V E U II11 E. V A 11 PILLEN HOLLOWAY BiF5 De lieer ADLER, Tandmeester, Rij METER 1IENDERWK Représenlanls en vins. AAN HET LEEST HIER. GUANO VAN HOOG-PERU BEKEXIHIAKIAREX. GEEN HEDECÏBEN. BEER. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder <1 WOENSDAG 20 WAART 186". 16-70 de lijding die wij 3 fr. 75 I Veurne, INSCHRIJVING TOT HET 14-70 2-00 v Voor de prijzen en conditiën van betaling ver- voege men zich bij den ondergeteekenden. DER EILANDEN ANGAMOS EN DVEIl. Vabr I den oigc I.ouden. »O maart. --- OPDICHTEN EENS GEDENKZl’ILS AAN MIClilKL VAN DEI! VOORT. Bedrag der vorigc inschrijvingen B. Bernolcl, advokaat Expropriation pour cause d’utilité publique. Er zijn ter merkt aangebracht kocht geworden 57,000 eijeren t stukken boter. Men zegt dat de heer Vander Smissen lol aide-de-camp van den koning zal be noemd worden; die funklie geeft 6000 fr. traktement, boven dal van den graad, dien de heer Vander Smissen in hel leger zal bekleeden. Men meldt uil Charleroi, 14 maart: De snelle en boveiimalige groeiing der kinderen is somtijds het voorwerp van eene ernstige onrust voor de ouders. Men noemt ons eene familie van dit oogenblik, denken wij, w.. bceldeloozeu angst is gedompeld. Zij bezit eenen zoon wiens gestalte verkort. Zijne ‘Hi“ i---? groeikracht heeft hel verleden jaar, bijna eeuw gal zij hel 1< op dit tijdstip opgehouden, cn sedert dien gebroeders Barbarossa, ill vimmen van maand tolmaand zijne schuimers die over Algit tegen Karel V vechten d( De bevolking van Melelin is schier uil- sluiteiijk grieksch. Het is dus eene nieuwe ramp welke, na de onlangs plaats gehad hebbende aardbeving van Cephalonië, op liet grieksch volk drukt. I en ver en 4800 Uit <ler hand te koopen, EEN HUIS te Veurne, in de Noordslraal, A. SAPORTAS, 4 - I pn*"! Onzuiverheid van hel Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. tijd ziel men van m gestalte verkleinen. Dezelve is reeds 5 centimeiers verkort. Er zijn verscheidene doktors uil de omstreken meteen beroem den geneesheer van Leuven geraadpleegd. Het schijnt dat de faciliteit in Denemark en Spanje reeds eenige gevallen dezer zonder linge ziekte heeft beslatigd. De toestand dier familie is niet uil te drukken. Ernstige onlusten zijn te Roubaix (Frankrijk) onder de werklieden losgebors ten. Versclieide fabrieken zijn er geplun derd of afgebrand geworden. Verdere inlichtingen zullen wij zaterdag mededeelen. De Great-Eastern is thans in zoo ver gereed dat zij waarschijnlijk den 20 dezer naar New-York zal kunnen vertrekken. Aan boord van dal schip is gelegenheid aange bracht tot huisvesting van 5000 personen. Over eenige dagen had een jacht wachter uit Hampshire zijne vrouw gesla gen, welke hij slechts sedert eenige maan den getrouwd had. Denzelfden dag vroeg hij voor zijn middagmaal eenen pudding bevattende schapen- of konijnenvleescb; doch toen hij te huis terugkeerdc en den pudding doorsneed, stond hij niet wei nig verbaasd in dezelve stukjes le vinden van den slok, waarmede hij zijne vrouw geslagen had. Hij vroeg haar wat dit be- leekende; zij antwoordde dal zijn hem de zelfde spijs bad willen doen proeven, waar van hij haar zoo overvloedig bediend bad. Expropriation pour cause d'utiiilé publique. Vrouwen van eiken Icelïytl en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag CTt de ingewanden aendoen. Vertwylëling en Neerslagligheitl. Hovenier te Veurne, Ik O O P D A T w van twee sehipsladingen gezaagd TIMMERHOUT. DE WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. muiTtc ueicomen zonder medecgn, pnrgaliën noch kosten, dtror hel koslehjk ^ntHwidS^ ARABICA DÜ BAHKV van Londen, in (/f Laaist vraagde mevrouw X...., eenen sclioonen kalkoen voor een .prachtig gast maal, dat ze geven wilde, De keukenmeid den zei ven gekocht hebbende, loonde den tweepooter aan hare meesteres die hem bezag en niet zeer le vreden scheen: Óch! mevrouw, zeide de meid, als er truffels zullen in zijn, gij zuil zien wat ellëkt die beest maken zal: ’t zal juist zijn gelijk als mevrouw gekleed is en liare dia manten aan heelt. De dame was overtuigd, en zij lacht nog met tie vcrgelijkeiiis. Het eiland Melelin (Lesbos oudslijds), maar heden min .er befaamd, is evenwel van al de zeelieden gekend; hel onderhoudt eenen groolen handel in olie, vijgen en wijnen met Smyr a, en leed veel van de aardbeving in 1755. Men weel, ingevolgen de lijding die wij hebben afgekondigd, dal hel eiland ditmaal Gerpinnes, welke op echte puinhoop is. De voornaamste n wii, in een voor- i stad> Me.le,,n G;*flro’ l‘’,d /l00,) tenen; zij was het aloude hilylena, beker- mal van Alcea, Sapho, Terpendre. In de hel leven aan de' twee de groole zee schuimers die over Algiers heerschten, en legen Karel V vechten dorsten. T.' ADVERTED VE1VZEKEIU) DOOK DE có voor de Landbouw kunst. *44, SiramL doffen, deden i 'irkódit 1 fr. »o potje. arcs plan SUPPLEMEN »td. Ityckcbucr cn Zoon. van 20 jareu slechte een cithle gesteld aeti mync'IB j.vf1'^ I toe te »tai.-i»i J. Coiii|mfi,I, p •sto,’f' af keer v 1 Zal ilijnsdag aanstaande, 19 deter, sprekelijk lijn, van 9 tot 12 ure voor middag, in hel Hotel do la l\oble Rose, te Veurne. ^■laiR-UM til.'rwzwaw 'r-i TtwnV'M'J*» <i*v.i||rn vaii ‘1* twreAe paC‘1 Tli -l iiuluui (ifZWlKIcii M t inrriugcH Vm opp'ng in de! VciirriM-Vc walelim, doviitljgcu (jimvii van hoorten Zunkic van *rl' keu acid vok i\n aen ictlvr <l°u> EVI’RAIT. 11 appert par tin exploit de Louis Fraxcois Coppens, huisdier pres Ie tribunal de première instance séant a Furnes, dtuneuranl a Dixmude, en date duquatorze mars mil huil cent soixante »epl, enregistré, que I’Etat Beige, poursuites et diligences de monsieur Ie Minislre des Travaux publics dom les bureaux sont établis a Bruxelles, sur la place Royale, et pour autantqne debesoin la Société Beige de Chcmins de Fer, dout les bureaux soul établis a Bruxelles, rue du Parcheinin 6, poursuites el diligences de monsieur Charles Liedts, Président du Conseil d’adminislra- tion, pour lesquels est constitué Avoué etoccupcra raailre Leopold DESPOT, Avoué pres Ie tribunal sus- dit, ont donné assignation A Joseph Francois De Ceunynck, cultivateur a Caeskerke, a comparoir devant le tribunal de première instance scant a Furnes, a 1’audience du vingt trois mars prochain, a l’effel d’y défendre a I’exproprialion pour cause d’utiiilé publique de 1’dix huit ares deux centiares a emprendr.t sur une parcelle d’un hectare six ares qualre vingls centiares, sise a Caeskerke, y connhe au plan cadastral sous les numéros 92. 93 el 91 de la section B, et 2" dix sept ares quarante six centiares a emprendre sur line parceile d un hectare quarante huit ares tienle centiares, sise cn la meme commune elconnue au mème plan cadastral sous les numéros 90 et 97 de la méme section. Cette expropriation est poursuivie en execution de |la loi du trente Un inai mil huit cent soixante trois et de l’arrêté royal du premier décembrc de la mêmeannée. Pour extrait certifié sincere et véritablc par M.’ LtopoLD DESPOT, Avoué susnommé et soussigné, a Furnes, le seize mars mil huit cent soixante sept. L. DESPOT. Met bovensiagie'en verdere afhanglijkl'.eden, en een are 35 centiaren .erve daar medegaande, bekend op ’t kadaster sectie A, tl.’ 234, staande en gelegen binnen de stad Veurue, Ier oostzijde der Noordstraal. Gebruikt door Jan l.obbeslal, mils 220 fr.' pacht prijs bij j.ire, lol 23 april 1867, tijdstip op hei welk de kooper er van in ’[gebruik zal mog n treden. De gadingliebbeiideii kunnen zich aanbieden ten kantore van den Notaris Ulirsakkt. te Alveringbein De ondergeteekende heeft de her aan de Land bouwers, le berigten dal hel niet alleenlijk bewezen is dat de Guano goedgekeurd is op goede cn slechte gronden voor al de winter- en zomer- vruchten, maar liet is des te meer nog bewezen door de Laudb mwers. die deze Guano sedert 7 jareu gebruiken, in alle streken van hel land, dal bij de. volgende uitwerk sels geeft 1° Dat hij alle jaren op de gronden kan gebruikt worden omdat bij de vette er uiet uitput, dus hem niel mager noch schraal maakt, maar dezelve van jaar tol jaar verbetert, om reden dal hij in eenen vol ledigen staat van vruchtbaarheid houdt. 2" Wal het graan in zijnen wasdom aangaat, de stammen of halmen groeijen struis op, krijgen lange bairon, zwaar met granen beladen omdat die Guano bon niel te spoedig doel ópschieten, lunar hen den tijd geeft zich te versterken en te verkloeken, daar om heelt de oogst minder gevaar van door stortre gens en stormwinden omverre geworpen le worden. 3" liet is helielfdc met de voederplanteu, de rapen of knollen, groeijen zeer dik op, de kracht schiet niet in hel loof, maar blijli in de knollen, zij zijn vast, niet watcraelilig en zeer voedzaam. Honigras, toemaat en klnvei cn de stammen groeijen zeer lang en struis op. 4* De beet «oor de suikerfabrieken geefl dezelfde uitwerksels al- de rapen of knollen. 5* Wat de aardappelen aangaat, de kracht schiet niet in de groes, maar blijlï in de knollenuu geeft groole zwaar geladen struiken. Wal hel vlas in zijnen wasdom aangaat; de stammen of halmen groeijen lang en struis op, heb ben den tijd om zich te versterken en te verkloeken, zoodanig dat men niet moet 'rcezen den oogst doof stormwinden of stortregens te zien omverre geslagen worden. Deze uitwerksels zijn van het grootste belang de Landbouwkunst. Eer ig Agent en invoerder van dezen Guano voor Uelgieni Kantoor: Laitffe Ihilstraat, 500, te Antwerpen. sur unc parceile d’un hectare cinquante quatre dix centiares sise a Lampernisse, y connue au cadastral sous les numéros 70 el 71 de la mème section, 3" sept arés geplante quatre centiares a em prendre sur une p.ircellc de vingteinq arcs vingt centiares, sise Lampernisse, y connue au plan cadas tral sous le n.* 85 <le la mème section, A° huit ares quarante six centiares a emprendre sur une par ceile de quarante sept ares quatre vingt dix centi ares, sise a Sluyvekenskerke, connue au plan cadas tral sous 1c n.’ 321 de la section A, 5" cinq ares soixanteseize centiares acmprendro sur unc parceile de douze ares trente centiares, sise a Sluyvekens kerke, y eónnue au plan cadastral sous les n.’" 319 cl 320 de la s ‘ciion A, 6J quatre ares trente deux centiares a emprendre sur une parceile de trente tin ares soixante centiares, sise a Sluyvekenskerke, y connue au plan cadastral sous le n.’ 31Ö de la méme section A; 7C quarante un ares cinquante huil cen tiares a emprendre sur une parceile de deux hect ares vingt uir arcs soixante centiares, sise a Stuyvo- kenskerke, y connue au plan cadastral sous le n.° 311 de la section A, el 8’ dix ares soixante deux centi ares a emprendre sur une parceile d’un hectare deux arcs quatre vingt huit centiares sise a Stuyvc- k.-nskerke, y connue au plan cadastral sous Io n.’ 312 de la section A. Cette expropriation est pour suivie en exéculion de la loi du trente un mai mil huit cent soixante trois et de l’arrêté royal du pre mier déc -mbro de la mé ne année. Pour extrait certifié sincere et véritable par M.‘ Leopold DESPÜl', Avoué susnommé et soussigné, a Furnes, le seize mars mil huil cent soixante sept. L. DESPOT. ingvvidf/ rissirnei, ix, lirussel. 1,4 kil. 2 fr. 1/2 k- I ton du liariy. Uitsleekend voedsel voor oull’5 I hoofdpjn en verhiliingcn noch andere bit"'er’ Veurne, dtulk Dy liet verkiezen van de doelmatigstv iiiedrcvnen voor eene bviondere ziekte kan eenige tnocyclv kheid blestaen of er moeten die, gevonden worden welke hit beoed zuiveren, regelen en deszelfs kaliteil verbetu- raii. Deze Pillen Iftitten en oefenen deze drie hoe- deniglieden uit in eene byzonderc graed. Zy stellen de nnieg instaet elk gewoon voedsel te vertecren, doen <le afzonderende krnehteu van de lever vermei-rde- rten, zuiveren bel bloed, vcrdryVen alle ztekelyke en brengen in omloop de zuiverste bestand- om hel gestel te onderhouden en te genezen. llnevele menschen lydcn niet aen krachteloosheid zonder de oorzaek te welen, waerom zy zwak zyn In vele gevallen is de inaeg er de oorzaek van. De Hol- lowav’s Pillen zj u lang beroemd geweest eene gede rangeerde inaeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen le herstellen, dezelve zyn daerdoor niet gerustheid aenbevolen als een onmisbaer genees- middel in alle kwalen waerdoor het gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze versohrikkelyke kwalen hebben heines zoo I EXTUAIT. II appert par uu exploit <1’11 kmri Duttichi, huissier audiencier nduiis au tribunal de première insian.ee séant a Furnes, en date du treizo mars m>! huit cent soixante sept, enregistré, que l’État Beige poursuites el diligences de monsieur le Ministro des travaux publics, donl les bureaux sont établis a Bruxelles, sur la place Royale et pour autaitl que de besoin la Société Beige <le Cbemins de Fer, dont les bureaux sont établis a Bruxelles, rue du Parcheiuin 6, pour suites et diligences de monsieur Charles Liedts, Pré sident du Conseil d’adnlinislratioo, pour lesquels est constitué Avoué et occupera maitre Leopold DESPOT, Avoué prés ledit tribunal, ont donné assi gnation, I’ a monsieur Jean Baptiste DeGrave et 2* a son épouso Ainélie Demolder, propriétaires, a Stuy- vekenikerke, 3’ a monsieur Louis Va.ndaele et 4“ a son épouse Jeanne Demolder, propriétaires, a Furnes, a comparoir devant le tribunal de première instance séant a Furnes, a 1’audience du vingt trois mars pro chain, a I’efTel d’y défendre a I’exproprialion pour cause d’utilité publique de 1" douze ares six cen tiares a emprendre sur une parceile de nonante quatre ares dixCentiares sise a Lampernisse, y con nue au plan cadastral sous le n.*84 de la section A; 2" butt ares quarante quatre centiares a emprendre dikwyls plaels voor hel grootste gedeelte dezelve ko men trsapgewyie teviiorscli)n doch zyn by geschikte voorzorgen te voorkomen. De Pillen an IIollowJJ zyn de zekerste beschermers tegen alle bersenonst1-'' kingeu en zyn de spoedigste genezers van eenen on- regelinalij'.eu omloop. Wanneer del> l'e zonder 'l'r' traging genomen wortlen by tie prikkeling in de Ie- deinaten, sLiperigheid, of duiieligheii voor kol»1 de uiiwerl-iug is als da.i wonderbaer. De vermaerdlv id dezer Pillen is gcdeelll'lyk I grond of (Ié goede uitwerking welke dczel'O èf vronwe’yke |'esf<Idlirdens' liebben. \an'de dietl»*' bode tü( de Gravin toe, g>'lyke gunil is to'egeiegd i'l“" hen vOor deszelfs Strikte en zuivero besianddcelr11 liet geeti hen z'óo gevaerlobs li onseliatbaeMna*’»1 voor elke ongesteldheid de cktc eigen. Vei stopp’*1’ gen van welken aerd lielty in iongepneisjes well>e 1 vrouw worden of ifttn MvvrfsvtMHrtM-h/* naderen liet gevaerlykste lydprrk, wordt grlicel.eii; al (verbe terd door het gebruik dezer pillen. Wanneer de niaeg, de lever of tie ingewanden doof lioogere jareu, doorliet klimaet, door overspannii'f- door ongezonde oefeningen en andere oorzaken tt®11' gedaen zyn, deze scht one regelmatige uitwerkend1' Pillen lullen weltlra liet kwade verdiq ven, en sp<H>' dig energy, kracht cn opgeruimdheid aeu liet ff*' stel teru;;gevcn wat te voren malheid, drocviglu'id I en nedcrslagtiglicid was. De ellende verooriaekt door eene ooregelma’ifif verleering wordt ongulukkigerwyzc bv de me< stel’ gevoeld. Deze beroemde Pillen vereiseben ineen rf' gehhatqjttéAlal (ft'nnftl.’it fe vvoSileti t*i>i tm|<> stuurde werking te l egulceren, detelve v erdrv hoofdpyn,buikpyi>,mi»e(-rlykheid, mol-dckioslieid alle dergelyke kwalen. Een voortdurend gebruik delCf onschatbare zuiverende Pillen laten nooit nn de ()l)r- zaek v au deie zieki lj ke aendoeiiiogen le verdryveii en zonder de Ijder aen eetiig nadeel bloot te stellen- Influenza, Dipihcria, Bronchitis, Hoesten' verkoutlhedens. In onze verander!j ku klimaat weinige mensebe» ontsnapp'-n koude, leere hals, influenza diptheri-1 en Bronchitis, lael men boven alles deio beroemde geneesbare pillen gebruiken met de vcrzckiiii,g ener uitwerkende genezing. Omrede de Pillen vër- dryvett alle onzuiiarhedtns pewooiilyU van het Ivf. Ilollowav ’s Salf moeten gebruikt worden om de Imi st en de keel in le vvryveii, tlczelve tlringl t|oor de Huid, verminderd de ontstekingen hersteld le.n Imlste do gezondheid. llolloway’t Pillen is het ttysM jrneetniiddol in de tcereld roor de rölyrude b walen brrooie loup Kreupels» VtOUWcljkC Ongel cgehihedeR Alle booilcn tan koorts Vcibiopping in de Tomollcn - Jicht 11 ooMpy n (imertecrbarbcid 'OtilflCving Kan men bekomen soorten van Klaverzaden, Graszaad, Minette. Luzerne, Lammersleert, Mostaard zaad, Boekweit, Vitsvn en allo soorten van \ogel- zaden. Men kan deze soorten zoo wel bekomen bij 't groot als bij ’t klein. Alles aan zeer voordeelige prijzen. UuC maison de B.irde.uixtid P’ordrbien connue en Belgique, clientélij bOOrgeuisr, el qui ^nranht ses vins, demande, pour la representer a la coinmission, des personiies honorables qui rêpoitdiaient de teurs placements, ’l’rès bonnes conditions. Eerire franco a R. R. S, poste restante, ,i Brut -Hes. Woensdag 27 Maart 1867, te Veurne bij stad, en Domlerdag 28 dito, op Wulveringheiu-/.waintje, om 2 uren namiddag le beginnen. Op verzork van baas Pollxt. Betaalbare bij den deurwaarder P1ERRET te etirnc. Zey voort. W—M—w IJIJBWK. .Hl—1 I «Hl Hl Koorts Asthma Mmgpyn Huid ontsteking l’y n in de buik ('oBkvn v ingewttidvo Teentig t wakle Waieriuchl Weluiigcbrbiue uitleggingen en pot gchvcbl. Wordt by de Apotheker» 5 fr. 75 en Fr. de duos ot hel hol verkoop in’t groot lichte l>c%rBgc»»by •uaer profvisor HOLLOWAY, 244, Strands I» P O S f. S. Te bclouiêfi by E. DECLOS, s/polhck'f f(’ I euff,e LMTTvn—Tirvmo;;.;-- geneest volkoiudutl)k do slei l.te apj»»erlering, ntacgun<*,c' gezondheidswee windel», hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, geilommel in liet oor, zuer, koud, v oelil, l.raklusl na hel Lingvo, gèwoonc vers b m*ie«H*ran>n en o mud toni s der matg, dut lenden, van den buik, \at» hvl hvrt, der j.\drn en xan den iu<;, alle o”1- in tyd van zwangerschap, inaegpjn, u. tg i’,.^ .,uden t'dem, slj nivliezeti blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aemborslighvid( verkoudheid, loospv pot»1* steltenis der lever, der’e"“'„en zwaermoedigl’ieill. lift vcrgMUi uitputting, Inmheid, vallende zi -kte, verlies van hel gein ugen, pisvloed. rhuinal'ismi“' sicking, teeiiug, 'al'g w ;tu. ,u;,endslonden, pri'kkelbaei heid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, waterzuclil, vcrkoudVieid, ;;rip||C’I Rerccyn, koorts, moet er fri|chhei,j en krachtdadigheid, miltiieku: van zwaerinoi-digb gedachten. Zy is insgelv ks hel beste versterkingsmiddel voufd1' bleek kleur, gemts ouderdom kloeke snieren vast vleescli vormende. zwakke enV"SOÜ,‘''.J^ Gbxezixg v*«’dm Paus: .Rome, 21 Juli 1866. De gezondheid van den II. V. is uitmuntend, vooral sedert dat by, zich van -1 Uittreksel stil 65,9 maellydcn doel met lie Reralenta Arabica Du Bany, die wonderbare uitslagen <q> Ih in verwet t Lebben II. kan niet genO‘1' ander geneesmiddel o« ,.in dji uitmuntend meel, waervan by een schotelvol op iedere maellv d neemt. Correspond nt valide Gatrttc du mUi (|e voordeelen pryzen we ke zy ge'oe bofuiarschalk,v»n eene inaegonlsleking. - n. 63,184, de vrouw van' n.ynb. L. Dury-Jumel, by Charleroi, van versclieide»' N. 52,081, Uiynh. de her b >eii)jn, (1(. lcnjei() ,lc gouwen, oogen en het hoofd. - n. 62,815, niynli. J. J. Noêl, van 20 jaren slechte spvwerK- ring <‘l’ jaren onverdragelyk ixat i’ö2 476 St -Romaine des Isles (S.iÓnc-el-Loire). God zy dank, de Reralenta Arabica heeft een eitlde ge-.te'd aeu myue (B ja'f‘* pyuen in de ten uw en en de inaeg. n. 'e)) snv sv erteeringen, om my op nieuw den kostbaren schal tier gezondheid toe te siaeii. J. Coinp.iret, p .stoof' scbrikkclyke tnaegpynen, nacnle y z <- e iaren alBry«elyke zcnuwsuiart, van scherp rbumatisnius, slapeloosheid en afkeer ui bet leven. N. 46,218' -- n. 44,816. n. tnyiih. de a< rtsuia u |iarllllCkkiee’ verstopping. -- N 49,4:2, inynh. Baldwin, van vulkomtmc vei valling, lamheid der Itklen ingevolR' de kolonel Watson, van fleurt yn, lu(,: Gallard, in de groote S.-Micbielslraet, 17, te Part s, van Iwngenvcrti ering, die ougeiiueshner was verklm-rd in 18®’ van buitensporigheid der jong iei( - „eniel zv nófi al'l’l ec"e goede gezondheid. Deze kostelyke geneesmiddel bezuinigt duitcndmtiel z.v tien prjS I en baer nog slechts inaeniler 'e i vi n L' l,,.w..rUi’daer wacr allé andere liiedvcyiiu was mislukt. DU BARRY keizersslraet, 12. Brussel. 1,4 kil. 2 Ir l.» k. andere re.nedien; I.H hc zu-g'^ ^okolateerde lifvalell,0- ^^ondmaéhwlnmïuJb k voedend, gelv kmakende en versterkende dezenuweu en de vhesschen, zonder ten m.nste "i67’c en b’ DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Vfxhne. litft’/CU' bl i Zvi,- U.MiaiAolH H',uiiuti»nin Scliurl ïerte liK|« lleslrt u en liet K'sicel nokini» 111 F 'KOlUt'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1