Kteé x; f -Szü, ,xz:d- “’"-«i™. de nabijheid s RYE en 10 fr. 10 fr. 10 gevaar zou wezen, zouden verdedigen uwe kin- j want niet BURGERSTAND DER STAD Yf geboorten. H. H00- 4.* J. VAK OOIT opm^’kTd.H Ingezonden Artikel. Veurne, den 26 Maart 1867. M.’ de {Jilijever. Algemeene Tijdingen. 1’ rd. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEDRNE. ming der ruggraat ten gevolge heeft; vele dalen voor hunnen lijd ten grave en die welke Ineraan ontkomen, slepen hun -^e-^na te ledematen na zich «..it J In slaal de plichten te ver vullen, welke de natuur en de samen- -Jg hun oplegt. een! M(.n.sc'";'ifl "i> Tongeren, 22 maart.- den '!ld «ehadde ™.^Pas,orS^;7n\^ Hel parket is een onderzoek irun ruiar Sluze, een dorp in de nïb?jhlXnzer stad gelegen, om inlichtingen te nemen ceVbaarhei^SC!H,,(,igjng Van aans,a8 °P par d e j’j n’’ de“ ,°»dcrPastor ‘der kleine jongis. ,idriik» Ongelukkig, toen het gerecht ter plaatse vnn nd de sc,lll,diSe oen tijd gehad het die ik6!* d Z,jnerdr,j vo°rgangers te volgen ie tk daar zoo even heb genoemd en naar den vreemde te vluchten. ui1X“n!'0UdinKS“'a''daad is le«cn hem MAATSCHAPPIJ VAN LAND- EN H0VIN0B0DW Art 1 (1 ALGtEMEEJIE «DINGEN. iPrprovlntle. i... ’T.X1--.•S“”“"^■•"■’i’ en zijn nooit i levin naar die gc- o •--—•••»«.v*t het godsdienstig onderwijs noemen, en met de burgers uit die scholen komende, is de maatschappij gered, dal is zeker! .Maar wacht u wel, o belgische ouders, wacht u wel uwe kinderen in de wereldlij ke gestichten, in de gestichten van het gouvernement ter school te zenden! Zij zouden er onder de leiding van kun dige en deftige professors, de talen, de kunsten en wetenschappen leeren; Zij zouden er eene goede en geschikte opvoeding ontvangen om eene ordentelijke plaats in het maatschappelijk leven le be- kleeden Zij zouden er Land, Koning, Wet en Overheden leeren eerbiedigenen beminnen; Zij zouden er hunne ouders leeren be minnen en achten, zonder intezien aan welke politieke gezindheid zij toehehooren- Zij zouden er die liefde lot het Vaderland ingeboezemd worden, die hun allen, ten dage dal hel in r~— doen opstaan om hetzelve te en te redden! Neen, belgische ouders, zendt deren naar die gestichten niet, de burgers die men daar vormt, moet on vermijdelijk, gij ziet hel, het land en de maatschappij m het verderf storten, en de iegeringsloosheid is de wereld meester!!! In de volksgezondheidsleer door Theodoor De Hacker (26 les) leest men hel volgende: De talrijke kantwerkscholen die nieii op den buiten aanlreft, en welke sommi- gen zoo hoog roemen als weldadigheids- gestichten, zijn een geesel voor de volks- klassen en voor de samenleving in ’tal- gemeen: de ongelukkige meisjes blijven er van alle geestontwikkelend en hart- veredelend onderwijs beroofd; zij zitten er van ’s morgens vroeg lot ’savonds laat over het kussen gebogen, het geen de ontwikkeling der borst belet, en de krom- Vervolg van de besclir|jving der ItlietoriRal’eesten. <1- tuiu,.e..wo„J Peerden iw„ar r01 landbouw, 50 ,d- 25 Kunst" en LcttemicuwH. Zitting van 13 Mnnrt 1SOT h genwoordig de heerun L. Vaudacle, voorzitter i.vXS'2"';: g"“ou ,,v!*“t%’’ T IWITENGE WOONE PRIJSKAMP onder hel klerikaal despoiismus en de gruwelijke inkwisitie te treuren! Waar zijn zij dan de afstammelingen der deftige Romeinen welke de beschaving over de gansche wereld verspreid hebben? Waar zijn zij dan de afstammelingen van die trotsche en kloekmoedige Spanjaards? Zijn hel misschien die struikroovers die, I niet de buks in de hand, in de bergen van Calabrie en van Aslurien, de reizigers ver moorden en uitstroopen?.... liet onderwijs van den Staal is slecht, goddeloos, om dal het aan de kalholijke geestelijkheid de macht ontneemt om de gaiische wereld te overheerschen, dat is vast. Maar het klerikaal onderwijs dat is goed opperbest. Vooral een onderwijs zoo als de kulders van Gent van dc broèrkens kre gen, zoo als broeders Alfons en Bernardus en andere congregalie-hoofden gaven; dal is godsdienstig en zedelijk! Zoo dan, belgische ouders, zendt uwe kinderen naar de klerikale gestichten, de broederkens zullen hun de zeden leeren. In andere zal men bun geveinsd, valsch, fanatiek, dom, verklikkend en huichelend maken Zij zullen er hunne wereldlijke overhe den, de deftigste persoonen van hun land, van hunne stad oi hun dorp leeren hoonen en misprijzen, ja zelfs hunne ouders, in dien zij liberaal zijn, verachten; Men zal ze bezig houden met kiesbriefjes le schrijven, in plaats van ze te leeren lezen; Hunne professors, in plaats van hun’ met hunne leerlingen bezig te houden, zul len schiinpartikels voor vuilbladeren schrijven Toe, zendt uwe kinderen stichten! Dat is hetgeen de klcrikalcn burgers uit die scholen komende, Maar wacht u wel, taak, kunden. Groi Eend VELUM:. »n van het prijakaiup MU Kalkotiiihaan Kalkocnhen 10 fr. 5 10 6 en niet cen IS fr. 10 Bij bevelde Sekretaris, P. RYCKEBOEB. 1.’ 4.’ 3 4.’ van I tot 2 jaren, premis, een verguld „/„j, eel 1. bionsen id. id. jaren, S toe- "••ken der van h«t jufler Eugenie Goossens (Vreugd in voor haar uit- rassen. "en inet I haan. en id. van. 3 lot 4 jaren, een runderpest, kwaadaardige -aan vervulde, en aan Deugd, Lokeren,) als eervolle melding muntend spel. MEXIUO. Eene bijzondere briefwisseling uit Acapulco, van 10 februari, luidt; 1 De fransehe sloouifregat la Fictoire bevindt zich nier thans nog ter reede, met de vlag van den schotil- ij-nacht Maières, alsmede de stoomkorvet Vénus eu en stooiuer Lucifer. Al de andere punten van dit |ee.? 111 ‘let •uexikaai.sch kustgebied zijn thans door de Eranschen ontruimd. De schrikkeiijksle regee- nngsloosheid heerschl in Cinaloa en in Sonora. In die laatste provincie hebben de Yaquis en deüpalas- nd.anen zich voor het keizerrijk verklaard en zij bezetten gewapend al de dorpen van Bueuavista. den 42. Josephus Dehaese, zoon van en van Sopbie Dekeyser, Vestenstraal. den 22. Ermelinde Claeys, dochter van en van Carolina Willems, groole Merkt. den 27. Augustus Alexander, zoon van Coleta Strobbu, Bcwe»terpoort. STERFGEVALLEN. den 25. Ludovicus Money», 2 jaren, en 17 ‘ingen. deu 25. Carolus Willems, 2 jaren en 4.’ rd. Merrie» i pr< mie, id. id. id. Merrien premie, een id. id. id. en 200 fr. 100 75 50 niet veulens. eermetaal en 300 fr, 200 100 50 2.’ 8.* Aan het artikel Sedert eenigen tyd vinden het zekere soort van katliolyke Vuurnaars tot eene eer, wekelijks de tref- elijkste personen van onze stad te beschimpen, door hel modder te trekken, en huii te schandvlekken, bij middel van laster artikels waarvoor zij waar schijnlijk beschaamd zijn' in hunne eigene stad te noen drukken en -uitgeven; en daarom bedienen zij nch van hel vuilblad hel Jaar 30, een weekblad van rugge, geschikt om in een zothuis gelezen te worden, een blad opgevuld met siuaadartikels ge richt tegen alle slach van persoonen!! en dit blad gaat door als katholijk, en is ondersteund van de geestelijkheid van ons bisdom, en wordt door beu in biechtstoel en in den predikstoel aanbevolen aan de calholijke huisgezinnen voor een goed dagblad Allons donevalsche catholijken, valsche religie, men haalt schaamteloos de schouders op als men vele calholijke dagbladen leest, die maar dienen om twist on tweedracht in de zamenleving te brengen, en gij 8i|ri|0i|iB0 schrijvers met den iiaam in onze stad, der vuile artikels van het jaar 30. werpt uw masker af; wij kennen u, want het spreekwoord van uwen voorigen hoofdman was, liegt en lastert zoo veel gij kunt, men zal er altijd vinden die het zullen ge uoven, en voor du calholijke partiu zijn alle mid dels goed, zelfs mannen op rang zetten zonder dat zij hel weten.... is dat alles niet slin Wal is de religie een aardig ding geworden. Elaborias. Donderdag lest is wederom een groot ongeluk ge beurd. De postmaal Op Duinkerk.! was ophetge- i woon uur, ten II ure, uit Veurpe naar die siad ver trokken, wanneer omtrent de Poteau gekomen de kondukteur Petrus V.inden bus.che, de guide» van hel peerd willende wcdergrijpen welke hem out- snapt waren, voorover uil hel rijtuig viel, met dit ongelukkig gevolg dat hetzelve hem over hel lijf rolde. Men heeft den ongelukkige» in een deernis- I wekkenden toestand, per schuit, naar Veurne in het I hospitaal gebracht, wa.ir hem aanstonds alle de zor gen welke zijnen slaat vereisclilen hem toegediénd werden. Eerlang, op dag en uur tu bepalen door den heer gouverneur van West-Vlaanderen, zal er over gegaan worden tot de aanbesteding van hel maken eener afweering der zeewaters te Heist, op eene lengte van 440 meters. Het bestek beloopt tot 250'000 fr., en de borgstelling lot 10,000 fr. i De Ontvangsten van den staatsspoorweg gedu- i rende hel jaar I860 hebben tol 35.013, 154 Ir. 53 c. beloopen, 'l geen een versonil uitmaakt wan 825,217 fr. 29 c. min op 1865. G durende hel 'jaar I860 hebben de telegraphen 975,266 fr. 87 c. opgebracht, of 95,885 fr. 92 c. meer dan in 1865. Zoo men weel bad de heer Jlichiel Vander Voort sedert meer dan dertig jaar, als hel ware van dag lol dag, al wat over het vlaamsch en de vlaauische be weging in de nieuwsbladen voorkwam, uilgesneden en zorgvuldig bijeengebonden. Deze verzameling wel licht du eenigste, en in alle geval de volledigste die i *r bestaat, wss in het inlicht des afgestorvenen be- Ivalkociicn. P’V* ld- P niet min dan 6 misschelsar. J’ premie, een bronten eermetaal Hengsten 1 2.* id. 8." id 4.' id. I Merrien van 1 lot 2 jaren, ceiguld silver e. bronzen n id. id. ZITTING VAN 28 MAART. anslraczeele -Serapliin en Vanstraexeelu Arnaud, beide werklieden te Rousbrugge. en Petrus Siuap- ghe, dienstknecht tu Buvereu, elk 16 franks bo.-le over wederzijdsche slagen. ZITTING VAN 29 MAART. Prestal Louis, rondleurder, en Defever Susanne, dogwerkster, el k 10 franks boete, over wederzijd- sche slagen, beide te Nieuporl. Blaevoet Jacobus, landbouwer, 50 fr.’ boete, en Peeren Amelie, zijne huisvrouw, 50 fr.’ en 10 fr.’ boete, en te samen 200 fr.’ voor schade en intres ten, over lasteringen en beledigingen, beide te Wul ven ng hem. Vanzeebrouck Cesar, Deplae Eduard, llendryckx rrancis, \andrcasteele Seraphin Lehouek Henri, Houzez Eduard en Loncke Leopold, allen zonder berueji te Veurne, elk 1 dag gevang, over slagen. en dlige^vrr1?1* ,’e,luuJe" •orden en deze nog alle .«in.? .„j.j r1'"1 Na eene L i j08r‘,m lou weggelaten worden, derheeren 110.^0rum V*,'*‘‘ï*1 *°r‘h ',rl VU°r“d De heer VOORZITTER “^nvaardt. program, do.’ ui, u a^dJr”’51 M DE8MFT i ai|durs zou kunnen vervangen. men prijien zou groensekm. *°°r d° ,cll00",lc verzameling prij»kanïns l^mlrOe•,, .°Pn,cr*te" dal op hel tijdstip des De SIKRETARIs' v '8 firo‘j"*clcn.le vinden lijn. uiiiestellen i rai,gl of hel niet beter ware dit gaiisch ver 1° W".,.,l,jCr dal du runderpest geheel ‘«••rel lm7worT" l'J“dC’ ‘le "‘«•“‘hup’ü landbouw^ van beesti- halm te geven. Deze ''l’ Broe"»«lcn en landbouw ster tijdstip des i ,,rlJ*ki"hP "°odiakelijk oj> eeuu “fld hebben. Aangenomen h U""C" 'Ü°n BC’ ïïulHilleren. Konijnen va„ ,||e !>V, veor de ecboonite Uuk td- *d. Moeraeug Kiekens. Groep van 4 hen l een branaen eermetaal 8’ id. Luik, dat allu de runddieren der pachthoeve den ’elven dag zijn afgem.akl en du strengste middelen ‘ij" in hel werk gesteld om verder gevallen le voor komen; ook hebben wij heden niet een enkel geval Ier ziekte in geheel ons land nan te brengen. Met een eerste opzicht, mijnheeren, schijnt het aan ’eleil nog al lastig van zonder genade eene gansche kudde le zien afmaken en dit dikwijls voor een takel dier dat, onder allen, door de kw.val is aange daan. Veel vragen waarom niet geneesmiddelen m- ‘pannen?.. Dit ware enkel eene dwaling, mijnheeren, -n Holland is ongelukkiglijk getuige van hetgeen tel aan gausch hel land kost, gehoor gegeven te ie km nan dien oi.voorzichligen raad. Had men Iner du llreiigstu middelen niet in het werk geste van ov< r lang zouden wij hel zelfde lol aangedeeld njn ge- veusl, door dm mannen die alle, slecht vinden wal door een liberaal ministerie wordt voorgesteld. Ja die mannen die om hunne politieke driften lucht te geven, gelrnel bet land in armoede zouden brengen, zijn hel die zoogezegde kalholijke mannen ■liet, dio nooit gelaten hebben hel ministerie aan U manen de genomen middulen lol hel voorkomen der Ziekte afteschaffén! Zijii hel tij niet dip du veemurk- tenop nieuw hebben willen lol stand brengen, en de in- en uitgang van vee met andere landen loelalen Wij allen,'mijnheeren, welen er de gevolgen van en Val het over korten lijd aan ons land geko.l heeft, jjehocr gegeven le hebben nan deze omgekeerde volksvrienden. Eenige dagen onwaakzaamheid meer en gansch •na land was doorspreid met beesten komende uil Holland langs Pruissen, en de runderpest was voor toed in Bulgiu gehuisvest. God weel wat er de ge- •olgen van zouden zijn geweest. Gulukkiglijk hel zooniet, en nu dat wij geen (nkel geval zijn ter kennis gebracht, laat ons waak- la.m zijnen geen vreemde beesten aailkoopen en niemand vreemds in du stallen laten komen. Ik ge loof, mijnheeren, u hier mijn eigen gevoelen le moeten te kennen geven, op iets dat ik u rade in »cht le nemen. Van over lange jaren, komen er op dit tijdstip liollandschevee snijersdeze mannen doorloopeti geheel het land, zoo wel waar du vee-lijphus bestaal uf bestaan heeft, als waar de ziekte onbekend is. He •el, denkt gij niet, dal deze mannen de smetstof zuU- 'i' U kunnen medebrengen en zoo do ziekte in het luid brengen? Ik ben van gevoelen van ja, en zou "euschen dat zij vooraleer de grenzen le verlaten, tich zouden mouten ondergeven aan de middelen ten 'lien opzichte voorgeliouden. Verders, voor dal zij ■iich alhier begeven, om hunnen stiel uil le oefenen, louden iij nog moeten gehouden zijn, in de streek komende, le veranderen van klecderen, met verbod au het arrondissement te verlaten alvorens zij voor goed terug gaan. Zie daar, mijnheeren, de opmerkingen die ik u heden nopens do runderpest heb meenet) te moeten voor oogeu leggen en aan welku ik mij dan ook zal bepalen. Met liet sluiten dezer redevoering, welke aandach- tiglijk werd afgeluislerd, eindigde de zitting, welke 'onmiddelijk geheven werd. I Gedaan in algemeene vergadering te Veurne, den 13 maart 1867. De Poortiller der maatschappij L. VANDAELE. Over eenige jaren, mijnheeren, drukte e argelistige vervolging op de vlaamschu miskende haar, men lochende zelfs liare Ie Niets verwaarloosde men om de steunpilari vaderlandsehen tempel omver te werpen, i dat het gebouw in gruis stordende, de ste verdrukte laanderen, voor eeuwig, oude hoopen zoude gcdompelt blij 4 1-11. Maar God zij dank, onze vijanden hebbe lukt, hunne plannen zijn verijdelt en tl strijd min hevig geworden om reden dali persooneii de oogen geojiend hebben. mijnheeren, het talrijk eu uitgelezen g'ezi zich tegenwoordig bevind in deze zaal loutere vlaamsche feest bijtewoonèn, is h klaar bewijs van hel geen ik zoo even ze; toeloop tot de vlaamsche vertooningeu bev niet dat de genegenheid voor hel v laanisc tot dag aangroeit onder de deftige bur« schouwburg is zij hedendaags het vereen niet van allen diecenig belang stellen in he der vaderlandsehe zeden Moet men de in de vlaamsche vergaderingen van pers voorgaandelijk ten minst n onverschillig v vooruitgang noemen? Ja, hooggeachte ders, er bestaal voortuitgaug; maar gi dat alles nog niet gedaan is om dat het n dat er gestreden word. Deze strijd is onz "ant den strijd is tegen alles wat dei beuadeeligen. Nochtans is deze strijd niet b gelijk dien der w ipen; hij zal noch ven noen armoede, noch hongersnood niet z slepen; -integendeel hij zal, door het o kunst, den bloei en den vrede van ons vaderland zij,,. De kunst vu voornamoiitlijk de toonee welke wij Ons toelegguii, kost geeue tranei de ziel met eene zachte verrukking; den sluier der blinde natuur cm ons de van hare schoonheden tu laten doorgroi loont on. Wlll jc|1 ijehhnmoed van onze v tegen de fransebgezinde vermocht, on vaderland vrij en onafhankelijk over te 1 IJU‘leell'Uiisi |aat ons Artevelde, Breydel, ‘IIIIIL'•i|>, naar waarde schallen; namen van een Conscience, Nanl’eene, l“mcgaiig) als schitterende stenen eu di "«'nel. vonken. Ecve du& kunst! leve de looneell uit in Jeze, altijd vooruit! voorui *\cc U en naar hel goede! Hel is immers de,aal vaderland!.' '-00 haast er na eene lange toejuiching in de zaal gekomen was, du heer prips, re le8‘ 1,1 handen van den heer hoofdmat genden eed af; Ik Charles Claereboudt verklarumet te aanvaarden |iet ambt van prins, mij do sc lapptj V;U1 taaj e|l dichtkunde geze, ri va, biulleil Veurne, aangeboden, zweere it ambt en deszelfs plichten, zoo als d >o wet is 'Oorschreven, te onderhouden, te ‘|!ude? dezelve maatschappij te besei allu schade en schande, naar mijne inael waar toe God mij helpe, alle zijne lleili Barbara.. Hierop wordt er aanstonds lezing gegev volgenden iohuldings aki: Genielden namiddag, na de inhuldii heere hoofdman, is er aanstonds overge| plechtige inauldiug van den heere Chat houdt, advokaat-avoué. binnen deze stad der "'«“'schappij. ft® iciing gehoon! le hebben vail he gebod van 3() “november lest, «aar in ge met algeineene stemmen in dcie boedai kozen is hij verklaard, achtervolgen» zijl legging, dat hij het ambt van prins aanvf meerdere bekrachtiging, hij heeft met gildebroeders, naar voorlezing, dezen i akt geleekeud. Gedaan tu Veurne, 3 januari 1867. Geteekemi Qi. Claereboudt, A. De Cei Rouse, R. Barbier, Bvekewaert, Ch. Q Wybo, C. Poupeye, L.’Willems, Aug. Qu Geva, I’. Van 11‘eeke, 8. Pierret, E. Degrool Ch. Késteinan, P. Korre. (Te te VAN HKT Art. 2. Een-i.der kan deel der Sekrctan, der M.i.t,chapp1j,J OostsL.t n’T Ï'ai’iu d^nj‘zk lï’'’’’ g< stelden dage, vóór 10 ure morgen i I)n k 'e" p'.ats moeten ten toon gesteld worden.’ P K"'* - «yerlegt, hetwelk door een lSI’v^".ge‘U|8SCl'r'fl afgeleverd worden ctarti tal luocleu ">cl meer k.mpun. 8 dMe,fde P^Jten Icn zelfden dage en uur ..11 prijskamp voor merrien met veulenri""8'.''^'’ d’" He uitgeschreven, plaat, |,(.b|,ei, M door‘leprovin- •lal dezu l.-atr prijsknmn alle* lct,e Wel op, «lislnkl Veurne p|aal, 'J '°"r het gansche distrikt bewoond, ’t xii '•""-ed. r <li<; Jit "i»ke of niet, tot denzeh J./z*7 7 '"««“^'"Ppij N' de uildeeling der nrh, °e*',n‘e" «orden. plaatshebben. De priiswinnnr n Cr e*‘" lb,lkel als tuu hetzelve duuLnmkende" ‘U c"a,"‘ie" wc*c* ’’ij hopen ook dat den heer r Vlnliv, deze “uverneur der pro wl willen vereereu *,J"e te8e"«oqrdighei<i 'r«ori, r, 1"'‘ r DEEMET, te vervullen, tijndo rerAiiai/è/ aa" Bet dagorde iVijnAteren, Seden’ouze’-j u*mbii ï8B''n rakend'’ de de strenge maatregelen door' Ui'"k Minister M.’ Vanden Peerebon, l,oufi8c«chten •net torg door allen hoot T *0°rge»cllreven, en T0«rd, on, land hceft7ot\ï.a'“blena.r uilgc. andere landen weinig, rl 0*.eured'Bheid met h"«“ de mi.. 17 Ook wo “Ho du nunldj;lich 'ertoo- ’•eken als gezonde, hoe groot |Jt ,Oe'e- l,,o "ei 'uoge, alle worden nni..i’l,l..i::i 1 er van wezen "‘gemaakt en alle de "el zorg uitgevoerd, rouige dagen is uit- 'Jen in de provintie Bu ATV'ï’WEIt.KSCIIOI^E^. slemd voor de bibliotheek zijner geboortestad Ant werpen, die er dan ook eerstdaags door de familie Vander Voort in bezit van gesteld zal worden. Alles kondigt aan, dat de gezóiidmakiiigswcrken der Seiine ernstig op de hoofdpunten gaan aangevau- gen worden, en zij met eene gruole bedrijvigheid zullen worden voortgezet. De voorbereidende werken geven van liu af bezigheid aan een groot getal werklieden van Brussel eu der voorgeborchten. Van eeneu anderen kant zijn de formaliteiten voor de onteigeningen begonnen en zullen krachtdadig door gedreven worden. Men schrijft uil Vervier», 20 maart Hel gerucht d it een opstand onder hel werkvolk wa» uiig.-borsten, oi moest uitbersten, was van allen grond ontbloot. Wel lijdt du nijverheid nog eenigs- zini door de krisis, doen de werklieden hebben al te veel gezond verstend, om hunne patroons daarvoor woordelijk te maken. Twee werklieden van de;i put Saint Charle», der koolmijn van den Poirier le Monligny-sur-Sambre, de genaaiudeii Maréchal, jongman, oud 25 jaar, en Goublociu, die ’t ongelukkig gedacht hadden óver een weg le gaan, waarvan de loogan verboden was om reden van den zwavel (solfer), zijn er versmacht geworden De tweede laat eene weduwe en een ionn kind achter. Men schrijft uil de omstreken van Looz: Verscheidene geiiieenteii der provincie Limburg, nauwelijks hersteld van de onrust, er door de run derpest verspreid, worden oj> dit uogenblik geteis terd door eene plaag van een ander slach: de wonin gen worden erdoor benden ratten overrompeld. De pachthoven, de schuren zijn vooral door die knaag dieren bezocht, die aanzienlijke schade a.mrichten. H l schij.il dal de overvloed van sneeuw en re-'Cii die dieren gedwongen heeft hel vlakke veld tu ver laten en elders eene schuilplaats te zoeken. Te ver geefs heeft men kallen en rattenvallen uil de nabu rige dorpen doen komen. De inval duurt voort, eu de maatregelen genomen om er den vooruitgang van te beletten blijven vruchteloos. Er blijkt uit de beraadslagingen, in de tweede kamer der staleii-generaal van de Nederlanden aan gegaan nop-os de budjetten van oorlogen van hel zeewezen, dal Holland voornemens is grootu opoffe ringen voor lijoe nationale verdediging te doen. De uitgaven voor het zeewezen en hel leger zullen voor dn jaar tul 64 iilillioeiien franks beloopen, en men is hel algeiik'e/i in de beide kamers ecus om ter be schikking vah liet gouvernement al de llnlpmiddeletl te stellen, die noodig zullen zijn voor de nationale onafhankelijkheid eu de Onschendbaarheid van hel grondgebii d le vérzekvreti. Overal aan den Rijn openbaart zich eene meer dan gewone zucht tot jerhuizing naar Amerika. Het doel der meesleii schij.it te njn zie i in Wisconsin te vestigen, alwaar zich dus weldra een duitsclie slaat tal kunnen ontwikkelen. De onderzèesche kabel heeft sedert zes maan den 3D.00U panden sterling aan het amerikaansch gouvernement gekost. Eene enkele depeChe, aan den heer Btgalow gezonden, heeft 17,000 ponden sterling gekost. Do kamer heeft de toelage niet zonder te morren gestemd. Zichtbaar ontroerd, de heer prins, beantwoorde cl etc lulredq als vol(jl lUijnheeren en ieer geachte Medebroeders, Het is met een gevoel vau blijde ontroering dat ik hel woord neem, om u allen mijne hartelijke' bedan- kmgen uiltedrukken over de eer die gij mij gedaan hebt, met mij als prins uwer redcrrij’ker-kaiuer te benoemen. Du vereering van deze taal, het feestgedruis die in dezelve weergalmt, de blijdschap en de geestdrift die op ieders gelaat geprent is, zij,, z()0 vele’bewijzen en tevens zoovele waarborgen van uwe hooge achting en van uwe oprechte aangekleefdheid, achtin.. en aangekleefdheid zonder welke ik, voorzeker het hóoee ambt die gij mij zoo gulhartig geschonken hebt, ni’el zou aanveerd hebben. Laat ons immers uil het oog niet verliezen dal de taak die wij aangenomen hebben zwaar is, dewijl onze krachten klein, ja zeer klein zijn. Gelukkiglijk dat wij tot dit soort van menschen toebehOoren die men, bij voorkeur Vla mingen noemt die traag, maar zeker voortgaan in de baan die zij volgen willen en die voor eiken vlamink dezelve zijn moet, te weten: de verheffing van het vaderlands gevoelen en de ontfransching van het volk- Dit is ons wederzijds oogwit, deze bevat geheel onze hoop in de toekomst. d«m en Huisdieren zal plaat, Xli i lrckPl< r- »‘ad, den Zaterdag 6 Juli 'en b","u" B«'""l‘le volgende prijzen zulle» uitgeloofd' wönk..7' da‘ gezegd achltienmaandcrs. i eermetaal en J 00 fr iJj 16 gezegd •'•ch tien ma anders. m eermetaal en 100 fr Merrien va„ 2 tol S jaruh) ,(tn ^Ids^ e en fr ,d: id. ‘BB /O 50 of zonder veulen,. rr w e of eermetaal t>‘onsen ‘d’ id id- id. »au allen ouderdom, - I zilveren verguld i bronsen ,d idj id. ,rf- id. Ezel» doen de lieeren in ons district er Ziel hier den alguiuuunen uitslag van deu prijs- kamp voor looneelspel, uügesclirevei» door de ma“,t- schappij Hoop in de Toekumsl, te Oostende. Uaviii. 1’ Krijs, gouden iueda|ie van 100 frank» e,i 400 Iraiik» ui gelde, aan de maatschappij I ooruil, vau Deiuze, met nel drama Klcna; 2’, vergulde me- dalie en 300 franks, aan IJoer en Uroeaermin, van Brugge, niet Fndolien; 3’, zilveren mvdalic eu 15(j •ranks, aan de 1 rije Kunst, van Aulwerpeu. mel rVillem van Dampierre. Bujsvkl. I,’ Prijs, vergulde inedalie en 309 franks, aan de Jonge rooneelliefhebbers van Brussel, met l'ogels voor de Kat; 2.’, verguldu medalie en 200 franks, aan de Wijngaard van Brussel met Ken Liedje van Moeder; 3.’, zilveren medalie en 100 franks, aan de Kunslbroedeis, van Kurtrijk met de Bolders. Bssts uiTsrasxK, Groote zilveren medalie aan Vreugd in Deugd, le Lukeren. Beste tooneellist iu hel drama. Zilveren medalie aan d. n heer L. Platicke, van IJver en Broedermin te Brugge. Beste looneelhste in het drama. De prijs is verdeeld' tusschcu mevr. May, van Brugge, en mejuffer Eug. Delerre, van Gent. Beste tooneellnl in het blijspel. De prijs werd ver deeld lusschen den heer Ardennois, van IJoer en Broedermin le Brugge, en J Strydonk, van l eugd in Deugd te Lokeren. Beste looneelhste in het blijspel: Prijs van uitmun tendheid, aan juffer Florence May, van Brugge; prijs verdeeld usschcn mevrouw G.issée, van Brussel, en juffer llarie Hermans. De jury wee, nog toe buiten prijskamp en bij een parige stemmen: Eene zilveren medalie aan den heer Van Dommele (Pooruil Deinze), voorde schitterende wijze waarop hij de boertige rol van Petrus in Elena ,ekrc‘"rl» geefl dan lezing van eeiUKc oinzend .P£T“!!: D«n gaat men over tot het vast,tellen programma de, prijskamp, voor 1867. Lezing wordt gegeven, door den sekrelaris van h .t VAN rrekpeerden en Huisdieren. id. <d. id. met ^'guldsilverm -lien

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2