V A A V E I il A E. ZALF HOLLOWAY Zacilauden cn Weide V 0 0 N II U 1 s, zeer goed bekalante ll II E i A A A I HOFSTEDEKEN Al A E I G K A S F S T E D E K E HÈ*! N. WÖEN$bAG 22 MEI 1867. ching z. m en "g- Openbare Verkooping BY LI CITATIE. Belgen heeft gisteren, in Willis-Room, eene vergadering gehouden. en troost voorde l^d|egerige. karreken gezeten, 'l welk met een ezel was je vrijwilligers te Antwerpen zullen af bespannen, van 1‘“•■fy1 haar huis bij den Poteau, wanneer den ezel, i die hun langs de Theems naar Westminster verschrikt door het gerucht van een wagen, Del karreken in een L Vrouw l'lamey stuikte voorover uit de kar, en bezweek eenige uren later aan de ge volgen van dien val. Zondag heeft het i'ljarig zoontje van den heer Biervliet, burgemeester leBeerst, al spelende, een zijner makkers doodge slagen. Men meldt uit Oostende 17 mei: Men verzekert dal Z. K. II. de prins van llobenzollern-Sigmai ingen, met zijne familie en zijn gevolg, het aanslaande bad- saizoen leOostendezal komen dooi brengen. Door de tegenwoordigheid van verschei dene prinselijke familien en door die van den koning van Pruisen en de koningin van Wurlemberg, belooft ons badsaizoen van 1857 uitzonderlijk schitterend te zijn. Ben 18 dezer, heeft in het gouver- nements-holel de openbare aanbesteding plaats gehad, voor het maken van oenen steendijk, om de duinen legen de werking der zee te beschutten. Het bestek beloopt Lol 250,000 fr. Hebben aangebodende hoeren Jan Ketels, aannemer te Brugge, 247,800 fr.; Henri Schorssery, aannemer te Oostende, 252,450 fr. De kamer der volksvertegenwoordi gers heeft zaterdag geene zitting kunnen luwden, daar er geen genoegzaam getal leden tegenwoordig was. Naar men verzekert, zal de regeering de Schelde-kwestie niet laten rusten. Velen raden eene rechtstreeksche schikking tus- schen Belgie en Nederland ten opzichte dezer kwestie aan. De heer JulesThouvenot, landbouwer 1e Couvroy, schrijft dat bij een* zeer een voudig middel heeft gevonden, om het klein rood ongedierte te vernietigen, waar door de kiekens geplaagd worden, en dat hen dikwijls doet sterven, wanneer men door verzorging er de vermenigvuldiging niet van tegenwerkt. Dit middel zou be slaan door geheel hel onderste der vleugels te bestrijken met kempolie. Eene enkele bestrijking zou voldoende zijn om de kie kens van dit ongedierte te bevrijden, Men schrijft uil Londen, H> mei: Het bijzonder comiteit ter ontvangst der Gemeente Wulpen. Jicht cn Rhumalism. i is nog niet geheel vastgcsteld; maar zeker zullen zij prachtig en afgewisseld wezen, en i gesloten worden door een monslerbanket. Genezing c Men heelt er beraadslaagd over het pro gramma der feesten, die uwen landgenoo- ten aangeboden zullen worden. gebeurd. Vrouw Flamey, keerde, op haar bespannen, Veurne, Mei. Er zijn ter merkt aangebracht en ver docht geworden 50,000 eijeren en 7900 stukken boter. Zondag is te Adinkcrke een ongeluk 1 I i OPENBARE VERKOOPING TE VEURNE, van zeer goede IN WULPEN, en IN OOSTDLINKEHKE. Diptliena»; ïfraudiitis, Zeerei hals, Hoes ten, Verkoudheid. Waterzuchtige verzwellingen. Gruveel. Ce^ondheid en krachten weder te bekomen zonder medecyn, purgaliiyi noch, konten, door hel kostelijk GEES medsm DV IIAttRy X'n'ii'rpS’'°pijCLOS^ Jn R1.' dVbBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Vevrnk. Te bekomen oy L. uvuuvu LIC1TAT1E-VERKOOP1NG van een et II. Erve, Iveringhem nabij den Klijthock. indmolen, Iloskot, Hoomiiapr.i Zaeilanden, 1 GELEGEN TE IIQUTH.:M, laer openbaer te verkoopen V ervolg viMii de Beschrijving der ItlietoriknCeeHten. 7 De admiraalschap zal aan de beschikking van het comiteit oorlogschepen stellen, die Atliiikei ke-dorjtplaals naar jia|en en naar Woolwich brengen, waar zij zullen overschepen op kleine steamers, geacht deed stoelen. Zqj|eI1 voeren. Hel programma der feesten SUPPLEMEN AIH ERTEITIE-B beet DOOS Of It II Cll k hel gestel •ndvrdaed het is *5 n,,bh'vei>. in ITS 60 fp- „V I ’'iercii, w.u-riii alien ing r gene ’s ay’s Sa If, Jen welke het bloéd too -•I het gestel Ringworm van een goed TE ISEMiEHGIIE. I e. I I - - i iu uil gemeenschap te. scheiden. A DOOR DK Meester EEKHI RQLLY, Nut.iris ter vcrblyfplarts van Wulvi-riitgh-m, zal op Wm-lisdng, 22 Mei 1867, om 3 uren na middag, binnen du slad Vcurne, ter her in r,; den Café Helge, gestaen op de grootc Markt nl- daer en bewoond door den heer Franfois Claeys, overgaen, in tune zitting, tol deopenbare verknoping van de hierna beschreven goederen. 1 Koop. Eene Weide, uitmakende eene lang werpige onregelmatige party, zuid en noord strek - kende, gelegen binnen de gemeente Wulpen, in hel Schoudervliet, bekend op den kadastralen legger d< zer gemeente onder den nummer 103 der sectie G, op eene inhoudsgrootte van II. 4-65-20 cent. 2 Koop. Eene schoone party Zaeiland gelegen als voren, niet verre afgelegen van de plaels en bezuiden den keiweg, leidemto van Veurne naer Nieuport, uil- makci.de dit stuk eene langwerpige en ter westzyde h .ppende party, bekernl op den kadastralen legger Deze wonderbare Saif werkt als touvernchlig in het verlichten en genezing van oude zweren, wond, n, kwnede beenen, ulceeri en eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke plaels by deszelis door- loopen en oefend dc gezondste invloed uit over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering alle anim.ilicale sappen wae.rm.de hel in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing- Voor leiders van de martelende py n van rhtima- tisinc en jicht, deze Salf zal onschatbaer schynen. Na fermenting met warm water di> verzachtende wer king van deze Salf is wonderlyk: het schynl ten eeneinale de iofl.i malie te verminderen, mackt de py n draglyk, ver mi miert de zwelling, hersteld nalmrly ken omloop en verdryfd de kwael. Voorde Imvengenoi in de kwalen de Sall van Holloway en dc Pillen zyn on- wankelbaer aenbevoleii. van Wiiipen onder bel numinhr 377 der sectie C, op eene inhoudsgrootte van II 2-51-70 cent. I’ryzy der;opgaende boomen 215 franks. 3 Koop. Du hoeveelheid, ingevolge kadaster, sectie A, nnmnier 3-1, van l hectare 32 aren Zaeiland, gelegen als voren, weiuig bewesten del. vavFd vm Veurne op Nieuport en den voormelden keiweg en van noorden aen d>-oud» Zeedykstraet, met welkers zuidzyde deze party zaeiland daer aen komt. 4 Koop. Eene andere legen ter gemeente Wulpen, Zeedykslraet en hebbende eene i....„. een hectare 80 centiaren, ingevolge d der sectie A van den I gemeente. party /.aeiland, ook ge- van westen aen de oude inhoudsgrootte van leu numnnr 37 kadastralen legger der (■('zegde 5 Koop. Weinig bewesten den vierden koop, eene party '/.aeiland, zuid cn noord strekkende, insge- ly ks gelegen bihnen de gemeenteWulpen, en bekend opdeszelfs kadastralen legger onder het nummer 41 der sectie A, op enne oppervlakligu grootte van tl. 1 -92-60 cent. 6 en laetste Koop. Eene onregelmatige party Maeigras, gelegen binnen de gemeente Oostduinkerkc, aen den weg leidende van Wulpen naer R.imse.ip- pelle, en hebbende eene inhoudsgrootte, ingevolge den.kadastrale» Jegger.aier gezegde’ geipe^nte Oost- duinkerkrc, sectie C, nummer 83 van een hectare 12 aren. Alle de hiervoren beschreven 'Goederen zyn ge bruikt door sieur Josephus Florisoone, landbouwer te Wulpen, met regt van pacht lol eersten october van loopende jaer 1867, voor de zaeilamlen, r» II november daer op volgende voor de weide en het maeigras. De melen van eigendom cn kadastrale plans be rusten ter studie van den bovengeiiaemden Notaris ROI.1.Y, by wie menalle verdere inlichtingen, de bedoelde verknoping rakende, bekomen knii. Op Dynsdag 28 Mei 1867, om 3 uren namiddag, t.: Isenberghe, ter herberg den Sleutel, bewoond door sieur Alexander Honeye, Z.al M.“" SYOEN, notaris te Loo, met do tusschcn- komst van zynen ambigcnoot M.'1" HOLLY, notaris te Wulveriwghcin, ten ovcrstacn van den lieer vrede- regter van het kanton Rousbrugge-Haringhe, open- 'baer in eene zitting verkoopen, hel volgende onroe rende goed GEMEENTE ISENBERGHE. Eenbibouwd en b. plant Hofstedeken, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Isenberghe, verre zuid van de kerk, by hel gehuchte den Sleutel, en den steenweg leidende van Isenberghe naer den Abeele, bekend by kadaster sectie A n.“ 437, 438, 439, 478, 479, 480. 481501503 en 504, op eene inhouds- grootte van II 4 07-70 C‘, onder grond van gebou wen, hofplaels, wallingen, hovenierhof, boomgaerden en zaeiland-Ti. Pryzy der fruit- en opgaendo hoornen fr. 1174. In pachte gehouden by de medeverkoopers Pieter- Franciscus llewaele, Eictoria-Barbara llewaele, en ISalholia- Virginia Deioaele, voor eenen lermyn van 18 jaren, ingegaen den eersten oktober I860, mils eene jaerlykschen p ichtprys van 35 franks voor elke landgrootle van 43 aren 78 centiaren. Verdeeld in twee koopen. D» lylelen van eigendom, schetskaert, het kohier van voorwaerden alsmede de grosse van het vonnis de verknoping bevelende, berusten t’elks inzage ter studie van genoemden Notaris llozzr, en men kan O >k dienswegens alle ^dichtingen bekomen, ten kan- toOre van M.““ A ASDtaitroK, notaris te llondschoote. i».i wi;mm\i»i i ijs» Deze aewl van on^si4dt\i.-|kii k^u.oei]V.gY',l'u’!' w.i'roeh door Ball, .foordrieiiiaeLuaegs de hals borst en de rugSégrWu vaii ile'ilVke in te wry ven. Dezelve z-d wy.ldi a indringen en oogeubly kkelyk ver* licli^inggeven. By allu graden van Influenza, Koude en Bronchitis, deez behandeling mag met gerustheid en zekerheid acngewciyd worde», niet bekend ooit i» gelircke t» Alle Verscheidenheden van Huid Ontste king Scrofula en Scurvy. Deze Salf is <e»tlzekerégenezing voor Ringworm, Scurfy, Sljryfula,en vq^r de tm-esl ingewortelde huid kwalen waeraei) het menschelyk geslacht onderhevig is. Dezel'vtl knnneii niet spoediger cn lekerdtt zen worden dan door hel gebruik van Hollow legelyk met hel gebruik zyner beroeiiidè Pill zoo krachtig op het gestel werken en 1.^, zuiveren dal deze kwalen geheel en al uit verbannen worden, en hel gestel eene voortdurende genezing ondervindt. Neem in ;4l:hX“ vo4r. deze govaerEy kasen gcheituO kwael welke gewoonlyk by ons even als4zachte ge voelloosheid of als gering» geelzucht zich vertounl w.ier'an weinig bi ge^-n notice wordt genomen «Ivo- reus dè beenen’ gezwollen •zp». Dc?''oorzaek van do kwael moet aeq (ie jeve^of id [le,u0eg gezocht wor den; d’aerom gaet direct t^ dour Holloway’s be ruchte Pilltti't’J n.-ineii naer'de geilrulite Insluclie en wry ving de Salf goed os er de kuil van de maeg en rechter zyde al wner deze organen leggen. De me. ste waterzuchtige gevallen rullen spoedig door de te za nten gewerkte invloed ».i Sail en de Pillen geneZCO Hemoroidcs, Fistplas cn Inwendige Onlsleking. Deze kwalen zyn zeer ellendig uior hel lichacm de geest, verkeerde delicatesse verbergd dezelve ar1' de bekendheid va» den beste vriqnd, Meusutieii lydett jaren aen hemoroides cn dergely ke kwalen w i|iiu*<!r zy steeds hebben gebruik gemarkt van du l|ollo*aV Salf, met oogenblikkclykn hulp, en hun eigene gene zing bewerkt zomh r hel vervelend» van hel uillvggen van hun kwael aen anderen. De Rillen werken groo- lendee.ls met de Sail, daer ,y hel l»l.,e<l zui» eren, des- zclls omloop regelen, de aengedaue deeleu vernieu wen, en jlet gebeele gesl< 1 vernieuwen. Ongeregeldheid van de Nieren, Steen en Worden OÖgeiiblikkelv k versacht en tenlaetste ge nezen wanneer deze Salf is goed gewreven, tweem iel daegilfin detyde op de yslaets van <le t hel langzamerhand diingt,cti byna in alle oogenbltkki ly k verlichting' ge< fi; maer aeilKdudi"- wlleeit volma. ktt- geneiltig l-ewcrkeit. Beide Salf en Pillen moeten in onderstaen- de gevallen gebruikt worden. Kwad.- beenen, so-ehte jisost, Vcrl-randin sap muskit Is, cm o bay chiego toi t, wintervoeten, springende handen,,eksl rongen (zachte), kanker, ge zette en styve. gelederen, elephantiasis, fistulas, jicht, klteriw Hingen, py» i» <|e zy,| hrmoroble», rhti- milisme, schurftig hoofd. terre Uepel», zeere kt*1- huitl kwalen, schui f, zeere hoqfdep, geawt jlim, uier**’ verwit»0iitgeogeeuingen, OMSTANDIGE INLICHTINGEN ZYN BY ELKE. POT GEVOEGD. Worden verkocht by de Apothekers fr. 1-50 c. fr 3-7h e., e» 6 Ir. voor eene doos of pol. Voor den verkoop in ’t groot vervoeg» mén zich bj d. n Professor IIO1.I.OW\Y, 224, Strand LONDON. Volgens de wet ucèrgelegd. Te bekomen bij E. Ducht, apotheker te Veurne. ij”-- I V3I1 Londen, geneest volkomeutlyk de slechte spy «vertering, maegontstc- r,P7imdheidsmeel: 11KV lli3rrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedommel in h. toor, zuer, kond, vocht, braklust na het eten eevvoottc versloppiitgeti sl j ii», i l en onsleltenis der maeg, der lenden, van den buik, van bel hert, der zyden en vanden mg, alle otd' U,"f’ l ’v\n zwangerschap, macgpyt', maegzuer e t g a(jem, slymvliuzeii blaas en gal, slapeloosheid, hoest, aemborstigh. id, verkoudheid, loospypont' l,‘l- I lever der zenuwen, der keel, der lochtpy hel vergaen, uitputting, lamheid, vallend» ziekte, verlies van hel gehetigeu, pisvloed, rhumatism<iti stelten"1'- gairvorm, uitwerpingen, zwaermoc >1. ontsteking .Ier zenuwen, kwalen en armoede van bloed, waterzucht, verkoudlteid, grippe ^S.koorl^n.oederEwaeLwiué macnt 1sttd'i-heid, miltziekte van zwaermoedige gedachten. Zy is insgelyks het beste versterkingsmiddel volif J'* ijs kleur, gemis van warmte, fnscbbe,< r‘\ke bieren en vast vleesch vormende. tLCt i - hindert ti n persoonen van alle o l r^onte>ai Juli I860. De g. zondbcid sail den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dal hy, zich van 1W'ij /z'.rkiel uit 65,000 genezingen. jjepa/enla Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op h m verwekt hebben II. kan niet genoeg i *r .n-neesmiildel o»lliou<le,“'c>lV’*-1I,ar nll,ni,.nd meelwaervan by een scholuivol op iedere maeltyd neemt. Correspondent van tie Gazette du midi al"voi>Frdeelen pryzen welke zy 11 'J" ha)U vaI1 eene maegontsleking. -- n. 63,184, de vrouw van mynh. L. Dury-Jumel, by Charleroi, van verscl» idene -i '-'>081 mynli-,le'ierl08 Vi'n i’»A 'n delenden de zenuwen, oogen en het hoofd.-- n. 62,815, mynh. J. J. N.tél, van 20 jar.-n slecht» spysverte.-ring ^ren onv'erdragelyk lyden in de maeg, de t. lska(Sadne-el-Loire). God zy dank, de Kecalenta Arabica beeft een einde ge», d myne 18 jareO in de zenuwen en de mae£-,l- t i H .„«sverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezondht til toe te slaen J. Compare!, p<stoö" »’Guëlvke mae.-pynen, nachlelyke t-eUnge en .Uehte ap5s c c e zenuwsmari, van seherp rltdmalismus, slap<lopshei|i jyt af keer vat» I '-tjev et,.,-j ^6,218’ bCh„r 44 816. n. my ,h- de aerli“liakel' 41ï' SlU*r hardnekkiee6 vTrstopping. - N 49,4.2, mynli. Baldwin, van volkortitné vervaUing laiuhvld ti't'r leden ingevo‘8® 7 'kohmel Watson, van Gtlltrd iu’d'- t-roote S.-Michielstraet, 17, te i'arys, van lottg.-nvrteenng, die ongcn. t sbaer w.is verklaerd i» lfij' de buitensporigheid der jongheid. - „og altyd eene go. de gezondheid. Deze koslelyke geneesmttldt l bezumigt tlmzt i.dma. 1 z.vnen pry» V!UMeJ noR slechts tnaende» te leven gaf. «eden 86«’a,Xre Ji, Cy„.,%as llli8l„kt. - Dü BAHRY Keizersstr;let, 12. Brussel. - 1/4 Kil. tr. iji k- tn l' e remétlieii; het heeft öo.OOO genezingen l e „nstm indaet. Aen dezelfde pryzeh, gechokolateeide Kerulenta tan du Barry UltMeekei.f voedsel yopr «nlV? k 7 fr-. 6 h. 32 fr. 12 kilo 60 fr. fr.a» vers;èrkende de zenuwen ett de vli. sschen, zonder ten minste hoofdpj n en verhilzinge.i iipcb andere l>inJv'r' gelegen dag 8." Juni 1867, ten 3 urejuist namid- :rberg het Gouden Hoofd, bewoond door te Alveringhem-dorp, in ’l Appelslraalje, ■ster BEERFAEHT, Notaris t. r residentie ngheiii, daartoe benoemd bij vonnis der an eersten aanleg te Veurne, openbaar en meest i.deiuleii verkoopen ten overstaan -voegden hecre vrederegter van hel kan- liet volgende goed LIVING VAN HET TE VERKOOPEN GOED. Gemeente Alveringhem. ’Coop. Een behujsd en bebouwd llof- Itebbeude woonplaats geteekend nuiumer inde in keuken, binnenhuis, slaapkamer, es overzolderd, gansch in steen g< l,uuw.i’ l strooi, ter uitzondering van de’öjj,, auiieu zijn; voorts e<-n daringstal ook" in nier ’t zelfde dak als hel huis; leutesclniur voor aardappels le bergen; kachte|stal, trivaal, en aciiter de schuur een koolkot der zwijnstalleken; voorts, eene larwe- zoüderlijk slaande op steenen voelingen met berd en met strooi gedekt, beio-vens heid van 1 hektan-75 areu\l| el, en bij kadaster, sektie D, n." 47| ebts groot l bektare 65 aren 94 Cemj’ el) tder grond van gebouwen, hofplaat! h„ve.’ tomgaiird en zaailantl, staande en K„i ’Item, verre noordwaarts van dekerk t door den medeverkm.per F/anci, ptr. wooning en verdere gebouwen tot mei aailand en de boomgaard tot den in den j.tre 1867; en de koop,r •o zal genieten van sedert den ('|,-r zijns koopprijzes, dezen dag ()b er.gter aan te duiden, tot baafmi, eene somme evenrediglijk bereL... tCr’ !n, bij jare. en ungeminderd zijnen Itoopprij, t i k t/og moeten betalen aan de verk l’ C i< van 385 franken over tic weerde J0!’1 rs' peerenboomen; 5 wilgen booiuen'’" jgg itien der verkt/öping, de ci :»n<!oni|| ’i vonnis berusten ft r inzage van .I,'*IJ' 5 van den benoemden Nut iris BE|.[;\^ p ALLERSCHOONSTE 28 Mei 1867, om 3 ure ,lail erbrottvvery, bewoond door de :k-Cahjne, ter dorpplaels van Hoint’' DECAE, Notaris, ten verblvve ,i 'e,“’ i J c <kr silld n eene zitting, overgaen lolden! .1 n de nabesclireven goederen; ll,,L Ll GEMEENTE HOL’THEM. Een schoon en geridlyk \V uil woonplat ts, platte kam.r, 3,°On’Ulq' hoone zoldi.ringen, keuken, w eerdestallen, zeer goed bekaiani Rosmolen, 2 ah putten, ettert» e, wageïtkot, bergpas vUor bouwen ei» kneden mei (l1 i 7 aren 16 cent., grond van pek» i i i .y i u 1 n al gvstaen en gelegen binnen de ent, niet verre oost van de dorm1|^'U,t* ngs do Hevdenslraet, bekend g. l8> 'al' lummers 242, 243, 244, 245. 2l« -H7 tster. ‘ete Koop. Zuidoost van r c" v<>ori>aen- ?U zuid over de Heydenslraet, (,c|. 4 hektaren 1 are 29 centiaren 7j'"|'1n<l t eigendomsbrwyten en v0|.,VJls itari i» z aren 41 cenU irrii, q0^ bekend by kadaster sektie 8 n 487, op eene grootte van 4 hèk^""''"i >p zal op zyn eigen of wet in 5 |0|V|) „aer I- gegadigden, worden te koop jruikl door den heer Karei le^^. lag van ah s met 1 October 1867 nadere inlichtingen, gelieve Ille,; tu n kantoore van meester DECAE. te Veurne, iwerstraet n.’ 27. e De vreugdegeroepen verhieven zich wederom met 1 eene buitengewoon» levendigheid. De heer hoofdman stuurde den aanspreker krach tige woorden van bedanking toe en onmiddclijk wierd den eerewiju aait du nieuwe bestuurders aan geboden en in volle bekers rondgeschonken. De gezondheidsdronk Lang leve de heeren Hoofd man en Prinv|.' Lang mogen zij in hun nieuw bettuur die zelve ware vreugde als heden smaken! vloeide uit aller mondeir. Deze plechtigheid wierd om 5 ure en half, door het muziek met de uitvoering der braban^onne gesloten. Ten einde alle voorbereidingen voor hel looneel- kundig.en muziekaal avondfeest dat hierop volgde, te vergemakkelijken, men kondigde het publiek aan dal er een tusschenpoos van een uur gesteld was en dat hetzelve om 6 ure cn half ging plaats Itebbeh. De menigte verliet dc zaal om eenige ververschin- gen te nemen en als of men dacht», bij plaatsgebrek uit de zaal gesloten te moeten blijven, een ieder spoedigde zich otu hel eerst zijne plaats te bereiken. Nauwelijks eene half uur voorbij of do zaal was wederom vol. De programtnen van dit avondfeest was samen gesteld als volgt'. EERSTE DEEL. 1 De halve frank van Jantje, boertige alleenspraak. 2.° Tante Geertrui, boertig deuntje. 3 Fantazij voor piano en viool, duo. 4. * liet bloempje mijns harten, romance.. 5? Do zieke jongeling, deftige alleenspraak. TWEEDE DEEL. 1? Tobias in vrouwendienst, boertige alleenspraak, romance. boertige alleenspraak, romance. 5. * Le carilloneur de Bruges, fantazij voor piano. Hel avondfeest wierd geopend door Emile Dewitte, 1 met de uitvoering der boertige alleenspraak de halve frank van Jantje. Dezen jongen tooneelliel hebber heeft het publiek door zijn luimig spel> ^eer- veel doen lachen. NV ij wenschen hem aanhoudende pogingen en hij zal grooten voortgang doen. Het tweede stuk van hel programma: Tante Geer trui, is een deuntje, ’twelk confrater August Quar tier met veel talent gezongen heeft. De goede uit voering van zijn zangstuk en zijne komieke kleediug verwierven hem warme toejuichingen. Het derde st.uk was eeu duo, fantazij voor piano en viool. Het werd op een meesterlijke wgie uitgevoerd, door jo’ufvrouw Valerie Claereboudt cn konfrater Geva, oud bestuurder der koninklijke maatschappij van S.‘ Cecilia. Hunne utuzijkale talenten zijn onder de Veurnaars te wel b -kend, om dat wij ons over bun zuiver en kundig spel zouden uitweiden. Wy zullen enkel bijvoegen, dat hunne uitvoering door hartelijke toejuichingen ineitigmalen onderbroken is geweest. Dan kwam konfrater Poupeye op het tooneel en zong de romnace: AeZ bloempje mijns harten. Het ge voel waarmede hij dezelve voorgedragen heeft, genoot veel byval bij de toehoorders, getuige hunne luide bravosgeroepen. Konfrater Lodewyk Pinte sloot het eerste deel van het programma, met zijn deftig verhaal: de zieke jongeling. Dit stuk is een der moeijelijkste die noch gegeven is geweest, ett de heer Pinte heeft hetzelve op eene meesterlijke wijze afgemaaid. Zijn verhaal deed een diepen i nd ruk op de gemoederen, cn dik wijls i> zijn spel door de handgeklappeu der aan- schouwers gestoord geweest. Eenen kleinen tusschenpoos volgde dit eerste ge deelte van dit vreugdebedrijf.De algemeene ge sprekken die de leden alsdan over do uitvoering aanvangden, kwamen eene hulde te tneer brengen aan onze spelende leden, om dal zij zoo edelmoedig hunne ledige uren, die zij op het einde van den zwaren dagarbeid vinden, aan de kunst toewijden. Het tweede deel van hel programma was niet min aanlokkend ett vrolijk. Het werd geopend door onzen jongen tooneellief hebber Karel Degroote, met de boertige alleenspraak 1’obias in vrouwen dienst. Door zijn geestig en zwierig spel, hij heeft het publiek in een lach gebracht die uiet moeite kon bedwongen worden. De bijval teekens hebben hem niet ontbroken. De romance: het Weesje, is door konfrater Eduard Degroote, met veel gevoel en indruk gezongen ge weest. De gulharligste toejuichingen wierden hem hier over toegekend. Nu was het de beurt van onzen medebroeder Poupeye, metHeintje lief. Deze alleenspraak beeft de vergadering veel vermaak en bartelijk doen lachen. De heer Poupeye heeft zijn stuk goed voort gebracht. Ook heeft hij rijkelijk zijn aandeel in de bandgeklappen en toejuichingen weggedragen. De romance: zoa gij vertrekt, is door konfrater Louis Pinte, meesterlijk gezongen geweest. Hij heeft bewezen dat bij zoo wel in het zang als in hel tooneel- kundig vak is ervaren. Het publiek was hoogst te vreden over zijne uitoefening, en de bijvalgeroepen hebben hem niet ontbroken. Jufvrouw Valerie Claereboudt sloot het avondfeest met haar fantazij stuk: Le carillonneur de Bruges. Ónmogelijk was h/jt, de zoete aandoening en het ziels genoegen afleschetsen, waarmede haar kundig spel door de talrijke aanschouwers is onthaald geweest. Elk een looft hare goede uitvoering, en brengt haar een dankbewijs over hare welwillende dienstvaardig heid in het begeleiden op den piano, van alle de stuk ken waarvan dit vrolijk avondfeest samengesteld was. Dc zoele pianoloonen wcergalinden ons noch in de ooren, als hel orkest van het bal begon, en aan stonds de menigte in beweging brachtte. Voor den dans, was de zaal zoodanig met menschen opgepropt, dal men nergens zich vrij, zonder geduwd of gesloot te worden, kon wenden of keeretr. Men telde er acht en veertig koppels die dansten, en daar onder zijn niet begrepen de menigte perstionen die op den schouwburg gezeten, de bekoorlijke dansbe wegingen vervolgden en bewonderen. Gedurende geheel den nacht was het bal om bet levendigste en wij mogen vrij zeggen: dat men zich tot ’s morgens ten 4 ure, in eene hartelijke uilboe- zeming van vreugde en vermaak vereenigd heeft. Het w.as in dezen vriendenkring tot welken men hem had uitgenoodigd, dal onzen hoofdman, den achtbaren heer burgemeester, Augustus Behaeghel, zijnen oom, met de grootste voldoening en toejui ching van allen, als lid der gilde aanvaarde. Te vervolgen). 5 2. ’ Hel Weesje, 3. * Heintje lief, 4. " Zoo gij vertrekt, Bel avondfeest wierd geopend doortmiie Dewitte, Jantje. Dezen jong

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1