V E U R M B VAN' Bij Pim BMEM Benjamin De Cnnjnck, 'horlogiemakeh te veurne, HERBERG MET ERVE, ite Aklveringliem, Il Merkt van Veurne, 20 Maart. meukte n. 41/ JAAR. 2555. ZATERDAG 25 MAART 1867. 5 17-70 I R. üobbe- F 86 58 SB 28 56 47 18 29 00 00 2 80 7 69 a a 4 a a a a a 00 (10 19 00 00 (W 00 UO 39 75 S 00 1 70 9 25 8 09 0 00 86 68 S5 28 26 47 18 29 00 00 2 80 7 69 84 30 22 00 26 00 24 00 28 00 00 00 2 80 0 00 a a a a 16 00 10 00 3 18 0 00 a a a a OPENBAKE VERKOOPING te Leysele, van eene goede en wel bebouwde HOFSTEDE AWAER GELEGEN. S. 21 50 24 00 27 00 24 00 00 00 0 00 I 26 81 a Hovenier te Veurne, IB muiiH. 25 Q0 2V 75 i 24 25 a 27 75 16 00 a 22 00 IS 00 a 15 25 8 50 a 10 50 2 80 a 1 50 4 27 80 24 00 a 00 00 14 00 a 14 66 11 32 9 00 9 50 I 54 I 50 00 00 29 U) 39 00 00 00 a 0U 00 00 Oil a 00 00 12 00 2 80 0 OU 20 00 a 20 00 12 75 a 13 30 00 00 u U0 Q0 7 00 a io 75 15 50 a 18 00 18 50 8 00 2 54 A 0 00 A a a a 20 45 a 00 00 Gemeente Lcijsele. de melding, die invloed die gewelddaad, erfzonde van het Per 100 kil. Aard. p. 100 N.' 3 23 1 50 a 125 88 50 a 42 50 00 00 a I Ut) 00 u OU OU a OU 00 00 U0 00 00 16 00 23 25 a 25 0(1 YE R K O O P 1 A G cetter goed bukalante Ion, dal dergelijke conventien ook bestaan tusschen Pruisen en de twee andere stalen van het Zuiden, Wurteinberg en het groot hertogdom Hessen, en deze op hunne beurt weldra zullen worden bekend ge maakt. Veurne. 543 Hasti't. INSCHRIJVING TOT HET 0PHICI1TEN EENS GEDENKZLTLS AAN M1CI1IEL VAN DEIl VOORT. Bedrag der vorige inschrijvingen 16-70 Cli. Geva, professor 1-00 RevalenUt A,rabica. Het lijden, de gevaren en teleurstellingen, welke de zieken lol hiertoe onderslaan hebben bij hel innemen der wal gelijke kruiden, zijn thans vervangen door de zeker heid der radicale en haastige genezing, door het ne men van de smakelijke gezondheidsmeel Kevalenta Arabica Du barry van Londen, welk de verleerings- organen, de zenuwen, de longen, lever, de slijmvlie zen der meest uitgeputten, geheel geneest, zelfs bij de slechtste verleeringen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (hemorrhoïde»), klieren, winden, harls- kloppingen, stoelgang, zwellingen, bedweltuingen, oorluilen, zuur, slijm, brakingen, smarten, sleekten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, korlborstigheid, longziekte, uillecring, zwoeren, droefgeestigheid, uitdrooging, rhuniatisme, jicht, koorts vallingen, moedert waal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid en zenuwkraebt. 803 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe voe 33-50 lol Oude tarwe van 00-00 tot 12 Zakken R>vg;',e vao 28-5U lol Graenpryzen der v Per 145 liters. Vw 100 kil. Per hekloliier. 21 25 a 26 00 14 00 a 15 50 00 00 a 00 00 7 75 4 lo 50 u 00 |8 12 18 50 a 16 25 8 00 a 2 72 a 0 00 28 00 A 29 75 21 00 a 26 00 15 B0 a 28 50 12 75 a 15 25 8 50 a 10 50 2 80 a 1 40 a Per hektoliter. Per hektoliter. Per hektoliter. 00 00 a 14 25 a 9 25 a 9 Ü0 a 000 00 a 000 00 cn llandclzalien. I*OijlTIEK OVEItZIGIIT. De heer Jules Eavre heeft maandag de redevoering geëindigd, die hij zaterdag in hel wetgevend korps van f rankrijk begon nen bad. Deindruk, dien hij op de kamer heeft verwekt, is ontzaglijk groot geweest. Hij beeft staande gehouden, dat het de plicht van Frankrijk was te beletten dal llalie de bondgenoot van Pruisen werd, en bij heeft bet gouvernement beschuldigd cent? staatkunde gevolgd te hebben, on waardig van Frankrijk, door slralfelóos het programma ie laten schenden, geformu leerd in den brief van den kfizer aan den heer Drouyn de Llmys, programma dat voor Oostenrijk hel lieboiid behelsde van oenen grooten toestand in Dnitsqhland. Eindelijk, na eene krachtdadige protes- talie tegen alle gedachte van inlijving, beeft bij het fransch gouvernement opge- eiscbl om op zijne huurt tic achlci'gcdach- len te ontkennen, die men er aan toe- schrijtf, door er duidelijk het vraagstuk aan (e stellen om te welen of, in geval de inlijving van Belgie of van Luxcmluirg Frankrijk werd aangeboden, hel die aan vaarden zout Dit vraagstuk is insgelijks, doch op eene min duidelijke wijze, door den heer Thiers aangeraakt. Hel antwoord van den heer Kouher is zoo klaar niet geweest, als de stiptheid der vraag van den heer JuleS Favre het scheen te eischen'. De staatsminister heeft echter verklaard, dat niemand den oorlog vroeg en niemand geweldige inlijvingen voor stelde. De zuivere en eenvoudige dagorde is gestemd gt'worden door 2.19 stemmen te- gen 45. Het cijfer der minderheid is op merkelijk, want hel is de eerste maal dat leden, lo,t4e linker zijde piel beJlioorejudCj zich bij de oppositie aansluiten in eene stemming over een hoofd vraagstuk, om het gouvernement te laken. De intlruk. ontstaan door de twee rede voeringen van den bder Jules Favre enden heer Thier$, is ontzaglijk. Vooral het feit van het einde, de ongelukkige herinnering door den staatsminister aan den staatsaan slag van den tweedbn dêccmbér, en dat veel driftiger en woeliger is geweest, tlan de melding, die er in den franschen Moni- teuryan voorkomt, heeft bewezen welkeen invloed die gewelddaad, erfzonde van het keizerrijk, op zijne lotbcslemmig blijft uit oefenen. Ho zitting, maandag door het duitsch Parlenunt gehouden, is zoo belangrijk ge weest als dte der fransche kamer. De Po lak ke-n en de afgevaardigden van Noord- Sleeswijk hebben er op geprotesteerd le gen de inlijving hunner respectieve landen bij den nieuwen Bund. De heer vou Bis- mark heeft beide protestation van de hand gewezen, de eerste, omdat zij uitsluilelijk Pruisen betrof; de tweede, omdat bet den I keizer van Oostenrijk alleen toebehoorde de uitvoering te eischen van hel verdrag van Praag. Er blijkt echter uit de woorden van den eersten pruisischen minister, dat het kabinet van Berlijn niet voornemens is de uitvoering van dit deel van bet ver drag te weigeren, dal den vrede met Oos tenrijk hersteld heeft; docii 1‘ruisen zal, voor de bepaalde beperking zijner grenzen in Sleeswijk, enkel zijne eigene belangen raadplegen, en Denemark is op voorhand verwittigd, datde wederafstand van grond gebied op verre na zoö groot niet zal zijn als dat, waarop hel rekent. Eene andöre belangrijke verklaring is op bovengemelde gevolgd: Zij heeft be trekking op Luxemburg en Limburg. De lieer vou Bismark heeft erkend, dat die twee landen geen deel van den Noorder- bond willen maken, en hij heeft er bijge voegd, dat Pruisen op hen 'geene drukking wilde uitoefenen, om hen er tegen hun nen wil te doen intreden, mits men hier door gevaar zou loopen een europeesch vraagstuk op te werpen. De heer vou Bismark heeft daarbij op de stelligste wijze alles gelogenstraft, wal gezegd was geworden over bedreigingen, aan ilolland gedaan. De Gazelle van Beieren meldt, dat ten gevolge van hel bomlsverdrag met Pruisen, i hel beiersch gouvernement aan de kamers j eene nieuwe wet over de inrichting van i hel leger zal aanbieden. De krijgscónvèn- I tie, gesloten tusschen de vier staten van het Zuiden,zal ongetwijfeld den grondslag dier nieuwe inrichting vormen. Ten zelf den tijde tracht het otliciëel blad van Mün chen aan het bondsverdrag alle’ karakter te ontnemen eener vijandelijke belooging jegens Frankrijk. Het beschouwt het ver drag als het gevolg van een nieuw orde van zaken in Duitscbland en de bekrach tiging der duitsche eenheid. Fi ankrijk vooral heeft er slechts eene hulde in te zien, bewezen aan het grondbeginsel der nationaliteiten, en eene waarborg van vrede. Men ziel door den datum, welken die internationale acten dragen, dat zij onder- teekend zijn geworden op het tijdstip zelf der onderleekening van de vredesverdra gen, die Pruisen na den oorlog afzonder lijk gesloten heeft met ieder der vierstalen van het Zuiden. Hel is dus te veronderstel- Per 100 kil. In de zitting van vrijdag 15 dozer, van de kamer der volksvertegenwoordigers, is het budjet van oorlog met 75 stemmen legen 18 en 7 onthoudingen aangenomen geworden. De zitting van zaterdag is toegewijd ge worden aan hel beraadslagen over ver schillige voorstellen rakende de koophan- dclkamers. Deze voorstellen zijn allen verworpen geworden en het gansche hoofdstuk van hel wetsontwerp over de rechterlijke herinrichting, handelende over de rechtbanken van koophandel, is zonder wijziging aanveerd. Dijnsdag lest is men begonnen met de algcineene beraadslaging van het wetsont werp over de kieshervonning. Men weet daler twee voorstellen tegen over elkander staan, te weten: dit van het gouvernement en dit van den heer Guillery. Het eerste een hinderpaal aan het alge meen stemrecht stellende, en bet tweede een eerste stap naar hetzelve wezende. De heer Funck heeft den eersten over het wetsontwerp gesproken. De heer Guil lery heeft daarna hel woord genomen om zijn ontwerp aan te bevelen, en de heer Hymans heeft de zitting geeindigt met te spreken ten voordeele van het projekt van het gouvernement. De onder alle opzichten merkwaardige redevoering van den heer Hymans, welke Schitterde van de zuiverste vaderlands liefde, heeft veel indruk op de verga dering gemaakt. ’s Anderdags heeft den heer Couvreur aan den heer Hymans geantwoord. Mr LelièVre, vertegenwoordiger van Na men heelt daarna het woord genomen om het ontwerp van hel góüververneinent te bestrijden. Dan is M’ Jules De Smedt opgestaan om ook zijij Xvoordeken in die belangrijke, beraadslaging te zeggen. Hij had zorg zich nevens de kwestie te plaatsen, en van andere zaken te spreken 36 06 a 4/ 75 00 OU ÜO 00 U 00 00 a 00 OU a 00 00 15 00 a 17 00 25 a 26 50 DU a 00 28 0ü a Oü UU OU 00 a 00 00 00 00 a OU 00 00 OU a OU 00 >3 UU a J5 oo Blad voor Annoncen, Landbouwnieutoi, politieke en alijemcene Tijdingen, Marktprijzen Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. -- F EB 14 tzia«rl. F 16 •taart. Oor stail 00 00 00 Q0 worde 16 maart. ii ■i 18 •naart. 15 maart. maart. u Oude, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Havey» 100 k- G.ccrsi, a a 35 00 tot 39 00 00 00 lot 00 00 23 50 tot 24 50 23 50 tot 26 50 14 00 tot 16 50 22 00 tot 24 50 00 00 tot 00 00 00 00 tot 00 00 l.»r*c fr. Uoyge Ihter Aardappelen a a n a 14 00 3 20. Q 0U a blad Ooststraat van liet rijk. Tarwe fr. Hoggu Boek wait Haver Geeral Boonen Aardap. 100 k. Holer per k. I.ijcreu per 26 DOORNIK, 9 35 00 Boter per kiln HONDICHODTE Frank. 8 Per 1 1/2 heel. l«irwev kw.ilit. 3- id. ftieuwe tarwe Kogge Suerioen llaier Boniien Wille id. Lrweteii, l.ymaed C.itneline Gnu kool Aerdap. V las Boter in blok S5 56 a 00 OU t) 21 03 a 00 00 21 28 26 73 A IU 30 a 2 62 a I I 85 on on 83 83 8 75 a 9 25 I 26 1 26 14 Ou 9 50 0 50 a I 120 00 40-00 00 00 24-00 27-00 17-00 26 00 26 00 00-00 1-72 1-26 1-60 S-l.O 10-00 orige week Kan men bekomen soorten van Klaveriaden, Grasiaad, Minette. Luierhc, Lanunersleert, Mostaard zaad, Boekweit, Vilten en alle soorten van Vogel zaden. Men kan deze soorten zoo wel bekomen bij ’t groot 4|g bij 't klein. Alles aan zeer voordeeiige prijzen. Heelt de eer hel publiek ter kennis te Vru.age» dat hij zich in diu hoedanigheid binnen deze stad heeft gevestigd, ten huize van Bmon Corrsts, bakker, in de Vleesehouwerslraat. Bij hem vindt men te koop een schoon assortiment Zakuurwerken, Penduleti, Slaghorlogien, enz. Hij gelast zich tevens met hel herstellen van allo slach van Uurwerken, en verhoopt door de kundig heid die hij in dit vak verkregen heeft, zijne goede zorg en trouwe bediening, de gunst van een-teder In verdienen. Op Zaterdag 28 Maert 1867, om twee uren na mid dag, ter herberg bewoond door Sr. Eduard Desomcr, te Leysele-dorpplaets, Zal meester HOLLY, Notaris ter residentie van Wul- veringhein, overgaen in eene zitting, tol de openbare verknoping van de hierna beschreven Hofstede, te weten Eene goede en zeer wel kbbouwde HOFSTEDE, ge- staen en gelegen binnen de gemeente Leyscle, bezui den langs de kalsyde, leidende van Isenberghe naer Leyscle en de franschc grenzen; samengesteld uit woonhuis, bnkkeuken, schuer, wagenkot, peerdestal, koei- en veltestal, twee zwyiistallen en verdere af- bangclykhcdcn, hebbende in het geheel eene in- houdsgrootte van H. 7-22-97 C. volgens de oude ei- gendoinsbewyzen, en van II. 7-21-20 G onder Huis- grond, Tuin, Boomgaerden en Zaeilanden, ingevolge kadaster sectie H, nummers 367, 368, 369, 370,371s, 372, 373, 374, 375 en 376a. Bewoond en gebruikt door sicur l’ieter Rally. De koopers zullen daer van in het v ryo gebruik konnen komen,zoo volgt: van zaeilanden met eersten October naeslkoinende; van de grazingen niet 11 no vember daar op volgende, en van de gebouwen niet eersten met 1867. Pryzy der niet gatcekendc opgaende en fruit dra gende Hoornen 2491 franks. Deze iiofstede is verdeeld in 9 koopep, die zoo wel af- zonderlyk, als by verschillige samenvoegingen, ten gelieve der liefhebbers, zullen opgeroepen en ver kocht worden. De voorwaerden der voorhandige veiling en de cigendoms bewyzen der goederen berusten ter studie van den bovengenontden Notaris HOLLY, by den welken men deswegens alia verdere inlichtingen kan bekomen. 25 07 A Ü0 00 OU a 00 00 14 61 a 00 00 1° 02 a 00 UO 9 00 9 50 I 54 1 45 Hoppe 50 kilo ÏPER, 9 Tarwe fr. Kogge Haver Erwten Bootten 18 maart. 16 maart. a a a Langs den steenweg tan het dorp naar Forthem. Op Maandag I.11" April 1867, juist om 3 ure na middag, in de te verkoopim herberg den Hoepel, be woond door Karel I an (Sales, te Alvcringhetii, langs den steenweg naar Forthem, Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie vatt Alveringhem, in eene zitting, openbaar verknopen Eeuige koop. Binnen de gemeente Aivtjringhem, luseehen de dorpplaats en Forthem, langs den steen weg,— een zeer kloek Huis, ten dienste van Herberg, dragende voor uithangbord den Hoepel, beslaande in eene groole herbergplaats, zeer fraai geschilderd en behangen, met vier vensters en acne deur op dett «lecnweg; keukentje met haard, en citern; voorkamer; groole allée, dienstig voor legging van veel granen en zaden, waarvan den plankenvloer ganseh gave en goed is;twee slaapkamers, deecne licht hebbende op den steenweg, en de andere op ’izuidett, met in elk eene nieuwgemaakli-, klèerk: s; grooten en kloeken zolder, met veel lichttrekkende glasruiten; voorts een kelder tuut veel jeriefljke allerhande bakken en gewelven; een kour, gras pleintje eene logic met pannen gedekt en gemaakt met sleenen en berd, en waar zich onder een en het zelfde dak bevinden: A eene bergplaats voor hout of kolen; B eene piscine; C een privaat; I) en een waseb- keukentje met licht langs boven; benevens eene looden pomp, en daarachter een alhier medegaanden heek grond rondotu in hagen. Gebruik door den verkooper Karvl Vak Calm; aanslag met 1 inei 1867. Nota. In deze hei berg wordt er wel bier en sterkedranken verteerd, door haren schoouen stand; haar debiet staat nog om te vermeerderen door de voltrekking der kalsijde van Forthem naar de Grognie. V.urne, drukk. van wed. Kyckeboeruu Z.ooo. N. 50,416: M. de graaf Stuart van Decies, pair van Engeland, van eene moeielijko apijsverleering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen» kram pen, braking, pijn aan de borst en tusschen de schouders. N. 40,482: Mev. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen «n brakingeu. N. 46,270: M. Roberts, van qetiq longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 53,800: imj. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longteering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maandrn te kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen to weeg, waaralle andere medecijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Rzva- lwta Arabica nu Barry, die zulk» wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoegde voordeclen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder cet- maaleenetas neemt. Briefwisselaarder (latei.du Ihdi. B. DU BARRY en kotnp., 12, rue do l’Empereur, te Brussel. 76, Regentslrvet, te Loudou, en Place Ven- dóme, 26, te Parijs.1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 0 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CHOCOLADE-REV'ALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedz iam, de spieren en hel vlecscli verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In dooien van 12 van tassen, fr. 2-25;| 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duda», apotheker, en aere. id., beide Ooststraat, te Veurne. 184 Nieuw Suerioen van 23-50 lot S4 Haver vau 14-00 lol 103 Buoiien van 22-50 lot I rwelen vau 24-00 tot Gcerste van 17-00 lot Bot«.r, per stuk Eijeren per 26 Er waren 7220 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw suerioen v«n Haver Bonnen Erweten van I Geerste van ARLON, 7 maart. Ti'rwe, fr. Mastelui,!! Rog/jc Haver Geers l Boter Ardaappelen BRUGGE 9 maart. maart. Witte US«u. Ronde Tarwe Mastel uin Rogge IJa,ver Holer per kilo Eijercn de 26 KQBTHYK, 11 Witte Tarwe fr. 12 66 Roode Tarwe Rogge Haver Willva.vrd. 100* Idem roode Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 Hotir. de kilo Eijeren, do 26 Koolzaadolie I ynzaadolie POPERIHGHE 8 maa, t. Men abonneert zich op het bureel van het N.‘ 83, to Veurne, cn op al de postkantooren Insertion, 15centimeii den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 c.', het supplement 10 o.’ Alle aflichcn, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, ZtMAAi onverguld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. 7 32 8 75 9 15 a 1 36 a I 36 a Beerdb. p. 1/2 ii 20 80 a 2| 60 LEUVEN, 15 maart. Nieuwe larwe fr. 85 56 00 00 21 08 00 00 21 28 26 75 A Aardap. 100 kil. 10 00 2 70 1 85 81 08 88 B8 2 5Q 0 UÜ Prijs vau inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’sjaars. 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks 'sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. ('2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 'sjaars.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1