, zullen opgeroepen en ver kocht worden. De voorwaerden der voorhandige veiling en de cigendoins bewyzen der goederen berusten ter studie van dan bovengenoinden Notaris ROLLY,by den welken men bekomen. GEBOORTEN. den 8. Leonie Moerman, dochter van Leopoldus en van Juslina Veroouter, Beoosterpoort. den 12. Josephus Hersoone, toon van Fr.inciscus C|i van Marie Hoedt, Veslenstraat. tien 13. llenri llancke, zoon van Engelberlus en v*n Atuelie Florizoone, Ooslslraal. den 14. Vanstaen Elvire, dochter Rosalie lioutsaeger, Ooststraat. HUWELIJKEN. den 13. Delanoye Conslanlinus, facteur van den brievenpost, 37 jaren en V maanden, geboren te Heerst en wooncode te Veurne, weduwaar van Rosalie B 'ddez, met Rosalie Depoorter, dienstmeid, 33 jaren en 5 maanden, geboren te ilouthcm en Woonende te Veurne, jonge dochter. den 13 Emmanuel l.ehouck, werkman, 38 jaren I cu 1 maand, geboren en woonende te Veurne, Weduwaar van Marie Rouvelioen, met Marie Ver- straele, dienstmeid, 30 jaren en 1 maand, geboren to tVVulveringhem en woonende te Veurne, jonge dochter. voltrekking der kalsijde van Forthetn si*t nn-Mar^MtoMUMifusia subh mui» sa.m ».-• wausuia EXCELLENTE STERFGEVALLEN. Jen 12. Leopoldus PannecoucKe, 2 maanden 20 dagen. den 12. Herman Bonhommc, 9 maanden en Jagen. Jen ]5. Rosalia Vandevoorde, werkvrouw, 42 Jaren en 5 maanden, geboren te Slavele en woo nende te Veurne, huisvrouw van Carolus Rousseeuw. van cenc goede cn wel bebouwde te bieden, waarbij zij vroeger dienden, oin hunnen diensttijd uit te doen. De korpsoverstun mogen oen verlof verleenen nadat die manneu zullen iuge- lijfd lijn. Den 3 dezer, rond 3 uur namiddag, bood zich een onbekende aan ten huize van den heer van de VVeghe, te Ruddervoordc, out er te onderhandelen over een peerd, dal hij wenschle te koopen, doch alvorens eens zou beryden. Het ris werd getadcld en getoomd, dc koopman steeg er op, liet liet peerd dravenen nam er de vlucht mede. De eigenaar zich aldus gefopt ziende, gaf bericht aan de gendar men van Eeghem, die hel peerd te Geluwe gestald vonden, bij eenen herbergier, waar de dief liet had laten slaan, na den tapper cent som van 50 fr. ont futseld te hebben. M. Claeys, onderpastor te Lisscweghe, is pastor benoemd te NVenduyne, in vervanging van M. Pollet, die zijn ontslag heelt gegeven. De fransche fregat Rhine, welke de belgischc vrijwilligers van het ntexikaansche legioen hier heeft ontscheept, heeft den 12 de haven van Antwerpen verlaten eu is naar Brest vertrokken. De bevelhebber van het schip heel niet Duchène, tooal» tuen bij ver gissing heeft gemeld, maar wei Joubert. N ipetis de gratificatie van 2UOO fr., welke hel belgisch gouver nement hem voor de bemanning van den sloomer had doen aanbieden, heeft hij eerst den minister van zeemacht geraadpleegd; doch op het ontkennend antwoord van dezen, heeft hij die gratificatie moeten weigeren. Kolonel Vandersniissen, bevelhebber van hel belgisch korps in Mexiko, alsook dc majoor Gouzeé, zijn dinsdag morgend te Rm«—i *-■ het llólel de Flandre De commissie ken aan de kerk heer minister van bedankende voor brengen hunner I Adjudication publique 1c Jeudi 28 Mars 1867, a 2 heures de relevée, devant M.' BOÜDEWEEL, Notaire Hondschnole, el en sou étude. D’uue excellente FERME siluée ii Leysele (Belgique) grande 19 hectares 7 arcs 86 centiares, avec de trés bons BAtimenls, occupée par M. Slove, maire de Leysele, qui en a bail jusqu’au 1 Octobre 1874, a 2000 Ir. par an.Elie tient au nouveau pavé qui traverse lo hameau notumé het .Holleken, *a M. M. Boets a Ypres, Malou a Bruxelles, Decoussemakar, Behngle, Frédéric Moeiieclaev, Slovc, Detloo et 31.““ Delaroière a Bruges. Cette Ferme tie forme qu’un seul bloc. Les lerres en soul de loute qualilé. Pour renseignetueits s’adress.-r a M.' BOH DEW EEL, Notaire a Hondschoote, dépositaire du plan et des titres de proprielé el a 31.' DELPORT Notaire a Bergucs. HOLLOWAY PILLEN, •Sterk Ligchaamsgesteld. Wanneer hel nicnschelijk ligchaani verzwakt tenge volge van verslijling, uilipattingen of vcrwaarloo- ling, zullen de Pillen van Holloway die ongelukken Herstellen, wanneer zij ingenomen worden volgens J<' duidelijke teregtwijzingen, waarin elke doos ge bikkeld is. De Holloway Pillen oefenen den verwon- Jerlijkstcn tonischen invloed uit io alle gevallen 'au in érdrukking der zenuwen, die de levenskrach- len verzwakken en den bloedsomloop traag en onge stadig maken. 7,ij verkeleren den eetlust, bevorderen spijsvertering, regelenden Ie ut en werken als een De Notaris ROLLY, te Wulveringhetn resideerende, zal op M.iendag 25 Maert 1867, zynde 0<>ze Lieve rouwe Boodschap, om 2 uren namiddag, ter her berg de Kroone, bewoond door sieur Pieter Ghyselen, te Wulveringhein-dorpplaels, houden koopdag van de volgende goederen C lulisse-lafel, lange biertafel, speellafelken, toog on loquet, 2 kassen, 2 bedba k ken, waervan een in olmen en een in keirselaren hout, kommode in wa genschot, ki peren spoelbak en verzuip,schoone gar niture in porceleiu, groot kabaret, 2 tinnen platlee- len, 12 dessert lelloorkens, koperen moor, 2 yzereu halve hecloliteriuaten, hooispade, schoone stove met loebehoorlen, 2 kaders. 4 goede scholelingsrwyns, 100 kilos tebak, 600 bondels kummeine-strooi, 200 boonpersen, diltper- i.. ii I aangenaam afdriivemd middel. Deze Pillen zijn 'oor i 'iL 1o i- i r i alle leeftijden wil nestellen geschikt. Een zieke In do met 2 maart geëindigde week is in Groot- J b i U ii- "i i schrijft; Uwe Pillen hebben, om naar waarde ge- Britannie geen enkel nieuw geval van runderpest ter J kennis des gouverneiucnls gekomen; zoodat do ziekte I iiu, een jvar en acht maanden na hare uitbarsting hier te lande, als geweken beschouwd wordt. 6e,,^sntt gezoc i De stad Londen, zegt de Times, is die welke bel grootste getal eieren verbruikt; 434,878,880 per jaar, en het grootste deel koiut van Frankrijk. Parijs ver- I bruikl er jaarlijks voor zijne rekening 274 inillioeii. De Lancet, een zeer geacht leeskutidig blad van Londen, verzekert dal de valsche chignons niet enkel uienen tol broeikas aan hel afachuwelijk insekt, ge- naaind gregorine, maar ook op het hoofd der vrou wen, welke die blijven dragon, de schrikkelijke ziek te van hel hoofdschurft verwektBericht aan de slavinnen der mode. alsook dc te Brussel aangekomen en in afgestapt. gelast niet liet toezicht der wcr- van Laken, beslaat uiet meer. Du i justitie, de leden der commissie den iever welken tij in hel vol laak hebben nsii den dag gelegd, meldde hun dat aiju bestuur voortaan melde funcliën zuu gelast zijn, welke lij lol hiertoe vervuld hebben. Men gaal in de kolenmijn van den Bon-Huveur voort met aan den uithalingsput te werken, dc eenige mogelijke weg om lol de lijken te Luimen komen der 20 mijnwerkers, ten gevolge der februari begraven. Men deukt dat hel ,._0 maand zal duren, aleer men die zal kunne ken, zoo moeiclijk gaan de werken vc 7,iet hier, zegt dc Journal de Chat lei oi, een zon derlinge geschiedenis welke cenigen lijd geleden is voorgevallen, waaraan wij getwijfeld hadden en welke noglans, naar hal schijnt, waarachlig it. Drie stapels, waarvan eene met graan cn twee met strooi, loebehoorende aan eenen pachter der om streken, zijn de prooi d<r vlammen geworden. Twee of drie dagen na den brand, ontving de pachter een brief waardoor men hem verwittigde dal hij aan den rout van eenen boom welken men lieiu annduidde, in zijnen hof, eeno som gelds zou vinden, welke moest dienen om hem schadeloos te stollen voor liet verlies dal hij had geleden; dal die som slechts eene afkor ting was en hij later de volle waarde van hetgeen hij verloren had zou ontvangen. De pachter geloofde vooreerst aan eene fopperij; maar zich noglans over de taak willende ver/ekereu, dolf bij aan den voel van den aangeduiden boom en vond er inderdaad eene som van 1500 fr. Men leest in een dagblad van Saint-Étienne: Een boer uil onte omstreken beschuldigde zijnen dienstknecht.... vuiligheid in eene kan melk, welke hem toebehoorde, geworpen te hebben. De rechtbank veroordeelde den beschuldigde correclionneel; daar na deed Ju voorzitter aan tien aanklager opmerken, dal hem schadeloosstelling voor het verlies van zijne melk kon verleend worden. Mijne melk, mijnheer de voorzitter, die heb ik sedert lang verkocht, antwoordt- du boer. Men kan denken, hoe er bij die rechtzinnige be kentenis in de zaal gelachen werd. Doch, ziehier hel treurige der geschiedenis; de keizerlijke procureur, van die woorden acte nemende, stond op, en na ren geïmproviseerd requisilorium, werd de ongelukkige boer tol 16 franken boete verwezen, om... vervalschlc koopwaren verkocht te hebben. De zuster van den vermaarden liedjesdichter Bcranger leeft nog; zij is kloosterzuster in het kloos ter der Oiseaux te Parys. /.ij is 101 jaar oud en nog zeer welvarend. Hel is haar broeder die haru kloos- lergifl betaald heeft. Liet hier hoeveel plaats er in dc tentoonstelling van Parijs, aan elk land is toegestaan: Franki ijk 61,314 vierkante meiers,Nederland 1897, Belgie 6881, Pruisen 7880, Luid-Duitschland 7879, Oostenrijk 7880, Zwitserland 2691, Spanje 1664, Por tugal 718, Griekenland 713, Dent-mark 91 1Zweden en Noorwegen 1823, Rusland 2353, Italic 3249, Rome 564, Vereenigde Vorsleiidoinmen 554, Turkije 142Ö, Egijpte 396, China, Japan, Siam 792, Perzie 712, Marocco, Tunis 1030, Vereenigde Stalen 2867, Bra zilië, Ameripaansche Republieken en Hawai 1908, Engeland 21,643. Er is eene petitie met talrijke vrouwlijkc hand- teokens bekleed te Parijs in omloop en zal eerlang in den senaat aangeboden worden; dezelve heelt tol voorwerp eene belasting op de ongetrouwde mannen De volgende ondurwijiers zijn lol den eed loege- laten geworden NVcstvlaanderendc juffers J. ftlullicr, benoemd tot geiueente-onderwijzeres te St. Joris-bij Brugge; F. Bouten, benoemd lol ondermeesteres ter gemeente school n.’ 1 te Brugge; de heeren J Viane, benoemd tot geiueenteonderwijier tu Hulst; Ed. de Smet, id. te Hooglede; F. van VVambeke, lol ondermeester te Raiuskapelle; I). de Schrijver, id. te Wijiikel-Sint- Eloi; II. Doise, id. te Mecsun; K. Prout, id. tu Cools- camp: J. Vroiuan, id. te Lauwe. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 14 MAART. Coopman Pieter en Vandeveldu Michiel, elk 20 franks boete, over slagen cn wouden, beide werk lieden tu Lombarlzydu. Huyghu Charles Louis, voerman tu Crombeke, 8 slag,-li gevang, over slagen eo wonden. pperij; boom im afdiijveiid middek Deze Pillen zijn alle leeftijden «tn gestellen schat te worden, niet anders noodig dan bekend to worden. Sedert lange jaren heb ik te vergeefs een l en ik werd van dag tot dag zwakker, toen Uwe Pillen mij al spoedig mijne krachten hebben wedergegeven.”

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2