ïrT V A A V E U R N E. Benjamin De Conyncü, HORLOGEMAKER TE VEURNB, Guano van Peru, beste kwaliteit, KOOLZAAD KOEKEN BOOTEN BERIGT. I BERICHT. BERICHT. BERICHT. LA BELGIQUE, C.-L. NOYÉ, by denzelven: KOOLSTOVEN Eduard 11AI1IEU Merkt van Veurne, 27 Maart. ÊmA vorige week 22 50 de kalholijke hei Winter-saizoen. I I k f 34 SO 22 00 26 00 24 00 23 00 00 00 0 00 2 50 0 00 26 00 16 50 en 3 25 0 00 BRIJKENBAKKERIJ. 33-20 1-00 5ÏÏ20 36 56 35 28 26 47 IB 29 00 00 2 «0 61 23 V eurne, 30 Maart. INSCHRIJVING TOT HET 0PR1CHTEN EENS GEDENKZUTLS AAN MICHIEL VAN DER VOORT. Bedrag der vorige inschrijvingen Ch. Verregbeui 36 58 35 28 26 47 18 2» 00 00 2 80 7 69 Per hektoliter. 20 00 i 12 75 i 27 00 14 00 9 75 9 50 a 120 00 MERKTEN. maart. KOHTRÏK, 18 thans welen zij ook dat de Grondwet fei r~;: onderwijs der jeugd te zorgen. Nieuwigheden voor ^burgeroorlogen in het teoneel eener van het gezag ge- van VEHMOUT-DEETENB, Het is kurieus om zien hoe de klerikale dagbladeren zich moeite geven, om te doen geloöven dat de maatschappij te niet gaat om dat men het monopolium van het on- ARLON, 14 - Per 100 kil. BIJ J. DE MEULENAERE, WINKELIER EN ROEPER IN KOOPDAGEN, OOSTSTRAAT, TE VEURNE, Een Nummer, en STEDELIJKE RAAD VAN VEURNE. Zitting van 27 dezer. Tegenwoordig de hoerenBehaeghel, bur gemeester, Ollevier, schepen, Brycx, Maieur, Deetens, Uoutsaeger, Bernier, Vergouwen, Dehoon, leden en Claere- boudl, sekrelaris. Afwezig: de heeren De Keuwer, schepen, en Dewille, lid. 1. “ Een brief van de besturende com missie der hospicen, in antwoord op be merkingenvanden raad over de rekeningen van het hospitaal en van hel weezeniiuis, wordt voor notificatie aangenomen, onder voorhehouding er in eene andere zitting, indien hel goed gevonden wordt, op terug te koeren. 2. ’ De raad stemt toe dat er een percelije land wordeaangekochlvoor de verbreeding van den steenweg naar Bulscamp. 5.’ Een akt van verkooping door de kerk fabriek van S.“ Walburga wordt goedge keurd. 4.° Na rijpe beraadslagingen, wordt er met algemeene stemmen beslist, dat de plans zullen opgemaakt worden voor hel leggen van voetpaden ol trottoirs in de groole Oostslraat. o.° Een akt van verpachting van hove- nierhoven, aan de stad loebehoorende, wordt goedgekeurd, en eene aanvraag van eenen pachter van een hovenierhof om ontslagen te zijn van zijnen pacht, wordt tot eene volgende zitting verschoven. Ten slotte worden erdoor den heer bur gemeester, op het verzoek van een lid, uitleggingen gegeven betrekkelijk hel op maken der inventarissen der sladsarchiven en der stadsbibliotheek, waar uil volgt, dat deze beide documenten zeer ver gevorderd zijn. De wensch wordt ook uilgedrukt dat de bibliotheek twee maal in <Je week zou open zijn, den donderdag en den zondag. Hier over zal in eene andere zitting wor den beslist als mede over de benoeming van eenen hulpbibliolhekaris. TE BEKOMEN EN KLAVERZAAD, Bij Louis DESAVER, te Houthem. Twee sclioone nieuwe te koopen, waaronder een SPEELNOOT, Zich te bevragen bij Chablis MÏLLE, Oostslraat te Veurne. Per hektoliter. 41/ 1 lïlad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke een Supplement op half blad, per I». DEWACHTER, KLEERMAKER, en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en llandelzaken. week. REVALENTA ARABICA. In het belang van bet menschdom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,000 genezingen, zonder medecijnen, verwekt door de Revalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige sluiters per dag, vijftig malen zijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de heer Lieulard, van Aix, van eenen stikkenden hoest, gebrek aan rust en eetlust, maag- trekkingen et’ verstoptheid; en eene jonge dame, van eenen slikkende hoest, pijn in den opperbuik en bloedverlies. N. 53,860, mej. Gallard, rue du Grand-Michel, te Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden te leven. Heden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs dal de longtering door de Revalenta Arabica genezen wordt. N. 53,982, de heer Aug. klecque, van wa terzucht en leverziekte.N. 44,619, mev. Wood house, van hardnekkige verstopping, braaklust en brakingen in zwangerschap. N. 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van eene maagonlste- king, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurendeS jaren, en al de ongemakken er uit voort spruitende. Graenpryzen der Per 145 liters. Te huren of te koopen. I*- DESCII1ETERE, Plafonneur, Kaaistraat te Veurne, 36 00 41 11 derwijs in de handen van geestelijkheid niet laat. Volgens die verinakëlijke organen, is het onvermijdelijk gevolg van hel ongods dienstig onderwijs, zoo als zij het noemen de omwenteling, de regeringsloosheid, en nogal andere schrikkelijke zaken. liet ongodsdienstig onderwijs is natuurlijk, volgens die brave lieden, hel onderwijs dal door al ander mensch dan een kalho lijke priester gegeven wordl. Er staal noglhans in onze grondwet ge schreven, dal alle (‘erediensten in België vrij zijn en gelijk vóór de wel. Indien dan de kalholijke priester hel monopoliiun van het onderwijs hadde, naar welke scholen zouden dan de kinde ren der protestanten, joden, enz. kunnen gaan? Gansche dagen vallen de klerikale)) uit legen hel onderwijs van den Slaat, en nog- aan gouvernement voorschrijft voor het izorg Per hektoliter. 26 81 14 00 9 50 9 50 120 00 a 125 00 BERICHT. Er wordt nog altijd in Erankrijk veel over liet vraagstuk van Luxemburg gesproken. Daler onderhandelingen aangeknoopt zijn lusscheii de hoven van’s Gravcnhage, van Parijs en van Berlijn, om hel lot van dat kleine hertogdom vast te stellen, dit kan uiet meer betwist worden. Hel nog in be raadslaging liggemle punt is om te welen, of de koning groothertog zich wezenlijk lot Frankrijk heel! gewend om er zijne bezit ting aan te veikoojien, of wel, ol' hij zich bepaald heeft lol bel inroepen zijner goede diensten om (e bekomen dat Luxemburg zou ophouden deel van den duitschen Bond te maken, hem in vollen eigendom wordt gegeven en een onzijdig grondgebied worde. Eergisteren werd te Parijs veel geloof ger hecht aan hel gerucht, dat Erankrijk het hertogdom had aangekocht voor eene som van honderd millioenen en de goedkeuring der bevolking; gisteren integendeel, gal' men zich een weinig beter rekenschap o\er de moeielijkheid van den groothertog om aldus zijne onderdanen te verkbopen. De taal der pruisisclie dagbladen blijft altijd zeer vreedzaam. De oilieieuse dag bladen herhalen als om strijd, dat alles wat gebuurd is en alles wat op dit oogenblik in Duilschland gebeurt, slechts een onderpand te meer.is, ten voordeelq, van den vrede. Hel obs'tenïijksdrgouvci'neindnt Verhaast zich om zijne handeibetrekkingen met de vreemde landen te regelen. De bekrachli- gingenvan het verdrag, met Belgiegeslolen, zijn reeds uilgewisseld en hel verdrag met Nederland werd eergisteren onderteekend. De aanstelling van hel definitief bureel van bet ilaliaansch parlement zal waar schijnlijk in de zitting van donderdag plaats hebben gehad. Men weet dat de heer Mari de kandidaat der meerderheid lot het voor zitterschap, en de heer Grispi die der op positie was. De joden, in Servie woonachtig, hebben aan de nTogendheden een verzoekschrift ge stuurd, oiu te prolesleeren tegen bet uit zonderlijk beheer, waaraan zij nog in dat Prinsdom onderworpen zijn. Te Belgrade wordt dejoodsche bevolking nog in een ghetto opgesloten,'en eene wel, die van 1861 dagteekent, verbiedt hun in het bin nenste des lands nijverheid of liandel uit te oefenen. ,lpt eiland San-Domingo, onophoudelijk door omwentelingen en woeling gebracht, is I nieuwe omverwerping 'Vor^en- De voorzitter der republiek Haïti, de heer Geflïard, is met geweld af- gezel en^ieeft moeten de vlucht nemen aan boord van een fransch oorlogschip. Het tweede paragraaf van artikel 17 on zer conshtulie zegt duidelijk liet onderwijs op de kosten van den Slaat gegeven, wordt insgelijks door de wel geregeld. De wetgevers die de grondwet opge maakt hebben, wisten ook wel dal hel doel matigst middel om,een volk samen te stel len. zijne grondstellingen te bevestigen, het een eigenzelvig en onderscheidend ka rakter te geven, het onderwijs der jeugd is, daarom hebben zij het in de constitutie voorgeschreven. Zij wisten ook wel dat, indien zij er de basis van hel maatschappelijk gesticht niet zonden van gemaakt hebben, zij in den Staat eene macht hadden laten stichten, die alle de andere machten welhaast zou overheerschl hebben daarom hebben zij den Staal met het onderwijs der jeugd be last. De klerikalen weten het ook wel zij weten het ook wel dat, indien het hun ge lukt ware liet monopolium van hel onder wijs der jeugd in hunne handen te krijgen, de kalholijke geestelijkheid welhaast de Staat zou overheerschl hebben, en dan was hot gedaan met onze vrijheid, met onze vrije instellingen, met onze eenzelvigheid Men zie slechts rond naar de landen die eeuwen lang onder Lel juk der kalholijke geestelijkheid gebukf’zijn gegaan, en men zal zien hoe zij, zoo wel stoffelijk als zede lijk, zijn verarrnoedt. Zie eens de Itomeinsche Stalen, Napels en Spanje, hoe de volkeren dier landen verbasterd, verminderd zijn cn in waar digheid hebben verloren’, door zoo lang 750 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe va» 35-00 tol Oude tarwe van 00-00 lol 'Aogi’c va» 28-00 lol van 23-50 lot ■sshSïs N.r «Ö4. JAAR. ZATERDAG 30 MAART 18C7. Voor .stad; per koppel Voor Frankrijk lol 27 00 a a I wed. Ryckeboer on Zoon. a a blad Oostslraat het rijk. 10 75 lil 00 16 00 10 00 8 II) 0 00 a a a 00 00 00 00 I schoon a n u a a a a a AIHERTFJTI 15 50 a 00 00 10 50 IB 25 IB 00 0 75 3 09 0 00 •nauit. 89-50 00-00 24-00 26-50 17-25 26-25 00-00 00-00 i-50 1-27 1.60 4-00 10-00 maart. 23 maart. Tarwe fr. Ro|;t;e boekw.nl Hm er Geelst Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. I.ijeren per 20 De heer BIESWAL-BR1C0ULT, heeft de eer het publijk bekeii.l te maken, dat, Niettegenstaande hij van de stad Veurne afweiig is, hij niettemin tijne brijkebakkerijen zal blijven voorlietlen. Den eersten woensdag van iedere piaand zal hij alhier komen zijn bureel houden, in het klein huis van M.'Gustauf De Smedt-Bernier, Zwartenonnestraat u.* 14, alwaar hij den ganschen dag ter beschikking van het publijk zal wezen. Prijs van TE VEURNE, Beeft de eer het publijk bekend te maken, dat hij zich ter plaats genaamd den KALKOVEN, alwaar zij nen schoonvader C. Mervellie en zijne schoonmoeder ld. Maton, zijn overleden, komt te vestigen als op volger iu den handel van steen, kalk, arduin en allerhandu brab.uidsche goederen. Al zijne Waren zullen altijd van eerste kwaliteit zijn co aan de gemagligste prijzen afgeleverd worden. Hij beveelt zich in de gunst van een-ieder. •■ws rswut .a»< u»j.iz1>uaz*u»a<’«avjiu*a- 4x11» ai—p< 'MMaMMHBaMMaw* Heeft de ccr het publiek ter kennis to brengen dat hij zich in die hoedanigheid binnen deze stad heeft gevestigd, ten huize van Bekoit Corriia bakker, in de Vleeschouwerstraat. Bij hem vindt men te koop een schoon assortiment Zakuurwerken, Pendulen, Slaghorlogien, ent. Hij gelast zich tevens met het herstellen van alle slach van Uurwerken, en verhoopt door de kundig heid die hij in dit vak verkregen heeft, zijne goede zorg en trouwe bediening, de gunst van een-ieder te verdienen. LIBERAAL EN KLERIKAAL ONDERWIJS. Tarwe, fr. Masleluin Rogge Haver Geerst Boter Ardaappelcn BRUGGE 16 Zijn te bekomen; modeklakken in zijde,laken en elastiek; Maushoeden in feutre, castor, zij de, erin, paille d’ltalie en andere soorten van strooi; Kinder- lioeden; 'Parapluies in zijde van 10 tot 20 fr.’, in alpaga en in katoen; Parasols iu zijde; Wandelstok ken; Kolletjes en zijden Krawatlen; lakens; elslieken Broekstollen; roode en blauwe Baaistoiïen; Krinoli- nen; (Cages); alle slach var wollen Sargien; zwarte, blauwe en witte.Kielen of Bougerons. Dit alles aan zeer voordeelige prijzen. JSI Te bekomen bij de kinders DERICKX, timmer lieden te Wulveringliem, alle soorten van gezaagd en ongezungd Noordsch Hout, aan gematigde prijzen. ■■iniini— -.unnaiitciwx «uw-w.? —rav Veurne, drukk. van Nieuwe tarwe va» 35-00 r 12 Zakken Rc„„ 152 Nieuw Sucrioen 31 87 a a 00 00 a 00 a a a u Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo YPER, 16 maait. Per 100 kil. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo BONDSCHOOTE Frank. IS maar). Per 1 1/1 heel. Tarwe, I4* kwalit. 34‘ id. Nieuwe tarwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Wille id. Erweten. l.ynzaed Ca incline Zuni. kool Aerdap. Vlas Boter in blok 20 50 n 26 00 14 50 00 00 7 50 u 14 50 13 50 8 00 2 54 0 00 a 25 7 00 15 50 13 50 9 25 2 54 a 0 00 maait. Witte Tarwe fr. 25 07 a 00 00 i 1 00 00 a 00 00 14 61 a 14 66 00 00 I 9 00 I 9 50 I 54 I l 45 35 50 22 00 25 00 24 50 23 00 00 00 2 95 22 maart. inschrijving, BETAALBAAR VOOROP; 6 franks 'sjaars. 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks 'sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. 16 fr. 50 'sjaars. ZUIDSTRAAT N.* 11, TE VEURNE, maakt bekend dal hij thans voorzien is van een schoo- nen keus van LAKEN EN ALLERHANDE STOFFEN voor inanskleederen, als Broeks, Paletots, zijde panen Gilets, enz., voor hel winler-saizoen. Al deze goederen zijn van de beste hoedanigheid en van den lesten smaak, en worden aan de gemaligste pi ijzen afgelcverd. Hij beveelt zich in de gunst van hel publiek wiens vertronwen hij meer en meer zal trachten te verdienen. Koude 1 arise Rogge Daver Wiiiu aard. 100 k Idem rpudc Boter per 1/2 k. Lijei en per 25 Maatschappij can verzekeringen tegen den brand, ’a Aemeltvuur daar onder begrepen, it gevestigd tc Brussel, Koninklijke-straat, 110. De maatschappij La Betuigt», waarborgt tegen brand alle roerende en onroerende goederen, benevens het huergevaer, het verhad der gebeuren en helgene van dén beurder tegen den eigenaer, vertegenwoordigt te Veurne, door L. Lies, agent priucipael der selfdu maatschappij. Men abonneert zich op het bureel van het N.' 6, te Veurne, cn op al de poslkantooren van Insertion, IBccntimen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.*, het supplement 10 c.* Alle aftichcn, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, wordt- ttaiAAi onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. 38 25 a 41 25 00 00 -a 00 00 a 00 00 a 00 00 24 50 a 25 50 a 00 00 16 00 a 17 00 00 00 a'00 00 00 00 a 00 00 29 50 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 13 00 a 14 00 2 70 a 0 00 a GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doel met de Rïva- IISTA Arabic* do Bamay, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt beeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaar der Gazet, du Midi. B. DU BARRX en koiup., 12, rue de l’Empereur, te Brussel. 76, Regenlstreel, te Londen, en Place Ven- dóme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kü. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 82 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFOEN PRIJS! DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en het vleescli verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van taasen, fr. 2-25;| 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 taasen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop hij E. Duclot, apotheker, en R. Dobbe- aere, id., beide Oostslraat, te Veurne. 2150 konijnen, per kop ‘cpp-l Aardappels per 100 kilog. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Haver Beunen Erweten van Geerite van 54 Parapluiemaker te Veurne, /.uidstraet, 54 belast zich met het in 't nieuw wasschen van oude pluimen, en verkoopt alle slach van Henajjie-goe- deren, pluimeii bedden, matrassen, enz. i?! Oudérwelsch Porcelyn, nieuwe Wolle levende Ganzenpluimen. Heeft de eer het publijk ter kennis te brengen, dat hij zich gelast eii waarborgt alle kelders en regen putten digt te maken Door de zorg van zijn werk verhoopt hij een-ieders vertrouwen te genieten. 00 00 A 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 15 00 a 17 00 25 00 a 26 50 00 00 a 00 00 28 00 a 00 00 00 00 4 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 13 00 a 15 00 2 30 a 0 00 a 10 02 u 8 75 U 25 a 1 26 a 1 26 a I’ci rdb. p. 1/2 h 20 45 4 00 00 POPERINGHE 15 maait. KLEERMAKER TE VEURNE, Heeft de eer hel publijk kenbaar tc maken, dat hij zich alhier als kleermaker is komen vestigen, bij sieur Viane hoefsmid, in de Zuidstraat. Hij beveelt zich in de gunst van een-ieder. De ondergeteekenden Joannes Liebaert, landbou wer, woonende te Wulpen, verklaart dat hij vsn heden af, geene schulden meer herkend, die Marie Cadey, in den wandel gezeid llytte Puppinck, zijne huisvrouw zoude maken. J. F. LIEBAIRT. 26 22 a 00 00 21 8‘J 15 12 11 44 a 00 00 0 0;l 9 50 I 54 I 54 00 6U a 00 00 22 maart. PoiLlTIEK. OVEIiZICHT. 21 maait 35 50 lot 40 00 00 00 tot 00 00 23 50 tot 24 00 23 50 (ol 27 00 14 00 tol 17 00 *2 2J tot 26 00 24 00 tot 20 00 17 00 tot 00 00 —■I II "TM- nr a 125 Haver van 14-00 lol Boonen van 23-00 lot Erweten van 00-00 lol Geerste van 00-00 tot Boter, per «tuk F.tjcren per 26 Er wareu Kiekens 8 75 9 - 5 n I 36 a 1 3(J a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1