fl BE HEN DM A KINGEN. Merkt van Veurne, 20 Maart. -- •*JUX L. DESF 1 lang L. DESPOT. wer- - zedenverfijning kan 270 700 500 250 100 en. dan deze aan het dagorde; in een woord, zijne redevoering kwam daar voor (dat men ons de uitdrukking vergeve,) juist ge lijk een hond in een kegelspel. Mr Cooinans heeft deze zitting geeindigt met insgelijks legen het ontwerp van hel gouvernement te spreken. Algemeene Tijding Expropriation pour cause d’ulilité publique. EXTHAIT. te verschaffen. Deze _o slechts door het onderwijs verkregen worden. Zoodan, vooraleer den werkman denk beelden van gelijkheid, welke hij in zijne onwetendheid altijd valsch zal opnemen; vooraleer hem het stemrecht te willen verleenen, geeft hem eerst een zekere ge--* leerdheid, die spijs heeft bij het meest noodig. Wanneer dan, dank zij het onderwijs en de opvoeding, de zeden onder de wer kende klassen zullen verzacht en verfijnd zijn geworden; wanneer daardoor schan delijke en dwaze baldadigheden als deze van Marchienne en Roubaix zullen onmo gelijk zijn geworden, deukt er dan aan om de werklieden van zekere burgerrech ten te laten genieten. Die tijd isongelukkelijk nog ver vanons, en slechts het verplichtend onderwijs kan er ons naar toe geleiden. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. STERFGEVALLEN. Expropriation pour cause d’ulilité Zaterdag beeft het Senaat het wetsont werp op hel kiesbedrog aangenomen, doch met eene wijziging van den heer d’Anelhan, waarbij hel veroorlofd is ten dage der kiezing maaltijden aan do kiezers te geven. Deze beslissing van den Senaat is be- treurens wuardig, want juist een der groot ste misbruiken welke in de kiezingen bestonden is slaande gehouden. Daarmede is op nieuw de macht aan het geld verleent. Een bekwaam en talentvolle man die alleszins als volksvertegenwoordiger groote diensten aan hel land zou kunnen bewij zen, maar die geen fortuin bezit, zal nooit in de Kamer geraken. Waarom? omdat hij geen geld genoeg bezit om, even als zijn onwetenden en kleinzichtigen maar rijken tegenstrever, de buitenlieden maaltijden en flesschen wijn le betalen. Maar, zal men zeggen, als de buiten- mensch zich van drie of vier uur ver naar de slad moei begeven om le stemmen, is het juist dat men hem over zijne gedane kosten eenigzins vergoede. Wij zullen daarop slechts antwoorden dat, indien de buitcnmensch niet één maal ’s jaars of alle twee jaren cenige franken wilt verleeren, om in de hoofd stad van zijn arrondissement van zijn kost baarste burgerrecht te gaan genieten, dat hij dan te huis blijve, want hij is niet waar dig van hetzelve gebruik te maken. Nauwelijks zijn de onlusten, welke onder de welkende klas le Marchienne uitge- borsten waren gedempt, of soortgelijke baldadigheden hebben plaats te Roubaix, eene op de grens liggende stad van Frankrijk- Ais men alle de buitensporigheden na ziet aan welke de werklieden in beide die gevallen zich hebben overgeleverl, vraagt men zich onwillig af, of hel oogenblik wel gekomen is om alle de schoone theorien, welke soms ten voordeele der volmaakte ontvoogding van de werkende klas gehouden worden, uiteen ledoen. Zekerlijk heeft de maatschappij te de werkende klas verwaarloosd, haar le lang aan haar zelven overgelaten, zonder iels voor hare, verzedelijking, voor hare opbeuring te doen. Maar juist daarom, is hel niet uiterst gevaarlijk lot alsnu nog aan de werklieden denkbeelden van alge- ineenc gelijkheid aan te prediken? Zouden de aanhangers van het algemeen stemrecht zich niet ernstig moeten afvra gen, of b.ct oogenblik nu wel gekozen is om het lot van een land tc doen afhangen van redelooze schepselen die dwaas genoeg zijn, om hetgeen hun, aan hun en aan gansch hun huisgezin, hel dagelijks brood verschaft, te verwoesten, te verbranden, te vernielen? Wij zijn voor een maar vinden het een gevaar, dat de lotsbestemmingen van een iimassas overgele- KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEDHNE. Exproprialion pour cause d’utilité 805 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe vau 35-50 tol Graenpryzen t|er vorige weck Per 145 liters. Eervolg van <le bescliry ving <ler illietorikafeesten. uilgebreid stemrecht, gevaar, een overgroot land aan de onwetende verl zonden wezen. Wat er eerst en vooral le doen staat, vooraleer zekere burgerrechten aan de v, kende klas te verleenen, is hare zeden verfijnen met hare eene zekere opvoeding Laurent en van llenricus I ran- :lke V00T- en eeriue- erkentelykhcid op 34 103 et véritab —J Ct SOU! -i le 35 00 tot 39 00 00 0J lot 00 00 23 50 lot 2.» 50 23 50 tot 26 50 14 00 lol 16 50 22 00 tot 24 50 00 00 tot 00 00 00 00 tot 00 00 appert sé»nt fÜru' cent alles en De- J den heer 40-00 00 00 24-00 27-00 17-00 20 00 26 00 00-00 -72 1-26 1-00 3-00 10 00 la itièin Pom- L*°t“oi.D A Fu Xante de expeditie heeft deel gemaakt: v1880 nstigc ge- I alhier ondernemer te erg de Papegaai i naar eens- achlerna, Leve de Print. (Te rei volgen'). des Travaux a Cr'tXelieS) de besoin la les bureaux Carolus en officier, welke van Effectief vertrokken uil Audenaarde Wedergekeerd in december Wedergekeerd in maart Gedood of gestorven in Hcxiko Gebleven in Mexiko al vrijwilligers Verdwenen M Volgens ons toegekoniene inlichtingen, en die wij M gelooven, lijn de vlaaiusche werklieden geens- de opstekers of do leiders geweest in do betreu- 'swaardige onlusten, die te Ruubaix hebben plaats pad. Onder de aangehoudene werklieden lijn meer dan 'twee derden Fransctian; dit ia des te beduidenis- llur, daar de bevolking der fabrieken van Itoubaix f)r hel grootste gedeelte uil Vlamingen bestaat. I’>r die onbetwistbare feilen vallen dus de laste* ''gen der fransche dagbladen. van den policic* 2ie man, die niemand kon verstaan in de hoop dal men op gevonden hebben, die tij'10 kennen. De papieren ont* in eenen geldbeugel eene geld en een zeker er een taalman ontboden; verklaarde hun, dal hij had aangC- te vinden', i verslaan, er bij, dal hij naar Parijs was uur der wereld- le winnen. is naar de policiepre- en des nood* Een ongeval, dal gelukkiglijk geen en..» volgen heeft gehad, is donderdag morgend voorgevallen. De heer De Zwarte Nieuporl, stond gereed, bij de herbi alhier, om in lijn rijtuig te klimmen, ten einde Duinkerke le vertrekken, wanneer het peerd klaps do vlucht nam. De eigenaar liep hel t gelukte cr in hel te grijpen, maar moest hel weldra loslaten en werd onder te boven geworpen, terwijl het peerd mei hel rijtuig achter zich, langs de Nieu- portbrug de steenweg van Dixmude opliep. Geluk kiglijk had de hr er De Zwarte slechts ligte kneutingen aan de handen en eeltige kleine schratnpen in liet aangezicht, en kon hij nog zijne reis, met een heur- rijluig, naar Duinkerke voorlzetlen. rijtuig rijn later te Pervijse tegengehouden ea naar Veurne in bet hóle! de llhelorika Dixmude, 16 fr. verbreking van haar mogen vleijen haar aandeel gebracht te hebben, om de opbouwiug van het herboren vlaamsch mo lled le voltooijen. den uitslag geeft 1 bij door den heer voorzitter, als prins uitgeroepen. De vreugde I Claereboudt, gal Konfraler Borrc stelt insgelijks voor spelend personneel zoude afgeveerdigd lijn om den nieuwen prins, met lijne benoeming bekend te maken en hem geluk te wetischen. De heeren Pinte, Degroote, Poupeye, Wybo, Quartier, Willems en Kesleiuan verlaten de iaat om dele lending le voltrekken. Dete afgeveerdigde leden bij hunne wederkomst ter gilde zaal, waren vergezeld van den nieuwe ge kozen, den welken nauwelijks op de kamer getreden, in eene warme aanspraak, door den heere Leplae uitgegalmd, geluk gewenscht wierd over zijne benoe ming. De heer Claereboudt antwoorde in korte woor den: dat hij dankelijk dit ambt aanvaarde die men hem had toegekend, en dat slechts den bloei der maatschappij, het voorwerp xijner wcnschun, zijner innige begeerte is. Na lezing van dit proces-verbaal gegeven te hebben, konfrater Borre, treedt vooruit tol bij den heer prins, en namens de maatschappij hij spreekt hem aldus aan Waabdb nis* Pruis In naam der maatschappij van Rhetorika komen wij u, ter gelegenheid uwer benoeming en inhulding als prins, onse gulhartigste gelukwenschingen aan bieden. Gewaardig u deze in gunst te ontvangen. Te xeer gepast is deie omstandigheid dan dat wij ie niet louden benuttigen, om ons uilteweiden over uwen aanhoudenden iver en onvermoeiden arbeid, Onmiddelijk na de kietingen van den nieuwen hoofdman, wordt er op 'l voorstel van een lid, over gegaan tot de kiezing van eenen prins. Konfraler Claereboudt, oud-tooneelbestuurder der gilde, advo- kaat-avoué binnen dele stad, den welken lich als kandidaat aanbiedt, voor deie opengevallen plaats, verlaat de taal. Zestien stemmen nemen deel aan de stemming, den uitslag geeft aan den heere Claereboudt veertien stemmen en twee witte briefjes. Gevolgenllijk wordt kreten: vivat den nieuwe Prins! leve luien door de zaal. Konfrater Borre stelt insgelijks voor dat het II appert par deux exploits, l'unde Pibbbb-Jbab-Bap- HST* Digroodt, huissier prés le tribunal de première instance séant a Bruxelles, en date du quinze mars mil huit cent soixante sept, l’aulre de Jiah-Domi- Hiqox Cavbozü, huissieur, prés le tribunal de pre mière instance séant A Bruges, en date du dix huit mars tuil huit cent soixante sept, tous les deux enregistrés, que l’Élat Beige, poursuites et diligences da monsieur le Ministro des Travaux publics, dont les bureaux soul établis a Bruxelles, sur la place Royale et pour aulant que de besoin la Sociélé Beige de Chemins de Fer, dont les bureaux sont établis a Bruxelles, rue du Parcheinin 6, poursuites el diligences de monsieur Jules Malou, sénateur, Président dn Conscil d’adminislration, pour lesquels est constilué Avoué et occupera maitre Lzopold DESPOT, Avoué près lo tribunal de première in stance a Furnes, ontdonné assignation, a I.» mon sieur Frédéric Rappaert de Grass, conseiller a la cour des coinpies, domicilie a Bruxelles; 2.•'mon sieur Gustave Rappaert de Grass et 3.° demoiselle Justine Rappaert de Grass, ces deux derniers pro- priétiures domicilies a Bruges, a cbinparoir devant le tribunal de première instance séant a Furnes, a 1’audience du trente mars prochain, a I’effel d’y défeudre a I’expropriation pour cause d’ulilité pu- blique de: 1/ quinie ares soixante dix centiares a emprendre sur une parcel le de deux hectares quinie ares cinquante centiares, sise on la commune de Caaskerke, y connuo au plan cadastral sous le numéro 85 do la section B; 2.’ quatorzo ares soi xante onie centiares a emprendre sur une paroelle d’un hectare quarante huil ares vingt centiares, sise en la meme commune et connue au meme plan cadastral sous le numéro 86 de la meme section. Cette expropriation est poursuivie en execution de la loi do trente un mai mil huit cent soixante trois et de l’arrêté royal du premier décembre de la méme année. Pour extrait certifié sincère ct vérita Lxopold DESPOT, Avoué susnommé et so A Furnes, le vingt un mars mil hui Xante sept. GEBOORTEN. den 14. Lecot Gustaf, XOOU lan Juslina Legeiu, Öoslstraat. den 18. Josephus Veile, toon van van Marie Michiuls, binnen palen. den 19. Bertha Gliyselen, dochter van en van Marie Castelei n, Noordslraat. den 21. Eugenius Gheldof, zoon van Carolus en van Clemence Declercq, Spaanschkwartier. den 18. Marie Boedl, werkstere, 34 jareti, gebo ren en woouende te 'eurne, huisvrouw van l ran- ciscus 'lersoone. den 21. Birbara Lahaye, xo.xler beroep, 81 jaren en half en 20 dagen, geboren en woouende le Veurne, jonge dochter. den 22. Sophie Samper, werkstere, 58 jaren en 1 maand, geboren le Loo en wooneiide le Veurne, weduwe van Franciscus Vatihoulle, nu huisvrouw van Eugenius Beha. •chlen en eene beweenlijke onwetendheid de boven led hadden. Zaterdag hebben de wevers in het gc- •cht van M. Ph. Schamp,de stukken op de getouwen gesneden, deie getouwen xelf verbrijield on het uur aan de fabriek gestoken. /-ij hebben ook de stukken afgesneden en !rbrijield bij M. Derousteaux, Fr. Roussel 'Ure, vader en toon. M. Julius Delaltre, door hun •"gevallen, is bijna dood naar lijne wooning gedra- I"; lij hebben hem too wreed mishandeld dat men 'eest dat hij lich moeijeljjk tal herstellen. M. Motte left twee messteken ontvangen, en te meer hebben I centralen kommissaris en de burgerlijke macht ik eenen wederstand ontmoet aan welk zij een •genblik hebben ondergeven, en tij hebben ernstige 'weldenarijen moeten onderslaan. Men heeft hel huis van M. Ph. Schamps, en dit van meestergast van M. P. Roussel geplunderd en "■Woest. Men heeft de troepen moeten doen komen de werklieden legen le houden in hun vernie- "d werk en hunne aanvallen. De krijgsmacht betel Pubaix, en heeft er de rusl hersteld. Nochtans de "•oon welke die inlichtingen mededeelt, en welke 'getwijfeld schrijft onder den altijd uitersten in lik der eerste ontroering, voegt er bij «lal er in du clit te Roubaix, xooals een wind van revolutie •edl. Klaarblijkelijk is dal 't gevoel van eenen teer Hroerdeii ooggetuige, hetgeen xeer natuurlijk is bij schouwspel van plunderijeu en brandstichting, men moet, het deel van dit gevoel doende, hopen die gebeurtenissen enkel eenen opstand lullen *e*st zijn en de rust er op het uur krachtdadig "sleld is. Men zou te voel droefheid onderslaan, de ■"klieden hunne taak to xiett in gevaar brengen J"r afgrijsRülijku buitensporigheden op hel oogen- "k zelfs, dat door de gelykheid voor de wel en do Jr»landigo toepassing der maatschappelijke gedach- eene gansch nieuwe toekomst xich voor hun •hijnl te openen. Eene bijtonderheid der zaak, is dat men de belgi- lie werklieden van Roubaix beschuldigd do wanorde Ihebben gesmeed cn men hun bedreigd, zegt men, tt eene uitdrijving in massa. Deie bijtonderheid is "t nieuw: bet zijn altijd do belgischo werklieden •Ike men in het noorden van Frankrijk beschul- jd. Wal aangaat eene uitdrijving in masse dit zou 1 gemakkelijk, klaarblijkelijk Sniddel lijm om lo •ubaix het evenwicht te herstellen tussclien het "bod en do vraag, want de Belgische werklieden er zeer talrijk; maar wij kunnen aan eenen der- lijken maatregel niet gelooven Wanneer er onder "I plichligen lijn, ia het aan liet gerecht dexelve le 'men; de onplichligcn hebben niets te betalen voor e schuldigen. (Journal de Gaud.) L. DES EXTM.A.IT. Il appert par un exploit de Jeam Domiriq huissier pres le tribunal de première ins a Bruges, en date du dix huit mars mil soixante sept, enregistré, que l’État Beige, el diligences de monsieur le Ministro dt publics, dont les bureaux sont établis a sur la place Royale el pour autanl que de Sociélé Beige do Chemins de Fer, dont le sont établis a Bruxelles, rue du Parchemi suites et diligences do monsieur Jules M; teur, Président du Conaeil d’Administra lesquels est conslitué Avoué et occupe Ltoroin DESPOT, Avoué près le tribunal d< instance séant a Furnes, out donné ass monsieur Charles Breydel-Debrock, pro; Bruges, a comparoir devant le tribunal d instance séant a Furnes, a 1’audience du t prochain, A 1’effet d’y défeudre a I’exp pour cause d’ulilité publique de 1.’iron dix huit centiares a emprendre sur une j deux hectares cinquante cinq ares dix cen en la commune de Lampernisso, y connue tre sous lo numéro 51 de la section A; soixante deux centiares A emprendre sur cello de deux hectares soixaele dix ares t tiares, siseen la mème commune el conuu plan cadastral sous le numéro 52 de la met Celle exproprialion est poursuivie en do la loi du trenle un mai mil huit cen trois el de l’arrêté royal du premier déc la méme année. Pour extrait certifié sincère i'. Ltoroio DESPOT, Avoué sunommé A lurnes, le vingt un mars mil huit xanle sept. de Khetorik totuLig wxren andermaal le Nieuporl ver icheide zeekapitein* van Duinkerke om mannen aan te werven vuur de Llandichc vinchery, van welke laatst genoemde ilail van dit jaar een grimier getal vaartuigen uitgenul zullen worden cn alwaar een groot gebrek aan mainchappen i» Reed» xiju er meer dan e*n veertigtal van alhier bcschcept, veel anderen «laan nog te volgen; werk lieden die nimmer de zee bevaren hebben, laten hun aanwerven, om dat zij voorzien, bij gebrek aan werk, alhier geen broodwinning te vinden. Door de aftchaffing der premien, zien wij ook nog datde beRle tiweher» onie vaartuigen zullen verlaten. Hel vertrek van al deze mannen, die in Niuuport vrouw en kinderen lalen, met de talrijke huisgezin nen van andere werklieden, dio om dezelve redenen uil Had vertrekken, brengt een groot nadeel aan alle nering doende personen, en doet xich van dag lot dag algemeen gevoelen. Slad Nieupurt De heer Frans Piquendaire, oud-secrelari* der slad Nieuporl, met der woon le Brussel gevestigd, is donderdag lantst, te Antwerpen voor handelstaken zijnde, er plotseling ten gronde gevallen; toen men hem opraaple was hij een lijk. Men schrijft uil Oostende, 15 maart, dal do zee nogmaals op hel strand hel lijk geworpen heeft van eenen matroos, toebehoord hebbende lol de beman ning der visseherschuil Theretia. De bemanning be stond uil zes personen. Vier lijken zijn reeds aan de aarde teruggeven. Burgemeester en schepenen der stad Brugge, verwittigen hel publiek dat de prijskamp der beesti- alen, ingericht te Brugge den zaterdag voor de Goede Weck, dezen jare zal plaats hebben den 13 april toe komende, in hel locaal van hel openbaar slachthuis, onder de voorwaarden, te winnen premien lalen als de voorgaande jaren. Wij hebben gezegd,dal verscheidene mexikaan- sshe vrijwilligers, die men dood waande, terug zijn gekomen. Dit feit heeft le Oostende plaat* gehad. De zoon van den poorlier van hel oud-arsenaal, Certain genaamd, door zynen vader als dood betreurd sedert de ongelukkige zaak van Tacambure, is terug geko men. loodra hij le Antwerpen is ontscheept, beeft hij zich naar Oostende begeven, waar zijn vader, die er niet op rekende hem nog ooil te zien, bijna ge storven is van aandoeningen vreugde als hij zijnen zoon terug zag. Deze jongeling is voor dood op hel slagveld gela ten; maar tot het leven terug gekeerd, is hij met talrijke andere vrijwilligers krijgsgevangen genomen en naar de «arme landen gestuurd. Vervolgens is hij uitgewisseld geworden legen krijsgevangenen van Juarez en is mei het korps naar België terug gekeerd. éiethier eenige inlichtingen over hel belgisch- tuexikaansch legioen, medegedeeld door eenen opper- -pf—^«sawwrwssw» wccxua Expropriation pour cause d'ulilité p EXTIlAir. appert par un exploit de Jeam Douis boes, huissier près le tribunal do première iges, en date du dix huit mars soixante sept, enregistré, que l’Eta poursuiles et diligences de monsieur ie publics dont les bureaux sot sur la place Royale et pour at Sociélé Beige de Chemins de 1 sont établis a Bruxelles, rue DB WERKENDE KLAS EN HET ALQEMBF.N STEMRECHT. ZITTING VAN «I MAART. ^leckelberghe Marie, dienstmeid te Boerst, zes •inden gevRiij, over diefte. Ilaiuaul Alphoil*, werkman te 11 fr. boete, over belediging en ■luiting. Lauwer* Louis, dienstknecht, 16 franks boete en fboyser Pieter, werkman, 30 fr? boete, den er slagen en den 2.” over beledigingen, gebaren bedreigingen, beide le lloógslaede. ZITTING VAN 52 MAART. Uuyghe Henri en Cardoen Pieter, elk 8 dagen ""ng, over diefte, beide werklieden te Pollinck- )ve. bekeyser Joseph en Dekeyser Joannes, beide land- •uwers, Hollevoet Louis, schoenmaker, en Corn- •he Charles, werkman, elk 16 frank» boete, over •|jcn en wonden, al woouende te Nieupurt. TE HOUnA-IX.. Zeer gewichtige wanorders zijn zaterdag te Rou baix losgeborsteu. De werklieden hebben geweigerd zich leonlleeivm aan eenen nieuwen maatregel welke bestond eenen enkelen werkman met de leiding van twee getouwen in plaats van een te gelasten, zoual* men ze ons heeft doen kennen, zonder le onderzoeken of geene andere verschillen bestonden tusschen de bazen en de werklieden, en of het regl langs den kant was van deze veeleer dan van de anderen. Dit is hetgeen hel onderzoek zal ophelderen. llelgeen gewiglig is, is de wending welke de zaken hebben genomen, rampzalige wending cn die onge lukkiglijk doel zien dal in Frankrijk de kalinle slechts op de oppervlakte is en dal de werklieden er nog verre verwijderd zijn van de gezonde en vrede lievende gedachten welke de gemeenschappen van hel kapitaal en hel werk elders beginnen te over- heerschen. In plaats in de palen hunner reglen te blijven, 'l is le zeggen zich le verslaan met de nijveraars of de nieuwe voorgaarden te weigeren, zijn de werklieden te werk gegaan zooals men eene halve eeuw ge leden had gedaan, wanneer de revolutionaire ge- EX.TRA.IT. I' appert par un exploit de Jear-Domi bobs, huissier près le tribunal de premier^ séant a Bruges, en date du dix huil mars cent soixante sept, enregistré, que l’El poursuiles et diligences de monsieur 1 des Lravaux publics dont les bureaux st a Bruxelles, sur la place Royale, et po que de besoin la Sociélé Beige de Chcmin dont les bureaux sont établis a Bruxelle Parchemin 6, poursuites et diligences de Jules Malou, sénateur, Président du Conse nistralion, pour lesquels est conslitué occupera maitre Ltorozn DESPOT, Avou< tribunal d0 première instance séant a Ft donné assignation A 1“ monsieur le vicomt< de Nieulandl et 2“ a son épouse dame S( Outryve d’Ydewallepropriélairesdon Brugos, a comparoir devant le tribunal de instance séant Furnes, a 1’audience mars prochain, a l’effet d’y défeudre a 1’ ation puur caute d’ulilité publique de soixante dix centiares a emprendre sur un de soixante dix sept ares soixante ceiiliari la commune do Lampernisse, y connue cadastral sous les numéro» 161 de la sc 2.' dix ares trente six centiares a empre une parcelle de trois hectares quatre vi ares quatre vingt dix centiares, sise cn commune el connue au méme plan cada: les numéro 21 de la section A el 3.” vi are* quarante centiares a emprendre sur celle de deux hectares soixante cinq ai sept centiares, sise en la wéine communt nue au lnème plan cadastral sous le nu de la section A. Lette expropriation est poursuivie cn i de la loi du trente un mai mil huit cent trois et de l’arrêté royal du premier déci 1» ,n«-Je airo£e< extrait certifié sincère et veritabl 'DESPUT, Avoué susnommé et sot mes, le vingt un mars mil huit sept. Oude tarwe van 00-06 tol 12 7,akken Rogge va» 23-50 tol 184 Nieuw Suerioen van 23-50 tot Haver va» 14-00 lol Boonen van 22-50 Int I rweten van 24-00 lot Geerste van 17-00 tot Boter, per stuk F.ijereu per 26 Er wareu 7220 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Nieuwe tarwe van’ Oude tarwe Rogge Nieuw suerioen van Haver lioonên Erweten van Geerste van deze plechtigheid, de heer hoofdman neemt "in id del ij k hel voorzitterschap aan, en zegt voorie- *ren niet hel tweede voorwerp aan het dagorde: '‘hulding ran den heer Prins. De hulpgreffier Borre geeft lezing van het proces- rbaal der zitting van 30 november lest, inde welke e" heere Claereboudt als prids benoemd is geweest, *«arvan den inhuiid is al» volgt: KAPELGEROI) VAN 30 NOVEMBER 1866. Dagorde: beraadslaging nopens de kiezing f"en nieuwen prins, in vervanging van ■’•fphus Brhaeghvl, overleden. die gij, oud ink* uwe werkzaamheden iu uwe gewich tige bedieningen, ter opbeuring onzer tooneeloefe- ningen, aan den dag legt. Sedert 17 oktober 1854, dal het pand van tooneel- bestuurder u i» loeverlround, hebben wij de ontkie ming niet gezien der heilrijke vruchten door uwe zorgen en bemoeijngen oorgebrachl Hoe veel jongelingen in dit ruim tijdverloop, hebt gij niet reeds tot goede akleurs gevormd? Wij herinneren ons noch den tooncelkundigcn prijskamp van Nieuporl 1857, waarin onze tooneel- lieihebBers do twee eerste prijzen, onder de ver- inaardsle looiieelgenootschappeu van het land, heb ben weggedragen. Deze zegepraal even als degene behaald lol Rousbrugge, Gent en Yperon, hebben wij aan uwe krachtdadige medewerking te danken. in de kuns'tocliten gedaan naar Dixmude, Thou- roul en Korlryk, alwaar gij de tooneeivertooningen zoo wijtelijk geleid hebt, wij hebben op nieuw, door de overheerlijke uitvoering, nieuwe perel* aan dc kroon van onzen alouden standaard zien hechten. Alle uwe strevingen, uit zuivere kunstliefde ge sproten, wij zijn er getuige van geweest, strekten om den luister en faam onzer aloude roemrijke gilde, bij den vreemden in aanzien te doen groeijen. Veelvuldig zijn uwe diensten die gij onze tooneel- liefhebbers, die hel zelfstandig deel, de kern van ons genootschap uilmaken, bewezen hebt, cn daar voor alléén hadt gij op onzer aller achting en erkente lijkheid aanspraak. Uwe benoeming, mijnbeer, met algemeene stem men als prins, is edel en schoon naar zoo eene nut tige cn volbrachte loopbaan in onze rederijkkamer. Het is de belooning uwer belanglooze zelfopoffe ringen voor haren bloei en welstand. IE aarde Print! Uw verleden is ons uwe waarborg voor de toekomst. Als opperbestuurder van hel toooneel, wij zien althans eene nieuwe glorierijke baan voor onze rede- schaar open. Geen twijffe! dus, dal den keus die wij in u gedaan hebben, de algemeene toejuiching heeft weggedra gen, en dat onze gildezaal voor u ook, in evenwicht, zoo cierlijk is opgeschikt. Na de rampen welke on» ten verleden jare op het hoofd gevallen zijn, hel schijnt al» of de hemel zelfs, na ons eene moeijelijke beproeving le hebben onder gaan, onze gilde met hel levendigste vooruitzicht komt begunstigen. Inderdaad, waar kan men twee hoofden aantreffen die met even gelijke tooneei-en lelteriver bezield, meer bekwaam zijn om de maat schappij naar wensch te bestieren, dan die welke wij de eer hebben in ons midden te bezitten, en die onze achting en erkentelijkheid op zoo eenen hoogcu graad verdienen. Mogte gij dus, lieve prins, in uwe nieuwe hoeda nigheid. oog vele zoo nuttige als heilvolle dagen, voor ’l welzijn der maatschappij ons besturen. Mogte deze heugelijke gebeurtenis van heden, onze wederzijdsche broedermin en kunstliefde bevestigen en uitbreiden, dan zal onze aloude maatschappij van arm in de borze en van zinnen jong, van langs om meerde verhevene taak harer instelling vervullen, en Totaal 1880 In hoeverre deze opgave juist is, durven wij niet verzekeren. Bij hel naderen der wereldtentoonstelling, *ml men sedert eenige dagen le Parijs eene menigte vreemdclingeii aankomen: zwervende muziek uilen, zangers en anderen, die meest allen niet* anders zijn dan vermomde bedelaars. Z.oo heeft men in den loop van verleden nacht op de Ursaykaai een armen duivel vinden liggen op eenen hoop zakken plaaster; niettegenstaande do guurheid van bel weder, was hij er in diepen slaap gedompeld. I Na veel moeite le hebban moeten aanwenden hem wakker te krijgen, heeft hel nog meer moeite gekost om hem eenige onverstaanbare woorden te doen uitbrengen. Naar T bureel van ,ii- commissaris van den wijk gebracht, is di eene taal sprak, welke door i worden, belast geworden, in de hoe hem eenige papieren zou identiteit zouden doen braken, doch men vond in i som van 13 fr. 90 c. in zilveren getal stukken deensch geld. Op die aanduiding werd do aldus aangehoudene man verklaarde lich in verscheidene gegarnierde hotel* bodeu met de hoop er eene schuilplaats doch dewijl hij zic)i niet had kunnen doen was hij overal weggezonden. Hij vutgdu muziekant was eu bij uil Denemark gekomen in de hoop om tijden» den d tentoontlulliiig eomg geld l_ Die ongelukkige reiziger i» naar de policiep fecluur gezonden om er onderzocht r- terug naar zijn vaderland gestuurd te worden. Te l.yon worden jaarlijks 2 millioen ponden zijde verwerkt. Ruim 4 cocons zijn er noodig om een wichtje zijde te verkrijgen; bij gevolg gebruiken de Lyoiiscltu zijdu-fabriekanten alleen 4200 millioen cocons. De draad in een cocon aanwezig i» 500 ellen lang, toodal de gcheele longln der draden van deze cocon* niet minder dan 2,100,OOI),000,000 ellen be draagt «f 14 maal den afstand vau onto ton tot do aarde. Onte planeet kan met tulk een draad 52,505 malen worden omwonden. Onder du voorwerpen, die Engeland op dc ten toonstelling van Parijs zal ten toon stellen, zal men eene verzameling aantreden van al de engelsche dag bladen sedert den oorsprong van hel journaUsiuc. Er zal eene collectie zijn van 1675 soorten. In Pruisen heeft men een kar.on gegoten dal 50,000 kilo* weegt en beileiud is voor de wereld tentoonstelling van Parijs; doch hel schijnt dal het vervoer van dit stuk groote bezwaren uplevert. Hel bestuur van rijks spoorweg vreest dal diu zware massa $le spoorbaan erge beschadiging zou kunnen toebrengen. Men verzekert dat elk schol uit dit kanon duizend franken zal kosten. De ruissischu boeren bewaren op dc volgende wijze hunne granen. Op eene drooge plaats graven zij een gal in tien grond, leggen daarin een fiksch vuur aan en droogen eiv harden zoo de lijden van den kuil. Voor dat het graan daarin gebracht wordt, droogen cn zuiveren zij de in den kuil voorhanden lucht u >g eens door eene brandende slrooiwich. Daarop storten zij er hun graan in en stampm dit ter dege vast; de masse wordt met slroo gedekt, en er zijn voorbeel den, dat du zoo bewaarde granen 40 jaren lang in goeden slant zijn gebleven. geziekt, Peerd en geworden gebracht. Zondag

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2