Huis mei regl van Cyns, WOONHUIS, HUIZEN MET ERVEN HOFSTEDE, BOOMGAERDEN, ZAEI- EN WEILANDEN Zaeilanden en Weid BE KEN DM A KINGEN. GROND, HOF, ZAE1-, Gras> en Hooilunden, in Oudecappelle, M E N A G 1E G 0 E D E R E N EN IIERBERGGERIEF, MENAGIE-GOEDEREN henri steku.lor KOOPMAN TE ELSENDAMME, het publijk kenbaar dat er bij ■1 alle slach, 1."* kwaliteit, te b 'oordeeligc prijzen. M A E I G R A lhmcii ue orug van den afloop der wateren den graaf nit niet dat Nieupórt, ing. OPENBARE VERKOOPING BEBOUWDEN V E It K O O P I N G van een schoon en gerieflijk Huis, TE AVECAPPELE. KOOPDAG TE OOST DUIN KERKE. Koornivindniolen, Roskot, Eootngaerd en Zaeilanden, GELEGEN TE HOUTHEM, aldaer openbaer te verkoopen. KOOPDAG van Gemeente Leysele {gekuchte de Slerre). Nog Leysele (gehuchte den Geldzak). K O O P A. C T E A L V E RI N G II E Macndag 29 April 1867, om 2 ure huize van Pieter Lemahieu, te Alveringli Klaren Wal, zal DECAE, notaris koopdag houden tan V. Inlusschèntijd zullen er op liet gedeelte van den Yseitusseben Rousbrugge en bel gehuchte de Kuocke, eenige uitbag- gerings werken uitgevoerd worden, om de kleine scheepvaart te vergemakkelij- ken. Bovendien zullen eenige dijkwerken gemaakt worden boven de brug van Bousbrugge, om den afloop der wateren te verbeteren. OPENBARE VERKOOPJNG B¥ LICITATIE, van twee EN HOVENIERHOVEN, te Iieysele. Gemeente Oudecappelle (gehuchte de Grogne). IBcMluiten en Benoemingen. Algemeens BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. VEBKOOPIXG in Vinchvm, Houthem cn Wtilceringhem. Op WociiMcljtfi; 12» Alei HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG. Men leest in eene briefwisseling i Pari js, 25 april Men schijnt hier in de ofliciëele kringen zeer voldaan over den diplomatischen toe stand. Hel gevoelen der geraadpleegde mogendheden zou zich in zulke duidelijke en beslissende bewoordingen geformuleerd hebben tegen hel bezittingsrechl van Prui sen, dat men zich hier vleit, dat dit slach van oflicieusc bemiddeling op hel hof van Weenen een groot uitwerksel zal doen ont slaan. De eenige beslissende tijdingen kun nen echter maar die zijn, welke uit Berlijn kunnen komen, en men denkt niet dat Pruisen zal toegeven. Men maakt hier geen geheim van de toe bereidselen van allen aard, welke ten doel hebben hel gouvernement niet onvoorzien le laten, in geval de oorlogzou uitbersten. Men spreekt van hel zenden van vcrsche- dene honderden stukken kanon, welke uit hel zuiden naar Straatsburg overgevoerd worden. Men zou insgelijks op de ijzeren wegen kanonneersloeperi hébben geladen, waarvan de bestemming onbekend is. Er heerscht eene groote werkzaamheid in hel ministerie der zeemacht, cn al de opperhoofden van de militaire dienst der voornaamste havens komen er bevelen afhalen. Hel gerucht was zelfs heden verspreid, dat ons escader wel als observalie-eséader naar de Balli- sche-zee zou kunnen vertrekken; doch dit is ongetwijfeld een van die 'geruchten, waar aan men geen belang mag hechten. Daar men dus den oorlog voorziet, zoo gaat men heden reeds zoo ver, dat men de titularissen aanwijst der voornaamste be velhebberschappen van het aanslaande groot leger. Een feit, dat gekend cn zelfs boven alle betwisting is, dal de keizer het opperbestuur van den oorlog zou op zich nemen. Men spreekt van den graaf van Palikao als majoor-generaal (ambt dal maarschalk Vaillant'in den veldtocht van Italië vervulde), en van generaal Fleury, als bevelhebber over geheel de ruiterij. Men zegt óok dat er belangrijke bevelhebber schappen zouden loeverlrouwd worden aan de maarschalken Mac-iMahon en Bazaine; maarschalk Forey zou ongetwijfeld niet vergeten worden, doch de lijdingen over zijne ziekte, die men heden ontvangen heeft, laten weinig hoop op genezing over. Men leest in eene briefwisseling uil Beilijn, 21 api’il Hei schijnt zich le bevestigen, dat Frank rijk meer dan ooit aandringt op de ontrui ming der for,teres van Luxemburg door liet pruisisch garnizoen. Te Berlijn schijnt men overtuigd, dat die aanvraag maar de voorbode van andere reclamen zou zijn, die opvolgenlijk zouden gedaan worden, en Sarrelouis, Landau en Melz zouden be treffen. Men verwacht zich dus meer aan eene verergering van de crisis, dan aan eene vreedzame ontknooping. Wal de oplossingsmiddelen betreft, door de onzijdige mogendheden opgezocht, zij draaien altijd rondom de onzijdigmaking van Luxemburg of de samenvoeging .van dit land aan België. Hel is waar dat Oos tenrijk die laatste oplossing had voorge- sleld. met een slach van rechltrekking der €A M B I E HUISSCHILDER TE VEURNE. »E SCHIKTE ^lafonneur, Kaaislraat te Feu Heelt de ccr ||et puBlijk ter kennis te b hij zich gelast en waarborgt alle kelder: putten digi te maken Door de zorg vat verhoopt j,jj L.en-ieders vertrouwen te gei Gpenliare Verkoop IN WULPEN, Gemeente Wulpen. KOOPDAG van MENAGIE-GOEDEREN, gezwyngeld en ongezwyngeld Vlas, te Leysele. Gemeente Steenkerke. Slaet op 4100 /ranks. grens, ten voordeèle van Frankrijk, langs den kant van Marienburg. Men weet reeds dat die beweerde oplossing weinig kans van welslagen heeft. Graaf von Bismark, die eene volstrekte behoefte aan rust had, heeft zich gedurende de Paschweek naar zijn landgoed in Pome- ranie begeven; doch men meldt dal hij terug zal zijn voor de huwelijksfeesten van van Vlaanderen. Tijdingen. woonsten uitscheiding een- govaar Ludovio en I, Grasland 't Gouden in i van ure nanoen, ten te van een TJE ISEMtEIlGHE. rechtbank v#nging van wer, advocaat By verandering van van bedryf Maakt kolen van aan zeer Veurnc, en toeslag van eene party allerbeste HOOILAND, te Steenkerke. openbaar te verkoopen binnen de stad Veurne. se Leuridf, gevang, over dieft M rie-Thereie Versl ken, 10 fr. boete, cv— Felit |lroo, schippers boete, over slagen. Lobbestael Laurent, 16 fr. boete, t)uiniddclyk na dezen koopdag en ter herberg S7. Seias/iaen, te Avecappelle, zal M."' DECAE, voor- noenid, openbaer verkoopen: Een Huis, bestaende in woonkamer, kelder, vautc, slnepkamerken en stal, in hout, gesticht op I are 73 cent., cymgrond. Laetst gebruikt door sieur Carolus Gheldof. Aenslag niet 1 mei 1867. Nadere inlichtingen by den voornoemden notaris DE.CAE, Vleeschhouwerstraet, n.‘ 27. - -- jaren, 1 le Veurne, en 7 dagen. van Maendng 6 Mei 1867, om 2 ure nanoen, ter herberg de Casino, le Oostduinkerke-plaels, zul M.lcr DECAE, notaris te Veurne, koopdag houden van: Allerhande nienagie-goed, tafels, banken, kassen, beddegoeileren, behangsels, 2 herberglnogen, 2 loket ten, pinteglazen, tinnen litters en dobbel liters, kleine natinalen, koperen deksels, id. spoelbak, bier- kille; gezaegd en ongezaegd hout, sp.irrehnut, kwarlierblokkcn, brandhout, fagOoten, 2 windassen, 4 ketingen, 3 werkbanken, slypsteen, kordewageu, houwen, spaden, greepen, rakels, halkuip, enz. Alles betaelbacr in handen van M.1*' Üscvi, voor- noemd. ALLERSCHOONSTE zeer goed bekalante Dinsdag, 28 Mei 1867, om 3 herb rg-bierbrouwrry, bewoond door de echlgenoo- ten Teilinck-Catoone, ter dorpplaels van Houthem, Zal M.'" DECAE, Notaris, ten verblyve der stad Veurne, in eene zitting, O'ergaen tot den Instel en Toeslag van de nabesclireven goederen: GEMEENTE HOUTHEM. 1 Koop Een schoon en geridlyk Woonhuis, bestaende uil woonplaats, platte kamer, 3 vaulen, 3 kelders, schoont zolderingen, keuken, waschkcuken, koei en pecrilestallen, zeer goed bekalante Koorn- vvindmolen, Bosmolen, 2 alepntlen, cilerne, sleenput met potBpê, wagenkot, bergplaats voor hout, met verdere gebouwen en gerieflykheden melde hoeveel heid van 37 aren 16 cent., grond van gebouwen, tuin en pl iels, al gestaen en gelegen binnen de gemeente vun Houthem, niet verre oosi vnnde dorpplaets, van noorden langs de lleydenstract, bekend by kadaster, sektie B, nummer» 242, 243, 244, 245, 246 en 247 van ’t kadaster. 2 en laelste Koop. Zuidoost van den voorgaen- deu koop en zuid over de lleydenslraet, do hoeveel heid van 4 liektaren 1 are 29 centiaren Zaeiland, volgens de eigendoinsbewyzen en volgens gedane maet 4 heklareu 2 aren 31 centiaren, ook gelegen in Houlheiii, bekend by kadaster sektie B, nummers 485, 486 en 487, op éenc grootte van 4 liektaren 60 centiaren. Deze koop zal op zyn eigen of wel iu o loten, naer beliefte der gegadigden, worden te koop gevuld. Alles gebruikt door den heer Karei lerlinek, zoon. Om aenslag van alles mei 1 October 1867. Om .die nadere inlichtingen, gelieve men zich le begeven ten kantoore van meester DE.CAE, le Veurne, 4 leeschliouwerstracl n.* 27. r--r- TtrixqiirDix-.-Tiria-nT n^-wzit—-ra uu.n ik. l TE AVECAPPELLE. Dinsdag 30 April 1867, om 1 ure nanoen, ten sterf- huize van sieur Carolus Gheldof, te Avecappelle, ter dorpplaels, zal M.“’ DECAE, Notaris te Veurne, koop dag houden van al hel menagie-goed, beddebakken. matras, hoofdeinden, sargieu, badlakens, kleerkassen, enz. Op kóndilien alsdan voor te lezen. licitatie-verkooping van de nabeschreven goederen. 1 Koor. Een Huis bestaende uit winkelplaets, binnenhuis, slaepkamerke on bergplaetsko al over- zolderd, op ontrent zeven aren vyftig centiaren be bouwden grond, erf en hovenierhof, gestaen en ge legen binnen de gemeente Leysele, gehuchte ge- naemd hel Sterreken. Bewoond en gebruikt door den medeverkooper Felix Maeckelberghe, zonder pachtregt. 2 is tsïTSTi Koor. Een Huis hebbende woon plaats, waschkcuken, twee kanierkens en kelder, al in sleenen muren en pannen dake, benevens de hoe veelheid van 4 aren lands, onder huisgrond en ho venierhof daer inedegaende, gestaen en gelegen bin nen de gemeente Leysele, gehuchte den Geldzak. Bewoond door Amand i’aresys, met pachtregt tot 1 mei 1868, aen 53 franks ’s jaers, boven do publieke lasten. Het lasten kohier, en eigeiidomsbewyzun berusten l’tlks inzage, ten kantoore van meester DECAE voor- noemd, Vloesclihouwerslraet n.* 27. Op Zaterdag 18 Mei 1867, om 4 uren nanoen, ter herberg bewoond door Cesar Groensteen, ter dorp plaets van Iseuberghe, Zal M.*r'DECAE, notaris ten verblyve van eene zitting, overgacn tol den instel i de goederen hierna beschreien. GEMEENTE ISENBERGHE. Eenige koop Een Huis en verdere gerieflykhe- den, gebouwd in steen en gedekt mei pannen op 2 aren 4 centiaren land, onder grond van gebouwen en hovenierhof, gestaen binnen de gemeente Iseuberghe. Bewoond door sieur Druast-Desecker. Seffens aenslag. Om alle nadere inlichtingen zich te begeven ten kantoore van M.1" DECAE vooruoeind, Vkeschouwér- straet n.’ 27. va ii menagie-goede en andere voorwerpen, Alle slach van meuagiegoed, tafels, sim bakken, beddegoed. horlogie, kleerkas, i Tiet houtveldersbalm. eene geil, korde' stande, hooi en strooi, daring, braiidho pels, gfaenzakken enz. Met den gareel —OW ure nanoen, ter h Douderdag 16 Mei 1867, 3 ure namiddag, ter Jeig Sint-Joseph, bewoond door sieur Pieter °0ne(aes, ter dorpplaels van Leysele, Vc a n,ef*ler DBCAB, Notaris ten verblyve der stad urne. in eene zittin» overgaen tol de openbare Op Woensdag I Mei 1867, om 5 ure nanoen, ter herberg le Lion Beige, bewoond door sieur Carolus Deinaii, Kactsspel, le Veumo, Zal nn ester DECAE, Notaris ten verblyve der stad 'Otl bet zelfde 4eurnf, in ei.c zitliing, uvergaan lol ~en Instel en Toeslpg van Itrt volgende onroereudu Goed. Op Woensdag 8 Mei 1867, om 4 ure nanoen, ter herberg het Schippershuis, by de echtgenooten IHes- dach- t'andainine, te Veuriie, Zal M?" DECAE, notaris te Veurne, in ééiie zitting openbaer verkoopen: Koor 1. A. 69 cent. Bebouwden Grond; B. 1 are 72 cent Hovenierbol'; C. 1 liekt. 17 aren 90 cent, zeer goede Weide, by kadaster, sektie A, n.” 82, 83 en 84, gelegen in Oudecappelle, langs de strael Jci- dende van de Grogne naer Dixmude. Koor 2. 86 aren 40 cent. Zaeiland, sektie A, n.' 81 van het kadaster, gelegen als voren. Koor 3 86 aren 70 cent. Meersch, sektie A, n.' 81bis, ook gelegen als voren. Al gebruikt door Joannes Odaer. Om aenslag met 1 oktober 1868. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden notaris DECAE. 84 aren sektie A, II11 III 111 hingslot der Moere. GHMF.ENTE WIII.VERINGIIEM. 8 liektaren 15 aren 50 centiaren Za< i en •n Wulvcringh< ni, la»;;* den steenweg van Hoofd nner ’t Zwacnije, niet verre viyn dit bietste, al •n eenen omtrent vierkanten blok, by kadaster sectie B, niiniiiiers 302, 303 en 304. Boomprys 772 fr. Verdeeld in twee loten. GEB Kt/IK. lie voorschreven goederen te samen groot 19 hektnrcii 47 aren 54 centiaren, zyn gebruikt door siiiur Fxinciscus Saniptf, met pachtregt tol 1* oclo- her 1871, mits 1850 franks, by jure, boven de kon- tributien en andere voorwaard) u Alle nadere inlichtingen bv meesters DECAE en lllAEYS voornoemd. Bij koiiiiiklijkv besluiten van 22 opril zijn hu- noeiudi Tot rechter bij de rechtbank von eersten aanleg tc Brugge, in vcrva .iging van don lieer Tuncq lot andere bedieningen geroepen, de heer k. de Goltal, thans rechter van instructie le Veurne. lol rechter bij de rechtbank van eersten aanleg te Veuriie, in vervanging van den heer de Goltal, de heer C. Henot, advocaat te Brussel. Tol subsiiiuul van den procureur des koniiigo bij van eersten aanleg le Vourne, in Ver den heer Simons, de heer G. de Bruu- l en provinciaal-raadslid le Oostende. Maandag rond drie ure ’s morgens is op slrand gekomen, ter hoogte van Middelkerke, een boot, de namen dragende van Bob’ Pcarson-Gutlerridons, Huil. De compagnie Brugge naar Blankenberghe heeft de exploitatie van de lijn van Oostende naar Armen- tières gehuurd, waarvan de eerste sectie (Ooslende- Thourout) bijna geëindigd is. Men schrijft uit Oostende, 19 april: Hel vis- scberschip Emerance, kapilein Ed. Deplantere, die dezen namiddag in onze haven aangekomen is, had aan boord ganseh de manschap, ten getallo van 6 mannen, van de pruissischc goelet Ernte kapitein Joseph Bodeewes. Dit schip aan de haven van Papcrs- bourg toebehooreude. hield 160 tonnen in en ging van Leer naar de Baltiekschezee op ballast, wanneer den 14 april op de hoogte van 54' 18 breedte en 6*48 langde, West, er zich een groote lek verklaarde. Al de poogingen der ekwipngio om het schip in vlot te behouden waren vruchteloos, ’t water won nltijd en den 15 ’s tnorgciids, deed de kapitein het paviljoen van gevaar optieken. Om 10 ure, werd de Ernte gered door de Emeranee die, hel ziende, de verongelukte opnam. De Ernte verging om 7 ure's avonds. In eene nis der Noorderstatie van Brussel, langs den voorgevel, heeft men liet standbeeld geplaatst van den heer Masui, do eerste directeur van s rijks spoorwegen, posten en telegrafen. Dit standbeeld is het werk van den beeldhouwer Fraikin. Er was reeds een borstbeeld van den beer Masui in den eeresalon der static geplaatst. Hel grwecr-Albini is stellig door ons gouverne ment aangenomen, als zijnde het beste der stelsels, welke tot hiertoe gekend zijn. Men zal het, zegt men ten minste, niet alleen voor het leger, maar ook voor de burgerwacht aannemen. De nieuwe zomërmode van ditjaae is voor de mannen belachelijk. Zij beslaat uil eene spannenda broek, een wijd open gilet en een korte pet-eu-l’air. Wal ilc hoed betreft, die wordt al langs om kleiner. Be nieuwe mode wil, dat hij inaar 12 centimeters hoog is. Wat de sclioone kunne betreft, voor haar is de hoed geheel afgeschaft. De modejuffer* zullen dezen zomer enkel een lint over het hair dragen met eene voile, aan den chignon vntlgehechl. In de gemeente Temsche, alwaar thans eene fabriek van den heer Andries is opgericht, bestond er vroeger een klooster voor religeusen. In dit klooster waren overwelfde grafkelders, waarin de' stoffelijke overblijfselen der religieusen berusten. Over eenige dagun, bij het uitbreken der gewelven van deze kel ders, trol men er nojj eenige lijken aan welke evenwel bij bel invallen van hel daglicht in slof of assche vergingen. Alhoewel men berekent dat deze nli- I gieuseu aldaar meer dan eene eeuw in begraven waren, vond men bij eenigen de kleederen nog onge schonden, waarmede zij in de kist gelegd waren. Men schrijft uit Hasselt, 21 april: Als men de verschillende gevallen van runderpest, sedert haren inval in ons land tot op den 9 maart samen telt, krijgt nien de volgende uitkomsten. De ziekte vertoonde zichIn I860, iu 46 gemeenten, al waar 29 beesten gestorven zijn en 286 zieke en 148 verdachte dieren afgemaakt werden. Het verlies in 1865 was dus 454 *iuks vee. In 1866, in 17 gemeenten, 9 beeiiüii cn 144 zieke en 226 verdachte afgemaakt. Men bad dus in 1866 een verlies van 379 runderen. In 1867,in 7 gemeenten, alwaar er 10 stierven en 421 zieke en 1093 verdachte afgemaakt werden, zoo dat heljaar 1867 ons lot heden een verlies van 1524 stuks vee beeft berokkend. Daarenboven werden er lot den 9 maart 249 schapen afgemaakt, te welen99 in Wfest-Vlaanderen, 142 inOost-Vlaanderen eu 8 in de provincie Luik. De veestapel in België is dus sedert hel uitbreken der ziekte,.met 2357 runderen verminderd, waarvan alleen in Hasselt, Houthalen, enz,, 8 gestorven en 331 zieke benevens 1973 verdachte beesten afge- inaakl zijn geworden. Dat is alleen voor de provincie Limburg 1412 stuks, zoodat het verlies in de andere provincen, waar do ziekte zich vertoond heeft, met name: Antwerpen, Oost-VIjanderen, llenegouw en Luik, maar 945 runderen bedraagt. Men zegt dat er maandag in hel woud van Soig- nies, op een der boschwachters eene moord gepleegd is. Door een eerste geweerschot getroffen, kon de ongelukkige boschwachler nog ópstaan, maar wel haast kwam een tweede losbranding hem doudelijk treffen. den 21. Lia Spilliaeri, dochter van Ludovicu* cn van Amelie Reynaerl, Zuidslraal. den 24. Arthur Delanoeye, zoon van Henricns Mirio Sackenprez, Handboogitraat. HUWELIJKEN. den 20. Carolus Lebleu, werkman, 26 jaren en 10 maanden, geboren en woonende te Veurne, jongman, met Anna Reuben, werkstere, 41 jaren en 2 maanden, geboren te Lombartzyde en woo nende le Veurne, weduwe van Pietar l'akoen. den 20. Joannes Decrop, bezonderon, 87 iaren geboren te VVulvcringhem en woonende weduwaar van Eugenia Zwartvaeger. den 20. Alexander Serruys, 2 maanden i EL.NE F. ’net hel slag tan 3 ure namiddag te beginnen en met 5 ure nanoen te eindigen, ter afspanning de Kroon, "ewopnd door vrouw de weduwe van den heer 'laeiten, groote merkt, te Veuriie, Zal M?*' DECAB, Notaris te gezegd Veuriie, met tus- •chenkomst van zynen ambtgenool M.'“ FHAEYS, Notaris le Brugge, in sene sitting, oivrgaan lot den Liilel én Toeslag van de volgende onroerende goe deren GEMEENTE VtNCÏrEM' Hofstede 'met 15 hekiarén 48 ifreii 14 centiaren lano) onder grond van gebouwen, bofplaetl, tuin, Goonignardeii, gras- en z lailandrn, të Viuchem, tus- •chen den steenweg inu Houthem en de kleine Mrrrieslrael, al noorden, de liiniëlscheiding der ge- •••eeuteii ti.icheni en Leysele, nl westen en de kleine "erriestraet al oosten, al ten renen blokke, behalve 11241 die öoxt over gcfnelde strael ligt. By kadaster I •’•ktie II. nummers 24!. 254,258. 239, 260.261,262, 203, 268, 269, 270. 271, 272. 273, 274, -J7&, 276, 277, 27ö, 279, 280, 281, 282, 283. 285, 287 en 288 Boompris 1891 fr. 0y adiche verdeeld in vier koopeii. HOUTHEM (BUITEN MOERE). 90 centiaren Zaeiland, eertyda Weide, 383, palende noord, ,vn bet De pleger dezer misdaad' is nógjonbekènd. De jus- ticie doel ijverige opzoekingen ten einde den dader te kunnen ontdekken. Men leeat in la Eérile van Doornijk: De afbraak der citadel van Doornijk is door het krijgsdepartemcnl vast besloten geworden. Binnen eenige dagen reeds begint men aan de ontruiming van het buskruid en hel krijgsimteriecl; hel stellen builen slaat van verdediging der forlcres zal onmid' delijk daarna plaats grijpen. Meil leesl in den Courrier du Borinage: Hel schijnt dat er in onze omstreken fonische uit* zendelingen rondloopen, om onze bevolking te be- keereu lot de zoetigheden van bet keizerlijk regiem. Op acht dagen lijd heeft men twee dier kerels in eene kléine naburige stad opgemerkt, waar zij de iulij'iug aanpredikten, tegen onze instellingen uitvielen en de voordel len poogden le doen uitschijueii, die de Bori- aage bij eene verccniging aan Frankrijk zou behalen. Men heeft hun vierkant uitgelachen. Men schrijft uil Keulen, 23 april De koniug der Belgen en de graaf van Vlaanderen zijn hier dezen morgeud, om vijf uur, met huti ge volg aangekomen. De koninklijke trein is met 33 kanonschoten begroet geworden. De doorluchtige reizigeys werden in de statie ontvangen door al de 1 burgerlijke cn krijgsoverhedon dor iknijn-proviiicic. Eene compagnie van hel 33’ voelvolksregement, niet vaandel en muziek aan hel hoofd, deed den dienst dér cerewacbl. De koning én zijn broeder zijn om zeven uur voorl op reis gegaan. Gedurende de eerste week beliepen de ontvang sten der Parijsche leiitooiislelling gemiddeld slechts 10,009 fr. per dag. Dil was niet verwonderlijk, dow jl de toegangsprijs 5 fr. en er nog niets gereed was. Sedert dien lijd is de gemiddelde opbrengst dage lijks 17,000 fr.', doch op Palnien-zondag beliep hel geheel der ontvangsten 53,009 fr. Men heeft berekend dat de in an l schap pij, om aan hare kotten le komen, dagelijks 33,900 ir. moest ont vangen. Men ziel dus dal men er nog verre uf is; doch hel getal der vreemdelingen, welke in de hotels af stappen, vermeerdert van dag tot dag; hel schijnt dat de voornaamste hotels van Parijs, welke begonnen waren met hunne prijzen lu verdubbelen, deze, sedert drk dagen met 25 p. c hebben verminderd, op zulke wijze, dal eene kamer, waarvoor men 60 fr. betaalde, na er slechts 30 waard 1e zijn geweest, thans 45 fr. betaald wordt. KORREKTIOWELE RECHTBANK VAR VEDMB. ZITTING VAN 25 APRIL. Mario-Theresu Leuridan, werkster te Avecappelle, een maand gevane. «v..- ypt‘, landbouwster te Clcrc- over slagen en wonden. l-zoon le Veurnc, 10 frank» ichipperi-zoon, te over verbreking van afsluiti ZITTING VAN 26 APRIL. Vandenbussehu Seraphin, te Rousbrugge, 25 fr. boete, over het stellen van een slui*. L.ial Eet geöl,r(j publiek weten, Hat hij is van woonst. Heden woont hij in de strael n.» Hij beveelt zich in de gunst van !>lles wal zijnen stiel hetreit. Til--.■uoyjUWCTJ BY L I C I TA TIE, van een goed hofste dek te I8EIWBEHIGHE. °P l’ynsdag 28 Mei 1867, Om 3 uren na Isenberglle} 1(,p hëróerg den Sleutel, bew Sle,!ir. '^exunder Borrcye, Zal M.»-> SYOEH, notaris te Loo, met de wT‘ Vnn ïynen ambtgenoot M.“" ROLLY, V\ ul'aringhein, ten ilverstaen van den h regter VOlI ]lel ’]_anUjn Rousbrugge-Harin; baer in eeiie zitting verkoopen, het volge rende g0<.(] GEMEENTE ISENBERGHE. Een bebouwd en beplant Hofstedeken, gelegen binnen de gemeente van Iscnber tuid vail (|e kerk, by het gehuchte den 2 den Heenweg leidende van Is nberghe bekend by kadaster sectie A n." 43’ 4'9, 480,481, 501,503 en 504. op een grootte van H 4 07-70 C, onder grond we», bofp].|(.tg wa[|jl)!!el, hovenierhof, hoi en weiland, PrPY der fntit- cn opgaendc hoornen I» pochte gehouden bv de medeverkoop a1 ’*c,fDewaele, Victoria-Barbara b< ,,?1‘a >a~ irginia Dewaele, voor eenen te J'^reti, inge^aen'den eersten oktober eene jaerlykschen pachtpns van 35 franks landgrootte van 43 aren 78 centiaren. Ncrdeehl in twee koopen. De lytelen van eigendom, schetsk icrt, van 'oorwaerden alsmede «legrosse van do verkooping bevelende, b«:rust« n t’elks studie van genoemden Notaris Rour, ook dienswegens alle inlichtingen bekoinet toore xan M.-' Vasdesheyde, notaris le Hoi openbare verkooping te v van zeer goede cn IN OOSTDU1NKERKE. Meester EEKRI ROLLY, Notaris ter verblyl VVul'ering|lelll) la| Op Woensdag, 22 Mei 3 uren na middag, binnen de stad “Veuriu berg den Ca/3 L’è’/ye,'gestaen op de gröote daer en bewoond door den heer Franca overgaen, in eene zitting, tot deopenbare v, van de hierna beschreven goederen. 1 Koop, Eene Weide, iiitmakende e werpige onregelmatige party, zuid en no« Op Vrydag 17 Mei 1867, om 2 e- huize bewoond door sieur Felix Maeckelbeighe, Leysele, gehuchte de Sterre, Zal meester DECAE, Notaris te Veurne, openbaren koopdag houden van Allerhandeslach van Menagie-goedereo, bestaende namelyk uit yzer- tin- gleis- sleeu-blik- en aerde- werk, tafels, stoelen, ledekanlen, beddingen, bedla kens, sirgien, kooistovc met behoorten, slaghorlogie en veel meer andere voorwerpen van dergelyken aerd iu een gewoon menagie bevonden, benevens 61 booten <p zwyngetd vlas en 400 ruwe bundels idem. Alles o[> konditien toen voor te lezen. Toeslpg Eenige Koop. Binnen de gemeente Steenkerke, den hoek der Burgwc;;»lrai t eu den Sleengracht, eene party Hooigras, groot, by kadaster sektie C, ■iQntiuer 128, 53 aien 7i> <x>iitiaren, oost en west tlrek kende. Naderhand le verdeden in 4 loten. Gebruikt voor gemeene rekening der eigeiiners. Aenslag niet de geldlelling. Voor alle nadere inlichtingen gelieve iiién zich te bevragen by M‘“ DECAE, Vleeschouwerslraet n.» 27. morgen» is op slrand canon-Gtillerridons, Huil.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2