V E U II3 IE. V A Ni ZALF HOLLOWAY i Uerigl voor de Sinidskiiechleii. 0 J N II11 S, zeer goed bekalaute HUIZEN MET ERVEN mei regl van Cyns, i 1 4AX HET y BEKENDMAKINGEN. A B E R I G T, i'll MEHAGIE-GOEDEREN, GROND, HOF, ZAEI-, GEEN MEDECYNEN MEER. en krachten weder te bekomen zonder medee -.7 1 1867. WOENSDAG 8 MEI cn I Zoi? en ver en 8200 voor de bedlegerige. in onderstaon- voorzitterschap van den heer Ern. van den Peercbooin. Hel wetsontwerp is aaiigetimiieh met al- geineene stemmen. De lieer Defré is ver slaggever benoemd. Lord Stanley, zal, naar men zegt, de conferentie presideeren. Men verzekert, dal de mogendheden het hierover eens zijn, dal omtrent hel groothertogdom niets zal worden beslist buiten de toestemming van de bevolking. Engeland dringt er sterk op aan, dal Luxemburg aan Belgie worde af gestaan tegen eene goddelijke tegemoet koming aan tien groothertog voor hel ver- lies zijner inkomsten uit ‘dé ‘t-ivieile lijst, liet Jmf van Londen ziel hierin hel middel, om de neutraliteit van Belgie op nieuw op plechtige wijze door de mogendheden te doen uitsproken. KOOPDAG EN HERBERGGERIEF, TE OOSTDUINKERKE. dal Luxemburg iugelijfd werd bij Belgie, zal hel daarop niet verder aandringen. molen. Roskot, Hoomgacrd Zaailanden, GELEGEN TE HOUTHEM, r öpenbaer te verkoopen. Net 1667, om 3 V. LAM B I E X HUISSCHILDER TE VEURNE. Kecliterlijke lo-onijk. De zaak teti laste van Jacob Hubert, veld wachter le Ghistel, beschuldigd v;tn dood slag op den genaamden Karei Cloedl, is vrijdag avond ten 7 uur afgeloopcn. Na ecu krachtig pleidooi van M.'r Maer tens, is Hubert door den jttrij onschuldig verklaard, doorbel hol’ vrijgesproken cn onmiddelijk op vrije voeten gestéld. Jicht en Rhuinatisin. OPENBARE VERKOOPING BY LICITATIE, EN HOVENIEEI1OVÉN, te Leyselé. Gemeente Letjsele {fjchucliie de Stcrre). Nog Lcytylc (<jel\uclucyleli Geli^tfk)1. Genezing cn troost KOOPDAG van tjezwijngeld en ongeztvyngdd Vlas, te Leysele. De heer gouverneur der protintic zal den dag Ititen kennen, op welken deze aanbésieding zal plaats hebben. De scheepvaart zal onderbroken wor den op de volgende vaarten, le welen: Vaart van Oostende naar Brugge en van Brugge naar Gent, van 10 juni tol 20 der zelfde maand., KORREKTIOHKELE RECHIBAKK VAN VEDRIB. mogendheden aan.L.. w Belgie moet volharden bij de weigering, om het groothertogdom te aanvaarden, en hoewel Engëland niets liever zon z.ion dan Alel het eindigen dezer zaak, zijn de zit tingen der eerste serie van den tweeden trimester gesloten verklaard. Maanditg 15 mei opening der tweede serie van dezen trimester. Diptheiia, Bronchitis* Zeeie hafs^Koe$r. 1 ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid OnlsW’-e. kinn ScröfuTii ch Scurvy. Waterzuchtige verzwellingën. Hemoroitles, Fistulas 'en Inwendige Ontsteking. .L Graveel. Beide Salf en Pillen moeten in onoer de'gevaneii gëfii'nlkl wb'rdon’ e beeneu. slechte .borst, vt rbraudin beet (iiijwJlMM'Bay’Mvli't’O- vnel, wintert neten, 1 pot 'tiëVofcn: door het kostelijk Veurne, H >lei. Er zijn ler merkt aangebracht kocht geworden 44,076 eijcron stukken boter. De werken van den spoorweg van Vper naar Rousselare wordeli met vlijt voortgezel. De aardewerken gaan spoedig vooruit, reeds begint men melde rails aan te brengen. Men verzekert dat de lijn zal kunnen aan hei gebruik overgelevcrd Wór den mei heleinde van liet jaar 1867. Men schrijft uil Oostende, 2 mei; De nationale viscltvangsl zal dit jaar be waakt worden, gedurende helsaizoen, dooi de dricmaslbark Mathilde, locbehoorende aan den heer Edm. van Cuyl, onder bevel van den schecpsluitenani van eerste klas Stcssels. Dit schip zal bemand zijn door eene ckwipagie van den staal en een zeker getal lichte matrozen cn scheepsjongens aan boord nemen, die er hun eerste ondór- richl in de zeevaart zullen ontvangen. Men schrijft uil Aalst, dat de hopplant dit jaar veel door den regen heelt geleden; de koppen der planten zijn zeer mager en eene maand achteruit. Men meldt uit Huitscbland en uil den Elzas, dat er hop- scheuten van onder in massa verrol zijn. - Men leest in een dagblad van Door- hijk: Men verzekert ons dat bet jiostbc- sliiur eene verbetering in den dienst te lande gaat inbrengeu, die wij menigmaal ten voordode der buitengemeenten inge roepen hebben. Al de gemeenten die ten niinsle twintig brieven gemiddeld per dag ontvangen, zullen in den namiddag eene tweede uitdecling hebben. Er zijn le Brussel zeer droevige tij dingen gekomen over den toestand van keizerin Charlotte, bet schijnt dat deze ongelukkige prinses voor altijd hel ver- I stand zal verloren hebben. Onlangs heeft er in het kanton Grauw- bundten (Zwitserland), een der zeldzaamste natuurverschijnsels, dat van het vallen van rootle sneeuw plaats gehad. Volgens eene conferencie in de natuurkundige maat schappij van Choir gegeven, zou die roode sneeuw uit de afrikaausche woestijn zijn gekomen, overgewaaid door den foha (een naam welken de Zwitsers aan den zuider- wind geven). Besluiten en Benoemingen. Eerlang zal er overgegaan worden tot de openbare aanbesteding der plavei werken eens gedeelte van den kelsweg van de vaart van 1‘Iasschendaele, langs Nieuport en Veurne, naar de fransche grens. Het heslek beloopt tot 14.050 fr.' ep de borgstorting 700 fr. DE KWESTIE VAN LUXEMBURG. Naar men vrij algemeen zegt, zijn de 2’. i het eens, om Luxemburg den koning der Nederlanden le laten. 1' ■NBARE VERKOOPING BEBOUWDEN («ras* en Hooilanden, in Oudecappelle, Gemeente Oudecappellc (gehuchte de Grogne). gezondheidsmeel; BEVALE^TA. AvBAlHCA DU HARRY van Londen ren t Te bekomen by E. Dl’CLO.S en R. DOBBELAERE. apotheker», Ooststraet. te Vevrne. HERINRICHTIRG VAR HET KRIJGSWEZEN. Men leest in de Eloite: De militaire commissie heefteen voor stel aangenóiueii, strekkende om liet cijfer van hel jaarlijksche contingent vastte stel len op 15,000 in slede van 10,000 man, alsook het grondbegin van de vrijkooping voor de loting. Daarenboven stelt zij tie mobilisatie voor van den.eersten ban der burgerwacht. Om hare werkzaamheden le eindigen, heeft de commissie slechts te beslissen ovpr de inlichting der reserve. Eecning; vim. <50 iiillllioen. De middeiiseclie, gdlasl met hel onder zoek van hel Wetsontwerp, welk het goe- „U1, vernemenl macliligt om eene Iceurng te j boete, sluiten van een kapitaal van 60 millioen i franks, beeft zich maandag vcreeijigd onder doos of K«> c. fr- XV “■•i.w.tiW 1 SUPFLEMIEK AIHEBTEÏTI - ter DOOK DU tezamen 1 maand. fi Pl’ M Kwade bei van mot priugendc handen, ek«le lette en jly klierzwvllii>|( inalidine, - weid en over slagen. /- - franks boete, P- 1 gevang, over Miefte. ZITTING VAN 3 MEI. Defrauce Francis, herbergier te Proven, 30 franks over slageit en wondoip Rommelaar Leopold, winkelier te Woumen, 16 over slagen en wouden. Couchet David, dienstbode te Woumen, over slagen en wonden. Couchet David, dienstbode te Woumen, over slagen en wonden. b-wem - -■ r.a»ar?.T»»iiwhnwra-c:xE^^--ixa.aae»gr.a:3varagwsM ure nanoen, lenln«*t«t góed g.-wrevën, tweemael Av«» nioprn, waerin 1 alle gevallen l aanhouding I -WX... ..V,. j franks boete, van menagie-goederen Maemlag 6 Mei 1067, om 2 ure nanoen, ter herberg de Casino, te Oostduinkerke-plaels, zal M.‘" DECAE, notaris te Veurne, koopdag houden van: Allerhande nienagie-goed, tafels, banken, kassen, beddegoedereii, bctiitilgsels, 2 hrrlxirgtOogen, 2 loket- len, pinteglazcn, tinnen litters en dobbel liters, kleine iiainiaten, koperen deksels, id. spoelbak, bier- kitte; gezoogd en ongezaegd hout, sparrehout, kwartierblukkcn, brandhout, fagooten, 2 windassen, 4 kelingen, 3 werkbanken, slypsteen, kordewagen, houwen, spaden, groepen, rakels, halkuip, ent. Alles betaelbaer in handen van H.'*' l)ic*i, voor- iioetnd. g, ter Eene wélgekalante PEERDESMISSE oyerteneiuen, m l al deszelfs allaam volgens prijzij, gestaan binnen de Stad Veurne, in de Pannestraal, n.° 38. Zich te vcrvoéjjeii bij sieur Cooles, eigenaar van hel huis. Om seffens aanslag. ALLERSCHOONSTE Men laat weten dal er alderbestca drogen DARING te bekomen is op hel Daringstuk van Frauciscus Dedeystei e, le Wulpun, in hel Sbhuudervliet, aan een-en-dertig franks de roe of vijftien fr. vijfti centime!) de halve roe. -f.» .11 I MM-.-.HMi rutwi—M,» Laai het geëerd publiek weten, dal bij veranderd is van vyoonst. lieden woont hij in de Zwarlenone- slraet n.° 1 Hij beveelt zich in de gunst van cen-ieder voor alles wal zijnen stiel betreft. ASS1SONTIOF VAN WEST-VLAANDEREN. Deze wonderbare Salt werkt nis too) eraclitig in hel verlichten en genezing van oude zweren, wond, n, kwacdu beenuu, ulceeri en eruptions der huid- wan neer dezelve op, de oppervlakte gewreven, detelyc dringt d'upr en.zuiverl elke plaels by deszelfs door- loopen en Offend de, gezondste inv loed uil over de in wendige copflruclie. 1) -zelve geneest door zuivering alle animal),vale sappel) waerm.de hel in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pj o van rhuma- listne en jicht, deze Salf zal onschatbaar schyncn. Na fornienliiig met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wondcrlyk: hel schyiil ten eenemalc de inflamatie le verminderen, maektdi; pjn draglvk, vermindert de zwelling, hersteld naluerl j l,eii omloop en verdrjfd d<> kwael. Voorde bovengenoem de kwnlrn de Sall van Holloway en de Pillen zyn on wankelbaar aanbevolen. van Iwee Op Donderdag 16 Mei 186», 3 ure namiddag, t herberg’ Sint-Joseph, In woond door sieur Pieter Boonefaes, ter dorpplael» van Leytele, Zal meester DECAE, Notaris ten verblyve-,dcr stad Veurne, in eene zitting overgaen tol de openbare licilatió'-verkooping van de nabesehrevt-n goederen. 1 Koor. Een Huis bv.slaemle nil wjnke plaels, binnenhuis, slaepkamerku qn bergplactske al over- zolderd, op ontrent zeven aren vyflig centiaren be bouwden grond, erf cnbovenierhof, gestaen en ge legen binnoi) de gemeente l.eysele, gehuchte ge- naemd het Sts-rrnlj Bewoond en gehruikï door deh medevórkooper Felix .1/aeckelberijhe, tonder pachtregl. 2 ts I.XF.TST1 Kppr. Een Jltüs hebbende woon- plaets, wssclilii-Iikfenv t'wr<-e kmnA-k<<nt' jAi‘ kiddi-r, al in steenen muren en pannen dake, benevens du hoe veelheid van ,4 ar,en landt, onder buisgrond en ho- venierhöf faï‘r' in'tiilegac'ndv, ^èst.Wih en' gele',|en bin nen de gemeente Leysele, gehuchte den Geldzak. Bewoond door /Iniand i'aicsyv, met pachtregl tot 1 mei 1868, aen !>3 fraoks 's jaers, boven de publieke lasten. II. t lastenkoliier, en eigèndomslluwyzen berusten l’ilks inzage, ten kantoore van meester DECAE vöor- noi-md, VteesChhouWerstraet n.’ 27. Op Vrydag 17 Mei 1867, om 2 ure nanoen, ten huize bewoond door sieur Felix Maeckelbeighe, te Leysele, gehuchte de Starre, Zal meester DECAE, Notaris le Veurne, openbaren koopdag houden van Allerhandeslach van Menagie-gui-deren, beitsende werk, tafels, stoelen, ledekanten, beddingen, bedla- kens, s irgien, koolstoye niet behoorlen, slaghorlogie en veel meer andere voorwerpen van di rgelyken aer<l in cv’" gewoon menagie bevonden, beuuvmu) .61 booten geiwyngeld vlas en 400 ruwe bundels itlétn.' Alles op konditieu toen voor te lezen. By verandering van woonsten uilscncloing van bedryf twee loten. GEUR HIK. reven goederen te samen groot 1!) aren S4 centiaren, zyn gz>bruikt door us Samper, met pachtregl tol 1” oclo- s 1850 franks, by jare, boven de kon- ndere vuorwaarden. inlichtingen by meesters DECAE en rioemd. ZITTING TAN 2 MEI. \uylsteke Joseph, werkman te VValou, 1 jaar gevang, Over dièlie. Huzaer Aimé, werkman td Jjyvèren, 6 maanden gevang- cn 11 franks boete,-over opstand met ge- Accou Rosalie, zonder beroep te Vladsloo, acht over diefle. Rosscel Alphons, wcrknmu te Dixniude, 1 jaar I noorden, de limietscheiding der ge- em en Leysele, nl westen en de kleine oosten, al ten eenen blokte, behalve; t over gemelde straet ligt. .By kadaster ners 241, 254,258. 259, 260, 261,262, 270, 271,272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 287 en 288. Hooinprys 1891 Ir. •rdeeld in vier koopvn. DTIIEM (BUITEN MOEKE). centiaren Zaeiland, eertyds \V'ei<le, mner 383, palende noord, aen hpt loere. MEENTE WHLVERINGHEM. immelyk nu yzer- (in- gleis- steen-blik- en nerde- 15 aren 50 centiaren Zaei- en Grasland hem, langs den steenweg van 't Gouden Cwaeuje, niet verre van dit laetste, si ent vierkanten blok, by kadaster sectie 02, 303 cn 304. Booinprys 772 fr. I Deze aerd1 vaii' on/estvldhtfilci) kunnen genezen worden doiit* 'SJlf, <M6t! drieniacl daeg» de hals bbrit eA' dl!'tu'>fg<l(frn<!d van Jv zieke n» le wryveo. I Dezelve zhl w'eldrn indr?ngen ei» oógenblykkelyk vf;r- 1 1 lichting gbvcó. ByLllle graden van Influenza, Koude I I ep li'i'bnèliitis, Jcez beh-aiidelinu.inag met .gerustheid en iekerhéid rfen'gdWertti gorden,- inderdaed hel is 1 nlei'bekend ooit inr tfëbrüko te zyn gebleven. Dete Salf is eene zeVeje genetiiig vblii- tfingwortfl. Scurfy, Scrofula,en voor d'e jin esï iojjewórtel'de lAlid kwalen waeraeil liet mensclïel jk geilacTit onderhevig ik Dezelve kunnen niet spoediger en zekfcrder gene- zen worden dan door het gébroik van Hollow;>y’<lS:VH,“ 1 legelyk met hel gebruik zyuer bi-rocriide Pillen iMrfk* joo krachtig op het gestel werllcu' cii hét bloed »e»ö zuiveren dal deze kwaïén gcfieéT Ó‘n al1 uit’ hét geilid verbannen w,orden, en het gestel ectll! voortdurende genezing onder vindt. Neem in acht voor deze gevaurlyke eii geheime kwaal welke gewoonlyk by ons even nls^zaeïilu 15C' voel loosheid of als geringe' gél-lzucht zich vtlrto'»’4' waervaii weinig of 'géeii tibtice woédt gehonimi al'*"*1 tens de beeneu gezwollen zyn. De oorzaak valt de |<wael muel aen de lever'of in de maeg gezocht wór den; daerom gaz-l direct te wérk, door Holloway's b‘“ ruciile Pillen te nemen naer de gedrukte iiistuctlé wryving de Salf, goed over de knil vau de ina<-g e» rechter zydê al waér deze organen leggen. De meeste waterzuchtige géi alten zullen spbëdig door de le t-1’ men gewerkte invloed va., Salf cn de Pillen gi-nezei’ Deze kwalen zyn zeer ellenilig voor het lich.iem c» de geest, verkcerdu delicatesse verbeggd dezelve ac'1 de bekendheid van den beste vriend. Metisc.hcu lyilt1’ jareii' aen hemoroidu» cn dergelyke kwalen wanneer ly steeds hebben gebruik gemaekt van de Holloway Salf, met oogeiiblikkclyke hulp, eq hpu eigene gene zing bewerkt zonder hel vervi-lunde van liet uillegge" van hun kwael aen anderen. De Pillen wei ken groó- tendeels met de Salf, daer zy hel bloed zuiveren, dr»' zolfs omloop regelen, de ae.ngcdane dceleii vernieu wen, en liet geheele gestel vurnu nwen. Ongeregeldheid van de Nierëh, Steen cn Wórden oogénbljkk'-tyk verr.véht 'en lenlhrtstc gè- nezen wanneer'dezeSiilf is góed gewre»--- •- daegs, tn dezydifóp <I*J plaels van 'de- het langzamerhand dringt,'en hyi.a in oogenblikkelyk verlichting geeft; maer wil een volinkl kib gidiezing bewerken. '__..-roogen.(»,i«hle),kank. r, ge- *tyvegelederen( elephantiasis, fistulas, jicht, n|®i, pynjin dclydiii, hémuroide», ril"' schurftig ll<M)fd,r ï.ei+e dhrfpeli, zetd-e k#'l. huid kwalen, yclyqrf,z.cere hoofdeit, gezwellen, ulcers, verwondingen, geehkingeii. OMSTANDIGE INLICHTINGEN ZYN BY ELKE Worden verkócht lly dé 1Hpólhék.W fé. 1-50 3-75,c., eii 6 Ir. voor.eene doos of pot. Voor den verkoop in 't grtiot Vervöcge men ziel) by den Professor lltll.LOW Y, 224, Sléand LONDON?' olgciis' de wet m crgelcgd. Te bekomen bij E. Duclos, apotheker te f'eurne, II -- ^™s»«SUWLUS«»r^X.-*J .UW., vu. uru IIU1IUC!!, ter fQuwery, bewuoiiti door de echl|jeiioo- 'aloone, ter dorpplaëts vau Houtliein, iCAE, Notaris, leu verblyve der stad ene lilting, overgaen tul den Instel en nabeschrevcti goederen: GEMEENTE 1IOUTHEM. Een schoon en geri.fljk Woonhuis, wouoplacts, platte kamer, 3 vauten, 3 nu zolderingen, keuken, wasehkeukeu, leslallen, zeer gued bekalaute Kuoru- osuiulun,2 aleputte'n, citerne; ateenput aagenkol, b rgplaets voor hout, nn-t iwen en gi.-riefly khe-deit melde hoeveel- •cu 16 cent., grond van gebouwen, tuin i-slnen en gelegen binnen de gemeente niet verre oost van de dorpplaets, van de Heydenslraef, bekeild by kadaster miers 242, 243, 244, 245, 246 en 247 Koop. Zuidoost van den vourgaen- uui over de Heydensiraet,-de hoeveel- eklaren I are 29 centiaren Zaeiland, igemlomsbewyzeii en volgens gedane en 2 aren 31 centiaren, ook gelegen in tend by kadaster seklie B, nummtrs 37, op eene grootte van 4 hektaren 60 >1 op tyn eigen of wel in 5 loten, naer gadigden, worden le koop geveild. ^kl do>>r den beer Karel l erlinck, zoon, 'an alles met 1 October 1867. vre inlichtingen, gelieve men zich te uiloore van lueeslei' DECAE, le Veurne, straet ii.’ 27. van een E ISEMtEBGlHh 18 MjriÖGTröi" 4 ,!re,‘ <’a"oé0.’i “;r o-.id door Cesar Groensteen, ter qorp- 'beeghe, 1AB, notaris ten vcrbiyvc v:”' eurn' overgaen lot den instul en toeslag én hierna beschreven. '.EMEENTE ISENBÏÏRGHE. Een Huis en vi rdere gerieflykhc- in steen Sn gedekt met pannen op 2 en land, pnder.gr.opd van gebouwen en L-staen binnen de geineenH- Isenberghe. )or steur DzuvxT-DeszcKtK. Seffens ■Jeré inlichtingen’ zich te begeven ten <1.‘" DECAE voomoeind, Vleeschouwer- Opcnbaer te verknopen binnen de stad Veurne. Op Woensdag 8 Mei 1867, om 4 ure nanoen, ter herberg het Schippershuis, by de echtgenooteu .Mes- dac.h-1 'flndamme. te Veurne, Zal M.'" DECAE, notaris te Veurne, in écne zitting opénbaer verknopen: Knor I. A. 60 cent. Bebouwden Grond; 6. I are 72 cent Hovenierhof; C. 1 bekt. 17 aren 90 cent, zeer goede Weide, Dy kadaster, seklie A, n." 82, 83 en 84, gelegen in Uudecippelle, langs de straet lei- deodo v.m de Grogne naer Dixmude. Koor 2. 86 aren 40 cent. Zaeiland, seklie A, n.* 81 van het kadaster, gelegen als voren. Koor 3 86 aren 70 cent. Meersch, seklie A, n.’ 8Ibis, ook gelegen als voren. Ai gebruikt door Joannes Odaer. Om aenslag met 1 oktober 1868. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoeinden notaris DECAE. .m i m »mn» Lingen, gewootte verstopp.nge» slym, winden, harlkloppingefi, .H .rrh.-a, d<S -,lcch,c M-Jsvertdring, maeeontste- in tyd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en uaegkramp, en onsteltnnisder nia0% der lenden van L LüülL 'Ücbl, bmklust. m. h mm stellenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen, van den adem, slymvliezen blaes en gal ’ilaDefoosh “d I*’" hcl,‘H'r'’ <k‘“ V" VfH* <k n rug ont steking, teer.ug, hatnorm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, hek vengapn, uitputtingJamheid® '’all.-Li, kJ, ‘,o<-;sl-ae‘^orStighuid, vLkou^ek[( loóipv J,,t- flerecyu, koorts, moederkwael, witte maendstonden, prikkeen rlui<l en optflökipg .fy. ^.u’Je.i ksZ'iL.,/ell T‘S ’-a,n. "',l l’>«Vloéd. rhum-m* 1U» bleek kleur, gemis van warmte, frischheid en krachtdadigheid, millnekte van zwaermóedige-o'ed Ï<T t “n‘?Oc.'Il' 'an bloed, waterzucht, v< ékondheid zwakke kimler.-n en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren êbStfsf vféeidt Vorhtédde Z) VH8el)A» Ifei beste versterkingsmiddel' Z/,7hr*tr/z»,.-«5,000 -GMBi,8vMOM piM. .Home. 21 Juli 1866. I)e gezondheid van den II V X" amjer geueesmt.ide! ontHmdemle, z j ne maeltjden doet met l^lenta Arabica Du /larry, die wot.derbArë uiu “'V™"1?1'1; sedert’-'dat 7{ch ,!1It al de yonrdeehm pr^zeh wtdke zy-.feéo.dl van dn uitmuntend mcMitaeruth hy .cn sclmtelvol on ieder,. ’ï1" hebben Z II. ka'n'ni N 52.081', mynh de hertog van l'luskow, hofmarschalk, van eene maegonlsteking. 63 184 de vrouw ‘v-,,? 'alt dó Gazette du midi paren onverdragelyk Ivdeu tn de maeg de beeneu. de lenden, de zenuwen, obgvn ën het hoof i -- n' 6* 815 I P'f'’, ,h,rï-J“"i‘‘G by Charlel-bi', van v. rsclh-idene pyneu tn de tennwet. en de maeg.--- n 62,476. St.-llumnine des Isles (S óne-uËLoire). Go Ïëy dan k d. X ’l,!/-' 7" ^pVsvëXi'.gen schrt kely ke maegpynen, nachtelyke zweet,uger. en slechte spysverleeringen, om my op „ieuw .len kostbare' 1, C!’" 1'"‘" g- G’ <1 mvue 18 j.irett "lh1,0 |0W-’1",r\-'fl!'.ert’1 haL‘f" V X| Sl"arl, 3 j.tren atgrySeljke zenuwsmart, van scherp rhumntismus idaViei f■•'d è?C S,n,n J Comparei. p.stoor, de 1. donel Watson, van Hiurecyn, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. --N 49 42*» mviili Baldwin i! ‘‘“’’beid cn al kt-eé' V:in bel levér,. -» 46218- van l.iiitr-nsporigheid der jongheid. - Gallard, inde grootS.-MichielstraK 17 U-Ïrvs ^'"'6- lamheid der leden in^è en baer nog slee.Hs maen. l^cu gaf. Heden 1866, geniet zy .mg allyd eel.e góede gezondheid. De’ze koheljkëVei?''^/'^‘'^baer was Verklaerd 1855 andere rnm-dien; het heeft 6.i,000 genezingen bewerkt daer wa.r nlle andere medecynewas mislukt - DU BARRY V'tS"",ldcl ’’eluimgl duizend mnel zitten pres.» fr., I k. 7 fr 6 k 32 fr. 12 ktlo 60 fr franko tegen een postmaodaet. Aen dezelfde pryzen, gechoUtee.de 7^1/ ;nt‘rSSl?Vld ‘2’ l kil- 12 V en avondmaal, volmaokielyk voedend, gely kmakende en versterkende de zenuwen en do vlieïgcbeii zonder ten e"” Diltf&kri'1’l <oedse|-,Oor dntbjt nissen der cbokoladen gowoonlyk in gebruik te veroorzaken. ntmste hoofdpju cn verbitzingen htx-h ftndérc bltideé- t eszrae, drukk. »an «tj B'cLctHw ra

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1