Grand Concert snivi d un Bal, donnés par quelque» Membres du Cercle Musical des WOONHUIZEN 'p d a te Hou them. meubele bekenbmakïngen. W O O N H U 1 te Hoogstaede. MENAGIE-GOEöEI en metsershalm, Merkt van Veurne, i “TTcFo Herold. 7 de, en den oorlog voor goed van de reld gebannen. p I) A G ials van den droit divin olkshecrschappij overal j ren, zou alle oorzaak van ongezondheid verdwijnen. Tc lang beweegloos, en te lang opgesloten: zie daar de twee groole oorzaken, de twee hoofdpunten die men moet bestrijden; want de kantwerkscholen van heden zijn cone echte plaag, een geesel, die gansche geslachten treft, ter neder drukt, zwak en ongezond maakt. Om deze kwaal te be strijden, hoeven er bijzondere maatregels, uitzonderlijke wetten. Ingezonden /krtikel. Graenpryzen der vorige week De Panne. Een nieuws welk voor Veurne niet zonder belang is, is dat de herberg genaamd hel Ilooge, in de Panne, voor altijd gaal wor den gesloten. Volksfeestenvrolijke bijeenkomstens bals en andere vermakelijkheden, hebben wij opvolgenlijk in de Panne zien afschaf fen; nu wordt er aan de inwooners van Ons strand en aan de vreemde zcewandelaars het genoegen ontnomen, na eene lange wandeling, of na een apetijtgevend bad, een uurtje ió eene herberg op den zee oever te gaan uitrusten en er hunne krach ten wat te herstellen. Geene kursaals, geene hotels, zelfs geene herbergen op dim zeeoever in de duinen van M.’ Portier. Zoo is het besloten. Het Ilooge wordt eene afhankelijkheid van M.’ Borders paviljoen, en in korten tijd zeer waarschijnelijk een afzonderlijk buitengoed. Welhaast dus, zal men, rechts en links van den openbaren ingang naar hel strand, bijzondere gebouwen aantreffen, omringd van afgebakende tuinen, en van plankjes, voor opschrift dragende: domaine privé. Wal vrijheid zal er daar dan nog bestaan voor baders en voor wandelaars? Wat ge noegen zal dan nog een uitstapje naar de zee verschaffen, wanneer men er bij dezee niet eene enkele schuilplaats zal vinden? Wat aantrekkelijkheid zal dan de Panne voor de vreemde zeebezoekers nog ople veren? Geene, en dit ten grooten nadeele onzer stad. Hier doet zich de vraag op: wal is er J geworden van het ontwerp van steenweg naar de zee dóór de duinen van den heer Ollevier-Van Woumen, gezamcntlijk te be kostigen door de gemeenten Adinkerke en Veurne, en voor den welken er reeds sedert omtrent een jaar Aanzienlijke toelagen van I wege den staat en de provintie zijn toegc- 3 April. 880 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe va» 33-00 tol “n Oude tarwe van 00-00 tot het is den hoogmoed der vorsten. En wie heeft er altijd dien hoogmoed en die eerzucht aangemoedigt? De katho- lijke geestelijkheid. Is hel zij niet die altijd den droit divin staande gehouden heeft, en zich mede- plichtig aan het despotismus der koningen maakte om haar eigen despolismus beter te vestigen? Is het daarom niet dal zij zoo een afkeer heeft van het jaar 89, juist daarom, om dat 89 de ketenen losgebroken heeft die het menschdom onder hel juk der aristokratie geboeid hielden? Indien de katholijke geestelijkheid, van over eeuwen, in plaats van de grooten aan te moedigen de volkeren te verdrukken, de rechten dezer leste voorgestaan had Indien zij eertijds, in plaats van liet onderwijs en de geleerdheid voor haar te houden, hel volk onderwezen en geleerd had; Indien zij, in plaats voor te staan, de v* bewerkt had Dan zou men hedendaags veel nader zijn van dezen uitslag, dat men voor alsnu nog voor een hersenschim aanziet: de broeder lijkheid tusschen alle volkeren heerschen- dp. en den oorlog voor goed van de we- liantvverkHeholen. Men leest in het Handboek van gezond heidsleer doorC.A. Fredericq. (Bladz. H2J. De hoveniers en landbouwers zijn ge woonlijk kloeker en gezonder dan de ste delingen. De hof- en akkerbouw stemmen meer met de gezondheidsleer overeen dan de nijverheidsbedrijven. Onder alle de nijverheden van Vlaan deren verdienen de kantwerkscholen de eerste aandacht: I.’ omdat het kinderen, onvolwassenen zijn, die in deze ongezonde gestichten arbeiden, en 2.* omdat deze nijverheid op eene breede schaal inge richt is. Er bestaat inderdaad schier geen dorpje in Vlaanderen, dat geene spelde- werkschool bezit. Beziel dat arm meisje, niet hare droef geestige, groole oogen, haar uilgcmergd bleek gelaat: hoe teer, hoe kwijnend is dat kind, hoelang, hoe mager zijn hare vin geren! hoe eng is hare borst! Dat meisje is een leerling, een slachtoffer der kant werkscholen. Den ganschen dag in eene kamer opge sloten, beroofd van reine lucht, hebben die jonge kinderen van den morgend tot den avond, eene zittende, stille houding. Gestadig op het werkkussen gebogen, oefenen zij slechts de behendigheid van hare vingeren. Indien deze levenswijze voor iedereen ongezond zou zijn, wordt zulks wreed en doodend voor jonge kinderen, wier gezondheid, wier ontwikkeling, be weging en reine lucht eischen. Loopen en springen, juichen en spelen is eene natuurbehoefte voor kinderen maar de leerlingen der kantwerkscholen zijn gedurende hare kinderjaren onmee- doogend opgesloten, en tol beweegloos- heid veroordeeld. Ook zijn de slachtoffers dier werkschoten ontelbaar; of om stipter te spreken, liet zijn alten slachtoffers: alle deze kinderen zijn bleek en treurig, veten zijn krom of misvormd alle worden zwak ke kwijnende menschen. Indien de teerlingen dier schoten slechts de helft zoo veel tijd op het kussen gebogen waren, en bij afwisseling veldwerk deden, f indien zij van uur lot uur hel kautwerk- kussen verlieten, om zich gedurende 10 of la minuten, in de opene lucht, aan ge regelde lichaamsoefeningen over te leve- BUKGEBSTAM) DEK STAD VEURNE. STERFGEVALLEN. Salons de ITIétel-de-Ville de Nieuport. AU BÉNEE1CE DES PAUVRES. le Lmidl JKvrli 18B7. wege den staat staan? Bij gebrek aan voldoende inlichtingen moeten wij deze vraag onbeantwoord laten. Verleden woensdag heeft de besturende commissie onzer teeken-akadeinie, na ge ïnstalleerd te zijn door der heer burge meester, den heer Van Damme-Bernter met algenieene stemmen lol haren voor zitter benoemd. Deze benoeming zal ongetwijfeld de alge- meene goedkeuring verwerven. Wij hebben ook het vertrouwen, dat de nieuwe com missie, die samengesteld is uil ijverige en bekwame leden, niets zal vet waarloozen lot dc eropbeuring van een geslicht dal veel goeds zou kunnen le weeg brengen, maar dat, ongelukkiglijk, door onze inwoners, en bijzonderlijk door onze ambachtslieden, niet genoeg naar waarde wordt geschal. A-Igemeene Tijdingen. Openbare Verkooping BY LICHATIE, Veurne, sectie Beweslerpoort. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEUHNE. Vervolg van de I>eBclii*|jvin$g <lei* OPENBARE VERKOOP1 van een Gemeente lloogstaede a* meester HOLLY, Notaris te Wuhc ’‘deerende, houden koopdag van KO O A ^enagic-goederen, hlcedenn te lloogstaede. eene want haar gewoon Merckein, 5 Ainan- ter llobillaid. Juber. Rosfifii. Simiot. het vonnis, de verkoo- On com- Le» portes Meyerbeer. Clercken, 8 Woumen, 10 fr. te Clcrc- houl. Terry. Louis. da der maat- noordi tuide va n 50 cent., van hel bu- 35 00 lot 39 50 00 00 tol 00 00 23 00 lol 24 00 23 50 lol '26 50 14 00 tol 17 25 23 00 lot 26 25 00 00 tot 00 00 00 00 tol 00 00 va» 23-00 tot van 18-00 lol Haver van 13-50 tot Boonen van 23-00 lol Krwelen van 00-00 lot Geersle van 00-00 tot Dolor, per stuk Eijeren per 26 1 Er «are» 2100 konijnen, per'kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. langgewenschtên dag. Zijl too 1 uw geëerd blad X- - -J inlichtingen bekomen ter studie BRAUWERE, Notaris l*> Vénrne. Maandag heeft de Algenieene Maatschappij, tot exploitatie van ijzeren wegen (Sociélé générale d ex ploitation de chemins de fer)» bezit genomen der spoorwegen Wesl-VUanderen, Lichtervelde-\curne, Henegouwen en Vlaanderen, Tatnines-Landen ®n Gent-Ter neuzen. Hete banen werden tol gisteren geëxploiteerd door de Naaiulboze Maatschappij tot exploitatie van ijteren wegen Société anonym® d’exploitalion de chemins de fer). De Étoile Beige legt vernomen te hebben, dat d® koning en de koningin in den loop der aanslaand® week naar Parijs tullen gaan. Men schrijft uit Hasselt: Onze stad herneemt stillekens van haar gewoon uitlicht; al de stokerijen lijn in volle werkzaamheid. Sedert een tiental dagen lijn een groot getal ossen uil de stallingen van den heer Vanvinckeroy naar 1 Brussel kunnen gestuurd worden. Al de stallen sul* len al spoedig weder met vee gevuld lijn. Hel krediet, door het gouvernement verleend voor de verlieten, door de veekweekers ondergaen, be loopt lol 660,000 franks verdeeld als volgt: voor de schade veroorxaakt door hel slachten 600,000 fr., en 60,000 fr. voor loon der veeartsen en voorko mende middelen. De Gaselle beige tegt dat in do staalkundige kringen het geruchl veld wint, dat de beer Frére het ministerie lal verlaten en door den heer d'Elhoungn® lal vervangen worden. Eene groole ramp is in do koolmijn S. Charles te M ircltieune gebeurd. Eene instorting inde mij» doodde twee werklieden en twee anderen werden iwaar gekwetst, waarvan een bij zijne bovenhaling den geest gaf. In Zwitserland lacht men waarlijk niet met de melk verval sellers! Een eigenaar van Zug, onlang* overtuigd geweest lijndo van water in zijne melk ge* daan te hebben, is tot 18 maanden gevang veroor deeld geweest, lot hel verlies lijner burgerlijke rechten en de onkosten. Men verzekert <lal de fortuin van den beroemden Amerikaan du heer Peadoby, tut les millioen ponde» sterlings beloopt (180 millioen franks), liet is d® rijkste bijzondere nn den baron Rothschild. Mijnheer den Uitgever van hel Adverteulie-Blad. In uw supplement van woensdag den 27 maart, schrijft gij dat du plechtige iuhulding plaats gehad heeft van ooien volksvriend d’hcer Decrop al* burge meester van Uiilscamp. Ja, 'l is waar, maar de versiering was niet alge meen, ik lal u eene korte uitlegging doen kan dit feest. Tan tien ure en half voor middag vertrokken een dertigtal ruiters met paarden onzen geëerden burge meester te gemoet lol aan d’holstede liet Gasihuis, alwaar den voorzitter der maatschappij milers, den geëerden Decrop als burgemeester verwelkomt heeft in namu van zijne confraters; dan lijn rij ge komen lol aan d’hcrberg hel A'ieupoi'tje alwaar bij voor de eerste maal den wijn van rerc aangeboden is geweest. Wij lijn dan stoetsgewijs gekomen tol aan de Gemeenteschool alwaar onsen burgemeester afgeslapt is en verwelkomt is geweest door alle du leden der administratie en waar hij voor de tweede maal de» wijn van eere aangeboden werd en door den onder wijzer Vnnleke eene schoono aansprake gedaan i» geweest al* ook eene door Charles Vandenberghe uil name der maatschappij/o Belle Fue en, ook eene door D. Vai.bevereu, uil name der maatschappijSebashaan. Wij lijn dan vertrokken stoetsgewijs met het iuu- tiek aan ’t hoofd, gevolgd door den burgemeester en alle de leden van het gemeente- kerk- en armbesleur, lol aan het buis van don secretaris alwaar den wij» van eere voor do derde maal aangeboden is geweest en dan gekomen tol aan de herberg het llöf t<”* Commercie, bewoond door F. Cambier, alwaar voor de vierde maal den wijn van eere aangeboden werd en door Emil Deturck, eene seboone aanspraak ge* daan is geweest Wij lijn dan vertrokken lot aan het Gemeentehuis alwaar eenen prachtige» diner ws* bereid ter cere van onzen burgemeester. Oin vier uren namiddag is bel muiijk gegaan naar hel Gemeentehuis alwaar het eene schoono serenade gegeven heeft ler eere van onzen volksvriend eu burgemeester Decrop, en wij zijn dan vertrokken sloetgewijs samengesteld uit detelfdc van t' middag, om alle de versieringen, venen schriften in.oogeschouw te nemen alwaar omtrent alle de inwoners van hel dorp hun bist gedaan den om hunne buiten en straten te versieren, maar gekomen lijnde lot aan hel huis van den gebuisden kalholijken kandidaat, aan den hoek van strate, daar I was niets te tien, inaar wij denkende dal hij gewon*1 was van in het geheim of in 't duister te werken, lij*1 wij vertrokken denkende van 's avonds daar een® schoonc verlichting te zien. De* avond* is den heer burgemeester met al d® leden van de administratie gaan tien naar zijne v®r’ lichting, maar daar «as niet* anders te tien als gc" sloten deuren en vensters, en wat zeiden wij, weder om een werk in hol duister volgens zijn gewoonte, van werken in de kiciingen al draaijen, maar h«l was voor lijn kind van nauwelijks eenige weket» oud 38-75 00-00 24-50 26-50 17-50 26-50 00-00 00-00 1-50 1-27 1-50 5-50 r_. u 11-00 Per I 45 liters. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw suenoen van Haver Ro.meM I s Erwelen van Gverste van •lat hij niet verlicht heeft, want het wa» om te verschrikken vao\zoq v^el gekleurde glazen te zien! Hel was ook wel want nevens lijn huis was'het toch klaar door hel licht vnn eeiien armen maar braven werkman die zijn huis verlicht had ter eere van onie» volksvriend en burgemeester Decrop. Om te eindigen mijnheer, hel is een dag die in het geheugen zal blijven van al de brave vc!!:"":""“ Bulscampnaren. Loje onzen Volksvriend Leve'onzen Burgemees ter! Leve Francis Decrop. Ziet hier, mijnheer, eenen korten uitslag van onzen goed, mijnheer, deten brief eene plaats in 1 te willen geven. Uwen geabonneeiden en liberale vriend C. L. van Bulscamp. On’ peut se procurer des carles d’entrée a 1 fr., a Nieuport, cliezi M.’ Kestelool; a Dixmude chez M.' Pan Cuyck-Gyole; a Fumes chez M.' Ryckeboer, libraircs.:é<iitcurs. 13 /.akkeu Rogge 194 Nieuw Sucrioen 54 I 128 inunteiide hoedanigheden In het licht te brengen, daar lult* van mijnent wege, UE. «lechH als l ovenlrëtenc lofrede toude kunntn v.oojrkoinen. Ik bepaal iiiij du*, achtbare heer Hoofdman, u welgemeende en liarlelijke gvlukwcnscliingcn tooneel lief hebber* deio 11 100 toegenegene tl. tchappij voor te dragen, UE. biddende de vertekc- öik’sminnende ri"g té willen aanveerden, dal hel met overtuiging en ongevein»de belangstelling is, dat onie hoopvolle harten, <|u vreugdekreet aanheffen, van: lang lece de hoofdman Warme toejuichingen volgen deie gelnkwen- •chingen. De heer hoofdman betuigt hier zijnen dank aan konfrater Quartier,' voor deze edele gevoelens uit naam der tooneelspeler» hem toegekend, en uil do begeerte: dat denielven iver de tooneelspeler* ge stadig bijblijve, dat aldus de maatschappij op eene voorspoedige toekom*t hopen mag. Voor wal mij betreft vervolgde de redenaar: Ik tal de tooneeloeleningen in de maat mijner krachten ondersteunen en het spelend presunneel mag steeds op alle mijne zorgvuldigheid reken. (Te vervolgen'). GEBOORTEN. den 29. Clemencia d’Haencn, dochter van Fran cisco* en van Anna Desinedt, Beweslerpoort. den 81. Eduardus Huyghc, zoon van Theophiel en van Eugenia Seetcn, Beweslerpoort. den 31. Aloisius Reynaert, zoon van Jacobu» cn Van Sophia Vanneuville, binnen palen. den 1 april. Henricn* BuUeraen, zoon van du* en van Anna Pauwels, Beoosterpoort. den 19 maart. Stanislas Breynaert, zonder beroep, 36 jaren, geboren to Veurno en overleden te Kort rijk, jongman. den 29. Petrus Jansseunc, werkman, 68 jaren, geboren to Pervyso cn wooncode te Veurne, man van Marie Notebaert. den 39. I.eonie Ryckcwnert, 8 jaren en 11 maan den. geboren en wonende tc Veurne. den 31. Sophie Detollenaere, bezondcre, 57 jaren en II maanden, geboren en wonende te Veurne, weduwe van Joannes Leeman. den 1 april. Casimir Vinhercke, peerdesmid, 47 jaren en 9 maanden, geboren te Slype en wonende to Veurne, man van Amelia Ryckeboer. den 1. Elódie Stirvier, 1 jaar en 4 maanden. den 3. Melanie Harteel, kleermaakster, 26 jaren, 4.maanden en 25 dagen, geboren te A'ek.ippelle en w^oiwmle te Veurne, jonge dochter. dery 4. Eduardus .Vandermeesch, 1 ipaand en 2 I IMMI tl Tl I Fl iWi 11II ■UJMJJk7<Jg^,HWr TTWWXiX» Éludiants det Goud avec le bieuveillaiit concours de M.'***, [lulisle el de Wer l/.’"' Depoitiib, premiers sujets du grand théüliede Gand^ Dijntdag l«*t 6®>' peerdenknechl van den heer Feys, burgemeester te Sleenkerke, door een zijner peerden dood geslagen geworden. Men meldt uit Oostende: Den 1 dezer keerde de genaamde Hendrik C.... schatbewaarder eener maatschappij, van bet halfvas tenbal ten zijnent terug, en bemerkte dal hel venster zijner kamer, op’teerste verdiep, opgeschoven wa*, en uit de kas, die zijn geld bevatte, eene som van 1100 franken was gestolen. van EIW EE1WE MUS. TE VEl'RNE, SECTIE BEWESTEHPOORT. Woensdag 17 April 1867, om 3 uren namiddag, te Veurne-Bewesterpoort, ter herberg de twee Sleutels, bewoond door sieur Boels-Maton, Zal M."" HOLLY, Notaris te Wulveringhem residee- rende, daartoe in regte benoemd, ten overstaen van den héér vt’edefi^jter van het kanton VeÜrue,' 'over- gaen ii» eene zitting, lol de openbare verkgoping van het volgende Koop 1. Een Huis, bestaende uit woonplaets, keuken, vaule, kelder, zolder, stalleken en privaet, gestaen en gelegen le Veurne, sectie Beweslerpoort, by de Adinkerke-brug en legen den keiweg leidende van Vuurne naer Duinkerke, steende voor het noordersle gedeelte opgrond der bclgisch.e domeinen vopr ceno grootte van 50 cent, cn vuor het zuiderste gedeelte pp grond van het bureel van weldadigheid van Véur'nc, voor eene groóte van 24 cent., alles met regt van stand tot 1 mei 1873 en 1 mei 1875, mits eene gezamentlyko en jaerly ksche prestatie van een frank vyf en zeventig cenlimen. Gebruikt door sieur Leo Deceunynck, met regl van- pacht tot 1 mei 1868, mits 60 franks by jare, boven de belastii»;;en. Koop 2. Een Huis, zamengesteld uil woonplaats, winkel, keuken, tweu kamers, zolder, stal met over welfde kelder, privaet en verdere gcrieflykheden gelegep als vuren, slaende voor hel noorderste ge deelte op grotpl der belgische domeinen voor eene grootte van 95 cent, en voorliet zuiderste gedeelte op den grond van liet bureel van weldadigheid te Veurne, v oor eene grootte va A 94 cent., met weder- zydig regl van stand tot 1 mei 1873 eu .1 mei 1875, tnits-eene gezamentlyke jaerlyke prestatie van 5 fr. Bewoond door vrouw Aniu-Therese Cordier, wed. van sieur Pieter Boels, om door tien koop r in gebruik te treden met 1 mei van het loopende jaer 1867. •Koop 3 en leste. Eeno Smis, besiae.ide uit smids- winkel, woonplacts, kamer, keuken, waschkoukeii, kelder, zolder, stal en privaet, gelegen als voren staende voor hel noorderste gedeelte opgrond der belgische domeinen voor eene grootte van 52 en vopr het zuiderste gedeelte op grond reel van weldadigheid to Veurne voor eene grootte van 2 aren 90 cent., alles met regt van stand tol 1 mei 1873 en 1 mei 1875, mits eene gezamentlyke prestatie van 6 franks 75 centimen by jare. Bewoond door vrouw Maria-Luduvica Schipman, weduwe van sieur Joannes-Bcnediclus Boels, om door den koopër in gebruik te treden met I mei van het tegenwoordig jaer 1867. Alle uigendomsbewyzen, benevens het kohier van voorwnerdon en dë grosse van het vonnis, de verkoo- ping bevelende, berusten ten kantore van genoemden Notaris ROLI.Y, Men kan dicuswegeus nog alle mliehiimren bekomen ter studie van M.“” Désué DE ZITTING VAN 4 APRIL. Vandcrmccrach Elie, landbouwer le Mere franks boete, over lastering en belediging. Hiudryckx Amatid. bizcminaker te Clercken, 1 fr. 50 boete, over rooverij van hout. Wybouw Petrus-Jacobus, bexemmaker ken, 1 fr 50 boete, over rooverij van ZITTING VAN S APRIL. Demeulenaere Petrus, werkman te dagen gevang, over diefte. Decorte Charles, landbouwer te boete, over slagen. Vnnderriest Chnrles-Loui», dienstknecht te Merc- kem, 10 fr. boete, over slagen. r j Onder het toeken van dezen akt, de maagdekens vangen hel gelegenheidsliedje waar kan men beter ‘Ijn aan vn bij hel eindigen van hunnen zuig, hit vyljarig dochtertje van konlraler I’inte, komt voren °p liet tounel en bied den heer prins, ouder hel ’ormen van eenige gelukwenachingen, eenen schuo- nen bloemen tuil van groene en witte kleurige bloe men aan, believen* zijn zilver cereteeken als gilde- broeder. Eene omhelzing wa* hare belooning. li t eercleeken werdt oniniddelijk door den heer hoofd man, onder wederzijdsche omhelzing, aan den borst van’den heer print, geipelt. Het muziek die op dit oogunblik een schoon gele genheid* stuk speelde, had nauwelijks geeindigcj, al* konfrater Pierrot, in eene warm» aanspraak, zijne I hulde kwam bewijzen aan de heeren hoofdman en prins en den vurig* n wetisch uitdrukle dat zij gedu rende lange jaren de mnatschtippij voor harm wel vaart zouden mogen bestieren. I)<: heer hoofdiii.in bedankte den heer Picrret ove'r zijne uilgedruktn weuseheu. Wij reken, zegde de spreker,: dal gij heer greflier, die een der steunpi laren der gilde zijt, voortdurend met ons zult willen medewerken tot den bloei van on* genootschap. Op deze aanspraak, i* konfrater August Quartier op gestaan en namens de looneelspelers, hij stunruc de volgende aanspraak tol den heere hoofdman lloOCClaCITt UZI* HOOFDMAR, Dal hel mij loegeliten zij, uil tiaam der tooneel- spelers onzer kontuglijke maatschappij van Rheto. rika, ue. onte cerbiecigu huldq iyaiite..iedeii. Met innig genoegm heb ik mij de laak zien te beurt vallen, waardoor mij de gelegenheid verschaft wordt, ue. onze oprejte gcioeleu* van ïiartelijkeaan* geklecfdhrid lmogci uitdrukken, en op uwe plech tige inliuldiiig als huifdiuan onzer maatschappij toe- tejuichen; nochtans 'rees ik dal mijne woorden, u •lechl* al* eene kraeltelooze écho, de gevoelens zul len kunnen medededen, waarmede onze harten op dit oogetiblik bezield zijn. Wij groeten u, mijdieer, als de grondsteen, waarop i zich van heden af, uir.c aloude Rhetorika roem cn luister, glansrijk zal *erbeffen; wij groeten u, als de vuurbaak, die ons dor de geheime nevel der loc-. komst, lol eene havo :al geleiden, alwaar eensgezind* i beid, vreugde eu viorapoed licersehen; alwaar du i noodlottige hand del verdeeldheid en der afgunst, nooit onze ware broederbanden, zal kunnen verbre ken, en alwaar geelt* duistere onweerswolken, het «zuur diens hemel nn vrede, liefde on eendracht, zal komen bevlekken Eindelijk, wij groetti u, mijnheer, als oen oprechte voorstaander d<r toilieelkunde cn der vlaamsche zaak, wij groeten u, as de getrouwe bewaarder onzor •lunrbaarsteu schathet wehijn en de vooruitgang der maatschappij. Mocht u dien last sms wal zwaar vallen, onze ver- eenigde krachten zulbn u dien verlichten en nimmer tal u onze ijverige mdewerking hier loc ontbreken, daarbij uw minzaamkarakter, uwe lieftalligheid en maatschappelijke stad, zijn ons eene voldoende waar borg dat wij onder iw hoofdmanschap, geru«l en *ol betrouwen een Igchend vooruitzicht mogen te gemout gaan. Aan anderen iaat z de genoegelyke taak, uwe uit- 1.” PARTIE. 1. Trio pour violoii, flute t piano sur des mo ifs de Sétuir uuis, execute par M.“ lie Man, X**: qt J. Noël Rossini, 2. l.’Ynge déchn,4romance clyanléc par M. Dumont rvget. 3. Les vicloires du pére Brin d’a- tnour, scène comique, ejécutée par M. Camille Bruueel 4. Air du Cheval de bcotiie, chanlé par M. Dvpoitier 5. <)ir varié pour piano, exéculé par M. J. Nuëi 0. Cavatinedu page des Huguenots,' chaulée par M“' Depuitier 2,d<! PARTIE. 1. Trio pour viol on, flute el piano sur .des mptifs dn Barbier, execute par M” l>. De Man, X’*’ el J. Noël 2. Les deux inoines, duo bouffq chan lé nar M" Depoilier et Dumun 3. Air varié pour vipl.on, execute par M. P. Deman 4. Duo du l’ré-aux-Clercs, chanlé par M'et M"e Depoilier 5. Coquelicol-ci, Coquelicol-la, clian- sotiuelle dite par M. C. Bruneel s’ouvriront a.6 1/2 hqures. mencera a 7 heure* précises. Dynsdag23 April 1867, om 4 uren pre dag, te Sint-Ricquiers, in de herberg de bewoond door sieur Pieter Schepen, Zal de Notaris HOLLY, te Wulveringb tilting, openbaer verkoopén, het volgen Eenige Koop. Een Woonhuis niet d®n, geteekemi nouimer 31, gel®(’cn ,e *an Uoogstaede, gesticht op grond to a®n mynheer Henri Isenbrandl, bel end sectie'A, nommer 80a; scheidende 1 hall vuerstede cn muer met het huis guste Peelers; van westen op half muer, 'an sieur Alexander Gadal; 'au Rende aen eenen uitleg; en van grond tegcu den PastOry-wnil. i le voren Rewound door Jean Hapt 'bans ledig. —Om door den kooper Petnen met den dag der toewyzing. D® titelen,van eigendom en de veilin '*en berusten ten kantore van meester "Oeind. Maendag 22, April 1807, zy»de den 'Z' 0,n 2 ureh na noen, te llotithein, te» ^.eke van sieur Jean Baptiste Venneujen K"’gslogen by hel Kaesierhof. Wtubeleii en -’‘leren, üfel’, tellooren, potten, kommen, seu landen, spaden, rakels, houwen, mand bel>oort6n, schoppen, tangen, teel aen|e- °n '’eel andere ilergelyke voorwerpen- .„Verders 200 t!k>j®». 300 bondels ta busscIA n, 2909 bundels fasseel, k?°P®n t’elks gerieve, veel regeling®' "‘"dmolen, van, egge, deel I» •-"> ,choone geite, cn messing. Mol coniptant geld. van Maemlag .22 April 1867, zynde Pae»ch-' '.'"•■n uren na middag, te ll,w0"!lai',lep. Iio°de Poort, bewoond door sieur I eter !'r gehouden worden koopdag der vo gei. ^‘■deren, nagelaten door smur Joann ‘«hou, te weten: t. Kleerkas, lade, sclmprade, slagho rJ'edbakken, 3 bidden, 3 hoofden 2 b diakens; kaders, tellooren, lepe l,)|'.kopere ketel, idem inarmyte, nacl l S^ief, spiegels, tafelmessen, 3 tafels, dt ^hop, iLn^ rooster, l«wP,koflyk^ Bfr, 2 beerpotten, balans imt scha Bu«igtCn, deel boeken, stoof met lo ,^’chkuip, kerkstoel, al het zwy. g ’‘O'cniersallaem, vuerstaen, o ktlog 0 schoune plantsoenen, keersi lareii ke", brandhout, en *eel andere vuor^r U1*1 te melden. *ie> .Verders 4 pal'etots. 2 broeks, 4 giM kl;‘kkeu,kuussen, schoenen lemen 3 ?e|’, 3 schurte», hemdens, venstergordj “'"gsel, zakhorlogic en oorringen* 'let gereed geld. TE ISE2BER8HE. Op Macnjil(? 22. April 1867 (2“ "a middag, binnen Isenoergho, nie dorpplaels, ten huize alw.iersieur overleden is, zal M*‘e' EECAE, Not.m koopdag houden van Allerhande menagie-goedtren, p>ef, tafels, stoelen, ledekanten, beddi g sargien en veel meer andere voorwerp®" woon inenagie bevonden, alsim-d® a gereedschap. Alles op konditien alsdan voor te leze-*- den voor- cn jaar- had-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2