i Grand Concert suivi d un Bal, donnis par quelques Membres du Circle Musical dts iludiante de Gand oven le bienvedlant «oaeours de M.flutisle et de .W.’ et M.“’ Diroima, premiere sujets du grand thidlre de Gand. VAN VEURNE u Benjamin De Conynck, HOHLOGIEMAKER TE VEURNE, I Mt B E R I G T. LA BELGIQUE, Merkt van Veurne, 5 April. Eduard M AH IEL KLEERMAKER TE VEURNE, I I ft N.r 2135. JAAR. J oih de samenleving r\t <1 I nu den Elzas zou is. MERKTEN. 80 88 85 28 20 47 18 20 00 00 2 80 7 Oi 4 a 0 3 00 0 00 80 65 85 28 25 10 18 20 23 01 2 00 7 80 4 a a I I Twee schoone nieuwe BOOTEN te koopen, waaronder een SPEELBOOT, Zich le bevrageu bij Cusnits MYLLE, Ooststraat tc Veurne. men maar Per 100 kil. Veurne, drukk. van BERICHT. Per hektoliter. Ie Lundi JKvril ISOT. v° 10 00 35 00 I® 1 t,4ATERDAG 6 APRIL «867. 41/ en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per wéék. 1 40,4 1 5i) 880 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe va» 88-00 lol Uudo tarwe van 00-00 tot Graenpryzen der vorige week n u 11 A 17 Revalenta Arabica. Het lijden, de gevaren cn lelcurslullingen, welke de sicken tot hiertoe onderslaan hebben bij hel innemen der wal gelijke kruiden, lijn thans vervangen door de leker- heid der radicale en haastige genciing, door het ne men van do smakelijke getondheidsmeel Revalenta Arabica Du harry van Londen, welk do verteerings- organen, do zenuwen, de longen, lever, de slijmvlie zen der meest uitgeputten, geheel geneest, tells bij de slechtste verleert ogen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (hemorrhoïdes), klieren, winden, harts- kloppingen, stoelgang, zwellingen, bedwelmingen, oortuilen, zuur, slijm, brakingen, smarten, steékten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, korlborstigheid, longziekte, uflleering, zweeren, droefgeestigheid, uitdrooging, rhumalisme, jicht, koorts vallingen, moederkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid en zenuwkracht. Per 100 kil. en Handelzaken. Plajonneur, Kaaistraat te Salons de l’Hêtel-de-Villc de Nieuport. AU BÈNEF1CE des pauvres. 00 00 a 00 oo I*oi.rriwi£ Ov^n^iciiT. De ondervraging over Luxemburg in het tliiiisch parlein/nl, Heeft plaats gdhad. Die ondervraging is z,eer belangrijk: zij toont aan tint de Duilsehers liever Frankrijk den oorlog 'zonden verklaren dan er een duim duilschên grond al te staan. Wij kempen thans,hei antwoord van den heer v»n Bistuark op de ondervragingen van den heer voh Bennigsen. De Itijer von Bisinark gelooft niet dat er reeds eene overeeftVontst'I^sl.'firt ‘tnstfOben tlt4n keizer del* Fransehei) en den koning der tNeder- landen-over den verkoop van Luxemburg, maar Ijij kan oök het tegendeel niet be vestigen. Wat zeker dal is dal de koning der Nederlanden tlett afgezant van Pruise.n te ’s Gravenhage getoetst beeft óverhel ont haal dal in Pruisen aan den afstand van hei groothui logdom zojt gegaan wortjen. De heor vqit 'Itismurk beeft hierop doen ant woorden, dal Pruisen aan den vorst van hel giöolbcïtbgdom de volle verantwoor delijkheid eènei' dergclijke handelwijze moest laten. Ziet tiaar een antwoord, dal voorzeker niet zondigt door le grooie duidelijkheid. Wij xv9,if-‘n niet of de gezant van Pruisen té ’s Gravenhage er geene wóordeji bepft bij gevoegd, waardoor hel antwoord klaarder werd; doch zoö als wij het kennen, zou men het we| aan het bof der Nederlanden als eene goedkeuring lol den afstand kun nen beschouwen, terwijl men le Berlijn, met even veel reden er uit kan opmaken, dal Pruisen ypUcdig ‘zijn besluit daarom trent vQOrhehoudei) hééft. In dien laatsten zin Ijjeeft ook het parle ment het begrepen, want toen de voorzitter zegde (laf het tus'schengevdl gesloten wqs en op voldoende1 wijze was opgehelderd, zoo door de verklaringen van dén heer von Bisinark, als door de ontwikkelingen van den héér Bennigsen, braken er eenparige loejuic||ipgen lós.. Pruisen is dus voor het oogenblik nog tot niets gebonden en geheel vrij in zijne handelingen. Een ministorjecl blad van Berlijn, de NorddeUtsche Zeitnng, kondigt over de zaak Eukembnrg een artikel af, waarin gezegd wordt, <Jal d^ajikopp van Luxemburg geen oorlog waard is, en dat indien Frankrijk volharde om voor Zulk een geringen inzet den óorlog uit te dagen, hel de stevigheid ^9l‘4egènwóonligé orde van zaken zou in gevaar brengen. Dij-wil in andere woiorden beduiden, ildat met Luxemburg le willen winnen; Frankrijk ten gevolge van eenen oorlog wel Lorreinen en den Elzas zou Per hektoliter. Witte tarwe, R-oede -lnrwe - Masteluin Rogge Haver Boter per kilo Lijcren <le 26 Per hektoliter. kunnen verliezen. In Zuid-Duitschland begint ook de zaak van Lu.vcmburg de gemoederen te bekom- nteren. Men verwacht zich te München aan openbare beloogingen legen allen afstand van duitscl) grondgebied aan eene vreemde mogeiïdheitl Eindelijk, hetzelfde vraagstuk heeft maan dag aanleiding gegeven tol eene onder vraging in het eiigelsch Lagerhuis. Lord Stanley heeft geantwoord door de lezing der logenstralling van het staatsblad der Nederlanden, dpch heeft er bijgevoegd, dal hij geloof hechte aan hel. beslaan van onderhaudeliugén, betrekkelijk den afstand van hét groothertogdom aan Frankrijk tus schen het kabinet der Tuilerien en hel hof der Nederlanden. De opening der wereldtentoonstelling van Parijs heeft maandag plaats .gehad, gelij'kvormig de schikkingen van hel pro gramma. De keizerlijke prins woonde echter de plechtigheid niet bij, en die omstandig heid, gevoegd bij het uitwerksel, door de ondervraging van den heer von Bennigsen ónsta.in,dié om twee uur.op de beurs was gekend, heeft eene aanzienlijke daling op al de waardijeit ten gevolge gehad. Dé keizer hééft geene, redevoeringen uitgesproken: hij heeft zich bepaald het paleis te door- wandelé^ mei de keizerin en met zich dc voornaan|sle inrichters en tentoonslellers te doen voorstellen. De afstand van russisch Amerika aan de Vereenigde-Stalen is in hel eiigelsch par- Jcin^ul ter sprake gekomen. Lord Stanley heeft verklaard, dat hij geene inlichting over dipzaak bezat, maar hij uit Washington en uit Petersburg inlichtingen alwachlte, die hij met den telegraaf gevraagd had. T’eurne, <5 /kpril. De klerikalen liggen aan ’t jammeren over de gansche wereld, en bijzonderlijk over ons land. «De Godsdienst, de zede- lecr dn de samenleving zijn bedreigd en ontsteld en de schroomelijkstc der ramp- spoeden dreigt uit te bersten. En wie is (le schuld dat wij in dien nete- ligen toestand gebracht zijn Moet gij hel vragen? Het zijn de liberalen. Hel zijn weeral die schurken van die li beralen die zoo. de wereld in nesten hel pen en een-ieder in onrust doen verkeeren. Hel zijn die afschuwelijke liberalen die ei- mpar op denken zich te, anmseeren en geld te winnen, zeggen de klerikale dag bladeren. Hel is waar dat de klerikalen niet zoeken om geld te winnen: de katholijke geeste- ARLM, ftl Per 400 kil. Tarwe, fr. Masteluin llogf» Whver Geerst B<>ter ArdaappaluH Per hektoliter. tarwe tr. RüB(;c Buekwail Haver Geerst Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. Eijeren per 26 .ni... bin. i X.8 frank» ’ajaars. V,.’. I Voor sind (8 fr, 25, 6 maanden. Blad Ttior Annoncen, Landbonwnicuws, politieke Een Nummer, en een °-- J. F. LIEBAERT. P. DESCIIIETERE, eurne, brengen, dal .'s en regen- tijn werk lijkheid vooral doel alles voor niet: men doopt, men trouwt en men begraafd u voor een appel en een ei. De klerikale bank Langrand-Duilionceau is niet ingericht om geld le winnen, inte gendeel. De klerikale kopstukken van alle slach, die ziel) aan het hoofd van alle grooie in- dustrieele of finantie.ele ondernemingen bevinden, zijn er niet uit speculatiegeest Ver van daar, 't is oih de samenleving (Jienst te doen. De geestelijken die de dorpen afgcloopen hebben om aktien van Langrahd-Dumpn- ‘céau én van de romoinsche lec’njng te plaatsen, deden dit niét om flaar eenig profijt uit té trckkeii; allé dan, het was al- iecnelijks tot meerdere cere en glorie van God en om’die brave ziejpn van die biiiipu- menschen plezierde» voordügl le doen. Het zijn dus slecljts,dé liberalen die, er maai- óp denken om geld lp winnofi. Belgit: zal het meest door de aanstaande krisis te lijden hebben, gaan die geestige klerikale organen voort, pm dal in Belgie de eerste vrijden|iers- én solidairsinaat- iscliappijen zich gevormd hebben. Hel zij zoo. Maar wie is de schuld der vorming dier maatschappijen? Is hel de katholijke geestelijkheid niet, met zóóda nig goedkoop te zijn in zake van |)Qgraving? Maar dat alles daar gelaten, is het niet ten uiterste belachelijk van zoo de libera len de schuld van alles le wilien maken? Wij ontkennen hel niet dal een gevaar nabij is, en dat den oorlog waarschijnelijk aan onze grenzen welhaast zal uitbarslen. Maar waarom gedurig met dien kinder praat voorden dag komen dat de liberalen hiervan de schuld zijn? Denken de kleri- kalendan hunne lezers ganseb onnoozel? Waren het liberalen die te Solferino verslegen werden en deze die te Castelli- dardp den klop kregen? Als de Pruisen de Oostenrijkers le Sado- wa klopten, waren hel dan de liberalen uil de boheemsche dorpen die er de oor zaak van waren? En in de middeneeuwen, wanneer hel klerikaal element de gansche wereld over- heerschte, was men gedurig in oorlog. En welke oorlog! Oorlog in welken alles ver nield, verwoest en verbrand werd. O.orlog in welken men plunderde, verkrachte, men niet alleen mannen vrouwen en kinderen vermoorde! Waren hel dan ook de liberalen die de schuld van deze gruwelen waren? Neen, de oorzaak was dan, zoo als zij nog is de heerschzucht der grooten. Wat er de schuld van was en nog i. 58 maart. warden maart. d 4 apiil. 00 OQ I Fegel. Robillard. Auber. Rossini. 20 HiorlrZ. a Herold. On com- H 1 I '20 maart. 80 00 4 40 75 4 •i ■c wed. Ryekaboer en loo*1. WTÖTÜ I THOllir. 84 IM Terry. Louis. nijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappel* per 100 kilog. 2 70 a 0 00 a 88-75 00-00 24-80 28-50 17-50 26-50 00-00 00-00 i-50 1-27 1-50 5-50 11-00 J Tarwe fr. Kogge Haver Aardappelen 85 00 tol 89 50 00 00 lol 00 00 28 00 lot 24 00 22 50 tul 26 50 14 00 tot 17 25 23 00 lot 26 25 00 00 tol 00 00 00 00 t«t 00 00 8 56 2 54 0 00 a 85 50 24 4)0 25 00 24 50 23 00 00 00 2 95 rww, %a<:o mum <lo Sennrainis, ixécuté par M." P. De Man, X*’* el i si it i i» notiim. 0 00 9 50 1 54 I 45 4 00 00 Hoppe 50 kilo TPER, 28 aiaaH. T^rsre fr. Roggu Hater Erwten Boonen Aard. p. 100 75 n 9 25 il 20 1 30 9 00 2 30 I 3(( De ondergetekenden Jeannes Liebaert, wer, woonende Ie heden af, geene schulden huisvrouw tonde maken. Oude, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k' Geerst, Lr Bot -r, de kilo f.ijcren, de 26 Koolzaadolie Lylixaadolie POPERINBHE 22 Per 145 liters. Nieuwe larwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucnoen van Haver Boonen Erwclen van Geerste van maart. 27 00 14 00 a 9 75 a 9 50 fi.j 120 00 a 128 00 On peul *e procurer des carles d’enlrée 4 1 fr., 4 Nieuport, chet M.’ KeUeloot; 4 Drxtnuda chcx M.' Fan Cuyck-Gyole; a Fumes diet M.' Ryckaboer, libraires-édileurs. De maatschappij La BeiciQte, waarborgt legen brand alle roerendu en onroerende goederen, benevens hel huergevaer, hel verhad der gebeuren en hetgeiievan den ïieurder tegen den eigenaer, vertegenwoordigt te Veurne, door L. l.iea, agent principael der selfdu maatschappij. T7,nv.>7> 30 maart. 1.** PARTIE. 1. Trio pour violon, flüte et piano sur des motifs d- -S.-.e -- - J. No6l 2. L’Ange déchu, romance chanlée par M. Dumont 8. Les vicloires du pèro Brin d’a- mour, scène cotnique, eXéeuléu par M. Camille Bruited 4. Air du Cheval de bronxe, chanté par M. Depoilier 5. Air variépour piano, exécuté par M. J. Nofll 6. Cavatinedu page des Huguenots, chanlée par M” Depoilier a."* PARTJE. 1. Trio pour violon,flüteet piano sur des motifs du Barbier, exécuté par M” P. Do Man, X’” el J. Noël 2. Les deux moines,duo-bouffe chan- té par M” Depoilier el Dumon 3. Air varié pour violon, exécuté par M. P. Deman 4. Duo du Pré-aux-Clercs, chanté par M' et M"' Depoilier 5. Coqudicot-ci,Coquelicol-la, chan- Bonnette dite par M. C. Bruneel Maatschappij eau verzekeringen tegen den brand, 's hemelsvuur daar onder begrepen, ie gevestigd le Brussel, Koninklijke-straat, 118. AIHERTEITIE-Blt Idem roode l Boter per |/2 k. Ltjereii per 25 28 20 4 20 00 28 W W 27 25 •n 75 4 22 50 12 50 a 15 50 0 00 a ID 50 2 55 4 3RD 11 Zakken Rogge vao 23-00 tot 104 Nieuw Sucrioen van 18-00 lol Haver vao 18-50 Col Boonen van 28-00 lol Erweten van 00-00 tol Goorste van 00-00 lot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 2100 konij Kiekens per koppel ft A - - I 50 15 00 4 16 00 00 00 4 00 00 7 75 a 10 50 16 62 a 18 00 18 50 n 16 00 0 00 a lO^OO 2 36 4 3 18 0 00 a u0 00 30 maart. 14 50 a 15 50 00 00 a 00 00 7 M 10 50 14 50 18 25 18 SO a 16 00 8 50 N. 50,416: M. de graaf Stuart van Dccies, pair van Engeland, van eene mocielijkc spijsverteering, met ai de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan do borst en tusschen do schouders. N. 49,482: Mov. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen cn brakingen. N. 46,270: M. Roberts, van eeno longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 58,800: mej. tiallard, rue du Grand St. Michel 17, le Parijs, van eene lotigleering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden lo kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waaralle andere medecijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAL’S. Rome, 21 juli 1866, Do gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddeljiij zijne eetmalen doet met de Rtva- ZCIITA A basics DO Oabbt, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaarder Gazet.du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empercur, te Brussel. 76, Regentslreet, te Londen, en Place Ven dome, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CI10C0LADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren e<i het vleesch verkloekende en versterkende, tonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25;' 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en R. Dobbe- aere, id., beide Ooststraat, te Veurne. Per 1 1/2 heet. 88 25 4 41 28 00 00 00 00 4 00 00 a 00 00 24 50 a 15 50 a 00 00 16 00 4 1.7 00 00 00 a 00 00 00 00 4 00 00 29 50 a 00 00 00 00 a '00 00 00 00 a 00 00 00 00 4 00 00 13 00 4 14 00 3 25 0 00 00 00 a 00 00 14 01 a 00 00 10'02 u 00 ’00 Wilteaard. 100 k 8 75 A 1 9 15 u 1 26 1‘eerdb. p; 1/2 h 20 45 LEUVEN, 20 »<ou»t. Nieuwe lar*K fr. 85 38 00 00 a 20 84 A 00 00 4 21 IB 26 75 4 Aardap ;00 kil. 10 50 a 2 54 a 1 30 4 78 13 4 82 45 4 Tu bekomen bij de kinders DER1CKX, timmer lieden te Wulveringhem, alle soorten van gezaagd en ongezaagd Noordsch Hout, aan gematigde prijzen. Boter per kilo K0ND8C100TB Frank. 22 maarl. F Tarwe, 24< kwalii. >d. Nieuwe larwe Rogge Sucrioen Haver llooneu Witte id. Erweten. Lynzaed Camuline 'Lom. kool Aerdap, Vlas Boter in blok 24 50 4 29 90 23 00 4 27 75 16 00 4 24 00 14 50 4 16 00 12 00 Men abonneert zich op het bureel van het blad öi/stsiraat N.' 6, tc Veurne/ cn op al de postkantooren van net rijk'. InkeMiéqJ 15 ce/i’Umpn den1 drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.‘, het supplement 10 c.‘ Alle ailicben, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, ctniiAAL onvergetd in hdtzelvi’ géplaïitsf. Brieven cn geld vrachtvrij toe te zepdén. Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat hij zich in die hoedanigheid binnen deze stad heeft gevestigd, ten huize van Bsroit Corriut, bakker, in de Vleeschouwerslraat. Bij hem vindt men tc koop een schoon assortiment Zakuurwerken, Pendulen, Slaghurlogien, enz. Hij gelast zich levens met het herstellen van alle slach van Uurwerken, cn verhoopt door de kundig heid die hij in dit vak verkregen heeft, zijne goede zorg en trouwe bediening, de gunsl van cen-iedcr te verdictieu. Heeft de eer het publijk ter kennis te L hij zich gelast en waarborgt alle kelder putten digt te maken Door de zorg van verhoopt hij e»n-ieders vertrouwen te genieten. 00 00 a j. >.i I 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 4,00.00 28 01),a 00 00 24 00 a 00 00 26 25 a ‘80 00 25 (X) a 00 00 00 00 4 iOO 00 I 00 00 a 00 00 13 00 a 15 00 2 20 a 8 20 2 10 4 J 00 Ó0 s 14 00 s 9 TtS; a 10 PU 4 HO 00 125 80 mbor7. KORTRYK, 25 maart. Witte Tarwe Ir. 25 97 Roode Tarwe Rogge Haver 25 32 4 28 8! 00 Ü0 4 00 00 15 0u n 16 00 8 60 u 12 08 9 00 9 50 l HO 72 8! lyi ii,7piM4M3wryww -m'inrni aiWei ww<«*^' -7^-nraH i BRUGGE 23 maart. DOORNIK, 23 l’rjj* van inschrijving, BETAALBAAR VOOROP; i ,,(il fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’s jaar». Vortr builen, vmclilVrij’: 3 ‘fr. 76 6 nmnndcn. C’2 fr. 25 3 mnanden. Vqor Frankrijk 16 fr. 50 'sjaars. landbou-. Wulpen, verklaart dat hij van meer herkend, die Jtfarir Cadey, inden wandel geleid Mytte l'uppinck, ipn» huisvrouw e;;Le::. Beeft de eer hel puhlijk kenbaar te maken, dat hij xich alhier als kleermaker is komen vestigen, bij sieur Luysseu, meesniektnakcr in de Ooststraat. Hjj beveelt xich in dc gunst van een-ieder. 84 Tfi 38 00 26 00 24 00 25 00 00 00 0 00 11 opril. 00-1 35 56 a 00 Uü 21 03 a 23 98 a 21 28 36 75 4 tl). 50 .a i 00 a I 40 a "8 33 a 82 45 a Simiot. Les portes •’ou'rriroul a 6 1/2 heures. tuencara a 7 heures précrses.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1