VA A VEURNE ZALF HOLLOWAY, I Bij PIETER IIEWEM i <1 I h,! -t •-•■’i» (ii. «|-»c HERBERG MET ERVE, te Alveririghem, OFSTEDE OOILAND, i 1 ïl fe tl .1 I B E HI C H T. LENAGIE-GOEDEREN, ZOMERVERBLYF -SCHÖÖS^SÏEEW HUIS l)urfJaliëtl n°ch kosfó ,ltmr llcl 1 ll 1 2deiü^n: ninr_ir A’.1 2156. 41 JAAR. ZATERDAG <5 APRIL <867. 5 uit der hand cn do bedlegerige. I i 1. ft Hovenier vprwundii’ge", HET GROOTHERTOGDOM LÜXEHBÜJLG. Men Schrijft uit Berlijn, 9 april: De Noradeulsche Ally. Zeilung(een minis terieel blad) zegt dat het té verhopen is, dat de woorden van den markies de MoilS- lièr een geruststellenden invloed op de denkwijze in Frankrijk zullen hebben. Het blad voegt erbij Niemand in Duitschland wildenoorlog. In Frankrijk kan de oorlog slechts ge- wensclil worden door die welke op eene algemeene ramp spekuleercn, en die als het mogelijk ware om hunne eigene belan gen te begunstigen, het werk van zestien nedergelegd nopensde kwestie van Luxem burg. De voorzitter kreeg oorlof tot het lezen dier stukken, die alleen krachtige proteslatien zijn tegen den afstand van Luxemburg aan Frankrijk. Een telegram uit den Haag, van 9 april, dat t’Union, een Luxembnrgsch blad, zich gemachtigd zegt te zijn af te kondigen, verzekert dat er ernstig spraak is van eene gezamenlijke waarborg van wege de vijf groote’ mogendheden ten voordeele der onzijdigheid van Luxemburg. De Porte heelt aan Omer-pacha bevel gegeven om met de meeste krachtdadig heid te handelen tol het dempen van den opslaiïd in Crela. De ministericele crisis in Italië schijnt nog niet ten einde te zijn. Vele der per sonen, reeds gpnoertid als van hel nieuw kabinet deel makende, zouden de porie ieuille weigeren. VI] R K O O 1‘ 1 G eener goed beknlanle Ingesteld 5000 [ranks. ^zrn-Vft,.X.X.T...T.’i:..r.x-_ r(le: Een goed besluit zien wij geern gevolgd door eene spoedige uitvoering. Van een verzet komt er een belet. Waar blijft de opening onzer vlasmarkt? op al de sloffen woord hebben. Dit is voor ons een goed nieuws, en zal hel ook zijn voor velen onzer lezers, omdat het goed doet bevoegde mannen met lof ie hooi en .spreken van eene school waar het onderwijs en de opvoeding niets te wen- schen laten, die men niet genoeg naar waarden kan schaliën, en die noglhans, sedert eenigen tijd, in grove lastertaal, tegen recht en reden wordt aangevallen. Ja, legeii rëcht cn reden, maar zulke driftige’aanvallen kunnen niet söhaden; want, al wie rechtvaardig en verstandig is hij mag klerikaal of liberaal zijn is immers overtuigd dat een gesticht, waar een onzer achtbaarste burgers, met eenen onver.móhibtiren ijveren eene vaderlijke be zorgdheid, hel-gewichtigambl van directeur vervult, waar al de professors uitmunten door geleerdheid, goede opvoeding en goed gedrag, niet slecht, niet zedeloos, uiel godde- loos, kan zijn, maar wel, dat zulk een ge slicht, onder alle opzichten, hel vertrou- vven en de ondersteuning waardig is van I ouders ën bestuurders. Op vrijdag en zaterdag van verledene week, is M.' Dunton, gouvernèmentsop- zichler van het middelbaar onderwijs, onze middelbare school komen inspecleeren. Hel doet ons genoegen vernomen te heb ben dat, na een zorgvuldig en grondig onderzoek, M.r Demon bij den heer burge meester zijne voldoening is gaan beluigwi over de wijze waarop directeur en profes sors zic.h van hunne plichten kwijten, over de wijze waarop de leerlitigen zijne vragen op al de stoffen van hel programma beanl- Jicht en Rhumaiism. 'D Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medccun d.^ondheidwncelIlISVA-UEIWA. A-ÉAA.KICA. DU UAIlll} van Londen, geneest v o| komen tl ykd« «leöhte ptwöenv verstoppingen alyni, winden, harlklöppiiigen, diarrhea, opiwellinge.n, dutieligheid, gedoinmel ih h. toor, titer kond '"‘re bekken by E. OUCtOS cn R. DOBBELAEHE, apolbeker,, OoMlrad, u VERKOOPIAG BOOMGAERDEN, ZAEI- EN WEILANDEN 'hem, lloulhem en Wulverihghem', i'oenstlug 12* Mei iSOy, ag van 8 ure namiddag te beginm-ii en niet oen te eindigen, tér afspaiinlng de Kroon, door vrouw de weduwe van den heer groote luerkt, te Veurne, 1*OLITIEI< OVEKZICHI. Men begint nu algemeen le denken dal Frankrijk, door zijn voorstel om de kwestie van Luxemburg aan bel oordeel der groole mogend heden le onderwerpen, enkel poogt tijd le winnen. Twee redenen zouden bel daartoe aanzellen: len eerste, de wereld- tenioosielling van Parijs, welker inisluk- king den ondergang van een overgroot ge tal Parijzenaars zou len gevolge hebben, en alzoo hei misnoegen vermeerderen dat leeds onder de burgerij cn hel volk heerscht; len tweede, Frankrijk is nog verre van gereed te zijn mei de nieuwe wapening, terwijl Pruisen op een acliltal dagen zijn gansch leger kan te velde hebben. De kwestie is dus voor hel oogenblik aan de diplomatie overgeleverd, en helzij er een congres plaats grijpl, helzij dal de onderhandeling bij brieven gebeuren, de voornaamste laak der mogendheden zal wezen eene oplossing te vinden, die aan Frankrijk zoowel als aan Prutsen waar borgen van veiligheid geelt. Hel ontwerp van afstand van Luxemburg kan hier maar eene ondergeschik e rol spelen. De bezit ting van Luxemburg is de hoofdzaak. Hel plan lei; onzijdigmaking wordt meer en meer besproken, en men denkt dal zij door beide partijen kan aangenomen worden zonder hare waardigheid te hinderen. Echter zal de vrede inaar kunnen behou den worden, wanneer Pruisen en I'rank rijk wezenlijk vrede willen, en wanneer de gevoelens van naijver en wantrouwen, die thans in beide landen heerschen, plaats zullen gemaakt .hebben voor eene weder- zijdsche overeenkomst, niet alleen len op zichte van hunne belangen, maar,ook van de algemeene belangen van Europa, buiten alle gedachten van overwinning of per soonlijke inpalmingen. Terwijl de volksgeest in Duitschlaifd zeer oorlogzuchtig is, bemerkt men dat in- Diplheria, Bronchitis, Zeere hals, Hoes ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontsle' king Scrofula eu,Scurvy. Waterzuchtige verzwellingen.-. Hënuiroides, Fiklullis i en InworuHt?*- .f OiUsleking. -jl» en algemeene Tijdingen, Marktprijzen cn Ilandelzaken. een •Suppleirienl op half blad, per week. Gemeente Sleenkerke. KOOPDAG mjngcld en ongezwyngeld Vlas, te Leysele. legendeel de dagbladen van bet gouverne ment eene bedarende taal voeren; zoo zegt (le Norddeulschc-Allg.-Zeilung dat niemand Pruisen naar een oorlog wenscht, niet nicer dan in Frankrijk, dal geen enkel ernstig bewijs heeft ingebracht om de nootlzakelijkllëid van liet bezit van Luxenn ,Jrg te staven; waaruit men wil afleidéti <1:il het pruiSisch glmvernemeiil, niet meer d;ln het duitscb volk, genegen van dit grondgebied af te zien, evënmin als van *‘ct recht om dc hoofdstad militairlijk le bezetten. In de z.ittingvan 10 dezer van hel duitseh Parlement werden negen beslissingen 'an volksvergaderingen in Wurtenburg tenbare Verkooping te Steenkerke. Hovenier te' Veurne, uit der hand te koopen o[ te pachten. Gemeente Bulscamp. Genezing en troost voor i ei i ii K lilad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en De yieren weg -van Veurne naai* Duinkecke. Onze lezers zullen zich nog herinneren, dat, verleden jaar, op aanvraag van den concessionnaris van den ijzeren weg van Veurne naar Duinkerké, ons gouvernement eene verlenging heeft toegestaan voor het voltrekken tier werken van dien ijzerenweg. Er i.s dan bepaald, bij besluit van 28 april 18G(>, dat het tijdstip van vollooijing der werken van voornoemden spoorweg ver schoven wffs tot op-28 augusti 18G7. Dit tijdstip nadert niet rasse schreden, cn wel verre van werken uit le voeren, denkt men er zelfs niet aan de noodige gronden aan te koopen. Hel is dus wel stellig, dat de conccs- siönnaris, bij het aanvangen eener verlen ging, geen ander doelwit had -dan tijd te winnen, ten einde zich van zijne concessie voordeelig le kunnen ontmaken. InlusSchen blijven wij beroofd van den ijzeren weg naar den welken wij z.óo zeer verlangen, en wot den de algemeene en zoo gewichtige belangen aan de speculatiegeest van een enkel man geslachtofferd. Hét is Ie denken dat, met 28 augusti aan- staande, de toegestane concessie zal worden ingetrokken, de krachtdadigheid van onzen ministervan openbare werken laatonszulks verhopen; toch, ware het wenschelijk,dat er welhaast door de gemccnte-bcsturen van Adinkerke, Veurne, Dixmude, enz. alsook door al wie er belang bij heeft, pogingen in dien zin wierden gedaan, des te meer daar hel schijnt, dat de machtige maat schappij die tegenwoordig den ijzeren weg van Lichlervelde naar Veurne exploiteert, niets' beters vraagt dan den ijzeren weg van Veurne naar Duinkerke voor eigene rekening te mogen uilvoeren. rfc vande Nieren, Steen-e.D „j.Graveel. Beide Salf en Pillen moeten in onderstaen- de gevallen gebruikt worden. door- ult’er hand te koopen ol* te pochten, i -'7r'~DE SC H IET KM E, ’plajonncur, Kaaistraat te Vetlrtie, MVVD Gezondheid en krachten weder le bekomen zonder 8 WK" VA&A Londen - I jij IIHERTEVT 1 bet ir- ▼an I blad Ooststraal het rijk. Not*. In deze herberg wordt er veel bier jl_ haar (icbii l slaaljiiug pin lu veimcerdvren dupi tilti,eUk-'in'g41er khWijdb vbnlFwtheiii ihuvf deXthogi tclte'ëi/èl’fve gibed/rén, klienw.Hingen. I e matisine, schut ftlg holifd, i. 1 OMSTANDIGE INLICHTING’" POT GEVOELD. Worden verkocht by 3-75c.; ei. 6 Ir. r Voor den Verkoop In ’t den ProfeiAur 1' Volgch» de wet t Te betomen Inj E. Ducloi, aptlheker' te 1L Prijs van Voor stad fr. bSO C 1 pot. ll'lH I GW «V01 ’i f ,nort V»’’> .i cm i". k omen tJ uk <U -i„..l._ v'>rl' !',J’ e' na lipt vleit schynt ten -Jpyn tiatun lj ken I^>^iij;ehol:iu. -1 ïjn on- I in twee loten. GEBRUIK. r.chreven goederen te «amen groot )g kl «ren 54 centiaren, xyn gebruikt d0(jr loiicut Samper, met pachtregt tot 1» OctQ_ mits 1850 franks, by jare, boten de koti- •ii andere voorwaardeit. lere inlichtingen uuriioetnd. l; .1 Op het bureel van het op al de postkantooren van Langt den steenweg>ton hel dorp naar Forthem. Op Maandag 15.“'* April 1867, juut om 8 ure na middag, in de te verkoopen herberg den Hoepel, be woond door Karel I an Galet, telAlveringhcni, langs den steenweg naar Forthem, Zal H.' BEERNAERÏ, Notaris ter residentie van Alveri''gh<‘in, in eüne lilting, openbaar verknopen Eenige koop Binnen de gemeente Aheriiighein, tusechen de dorpplait» en Forthem, lang» den steen weg,eeu leer kloek Ilins, ten dienste van Herberg, dragende voor uithangbord den Hoepel, beslaande in eene groote hcrbergplnal», teer fraai geschilderd en behangen, niet vier venster» en eene deur op den steenweg; keukentje niet haard, en cilern; voorkamer; groote allee, dienitig voor legging van veel granen eu iaden, waarvan den plankenvloer gansch gave en goed is;twee shulpkainer», de eene licht hebbende op den steenweg, en db andere op ’(zuiden, nietinelk eene ineuwgeiuaakle klêerk grooten en kloeken zolder, met veel lichttrekkende- glasruiten;voorts een kelder met veel gerlefljke allerhande bakkenen gewelveó;een kour, gras pleintje eene logic met pannen gedekt en gemaakt niet Steunen en berd, en waar zich onder een rn het iclfde d-'k bevinden: A eene bergplaats voor hout of kolen; B eene piscine; C een privaat; D eb een w.Vscli- keukentje met licht langs boven; benevens eene loodeti pomp, en daarachter eeit alhier niedcgaanden hohk grond romlóm iA hagen. v' k - -* Gebruik door den verkooper K*»n t isCuss; aandag met 1 mei 1807. 4 Nota. In dele herberg wordier veel bier en I .terke dranken verteerd, door haren schooneu stand- de'Brognie. I b=_n Veiii*ne, IZE /kpi'il. HET ONDERWIJS IN ONZE MIDDELBARE SCHOOL. Deie wonderbare Snif werkt nh t '(1 het en geijpiinp, «au pudèiwcren, woml< n, kwaeue beunen, ulceer» en eruptions der huid, wan neer deii-Jye op dp oppervlakte dringt 'd<Ajr eiviuiVefvelke'pUèt loopen en oefend de geionthile ii wendice conttru<Aie.* |)<-iel w; j’.eneest door .lik Anikili^leUÏUi ^.ffr'mUh-* J- komt enMaerliy bevorderd eene geióh’de rende gebeiing. Vcfof leider» van de martelende pyu van rliuina- tiime en jVchl, uèie Salf iaI onschatbarr scïiynèn. Na formenliug Aiei M<tmêkatdi-‘Üe «eiMitlrtendif tier- king van dete Salf is wonderlyk hel i eenetnale de inflamalitj te v^nniiideren, maektde dragtyk, vermindert de twélliugi kerMeld omloop ett verdryfd dA kwrfét Voor'de L de kwnlen de Sall van Holloway cit dc Pillen warikelbner nenbevulan. Li... ot;> II'lb qu 1 A-V.y. t qnrnr-?-- kl" *d ’vdn ïwaugerschap, maegpyjt, niaegtuer en maegkramp, en on.telleiHs der maeg, der lenden, van den buis, van het hert, der iydB.< lemvtu 4tm |Ss der‘lever, der tenuwen, der keel, der locblpynen, van den adem, alymvheae.i blae. en „t. u «erknudbe-d’,Tomnont- ’«“enoe nekte, «rrlieavan hel e.-h. •u;’e-i. |>kv|(.,-d rhnm iiL.u», ,eu> pr'tkelbaerheid emonuteking tier leiiutaen, kwalen) en armoede van bloed, waterxuchl,Verkoudheid ennlir. krach-bdigheid, nnltitekle van xwaermoed.ge gedachten. Zy i» in.gelyk» het beste ver»tmkinr»n>iddel' vjr de teyfch .vormende. I u U.V.. is uitmuntend, voordl «wlut, dab few. üch.van»' j.-reenm «middel onthoudende, ipte toaeljyden doet methe Reealenla Arabia Ou Barry, d te wondérbwre uit.lagon op hem wrwet.1 hebbenX. II. kan hieUwodofig a 1 rdeelen pryien welke ty gevoelt van dit uitmuntend meel, waervhn hy een «choteluil op tedere maeltjd neemt.. Gornwpoiidl nt tau« Gatoiie du triidi ieKo'n81 mynh. de hertog van Plnskow, liofutawhalk, van eene maegonUU king. - n. 03,184, de vrouw van mynhi L. bury-Jumet, by Chnrlroi, van vt-rsclu-idei* 5 ’nnvrrdrapelyk Ivdeo in de tnaeg, deheenen, de lenden, de xenuwen, dogen en.hel hoofd,- n.62,815, mynh. J. J. iïoêi, vaii SOjaren «leen.-uvpv.verleerinit <l> j“rCn in dr xenuwen <m de maeg. - UI 62,478, St.-Romaine de» l»le» kStiöne-cl-Lotr<‘). God xy dank, de Hevalenta Atabica heeft een einde gett.d aen' mviie 18 i ’n» !’yuCLkelvke maegpynen, nachtelyke tweelingen en slechte .py»vertceriligcn, om my op nieuw den kostbaren schat der geiondheid toe te slaei J. Cpmpaïvt n.itotfZ* SC ’r,118i6 n myah.de aertsdiaken Alx. Stuart, van 3 jaren afgryselyke xenuwsmari. van scherp rlliimafismu»,slapeloosheid en of ko-r vnn Ih teven, 4(5-118, "1 1,,’nel Watson, van fleurecyn, xenuwkramp en hardnekkige verstopping. - N. 4<J,4ï2, mynh. Baldwin, van volkuiuem; vervnliiirg lamhel der. leden Ui-r.’. li'n itensiiorifheid der jongheid. 53,860, mej.: Gallard, in dc groott .- ichielslraci, 17, le Parys, vap longenverteering, dic.ongi’nei’sbaer'vas verkku-rd ïn X85ü 'a,‘i noir sb chis m.lènden te leven gaf. Heden 1866, geniet xy nog altyd eene goede Ijetondheltl. Uexd kostelyke geneesmiddel bexaimgl duiiudmacl ..r>» i|i ert rmnedieii; het heeft 65,000 genexingeu bewerkt daer wïler alle andere tm decv ne was mislukt. DD BABHY Kcixersstraet, 12. Brussel. —1.4 kil. '2 fr 12 k. A ’’ik 7 fr 6 k. 82 fr. »2 kilo: 60 ft*; fcinko tegen een postmandaet. Aeu dexeifde pryxen, gechokolatee>de Recalenta run du. Burt y Uitkleeked vdedsel voorionibvt fr” ndmocl, volmaektelyk voedend; gelykmakende en Versterkende dètenuweo en de vliesschen, tonder ten minste bovfdjiyn en verhitiingo noch andere biöder- Uti avo* .^Un^adajujttwvwiihïkdA^ebr^iki toMcroOrxaken. GEMEENTE VINCIIEM. e met 15 hektaren 48 aren 14 centiafeu er grond van gebouwen, hofpliietl, Ldj,, den, gras-en xaailanden, le Vincliein,1 tn,j 1 steenweg 'au lloulhem cn de kleine iel, al noorden, de limietscheiding der e,-. i'inchem en Leysele, al westen en de kleine et al oosten, al ten eenen blokke, behalve- 3 oost over gemelde straet ligt. By kadJsl r mnimers 241, 254, 258, 259, 260, 261 Jftj 169, 270, 271,272, 273, 274, 275, 276^77 280, 281, 282, 283. 285, 287 1 n 288 Bootnprys 1891 fr, 10 verdeeld in vier koopen. IIODTUEM (BUITEN MOEBE). 90 centiaren Zacilttnd, eertyds Weide nummer 883, palende noord, nsll er Moere. GEMEENTE WULVERINGIIEM. ren 15 aren 50 centiaren Zaei- en t>ra»|ni)(| •ingheiii, langs den steenweg van 'l Goud,,, 't 'Lwaentje, niet verre van dit ketste n| imtrent vierkanten blok, by kadaster jeét'. r» 302, 3(13 en 304. Boomprys "72 fr. im;i I .ui,-, ,,000» D' EENER DECAE, Notaris te gexegd Veurne, met tus. st van xynen ambtgenoot M?" FRAEYS, 1 Brugge, in eene silling, overgaan tot (|C|, Toeslag van de volgende onroerende goe- Dexc «crtl un ou^oletdliedeu kunuen gcnctco wordcii 'door Salf, door dAiéntAel dacg» dc hal» borst en de ruggégfacd van de lx*ieke,iu te wryr»*1’- Uétélve xal weldra indringen eii oogetiblyLLely L ‘‘‘J' llchling geven. By alle graden'van'liifliiehxa, ko/idf en Bronchitis, dcex behandeling mag nx-l jjeru*l>y’(a e'ti ïekcrlieid acngeweiid worden, iiidcrdaéd h<d 1 niet bekend ooit in geloeid- te' xyn gcbleleii. Dete Salf i» eene xekere geneting «oor Hingwor<u' Scurfy, Scrofula, en voor de im csl ingewortelde hui' kwalen waeracn hyl uicnschcly^ (jt-slaehl on derhesig i». Dezelve kunnen niet spoediger en xekerder fielie'’ xen worden dan door hel gebruik van Holloway’sSa"i tegelyk tucl hel gebruik xyner beroetudp Pillen welk* 100 krachtig op hel gestel werken eu liet bloed xi>0 xuiveren dat dewikwklotV(YehMl L'U'fel uil het ge’lc' yerbannen wordeuj.en het gestel eyny vtmrtdurcj'*^ genexing ondervindt. 1 t Neem in aclili voor. <l<;xr gimn-rlykc cn gchoiin* kwael wfcllco gewoonijk by oni even 'als(xaulil^z’g<‘' voellooshuid ol a|» geringe geelxucltt xich sdrlpf*’1 waervan weinig yf [Hjeu inpjce genomen al»11' ren» de beunen gexwollen tyn Ve Oorxaek van t*0 ilwnel iiiótt'aeit d<‘ IWcr <)f ift «Ie ili.nzg guxoHht 'b’/’ den: dtterom gnt'l direct Ie W|‘rtiihlor llolluwns’s l1'” riiente Pill'elt td netiieni iiHer tle'ijcdriilli' lnsiticb1' wryvjng de Salf gord o»er dy kuil «dn tïè inafg rl1 rechter x« de al waer dele drjaiu-n It'ggen De ni> ,r walerxuclitige get allen xulfen’tfjt'ocdjg 'door de' te *'1’ men gewerkte invloed van Salt en de Pillen grite*c" Den: kwalen xyn teer ellendig «oor bel licha de geest, «erkeerdi: delicatesse vèMtéigd detel' de b'ekeiidhciil van den beste Vriend, jarelt ai n beniornidcs en <lergelyk<< ly strciis hebben ;;i briiik gvinaekt «au i Salf, met oifgénl'niklictjkb hulp, rn bun ir’e xing Jiewi-rkl tötiller liet ver«rlénde v.. van hun kwael aen anderen. Dc Pillen tendeels mét di: Salf, daer xelfs onWóóp re^éleii, de wen, eh liet jjébéele Ongeregeldheid Men abonneert xich N.' 6, te Veurne, en Insertien, ISccntimeii den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 het supplement 10 c.‘ Alle afliclien, bij de uitgevers «au dit blad gedrukt, worden ttsxAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. •nsdag 24 April 1867, om 5 ure nanoen Ie Lion Beige, bewoond door sieur Cflru’ K.telsspel, t<‘ Vi-urno, ter DECAE, Notaris ten verblyvc der »taa fde Veurne, in eene zitlting, overgaan tot eu Toeslag van hel volgende onroerende ïoop. Binnen de gemeente Steenkcrk k der Burgwegsiraet en den Steengradj? Honigras, groot, by kadaster sektie r' 2.8, 53 aren 75 centiaren, oost ei| ""SI nd te verdeden in 4 loten. I voor gemeene rekening der eigtnaef» met de geldtdling. nadere inlichtingen gelieve men tich 1 y M1*’ DECAE, le Veurne, Duinkéfkhritet van ag 17 Mei 1867, om 2 ure nanoen, iond door sieur Felix Kaeckelbetghe, huchte de Slerre, er DECAE, Notaris te Veurne, openbaren tuden van deslach van Menagie-goederen, beslaende it yxer- tin- gleis- sléen-blik- en liérde. stoelen, ledekanten, beddingen, béd|a. n, koolslovc tucl behoorten, slaghorliMit. •it andere voor«verpen van dël-gelyi^.,, gewoon menagie bevonden, beueve;:» gj lyngehl vlas en 400 ruwe bouddsüdein conditiën toen voor te lezen. ■uit» 1850 franks, by jare, bo«. by meesters DECAE en k van eene party allerbeste tan men bi-k o im-ii snort.-n van Klaverzaden, Grasia.id, Miuetli-, LuzeYhe, I.aniiiteriileerl, Most.i.ird- taad; Boekweit, Vitsi-n en alle sóórten van Vogel zaden. Mén kan' detfe sóórten zoo wel betomen bij 'inroot als bij 'l klein. Alles aan zeer voordeelige prijzen. Een zeeriuhoon en geriellyk BUIS van 2 verdiepen, onlangs uit den grond uietlw geslicht in sleeneu mu ren en pannen date, te zameii gesteld uil 2 schoone eu ruime geplafonneerde eu getapilseerde beneden kanten, vautekamcr, kelder, keuken, 5 bovenka mer», waervan 3 alvnr. n en 2 fjacjitfr, 2 groote pil- dèViGlé’n,Téeiie aen den noorugevel en het ander aen den zuidgevul.Van 6tfl hui», bakkeuken en _^f;i(rj»<;,bene»p5>» <lq Ebt daermedcgaend<’ groot 42 aren 10 c\7tli.U’<;p, onjler bebouwden gren/i, .puur al»»pi<li: joói-,en achter huiniyt de liageu en hun ge woon vrydoyq jtljtpok de j’jadilen puilen <|c/vlfde Jtagen all|ief gc|it:c.l it)vdeg^ej|df, ,al gr»U|ej« en ge legen le Bulscadip, digt noord van de kerk, by kar d,aster,. se,ktig 8, numtnpn 125, en 126, palende van westen, alwaar zit;b be«ind nep (jroote barrier, en twee steenun pilasters, aen de Veu.rne-slraet. Bewoond door v’rtfii 4'di!««é<l. Gambier- Battel. ,i] ?.icb tv vervodgen tvn tnntnore van M.'" DE GAE, ■Notalri»; te Vuurnf, IhiinkeKiAravt, II. I ,n tui 8Q ,ui;iit 41 :tu i i inschrijving, BETAALBAAR VOOROP; 6 franks jaars. 8 fr. 25, 6 maanden. I fr. 75. 3 maanden. 7 franks jaars. Voor buiten, «rachtvrij: 3 fr. 75 6 iiuiaiidcn. 2 fr«2o 3 luaaftden. Vóör Frallkrijk 16 fr. 50 ’J'JaSrs. o e V. .«$7»* I urn. Vl. .ir" MeiKclien kwalen w.nil‘l*'r ,1e Hollo»*)' ;i;ene [{C"1'' v.ui het iiitlc;',gV" .1 werken xy hAt b'oed zni«eéen, iitë neiigeilane ileelen vernielt' uctleY Vernieuwen. Worden oo|«e»i|*l»kU«*ly k verzacht en li-nlimote j»e- ueuai waitiierr<h:zc.Salf 1» goed- fp wreven, Iwcrmnd '1»<-1',», fei defevle op de plarlfe «mi de nieren, warrit* het lanpamerltaiKl dringt, en byu.i in alle gevalle'’ oogenblik kely ko vrlichtiiig ge, tl; maer aenhoudi"G wil een «olina, kle geiirxing beéerken. Kwade Iteciii-u, ïleelhe bórst, vidiraiidiiibèé» «au Hioskiei», edi'o ba« cliiego ne t. whiter» netel’, «pringeudc b';<ndvn( èkst/röogeii (xack'ie). kanker, BF - rdn, elephauti'a»!», fi->tul.i!i, jiBI’l' klicnwéllingen.' pyi, in de xy,h n’, lietnoroldej, rl)”' mali»ii>c, schurftig hóllfd, zeefe teepél», xcére keel, huid kwalen, «clitirf, teen: hooUenpgerwclIen, ulcer», - geduw’w’gyi».. I ■"“-:UGEM ZYM BY EI.Kt DOOS O* y de Apotiekeri f voor een- don» of Tërvdege men xich l’T tl<ïr;;e|é|;(|. looveraclitig in hel jrr^k)tlf)f «|t ge^tpig i—---> - *- len eruption» der huid; crvlakle gewreven, dezelve ke'pUel» by drkietf» 'nvloed uit over dr in- r zui'erilig Ie hel i(. <i>ï,t act en »oorfju. neer nv «erhiben heeft èène PORTÉFEÜIIJ IF. met i^ümehïèn van heel'kundo, mag zich on» H*>rt el- ---i- bewoó’lcl tlöor de kn.deriTl'd^fe.e en Jan cc k utr», »l»chter, gestaan telt ingaan der dorpplaat» bCuv.<lvefi”ghem, dieMtig «oor allo tiertngenj' ,e Inlichtingen bij den deurwaarder PIERRL1, le Veurne- 900th. ,cll de eer hel publijk ter kenni» le brengen, dal 1 ‘,ïch gelast en waarborgt alle kelder» eu regen- U9, n dit-ite u««kei. beor de torg van tijn werk e'rl’Oüpl bij eenieders vertrouwen le geUWtOt*.;) I C H T. ,i,-.r,leteekeAden Jmiuirê» Liebacrt, landbou- De:S u 'Vulpen, verklaart datl’iL^’ -,f Jk-ite schuldei, méér herkend, die Marte yÜ' ‘in den wandel gezeid -«!/<« rstoppii,geit slyni, winden, hartkloppingen, diarrhea -r u,>r, xner, kond, vG.ehl,brakkin toge”, feewoone ve en ner maeg, der lunden,.van den buik, van hei berl, der xyden ru-xm den rug, nllr oi’t' in 'jd *®u twaugerscliap, jer locblpynen, van de” adem, «lyinvliezcn blae» en gal, »lapeloo>heid| hoest, nemboratigheid, vedteudbe'd; loospjponl* 'telU<>’s der lever, der zenuwen^ twa«rmoedigheid, Irtd vergaeó, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van liet geheugen, pivlord, rhutmilismuW steki”fh lee,o,8’ h:"r'“V”’ 1 w;ue nii»und»londen, prikkelbaarheid én ontsteking der zenuwen, kwalen' en armoede vnn bloed, waterzucht. rkn>.dt.-;a flerecy”, hoort», moei er en krachtdadigheid, miltziekte van znaermoedige Redact,-., t- bleek kleur, gei OTOncIt ,an al|„ ouderdom, kloeke «pieren en vast vl i.wiikke ntt onn „««aainaait Gzaïztaavan ozw Pte»: .Rome, 21 Juli i860. De g llUlrekkel ut 6o,000 !7 u(j ,naeUyden doet met he Recalettla Arabica Du Ban •iiidcr gell0,‘gn,l< ötl -,;i waervnn hy een schoielvdf Plnskow, liofi»ar»chalk, vin 62,4/0, St.-Romaine de» Isle» (Saóu t en i 3 jareo nfgryselyk

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1